Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem

Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem

Najnovejši vzorci, modeli in pojasnila za delovna mesta v različnih dejavnostih.

Počisti
 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Aktualno
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Imate v podjetju več kot 10 zaposlenih? Boste odprli nova delovna mesta ali spremenili delovne naloge obstoječim?

Naziv delovnega mesta s kratkim opisom del je obvezna sestavina vsake pogodbe o zaposlitvi.

Učinkovito uredite pogodbe o zaposlitvah, akt o sistemizaciji in opise delovnih mest s pomočjo priročnika in portala e-Kadrovik, kjer so vse informacije zbrane na enem mestu:

Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem

Najnovejši trendi, pojasnila, metode in vzorci

Edinstveni priročnik, v katerem so vsebine razdeljene na dva temeljna dela, prvi del vsebuje pravno ureditev na področju delovnih razmerij, drugi del pa poglavja o sistemizaciji delovnih mest, vas bo z zbirko več kot 250 vzorcev opisov delovnih mest in pojasnil zagotovo navdušil. Oblikovali so ga izkušeni pravniki in kadrovski menedžerji.


V priročniku in na portalu e-Kadrovik boste našli:

 • vse, kar morate vedeti za zakonsko skladno pripravo sistemizacije in opisov delovnih mest,
 • kako z modelom kompetenc nadgraditi področja, kot so: vrednotenje delovnih mest, določanje kriterijev za selekcijo pri zaposlovanju, ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih, določanje kriterijev za napredovanje, načrtovanje osebnega razvoja in izobraževanja zaposlenih, krepitev želene organizacijske kulture itd.,
 • kako ustrezno ovrednotiti delovna mesta ter vzpostaviti motivirajočo, a vseeno stroškovno učinkovito plačno strukturo,
 • + 350 vzorcev za hitro in enostavno uporabo ter
 • odgovore na aktualna vprašanja iz prakse (vprašanja lahko postavite na portalu).

OGLEJTE SI PORTAL  https://www.e-kadrovik.si/, na katerem se lahko tudi brezplačno registrirate.

Priročnik z dostopom do portala e-Kadrovik vam bo omogočil, da boste odslej hitro, učinkovito in brez napak:

 • uskladili zahteve in opise delovnih mest s konkretnimi potrebami podjetja oziroma ustanove (ZDR-1 namreč določa, da morajo biti opisi delovnih mest obvezna sestavina vsake pogodbe o zaposlitvi, tudi za podjetja s samo enim zaposlenim),
 • oblikovali sistemizacijo delovnih mest (če zaposlujete več kot 10 delavcev, morate pripraviti tudi akt o sistemizaciji delovnih mest), ki bo hkrati upoštevala vse zakonske zahteve in podjetju/ustanovi omogočala nujno potrebno fleksibilnost,
 • učinkovito uredili pogodbe o zaposlitvi in opise delovnih mest in
 • upoštevali vse zakonodajne novosti in aktualno sodno prakso.

In zajema:

 • izdajo priročnika v tiskani obliki,
 • dostop do priročnika s portalom e-Kadrovik kjerkoli in kadarkoli,
 • brezplačno svetovanje najboljših strokovnjakov – v spletnem stičišču postavite vprašanje in odgovor boste dobili v najkrajšem možnem času.

Pravna ureditev

 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov – stanje med začetkom uporabe in sprejemom novega zakona
 • Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
 • Zakon o varstvu okolja
 • Zakon o inšpekciji dela in pristojnosti inšpekcije za delo
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela
 • Zakon o javni rabi slovenščine
 • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
 • Kolektivne pogodbe
 • Zakon o stavki
 • Pravna ureditev varovanja osebnih podatkov

Akt o sistemizaciji

 • Uvod
 • Pojem in sprejem akta o sistemizaciji delovnih mest
 • Oblika in vsebina akta o sistemizaciji delovnih mest
 • Posebnosti pri pripravi akta o sistemizaciji delovnih mest
 • Opredelitev generacij in upoštevanje razlik pri pripravi organizacije in sistemizacije

Opisi delovnih mest in vrste del

 • Sodoben pristop k podajajnju opisov delovnih mest
 • Določitev kompetenc zaposlenih v opisih delovnih mest
 • Opisi delovnih mest po dejavnostih
 • Priprava oz. spremembe akta o sistemizaciji – potrebne aktivnosti s konkretnimi primeri in sodna praksa
 • Arhiviranje in varstvo osebnih podatkov pri dokumentaciji v kadrovski službi
 • Organizacijsko vedenje in organizacijski razvoj
 • Karierna sidra
 • Psihološka pogodba
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti

Javni uslužbenci

 • Opredelitev pojmov in temeljnih pravnih podlag
 • Sistem javnih uslužbencev
 • Sistemizacija delovnih mest v javnem sektorju
 • Delovna mesta in akt o sistemizaciji delovnih mest
 • Pogodba o zaposlitvi – sklenitev delovnega razmerja v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti
 • Premestitev javnega uslužbenca
 • Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja
  njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019

Sistem plač v javnem sektorju

 • Uvod
 • Temeljne pravne podlage sistema plač v javnem sektorju
 • Opredelitev osnovnih pojmov v sistemu plač v javnem sektorju
 • Uvrščanje funkcij, delovnih mest in nazivov v plačne razrede
 • Plača
 • Osnovna plača
 • Delovna uspešnost
 • Dodatki
 • Napredovanje javnih uslužbencev
 • Nadzor nad izvajanjem pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v javnem sektorju in ukrepi
 • Odprava plačnih anomalij

Odgovori na pogosta vprašanja iz prakse

 • Odgovori na vprašanja – zasebni sektor
 • Odgovori na vprašanja – javni uslužbenci

Zakonske novosti

 • Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin – ZUUJFO
 • Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU)
 • Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem
  daril (Uradni list RS, št. 56/2015)
 • Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano (Uradni list RS, št. 55/2015)
 • Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju –
  ZUPPJS16
 • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 – ZIPRS1617
 • Zakonske in ostale novosti, ki so pričele veljati s 1. 1. 2016
 • Minimalna plača od 1. januarja 2016 dalje je 790,73 evra.
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
  organih javne uprave in v pravosodnih organih, Uradni list RS, št. 4/2016.
 • Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja
  njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017, Uradni list RS, št. 103/15.
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Zakonske novosti julij, avgust 2016
 • Zakonske in ostale novosti, januar 2017
 • Zakonske novosti oktober, november 2017

Upravljanje s kadri

 • Obvladovanje misli in čustev
 • Dobro počutje
 • Reševanje konfliktov na delovnem mestu

Vzorci na portalu

 • Opisi delovnih mest s področij: Splošno, Gospodarstvo (Uprava/vodstvo, Finance in računovodstvo, Kadrovski oddelek, Splošna delovna mesta, Nabava, Informatika, Marketing in prodaja, Logistika in skladiščenje, Proizvodnja in storitve, Bančništvo, Trgovina, Gostinstvo in turizem, Živilstvo, Gradbeništvo, Kemijska industrija, Kovinska industrija, Logistika, transport, skladiščenje, Elektrotehnična stroka, Nepremičninsko posredništvo, Drugo), Vzgoja in izobraževanje, Zdravstvo, Socialno skrbstvo, Javna uprava
 • Zakonodaja: Zakoni, Uredbe, Pravilniki
 • Vzorci in drugi uporabni pripomočki: Akt o sistemizaciji delovnih mest in posebnosti, Delovni čas, Evidence na področju dela in socialne varnosti, Kompetence, Letni dopust, Plačilo za delo, Pogodba o zaposlitvi, Razveljavitev pogodbe o zaposlitvi, Pomembni roki po ZDR-1, Poskusno delo, Presežni delavci, Splošni akti delodajalca, Trpičenje na delovnem mestu, Varnost in zdravje pri delu, Varovanje podatkov, Varovanje osebnih podatkov, Sodna praksa, Odgovori na vprašanja

Zaposlitev delavca pri drugem delodajalcu

V praksi se večkrat vzpostavlja vprašanje tako imenovane »prerazporeditve« delavca na drugo delovno mesto k drugemu delodajalcu. Predvsem se to kaže v primerih več povezanih družb, kjer sta fluktuacija delavcev in možnost prehajanja z enega delovnega mesta na drugo, tudi k drugemu delodajalcu, toliko večji. Vprašanje pa torej je, kako lahko delodajalec zaposlitev delavca pri drugem delodajalcu tudi pravno formalno uredi. To si preberite v članku, odvetnice, Tanje Bohl. Na portal smo dodali tudi vzorce, ki jih v teh primerih lahko uporabite.

Poleg tega pa še:

Dostop do pogodbe o zaposlitvi in ocenjevalnih listov za oceno delovne uspešnosti javnih uslužbencev ter dostop do podatkov iz evidenc za avtomatsko registracijo delovnega časa za javne uslužbence, tudi z vidika Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec je v svoji praksi že večkrat odločal o dostopu do informacij, ki so v zvezi z delovnim razmerjem javnih uslužbencev, s poudarkom, da je »zasebnost« javnih uslužbencev omejena, zagotovo pa ne v celoti odvzeta. Zastavlja pa se vprašanje, ali je na pravico do javnosti podatkov, ki so v zvezi z delovnim razmerjem javnih uslužbencev, vplivala nova Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov.

Obračun bruto plače zaposlenega

Ker ste kadroviki vpleteni tudi v sam obračun plač, smo vam dodali konkretni primer obračuna plač: kaj so rezidenti, kaj nerezidenti, kako se obračunajo dodatki, bolniške odsotnosti, bonitete in še več. Vse to je pripravila d. Lidija Robnik.

Kot pomembno dopolnilo priročnika, se sproti dopolnjuje tudi portal e-Kadrovik. V povezavi z najpomembnejšimi zakonodajnimi podlagami, ki jih najdete v priročniku, tukaj neomejeno dostopate do: odgovorov na vaša vprašanja, primerov dobre prakse, povezav do zakonodaje in obrazložitev zakonskih novosti; aktualnih novic in razpisov, pomembnih datumov za kadrovike in še več.

UPORABNO NA PORTALU e-Kadrovik

Pripravljenost na spremembe

Spremembe so danes, v času hitrega razvoja in napredka na marsikaterem področju, del vsakdana skoraj vsake organizacije. Če želi organizacija v takem okolju ostati konkurenčna in uspešna, mora svoje poslovanje spreminjati, optimizirati, da bo bolj učinkovito. Na spremembe mora biti organizacija pripravljena, kar pomeni, da mora imeti oziroma pridobivati novo znanje, morebitne nove vire ipd. Vodje se morajo najprej vprašati, ali je njihova organizacija pripravljena na spremembo – tako z vidika zaposlenih kot z vidika potrebnih virov.

Določanje števila dni letnega dopusta javnim uslužbencem v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti

Pri določanju števila dni letnega dopusta javnim uslužbencem v državnih organih in občinah je v letu 2020 treba upoštevati spremembo Zakona o delavcih v državnih organih, in sicer glede kriterija za določanje števila dni letnega dopusta za otroke do 15 let starosti in glede invalidov ter otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.

Avtorji

mag. Alenka Erker Lozinšek

Mag. Alenka Erker Lozinšek je zaključila s študijem ekonomije na univerzitetnem programu Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru, smer splošna ekonomija. Istega leta se je kot pripravnica zaposlila v Novi Kreditni banki Maribor v oddelku za kadre. Leta 2002 je zaključila podiplomski študij MBA na IEDC Poslovni šoli Bled, leta 2007 pa tudi magistrski študij poslovnih ved z nalogo Povezovanje kadrovske strategije s strategijo podjetja pod mentorstvom prof. dr. Philipa Stilesa iz poslovne šole Cambridge, Velika Britanija. Ima številne izkušnje na vodstvenih položajih na področju HR.

mag. Alenka Grm

mag. Alenka Grm je kadrovska svetovalka specializirana za področje nagrajevanja in razvoja zaposlenih. Njena specializacija je oblikovanje in vpeljava temeljnih kadrovskih sistemov (sistemizacija in vrednotenje dela), procesov upravljanja delovne uspešnosti in razvoja, s poudarkom na plačnih modelih in variabilnem nagrajevanju, ter vpeljavi podpornih kadrovskih informacijskih sistemov. Je avtorica več strokovnih člankov, predavateljica na strokovnih dogodkih ter izvajalka specializirana za strokovna izobraževanja za kadrovike s področja nagrajevanja in napredne uporabe Excela za kadrovike. V več kot 15 letni karieri je delovala v vodstvenih in strokovnih HR pozicijah kot tudi v vlogi zunanje svetovalke v slovenskih in mednarodnih podjetjih, predvsem v IKT in proizvodni (tehničnih izdelkov) branži. Po izobrazbi je magistra menedžmenta kadrov in delovnih razmerij, univ. diplomirana pedagoginja specializirana za izobraževanje odraslih ter diplomirana ekonomistka. Zaključila je specializirana usposabljanja s področja razvoja zaposlenih, vrednotenja dela, plačnih sistemov, tržnih raziskav plač, variabilnega nagrajevanja in druga izobraževanja potrebna za pridobitev strokovnega naziva Global Remuneration Professional®.

mag. Andrej Tomšič

Po končani gimnaziji se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral z zagovorom diplomskega dela Informacijske ceste – infrastruktura digitalne ekonomije, strategije in pristopi. V letu 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem na področju metrike informacijske družbe. Bil je član naslednjih teles DG INFSO pri Evropski komisiji: eEUROPE +2003 Statistical Working Group, eAccessibility Expert Group, ENISA National Liaison Officer, eEUROPE 2005/ i2010 ter Safer Internet plus Management Committee. Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od leta 2006 in je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov, glavne teme, s katerimi se ukvarja, pa so informacijske tehnologije in osebni podatki, biometrija in zavarovanje osebnih podatkov

mag. Klemen Žibret

Mag. Klemen Žibret je magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved. Deluje kot svetovalec, trener, predavatelj in coach. V svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah (z do 1.000 zaposlenimi) na področju vodenja in organiziranja, svetovanja, prodaje, upravljanja s človeškimi viri ter razvoja zaposlenih. Prav tako je član v raznih strokovnih združenjih in vodi delovne skupine s področja plač in kadrov. Mag. Klemen Žibret je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj (za področje managementa in organizacije), avtor več člankov, učbenikov, seminarjev ter učnih gradiv s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti, komunikacije ter pisarniškega poslovanja. Tekom svoje predavateljske kariere je bil s strani študentov izbran za naj predavatelja na Višji strokovni šoli DOBA ter večkrat nagrajen z nazivom naj mentor. V zadnjih letih se vedno bolj ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih.

Roman Pečnik

Rojen 26.03.1975, je leta 1994 zaključil šolanje na Srednji policijski šoli v Tacnu, leta 1996 je diplomiral na Višji šoli za notranje zadeve v Ljubljani. V času službovanja pri policiji je opravljal naloge policista, pomočnika komandirja, namestnika komandirja in nazadnje komandirja policijske postaje. Ob delu je študiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in diplomiral leta 2002. Od leta 2004 dela kot inšpektor za delo na Inšpektoratu RS za delo. Pri delu ima neposreden vpogled v izvajanje delovnopravne zakonodaje v praksi.

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika (tiskana in online izdaja) boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.