Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci
PRIROČNIK

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci


Cena:
198,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Vaša aktivna vloga za uspešno inkluzijo otrok s posebnimi potrebami je neprecenljiva. A učinkovita delo s temi otroki zahteva visoko stopnjo odgovornosti, pripravo obsežne dokumentacije, strokovno praktično delo z učenci ter načrtno spremljanje otrokovega razvoja in učinkov ustrezne pomoči.

Da lahko svoje delo opravljate kvalitetno in strokovno, si morate zagotoviti informacije, strokovne napotke in pripomočke, ki jih za delo s to posebno skupino otrok nujno potrebujete. Le tako se lahko tem otrokom in mladostnikom pravilno posvetite ter jim pomagate pri premagovanju ovir, s katerimi se srečujejo.

Zato smo na podlagi pobud strokovnih delavcev in v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki za vas pripravili praktično gradivo, s pomočjo katerega se lahko takoj lotite konkretnega individualnega dela z otroci s posebnimi potrebami.


Praktični priročnik vas po korakih vodi skozi konkretno obravnavo in vam omogoča:

1 Podrobno poznavanje posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami ter posebej nadarjenih učencev.
2 plava Celovit pregled nad vašimi dolžnostmi in obveznostmi na podlagi jasne razlage najnovejše zakonodaje in strokovnih usmeritev za delo.
3 Ustrezno in strokovno načrtovanje dejavnosti s pomočjo primerov dobre poučevalne prakse otrok, s podrobno razlago dejavnosti, navodili za delo in posebnostmi.
4 plava Strokovno in kakovostno premagovanje primanjkljajev in razvijanje sposobnosti otrok s posebnimi potrebami ob uporabi dodanih nalog, vaj in učnih pripomočkov.

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:
 • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
 • praktično gradivo s primeri dejavnosti, prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Kako pa je z delom s posebej nadarjenimi otroki?

Priročnik vam ponuja tudi izhodišča za odkrivanje nadarjenih otrok in delo z nadarjenimi učenci. Vsebuje opis pripomočkov in prilagoditev, izdelavo individualiziranega programa in primere iz prakse, kako njihove potenciale primerno razvijati.

Poslovna izdaja vključuje:

 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Tiskano izdajo priročnika


Tiskana izdaja vključuje:

 • - Priročnik v tiskani obliki
 • - Dostop do vseh vzorcev
Priročnik Kadrovsko delo v praksi po novem

Prelistajte priročnik

Vsebina

PRIROČNIK

Zakonodaja na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami

 • Otroci s posebnimi potrebami
 • Vrste programov
 • Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
 • Opis bistvenih sprememb na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami
 • Izvajanje pravic otrok s posebnimi potrebami
 • Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami na domu
 • Skrb za socialno vključevanje ter razvijanje življenjske odpornosti in prožnosti (rezilientnosti) otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v procesu uresničevanja individualiziranega programa
 • Ocenjevanje znanja in prilagoditve v programih s prilagojenim izvajanjem
 • Vključevanje otroka s posebnimi potrebami v razred
 • Sprejetje Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju nasilja v družini
 • Svetovalna storitev kot ena od vrst dodatne strokovne pomoči
 • Spremljevalci otrok s posebnimi potrebami
 • Novosti Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

Slepi in slabovidni otroci

 • Strokovne in zakonske razlage
 • Opredelitev skupine slepih in slabovidnih otrok
 • Prilagoditve vzgojno-izobraževalnega procesa za slepe oz. slabovidne
 • Didaktično-metodične prilagoditve pouka
 • Dodatna strokovna pomoč za slepe in slabovidne
 • Timsko delo in sodelovanje s starši
 • Primeri dobre prakse
 • Ustanove, ki pokrivajo področje izobraževanja in usposabljanja slepih in slabovidnih
 • Primeri dejavnosti

Gluhi in naglušni otroci

 • Opis in značilnosti gluhih in naglušnih otrok
 • Tehnični pripomočki
 • Vključevanje otroka z okvaro sluha v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
 • Dodatna strokovna pomoč
 • Sodelovanje s starši
 • Izdelava individualiziranega programa za gluhega oz. naglušnega učenca
 • Poklicna orientacija gluhih oz. naglušnih
 • Izobraževalne ustanove za gluhe in naglušne

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami

 • Strokovne in zakonske razlage
 • Opredelitev motnje
 • Osnovne značilnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami
 • Prilagojeno izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke z GJM
 • Individualizirani programi (IP)
 • Globalna ocena otrokovega funkcioniranja
 • Prilagoditve v individualiziranem programu
 • Cilji v individualiziranem programu
 • Dodatna strokovna pomoč (DSP)
 • Evalvacija individualiziranega programa
 • Sodelovanje s starši
 • Selektivni mutizem
 • Primeri dejavnosti
 • Komunikacijske in govorno-jezikovne motnje
 • Razvoj fonoloških veščin, vpliv na razvoj jezika, branja in pisanja
 • Otroci z govornimi motnjami

Gibalno ovirani otroci

 • Opis značilnosti gibalno oviranih otrok
 • Opis potrebnih pripomočkov in prilagoditev v procesu vzgoje in izobraževanja gibalno oviranih ter praktični napotki za prilagoditve programa
 • Dodatna strokovna pomoč (DSP)
 • Timsko delo in sodelovanje s starši
 • Primer dobre prakse
 • Ustanove, ki se ukvarjajo z gibalno-oviranim otrokom
 • Športna vzgoja za učence s težavami na področju gibanj
 • Podporna tehnologija
 • Gibalne dejavnosti gibalno oviranih otrok v predšolskem obdobju

Otroci z dolgotrajno boleznijo

 • Opis iz značilnosti otrok z dolgotrajno boleznijo
 • Usmerjanje, dodatna strokovna pomoč, učna pomoč
 • Opis potrebnih pripomočkov in prilagoditev v procesu vzgoje in izobraževanja bolnega otroka
 • Vprašanja iz prakse

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

 • Strokovne in zakonske razlage
 • Definicja
 • Specifične učne težave kot nadredni pojem PPPU
 • Prepoznavanje otrok s PPPU
 • Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe otrok s PPPU
 • Ocenjevanje znanja in prilagoditve
 • Podskupine primanjkljajev
 • Primeri dejavnosti

Otroci z učnimi težavami

 • Strokovne in zakonske razlage
 • Definicija pojma
 • Osnovne oblike pomoči
 • Podskupine učnih težav
 • Splošne in specifične učne težave
 • Petstopenjski model pomoči
 • Izvirni delovni projekt pomoči (IDPP)
 • Učenci z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti
 • Učne težave pri učencih, ki počasneje usvajajo znanje
 • Koncept timskega soustvarjanja pri delu z učenci z učnimi težavami
 • Primeri dejavnosti
 • Dejavnosti za razvoj usmerjene pozornosti
 • Pomoč otrokom z ADHD in motnjami branja in pisanja (disleksijo)
 • Pomoč otrokom z govorno-jezikovnimi težavami ter motnjami branja in pisanja (disleksijo)

Otroci s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami

 • Izhodišča za razumevanje čustvenih, vedenjskih in socialnih težav
 • Odnos: čigav problem so otrokove čustvene, vedenjske in socialne težave?
 • Soočanje s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami
 • Timsko sodelovanje: vztrajnost in odgovornost
 • Nekatere metode za podporo učencem s težavami
 • Dodatna strokovna pomoč
 • Kako učinkovito reševati moteče oblike vedenja otrok s težavami v socialnem prilagajanju
 • Kako v vrtcu o čustvih in njihovem doživljanju ter sprejemanju
 • Čustveni razvoj
 • Vrednote v družini – vrednote staršev in vrednote otrok

Posebej nadarjeni otroci

 • Kako delati z nadarjenimi učenci
 • Prilagajanje pouka in ustvarjanje primernega učnega okolja za nadarjene učence
 • Oblikovanje individualiziranega programa za nadarjene učence
 • Primeri dobre prakse
 • Timsko delo in sodelovanje s starši
 • Primeri dobre prakse
 • Odkrivanje talentov v športu

Otroci z motnjami v duševnem razvoju

 • Opredelitev in značilnosti otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju
 • Vzgoja in izobraževanje otrok z lažjo MDR

Otroci z avtističnimi motnjami

 • Uvod
 • Začetki sistemskega urejanja področja avtizma v Sloveniji ter novosti v vzgoji in izobraževanju
 • Opredelitev avtizma
 • Značilnosti otrok z avtističnimi motnjami
 • Splošna priporočila za delo z otroki z avtističnimi motnjami
 • Individualizirani program vzgoje in izobraževanja
 • Vzgojno‑izobraževalne institucije in programi, kamor se vključujejo otroci z avtističnimi motnjami
 • Viri in literatura
 • Načini, strategije in metode dela z otroki z avtističnimi motnjami
 • Kako prepoznati otroka z avtističnimi motnjami?
 • Učenje otrok z avtističnimi motnjami emocionalno-socialnih veščin
 • Komunikacija pri otrocih z avtističnimi motnjami

Iz prakse v prakso

 • Vključevanje terapevtskega psa v vzgojno-izobraževalno delo z osebami s posebnimi potrebami
 • Kako lahko s pomočjo terapevtskega psa izvajamo vzgojno-izobraževalne dejavnosti

UPORABNI DOKUMENTI

 • Zbirka nalog, vaj, prilog in didaktičnih pripomočkov za uspešno delo
 • Praktični vzorci in modeli za izdelavo individualiziranih programov in izvirnih načrtov pomoči Obrazci za takojšnjo uporabo (vabila, izjave staršev, soglasja)
 • Izvirni delovni projekt pomoči (dnevnik, sklepna evalvacijska ocena, evalvacijsko poročilo, načrt drugih izvajalcev, učenčev prispevek)
 • Napotki za prilagajanje pisnih preizkusov znanja, preverjanje poslušanja, pripomočki za slepe in slabovidne, vaje za gibalno ovirane otroke, mejniki v govorno-jezikovnem razvoju …
 • Zbirka vseh pomembnih pravnih predpisov
 • In še več!

Iz priročnika

Najpogostejše učne težave v šoli pri nekaterih osebah z disleksijo (prof. dr. Ana Krajnc)

Čeprav menimo, da so pri osebah z disleksijo bolj pomembni talenti, ostajamo bliže naši praksi, če najprej obravnavamo učne težave.

V šoli ne zaznajo vseh otrok z disleksijo, pa tudi pozneje v odraslosti ne. Izmaknejo se jim tisti z nadpovprečnim šolskim uspehom, talentirani učenci, če sami hitro odkrijejo, kako lahko obvladajo linearno učenje. Pogosto so to tako imenovani ambidekstralni ali obojeročni učenci. Pri njih so glavne funkcije desne polovice možganov, vendar primerno uporabljajo tudi funkcije leve: pišejo lahko z levo in desno roko, pri matematiki jim hitro pade na pamet pravilen rezultat. Dodatno se potrudijo, da zadovoljijo učitelja, in napišejo še postopek. Ti učenci zelo hitro razvijejo kompenzacijske strategije, zadovoljijo sebe in druge v okolju. Ker jim serija (lestvica) ni v naravi in s tem tudi note ne, imajo pa izreden posluh in talent za glasbo, se v začetku pretvarjajo, da igrajo po notah, dejansko pa igrajo na pamet. Note stojijo le odprte pred njimi. Uspešni so, če jih še posebej na začetku ne mučijo z glasbeno teorijo. Šele pozneje, ko tudi sami želijo obvladati note, odkrijejo za to osebno strategijo. Vendar od not niso nikoli odvisni, čeprav postanejo dobri glasbeniki. Spomnimo se dirigenta, ki zahteven koncert navdušujoče dirigira brez not pred seboj, ali klavirsko solistko, ko navduši publiko brez not. Zvok posameznih tipk na klaviaturi je del nje. Ob njej ne pomislimo na disleksijo, pa je prav ta glavni del njene glasbene uspešnosti.

Učence z disleksijo prepoznamo samo, če se zaradi svoje drugačnosti v linearnem šolskem učenju ne znajdejo in učitelju povzročajo težave. Pri odličnjakih na disleksijo niti ne pomislimo.

Primer dveh študentk z disleksijo: študentko na fakulteti, ki ji ne gre statistika (same lestvice, serije), takoj prepoznajo kot osebo z disleksijo. Drugo študentko ekonomske fakultete, osebo z disleksijo, prepoznavajo kot zelo uspešno. Po drugem letniku spozna, da ji je dolgčas, ker ima premalo učenja, in se vzporedno vpiše še na študij prava. Doda še učenje tujega jezika in se potem počuti, da je njen čas izpolnjen. Oba študija in še dodatno učenje uspešno konča v roku. Pri njej nihče ne pomisli na disleksijo. In vendar je prav to podlaga njenega uspeha. Besedil ne bere klasično vsako besedo in od vrstice do vrstice, ampak celostno, da vrže pogled na celo stran in ugotovi bistvo. Njeno branje je povsem drugačno. Pri avtorju učbenika najprej odkrije njegov sistem razmišljanja, učbenik dojema celostno in z učenjem za izpit napreduje veliko hitreje kot drugi študentje. Tako ji ostaja časa na pretek.

Pri nekaterih osebah z disleksijo se težave pojavljajo pri linearnih, ponavljajočih se dejavnostih, zaporedju in učenju lestvic. Otrok bo zelo težko prepisoval s table ali iz knjige, bo pa zaživel ob pisanju prostega spisa in napisal najboljšo zgodbo v razredu. Učitelji so pozorni zlasti na to, česa učenec glede na druge v razredu ne zmore. Zaradi pravila »do vseh enako« v razredu napravimo največ krivic. Demokratični bi bili samo, če bi obravnavali vsakega otroka drugače, saj je tudi vsak otrok zares drugačen. Uravnilovka je krivica za vse v razredu.

Disleksijo so najprej zaznali, ko je otrok zaradi težav pri branju in pisanju postal moteč v razredu. To prepričanje drži še danes in smatramo, da je disleksija predvsem šolska zadeva, in jo večinoma enačimo z učnimi težavami. Starši se zelo bojijo, da bi bil njihov otrok oseba z disleksijo in s tem stigmatiziran. Bolj malo pa učitelji in starši vedo o talentih teh oseb. Talentov se nihče ne bi branil. Pred kratkim je v Ameriki izšla knjiga »Starši bi si želeli, da je njihov otrok dislektik«.

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne ali tiskane izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.  V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.