Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci
PRIROČNIK

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci


Cena:
198,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Vaša aktivna vloga za uspešno integracijo otrok s posebnimi potrebami je neprecenljiva. A učinkovita obravnava zahteva visoko stopnjo odgovornosti, pripravo obsežne dokumentacije, strokovno praktično delo z učenci ter načrtno spremljanje razvoja.

Da lahko svoje delo opravljate kvalitetno in strokovno, si morate zagotoviti informacije, strokovne napotke in pripomočke, ki jih za delo s to posebno skupino otrok nujno potrebujete. Le tako se lahko tem otrokom in mladostnikom pravilno posvetite ter jim pomagate pri premagovanju ovir, s katerimi se srečujejo.

Zato smo na podlagi pobud strokovnih delavcev in v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki za vas pripravili praktično gradivo, s pomočjo katerega se lahko takoj lotite konkretnega individualnega dela z otroci s posebnimi potrebami

Priročnik je zasnovan tako, da vam hkrati zagotavlja:
  • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
  • praktično gradivo s primeri dejavnosti,

  • zgoščenka pa vam nudi prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

 


Praktični priročnik in zgoščenka vas po korakih vodita skozi konkretno obravnavo in vam omogočata:

1 Podrobno poznavanje posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami.
2 plava Celovit pregled nad vašimi dolžnostmi in obveznostmi na podlagi jasne razlage najnovejše zakonodaje in strokovnih usmeritev za delo.
3 Ustrezno in strokovno načrtovanje dejavnosti s pomočjo primerov dobre poučevalne prakse otrok, s podrobno razlago dejavnosti, navodili za delo in posebnostmi.
4 plava Strokovno in kakovostno premagovanje primanjkljajev in razvijanje sposobnosti otrok s posebnimi potrebami ob uporabi dodanih nalog, vaj in učnih pripomočkov na zgoščenki.

 

Posebej nadarjeni otroci

Priročnik vam ponuja tudi izhodišča za odkrivanje nadarjenih otrok in delo z nadarjenimi učenci. Vsebuje opis pripomočkov in prilagoditev, izdelavo individualiziranega programa, dodatno strokovna pomoč. Naj vam bo delo s posebej nadarjenimi otroci v užitek!

Priročnik Kadrovsko delo v praksi po novem

Prelistajte priročnik

Priročnik vam je na razpolago v poslovni ali tiskani izdaji.

Poslovna izdaja vključuje:

  • priročnik v tiskani obliki
  • digitalno izdajo celotnega priročnika
  • možnost dostopa z osebnega/prenosnega računalnika
  • dostop do priročnika z mobilnimi napravami

Tiskana izdaja vključuje:

  • Priročnik v tiskani obliki

Kazalo

PRIROČNIK

1. Zakonodaja na področju vzgoje in izobraževanja otrok s PP
Opredelitev in opis značilnosti posameznih skupin otrok s PP, vrste programov, usmerjanje otrok s PP, individualiziran program, ocenjevanje znanja in prilagoditve v programih s prilagojenim izvajanjem

2. Slepi in slabovidni otroci
Značilnosti učnega stila slepih; prilagoditve vzgojno-izob. procesa, prilagoditev prostora in okolja, prilagojeni pripomočki in oprema, metode in oblike dela, praktični napotki, dodatna strokovna pomoč, timsko delo, sodelovanje s starši

3. Gluhi in naglušni otroci
Opis značilnosti gluhih in naglušnih, vključevanje v vzgojno-izobraževalni program, prilagoditve prostora, prilagoditve pri podajanju snovi, dodatna strokovna pomoč, individualiziran program, sodelovanje s starši; primeri dobre prakse
Primeri dejavnosti za uspešno delo z gluhimi in naglušnimi otroci

4. Otroci z govorno-jezikovnimi motnjam
Osnovne značilnosti, simptomi GJM, vpliv GJM na učni uspeh, prilagojeno izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov, individualizirani program; globalna ocena otrokovega funkcioniranja, prilagoditve prostora, pripomočkov, opreme; dodatna strokovna pomoč
Primeri dejavnosti za uspešno delo z otroci z GJM

5. Gibalno ovirani otroci
Kriteriji za opredelitev stopnje primanjkljajev; bolezni, ki vplivajo na sposobnost gibanja: prilagajanje, pomen vključevanja v šolo, opis pripomočkov in prilagoditev, kadrovska zasedba, poučevanje, preverjanje znanja, dodatna strokovna pomoč, timsko delo in sodelovanje s starši, podporna tehnologija
Primeri dejavnosti za uspešno delo z gibalno-oviranimi otroci

5. Otroci z dolgotrajno boleznijo
Vpliv bolezni, usmerjanje, dodatna strokovna pomoč, pripomočki in prilagoditve (časovne, prostorske, ocenjevanje …), posebna podpora, 5 strategij za pomoč in podporo
Primeri dejavnosti za uspešno delo z otroci z dolgotrajno boleznijo

6. Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
Prepoznavanje otrok s PPPU, kriteriji za diagnosticiranje primanjkljajev, posebne vzgojno-izobraževalne potrebe otrok s PPPU, ocenjevanje in prilagoditve, učinki prilagoditev, podskupine primanjkljajev, disleksija in disgrafija, dispraksija, spec. učne težave pri matematiki
Primeri dejavnosti za uspešno delo z otroci s PPPU
7. Otroci z učnimi težavami
Osnove oblike pomoči, prilagajanje metod in oblik dela, prilagajanje gradiv, podskupine učnih težav, 5-stopenjski model pomoči, izvirni delovni projekt pomoči, pogoji za učinkovitost, učenci z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti, učenci, ki počasneje usvajajo znanje, otroci s hiperaktivnostjo in težavami s pozornostjo vrtcu
Primeri dejavnosti za uspešno delo z otroci z učnimi težavami

8. Otroci s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami
Dinamika čustvenih, vedenjskih in socialnih težav, pojavne oblike, otrok, ki se preveč prilagaja, agresivno vedenje; pomanjkanje pozornosti in hiperaktivnost, dejavniki tveganja in zaščitni dejavniki, soočanje s težavami znotraj razredne skupnosti, učitelj kot model in postopki usmerjanja vodenja, podpora otroku, dodatna strokovna pomoč
Primeri dejavnosti za uspešno delo z otroci s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami

9. Posebej nadarjeni otroci
Izhodišča za odkrivanje nadarjenih, evidentiranje, identifikacija, opis pripomočkov in prilagoditev, izdelava individualiziranega programa, dodatna strokovna pomoč
Primeri dejavnosti za uspešno delo s posebej nadarjenimi otroci

10. Otroci z motnjami v duševnem razvoju (MDR)
Opredelitev in značilnosti otrok z MDR; stopnje, opis prilagojenega izobraževalnega programa in VI procesa, otroci z lažjo MDR v večinski osnovni šoli; vključevanje v druge programe in prehajanje, individualiziran program; priporočila pri poučevanju

11. Otroci z motnjo avtističnega spektra (MAS)
Opredelitev in opis značilnosti otrok z MAS, prilagoditve VI procesa, prostora in okolja …


ZGOŠČENKA

Zbirka nalog, vaj, prilog in didaktičnih pripomočkov za uspešno delo

Praktični vzorci in modeli
za izdelavo individualiziranih programov in izvirnih načrtov pomoči Obrazci za takojšnjo uporabo (vabila, izjave staršev, soglasja)

Izvirni delovni projekt pomoči (dnevnik, sklepna evalvacijska ocena, evalvacijsko poročilo, načrt drugih izvajalcev, učenčev prispevek)
Napotki za prilagajanje pisnih preizkusov znanja, preverjanje poslušanja, pripomočki za slepe in slabovidne, vaje za gibalno ovirane otroke, mejniki v govorno-jezikovnem razvoju …

Zbirka vseh pomembnih pravnih predpisov
In še več!

Aktualna vsebina

TEMA MESECA: Svetovalna storitev kot del dodatne strokovne pomoči (dr. Manica Jakič Brezočnik, mag. Polona Šoln Vrbinc, mag. Ksenija Švalj)

Ena izmed oblik pomoči otroku oziroma mladostniku v okviru dodatne strokovne pomoči je tudi svetovalna storitev, ki jo opredeljuje Pravilnik  o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (UL, 88/2013). Zato je pomembno, da poznate:

- število ur dodatne strokovne pomoči in koliko od tega je namenjeno svetovalnim storitvam;

- kako in v okviru katerih dejavnosti se izvaja;

- kdo je lahko izvajalec in kaj svetovalna storitev obsega;

- finančno vrednotenje ur svetovalnih storitev …

Odkrivanje športno nadarjenih otrok in mladostnikov (dr. Milan Čoh)

Odkrivanje za šport talentiranih posameznikov in njihovo pravočasno vključevanje v proces treniranja tiste športne panoge, ki najbolj ustreza njihovim sposobnostim, je eden najzahtevnejših postopkov, s katerim se ukvarja sodobna športna znanost. Napačne odločitve so številne in praviloma za športnika zelo boleče. Pojasnjujemo:

- kaj je športni talent in kako poteka identifikacija športnih talentov;

- kakšne so značilnosti športno nadarjenih;

- kako in kdaj športno nadarjene otroke vključevati v aktivno treniranje;

- kakšni so modeli razvoja mladih športnikov

Motnje fluentnosti – jecljanje in brbotanje (Nives Skamlič)

Med najpogostejše motnje fluentnosti govora spadata jecljanje in brbotanje. Obe motnji lahko bistveno vplivata na otrokovo socialno vključevanje in komunikacijo s sovrstniki, zato je pomembno, da tem otrokom in mladostnikom olajšate komunikacijo, pred tem pa poznate:

- kakšne so značilnosti jecljanja in brbotanja;

- kdaj nastanejo in kakšni so vzroki;

- kako pravilno ravnati, ko zaznate, da otrok, učenec ali dijak začne jecljati;

- kako pravilno komunicirati s predšolskim otrokom, ki jeclja, ter kako mu z primernimi dejavnostmi pomagati, da razvija tekoči govor;

- kakor pravilno komunicirati s šolarjem in dijakom, ki jeclja – z nasveti, kako se spopadati z norčevanjem sovrstnikov.

Čustveni razvoj otrok v obdobju šolanja in odraščanja (mag. Suzana Žunko Vogrinc)

V obdobju srednjega in poznega otroštva (od sedem do dvanajst let) čustveni razvoj skupaj z razvojem socialnih in spoznavnih sposobnosti omogoča otrokom vse boljše zavedanje, razumevanje in razlaganje lastnih čustev in čustev drugih. Na njihov razvoj in tudi na razvoj samospoštovanja pa pomembno vpliva tudi družina in osebe v njegovi okolici. Za uspešno delo je pomembno, da poznate, kako pri šolarju in dijaku poteka razvoj čustev ter kako se to kaže v odnosih in dojemanju sveta.

Splošni pogoji

Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.