Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za knjiženje v javnem sektorju
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za knjiženje v javnem sektorju

Predavatelj: Majda Gominšek


Cena:
1.190,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Knjiženje v javnem sektorju ima svoje posebnosti. Kot dober računovodja morate te posebnosti poznati in jih upoštevati pri svojem vsakodnevnem delu. Vedeti morate kako, kdaj in zakaj evidentirati različne poslovne dogodke, pri čemer pa se, odvisno od velikosti in organiziranosti organizacije, srečujete z različnimi nalogami in izzivi znotraj vašega dela.

Zato morate dobro poznati:

 • posebnosti vodenja poslovnih knjig v javnem sektorju,
 • posebnosti knjiženj glede na različne vire pridobitve OS,
 • posebnosti knjiženj stroškov in odhodkov po vrstah,
 • in vse ostale posebnosti knjiženja v javnem sektorju.

Udeležite se izobraževanja, ki smo ga posebej za javni sektor pripravili s strokovnjakinjo z izkušnjami iz prakse, in pridobite odgovore na vsa nerešena vprašanja, povezana s knjižbami v javnem sektorju.


Kot strokovnjak za knjiženje v javnem sektorju boste:

 • poznali zakonske podlage za vodenje poslovnih knjig pri proračunskih uporabnikih in njihove posebnosti,
 • poznali vse posebnosti knjiženj in zahtevnih poslovnih dogodkov v javnem sektorju,
 • dobili odgovore na vsa vaša konkretna vprašanja iz prakse (že sedaj jih lahko pošljete na: finance@zfm.si).

Komu je seminar namenjen?

Računovodskim delavcem javnega sektorja ter vsem, ki se pri svojem delu srečujete z obravnavanimi vsebinami.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

 

Vsebina

1. modul – delavnica

Osnovna sredstva

 • Zakonske podlage za vodenje poslovnih knjig pri proračunskih uporabnikih
 • Posebnosti vodenja poslovnih knjig
 • Izkazovanje opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, s poudarkom na posebnosti knjiženja obračuna amortizacije
 • Seznanitev s knjiženji glede na različne vire pridobitve OS (nakup, brezplačna pridobitev, finančni najem, iz lastnih sredstev), sredstva v upravljanju

2. modul – poslovna izdaja priročnika

Računovodski praktikum za javni sektor

 • Posebnosti knjiženja pri proračunskih uporabnikih
  • Posebnosti knjiženja pri proračunskih uporabnikih
  • Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
  • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
  • Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
  • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu
  • Zakonodaja
 • Posebnosti knjiženja pri posrednih proračunskih uporabnikih
  • Evidentiranje prihodkov
  • Nabava in nakup materiala
  • Dolgoročne rezervacije
  • Obračun podjemne pogodbe
  • Obračun službenega potovanja
  • Amortizacija
  • Nakup nepremičnine
  • Knjiženje prejetega posojila
  • Opredmetena osnovna sredstva
  • Stroški dela in povračil zaposlenim
 • Posebnosti knjiženja pri neposrednih proračunskih uporabnikih
  • Osnovna in opredmetena osnovna sredstva
  • Investicijski transfer
  • Obračun podjemne pogodbe, Obračun službenega potovanja
  • Kratkoročni in dolgoročni finančni dolgovi
  • Zaloge in poraba materiala,
  • Vlaganja v tuja osnovna sredstva, Finančne naložbe
  • Vlaganja v osnovna sredstva
  • Terjatve, Odstop terjatve
 • Posebnosti vodenja inventure pri proračunskih uporabnikih
  • Pravne podlage
  • Organizacija popisa
  • Knjiženje popisnih razlik
 • Zgledi knjiženj pravnih oseb zasebnega prava
  • Računovodski predpisi
  • Zavezanci za sestavo letnega poročila
  • Hranjenje poslovne dokumentacije
  • Davčni obračun
  • Številni praktični primeri knjižb, vzorci sklepov ter pogodb

3. modul – delavnica

Stroški dela

 • Knjiženje stroškov: po vrstah, predvsem obračun stroškov dela, drugih prejemkov
 • Knjiženje prihodkov: po vrstah

4. modul – delavnica

Davčni obračun

 • Ugotovitev rezultata poslovanja - davčni obračun za javne zavode glede na Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti:
  • končno knjiženje rezultata za javni sektor v primeru pozitivnega oz. negativnega presežka
  • načini pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
  • ugotavljanje presežka prihodkov na odhodki po denarnem toku in fiskalnem pravilu in za kaj se lahko vse porabi presežek prihodkov nad odhodki
  • posebnosti davčnega obračuna glede na pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti
  • ugotavljanje davčne osnove, koriščenje davčnih olajšav
  • knjiženje morebitne obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb

ZAKLJUČEK:

Preverjanje znanja in prejem certifikata

 • Preverjanje znanja: test rešite na zadnji delavnici.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za knjiženje v javnem sektorju.

 

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačen parkirni prostor.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.