Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji
PRIROČNIK

Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji


Cena:
298,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev


Novosti na področju ravnanja z odpadki ter rešitve za vaše delo!

Leto 2018 so ponovno zaznamovale spremembe na področju ravnanja z odpadki; glavne so bile:

 • 29. 12. 2018: Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 84/18 z dne 28. 12. 2018);
 • 17. 11. 2018: novosti po Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018);
 • 27. 10. 2018: novosti po Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018);
 • 1. 9. 2018: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17.8.2018);
 • 1. 8. 2018: Uredba o okoljski dajatvi CO2 (Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018);
 • 7. 7. 2018: Nova Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 z dne 22. 6. 2018);
 • 15. 6. 2018: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018).

Ena največjih preokupacij trenutno pa je obvezna priprava poročila o odpadkih ter priprava poročil o dajanju embalaže v promet!

Strokovne rešitve, vsa pojasnila, odgovore na vprašanja na enem mestu - na portalu e-Okolje in v priročniku.


Razlogi, zakaj vam priročnik in portal koristita:

 • Redno boste obveščeni o implementaciji zakonskih sprememb v prakso.
 • Na primerih boste ugotovili, kako naj ravnate s posameznim odpadkom.
 • Prejeli boste takojšen odgovor na vprašanje. Vaše vprašanje pričakujemo na: okolje@zfm.si

Kompetentni strokovnjaki v edinem tovrstnem priročniku in na portalu za vas pojasnjujejo:

 • Zakonsko skladno ravnanje z odpadno embalažo, nevarnimi in komunalnimi odpadki ter ostalimi odpadki
 • Izdelavo evidenc in izpolnjevanje evidenčnih listov v aplikaciji IS-Odpadki
 • Primere iz prakse
 • Določitev številke odpadku
 • Izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki in izhodiščnega poročila po aktualni IED Direktivi
 • Pogoje za čezmejno pošiljanje odpadkov
 • Postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja ter primere sodne prakse
 • Vaše obveznosti glede monitoringa odpadnih vod, podzemnih in površinskih voda na odlagališčih odpadkov in glede emisij snovi v zrak
 • Izpolnjevanje obrazcev za prijavo dejavnosti in obračun posamezne okoljske dajatve

Kot aktivni naročnik sedaj neomejeno dostopate do:

 • najnovejših informacij na spletnem stičišču e-Okolje in imate možnost, da pridobite odgovor priznanih slovenskih strokovnjakov na vseh področjih vašega dela.
 • digitalnega priročnika, ki vam kjerkoli in kadarkoli omogoča vpogled v vsebino, z naprednim iskalnikom pa boste hitro našli želene vsebine.

Vsebina portala e-Okolje:

 • ažurne razlage zakonskih zahtev,
 • strokovni napotki priznanih slovenskih strokovnjakov,
 • uporabni vzorci, obrazci, načrti in pregledne tabele,
 • primeri iz prakse, odgovori na konkretna vprašanja ter aktualna okoljska zakonodaja.

Izpostavljamo vsaj pet odličnih razlogov za njegovo uporabo:

 • Ravnanje z odpadki v skladu z aktualno zakonodajo – jasna navodila s primeri za pravilno ravnanje z nevarnimi, biološkimi in komunalnim odpadki, odpadno embalažo, električno in elektronsko opremo, odpadnimi baterijami, odpadnimi zdravili, izrabljenimi avtomobili in drugimi odpadki;
 • Pripravljenost na morebiten obisk inšpektorja, ki ima pod drobnogledom vaše vodenje evidenc, izdelani načrt gospodarjenja z odpadki, ločeno zbiranje in oddajo odpadkov pooblaščenim prevzemnikom in izpolnjevanje obveznosti iz okoljevarstvenih dovoljenj.
 • Bistven prihranek časa – poenostavite in pohitrite delo z vnaprej pripravljenimi preglednicami, vzorci in primeri za takojšnjo uporabo;
 • Hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli – vsebine, posodobljene v skladu z aktualno zakonodajo, so vam vedno na voljo na vašem osebnem računalniku in prenosnem telefonu;
 • Stalna podpora – na vprašanje, ki ga v priročniku ne najdete, vam strokovnjak posebej odgovori. Pošljite vprašanje na: okolje@zfm.si.

Priporočila uporabnikov priročnika

 • »Pohvaliti moram priročnik Ravnanje z odpadki po zakonodaji, ker v njej najdem razlago za tiste bistvene spremembe s področja ravnanja z odpadki in me veseli, da se redno posodablja«. Helena Reščič Granda, Kovinoplastika Lož
 • »Izjemno uporabna v tem priročniku je pregledna tabela ravnanja z odpadki, saj pregledno na enem mestu najdem vir odpadka in katera uredba ga predpisuje«. Igor Putrle, Prigo
 • »V priročniku Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji dobim vse informacije, ki jih pri svojem delu potrebujem«. Josip Maurič, Termoplasti-Plama

Brezplačno ob nakupu:

Udeležba na webinarju »Zadnji check pred obvezno oddajo poročila o količini embalaže, dane na slovenski trg«.
Webinar bo potekal 6. marca 2019 od 10.00 do 11.30. Predavateljica Polonca Poljanec Perič vam bo podrobno razložila vse za pravilno vodenje evidenc in oddajo poročila ter vam posebej odgovorila na vaše specifično vprašanje.

Online izdaja vključuje:

 • - Dostop do portala E-OKOLJE
 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24 urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta


Poslovna izdaja vključuje:

 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24 urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Tiskano izdajo priročnika

Vsebina

VSEBINA PRIROČNIKA:

 • Predgovor in kazalo vsebine
 • Nova uredba o odpadkih in razlike s prejšnjo Uredbo
 • Bistvena določila nove Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega in koraki priprave izhodiščnega poročila
 • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
 • Uredba o obvezni občinski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov
 • Novi seznam odpadkov, razvrstitev in določitev nevarnih lastnosti odpadkov
 • Navodila za izpolnjevanje elektronskih evid. listov in pripravo poročil o odpadkih
 • Zahteve glede ocen odpadkov
 • Hierarhija ravnanja z odpadki
 • Snovna in energijska izraba odpadkov
 • Obvezno ravnanje z:
  • nevarnimi odpadki,
  • biološko razgradljivimi odpadki,
  • odpadnimi jedilnimi olji in mastmi,
  • odpadno električno in elektronsko opremo,
  • odpadnimi baterijami in akumulatorji,
  • odpadno embalažo,
  • odpadki iz zdravstva in zobozdravstva,
  • odpadnimi gumami in izrabljenimi motornimi vozili,
  • gradbenimi odpadki,
  • tekstilnimi odpadki ...
 • Čezmejno pošiljanje odpadkov
 • Načrt gospodarjenja z odpadki
 • Načrt ravnanja z odpadki
 • Načrt zbiranja odpadkov
 • Odlaganje odpadkov, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za odlaganje
 • Novosti standarda ISO 14001
 • Obratovalni monitoring podzemnih in površinskih voda
 • Spremembe okoljevarstvenih dovoljenj glede na Direktivo o industrijskih emisijah
 • Obratovalni monitoring odpadnih vod
 • Prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
 • Nove zahteve glede vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla
 • Okoljske dajatve (zavezanci, obračun, plačilo in vračilo) :
  • za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod,
  • za onesnaževanje zraka z emisijo CO2,
  • zaradi nastajanja izrabljenih gum,
  • zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil,
  • zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih,
  • zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme,
  • zaradi nastajanja odpadne embalaže,
  • zaradi uporabe hlapnih organskih spojin,
  • zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin.

POSLOVNA IZDAJA PRIROČNIKA VSEBUJE TUDI:

 • PREGLEDNICE (novi seznam odpadkov, pregledna tabela ravnanja s posamezno vrsto odpadka, označevanje nevarnih odpadkov, nevarne lastnosti odpadkov, preglednice za vodenje evidenc, meritve v okviru obratovalnega monitoringa odlagališč odpadkov, mejne vrednosti za emisije v tla, mejne vrednosti za emisije snovi v zrak, mejne vrednosti parametrov odpadne vode)
 • VZORCE (načrt gospodarjenja z odpadki, načrt ravnanja z odpadki, načrt zbiranja odpadkov, poslovnik naprave za čiščenje odpadnih plinov)
 • PRIMERE (izračun števila EO za odpadne vode, obratovalni monitoring onesnaževanja podzemnih in površinskih vod, …)
 • OBRAZCE (za obračun okoljskih dajatev, za čezmejne pošiljke odpadkov,…)
 • DOSTOP DO AKTUALNE ZAKONODAJE
 • PREGLED PROGRAMOV ZA FINANCIRANJE OKOLJSKIH PROJEKTOV Z EU SREDSTVI

·    Okoljske dajatve (zavezanci, obračun, plačilo in vračilo) :

-     za onesnaževanje zraka z emisijo CO2,

-     za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod,

-     zaradi nastajanja izrabljenih gum,

-     zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil,

-     zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih,

-     zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme,

-     zaradi nastajanja odpadne embalaže,

-     zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov,

-     zaradi uporabe hlapnih organskih spojin,

-     zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin.

Iz priročnika

PRIMERI POROČANJA O KOLIČINI EMBALAŽE, DANE NA SLOVENSKI TRG

Primer 1: Podjetje kupi kartonske škatle in vanje embalira svoje izdelke

Če podjetje kupi kartonske škatle v tujini z namenom, da bo vanje embaliralo svoje in jih da skupaj s svojim izdelkom prvič v promet v RS, mora poročati za:

 • škatle, ki jih je prejel iz tujine ter za raztegljivo folijo, v katero so bile ovite, in za paleto, na kateri so zložene,
 • vse škatle, ki jih je napolnil s svojimi izdelki in jih dal na trg RS, tudi folijo, s katero jih je ovil, in paleto, na katero jih je zložil.

Če podjetje kupi kartonske škatle od slovenskega podjetja z istim namenom, mora poročati za vse škatle, ki jih bo napolnil s svojimi izdelki, ki jih bo dal na trg RS, slovenski dobavitelj kartonskih škatel pa poroča samo za embalažo, v kateri so bile zložene kartonske škatle (folija, paleta).

Če izdelke za podjetje pod njegovo blagovno znamko embalira kdo drug, se za embalerja šteje podjetje, ki je izdelalo izdelek.

Če podjetje pakira blago drugega proizvajalca v embalažo, na kateri je njegova blagovna znamka, se za embalerja šteje imetnik blagovne znamke.

Primer 2: Podjetje izdela izdelek iz uvoženih surovin in ga proda na trg RS

Podjetje izdeluje zdravila, ki jih pakira v folijo in jih zapakira v kartonasto škatlico, škatlice zloži in zapakira v večjo kartonasto škatlo. Več teh škatel zloži na paleto in jih ovije s folijo. Vse skupaj proda kupcu na slovenski trg. Folija, kartonske škatlice, kartonske škatle, palete in folija so embalaža, prvič dana v promet po 25. členu. Podjetje je za proizvodnjo zdravil potrebovalo surovine, ki jih je kupilo v vrečah od tujega dobavitelja. Te vreče, v katere so bile surovine pakirane, so embalaža, prvič dana v promet po 34. členu. Če bi podjetje surovine kupilo od slovenskega proizvajalca, embalaža ne bi bila predmet poročanja, saj ima predhodnega slovenskega dobavitelja (ki je te surovine skupaj z embalažo dal prvič na trg po 25. členu).


Uredba o spremembah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 35/2017)

Z uredbo se spreminja nekaj ključnih točk tako za zavezance za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo kot za vse akterje.

Spremembe za zavezance za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

 1. Evidence in izpolnjevanje obveznosti ravnanja z embalažo in odpadno embalažo
  a. Vsi zavezanci, ki imajo manj kot 15.000 kg na leto embalaže, dane na trg Slovenije, in ki jim do sedaj zaradi majhnih količin ni bilo treba voditi evidence in poročati o količinah, bodo to morali početi od 1. 1. 2018. Poročilo bodo morali oddati na Agencijo RS za okolje do 31. 3. tekočega leta za preteklo leto, in sicer ločeno za embalažo iz:
  • papirja in kartona
  • plastike
  • lesa
  • kovine
  • stekla in
  • drugo (npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora)
  Odpadni kompozit (sestavljeno embalažo) se razvrsti po tisti vrsti embalažnega materiala, ki glede na maso prevladuje v posameznem kompozitu. Prvič bo treba poročilo oddati do 31. 3. 2019 za leto 2018, torej je obvezno voditi evidenco od 1. 1. 2018. Vzpostavitev evidence dajanja embalaže na trg Slovenije je lahko za določene zavezance velika sprememba pri spremembi internega materialnega vodenja oziroma kartici izdelka ali pri metodologiji določanja količine embalaže dane na trg Slovenije.

  b. Zavezanec, ki ima skladno s 36. členom več kot 15.000 kg na leto embalaže, dane na trg Slovenije, skladno z 25. in 34. členom, mora izpolnjevati obveznosti ravnanja z embalažo, skleniti pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo ter obračunati okoljsko dajatev na Finančno upravo RS.
 2. Odpadna embalaža, ki je nevarni odpadek in njena opredelitev
  a. Skladno s 16. členom uredbe se embalažo razvršča med odpadno embalažo, ki je nevarni odpadek, če:
  • ima embalažni material lastnosti nevarnih odpadkov
  • odpadna embalaža vsebuje ostanke nevarnega blaga
  • je odpadna embalaža onesnažena z nevarnim blagom
  Med odpadno embalažo, ki ne vsebuje ostankov nevarnega blaga ali ni onesnažena z nevarnim blagom, če:
  • odpadna embalaža ne vsebuje ostankov drugih nevarnih snovi kot ostankov embaliranega blaga,
  • je notranjost odpadne embalaže za viskozno blago postrgana z lopatico ali s čopičem, tako da preostala količina blaga ni več uporabljiva,
  • je odpadna embalaža za tekoče blago izpraznjena, tako da iz nje ne kaplja,
  • se iz odpadne embalaže v obliki vreč ne more več iztresti embalirane snovi ali
  • iz odpadne embalaže v obliki pršilk potisni plin ne izhaja ali se v pršilki ne pretaka tekočina.
  Lahko se embaler odloči, da blago opremi z navodili o varni izpraznitvi odpadne embalaže in prav tako zadošča kriterijem za določitev odpadne embalaže, ki ne vsebuje ostankov nevarnega blaga oziroma ni onesnažena z njimi.
 3. Spremembe za distributerje (oseba, ki dobavlja embalažo ali embalirano blago neposredno končnemu kupcu)
  Z novo Uredbo o spremembi Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se nalaga distributerjem dodatne obveznosti predvsem zaradi omejevanja potrošnje plastičnih nosilnih vrečk. Cilji glede potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk je največ 40 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo na leto.
  a. Obveznosti poročanja distributerjem Distributerji oziroma trgovci, ki embalirano blago dobavljajo neposredno končnemu kupcu, imajo s 1. 1. 2018 obveznost vodenja evidenc dajanja lahkih plastičnih nosilnih vrečk na trg Slovenije, in sicer kosovno. Prvič se mora oddati poročilo na Agencijo RS za okolje do 31. 3. 2019 za preteklo leto in nato vsako leto do 31. 3. za preteklo leto.

  b. Definicije plastičnih nosilnih vrečk Z novo Uredbo o spremembi Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je nova definicija plastične nosilne vrečke (so nosilne vrečke iz plastike, z ročaji ali brez, ki so na voljo potrošnikom na prodajnem mestu blaga ali izdelkov), in sicer še malce podrobneje:
  • lahke plastične nosilne vrečke
  • debelina sten je manj kot 50 mikronov
  • zelo lahke plastične nosilne vrečke
  • debelina sten je manj kot 15 mikronov, namenjene so za primarno embalažo živil
  • okso-razgradljive plastične nosilne vrečke
  • iz plastičnih materialov, ki vsebujejo dodatke, ki katalizirajo razgradnjo plastičnega materiala v mikrodelce.

  c. Prepovedi in cilji uporabe plastičnih nosilnih vrečk
  • Plastične nosilne vrečke morajo biti na prodajnem mestu na voljo proti plačilu in ne brezplačno. Omenjeno določilo se uporablja od 1. 1. 2019 dalje.
  • Prodajno mesto mora biti opremljeno s ceno plastičnih nosilnih vrečk
  • Končni potrošnik ima možnost, da na prodajnem mestu brezplačno zamenja plastično nosilno vrečko, ki jo je kupil pri istem distributerju.
  • Zelo lahke nosilne vrečke so lahko brezplačne, če živila niso predpakirana in so namenjene za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana.
  • Letna potrošnja lahkih plastičnih nosilnih vrečk je lahko največ 40 vrečk na osebo. Tukaj se ne upošteva zelo lahkih nosilnih vrečk, namenjenih za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana.

Spremembe za izvajalce javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju IJS)

 1. IJS mora zagotoviti, da lahko končni uporabnik odda odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek IJS, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti.
 2. IJS mora zagotoviti dovolj velik prostor za skladiščenje odpadne embalaže, da lahko skladišči zalogo odpadne embalaže za obdobje 14 dni.
 3. IJS mora zagotoviti dovolj velik prostor za skladiščenje odpadne embalaže, izločene iz mešanih komunalnih odpadkov, da lahko skladišči zalogo odpadne embalaže za obdobje 14 dni.
 4. IJS mora omogočiti družbi za ravnanje z odpadno embalažo, da redno prevzema odpadno embalažo v deležu, ki ga določi vlada s sklepom. Upoštevati mora da za obdobje od 1. 1. do 30. 6. tekočega leta družba za ravnanje z odpadno embalažo prevzema v deležu, določenem za preteklo leto, ob upoštevanju poračuna deležev, ki bodo objavljeni v tekočem letu.
 5. Do 10. v mesecu mora sporočiti pisno ali elektronsko vsem družbam za ravnanje z odpadno embalažo in pristojnemu inšpektorju o količinah zbrane embalaže in o količinah odpadne embalaže, izločene iz mešanih komunalnih odpadkov v preteklem mesecu.
 6. Če skladiščenje presega 80 odstotkov zmogljivosti skladiščenja (14-dnevne zaloge), mora obvestiti vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo in pristojnega inšpektorja o nastali situaciji.

Spremembe za družbe za ravnanje z odpadno embalažo (v nadaljevanju DROE)

 1. DROE mora prevzemati odpadno embalažo v deležu, ki ga objavi vlada s sklepom do 30. 6. tekočega leta.
 2. V obdobju od 1. 1. do 30. 6. tekočega leta mora DROE prevzemati v deležu, ki je bil določen v preteklem letu s sklepom vlade, ob upoštevanju, da bodo novi deleži za tekoče leto določeni s sklepom vlade do 30. 6.
 3. Če IJS sporoči, da ima presežene zaloge 80 odstotkov skladiščnega prostora, ki ga mora zagotoviti, mora DROE v dveh dneh prevzeti odpadno embalažo.
 4. Enkrat mesečno mora od vsake IJS prevzeti odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ali odpadno embalažo, ki je izločena iz mešanih komunalnih odpadkov.

 

Kako pregledujemo podatke v IS-Odpadkih

Na zgornjem delu polja imamo pripravljena okna z iskalnimi pogoji, s pomočjo katerih si lahko omejimo nabor iskanja. Če ne vnesete nobenega pogoja, se vam ob kliku na gumb Išči prikaže celoten seznam evidenčnih listov, ki so bili izpolnjeni v vašem imenu. Najnovejši evidenčni listi so prikazani na vrhu seznama.

Evidenčni list lahko iščete po zaporedni številki evidenčnega lista (ID), po partnerju, po časovnem obdobju glede na datum oddaje ali prejema/zavrnitve,…

 

tabela

Slika 9: Iskanje evidenčnih listov

 

Ko izberete gumb Išči, se vam prikažejo podatki, omejeni z iskalnimi pogoji, ki ste jih določili. Podatke lahko prenesete v Excel in jih tam poljubno urejate.

 

katja

Slika 10: Prenos podatkov v Excel

 

Na voljo pa je še ena možnost iskanja podatkov, in sicer Izpisi in Izvozi. Ko izberete ta gumb, se vam odpre nova vnosna maska.

 

katja2

Slika 11: Izpisi in Izvozi

 

Izpis v Excel 1 omogoča izpis količine in vsote količin odpadkov, sortirane po partnerjih v evidenčnih listih, sledi sortiranje po številkah odpadkov. Podatki so razvrščeni po partnerjih, aktivnostih izvora in ravnanja ter shemi. Vmesni seštevki so seštevki istovrstnih odpadkov po istih partnerjih.

Izpis v Excel 2 omogoča izpis količin in vsote količin odpadkov, sortiranih po številkah odpadkov, sledi sortiranje glede na partnerje v evidenčnih listih. Podatki so razvrščeni po partnerjih, aktivnostih izvora in ravnanja ter shemi. Vmesni seštevki so seštevki vseh količin istovrstnih odpadkov (ne glede na druge podatke).

Izpis v Excel 3 omogoča izpis količine in vsote količin odpadkov, sortiranih po številkah odpadkov. Podatki so razvrščeni po aktivnostih izvora in ravnanja ter shemi. Vmesni seštevki so seštevki vseh količin istovrstnih odpadkov (ne glede na druge podatke).

Izpis v Excel 4 omogoča izpis podatkov o partnerjih na evidenčnih listih, ID in številki evidenčnih listov, vrsti odpadkov, količinah, datumu oddaje, statusu evidenčnih listov, izvoru odpadkov, predvidenem ravnanju z odpadki in shemah.

Ne glede na to, kateri izpis izberete, se vam podatki prenesejo v Excel. Bodite pozorni, da pred urejanjem podatkov spremenite podatke o količinah odpadkov v številko, saj se vam podatki v osnovi prenesejo v tekstovni obliki.

Pri izpisu v Excel 4 imate največ podatkov, ki jih lahko potem sami preoblikujete in oblikujete v želene izpise. Npr. če ima vaše podjetje več lokacij, si lahko s pomočjo tega izpisa in filtrov v Excelu oblikujete poročilo za posamezne odpadke po lokacijah.

 

katja4

Slika12: Primer poročila Excel 4

 

S pomočjo vrtilne preglednice lahko oblikujemo npr. naslednje poročilo O oddanih odpadkih po posamezni lokaciji.

 

katja5

Slika 13: Poročilo o oddanih odpadkih po lokacijah

 

Omenjeni načini iskanja podatkov in sami podatki so vam v pomoč pri izpolnjevanju letnih poročil, ki morajo biti oddana do 31. 3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

 

Odpadna embalaža

Jože Kobe

Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da obdajajo, hranijo in varujejo zaradi rokovanja z blagom, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Embalaža so tudi izdelki, ki so namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu:

 • lončki 
 • papir 
 • plastične posode 
 • kartonske škatle 
 • in drugi podobni izdelki,

vendar le, če so namenjeni zgolj za polnjenje na prodajnem mestu.

 

Vrste embalaže: 

 • papirna in kartonska embalaža 
 • plastična embalaža 
 • steklena embalaža 
 • lesena embalaža
 • kovinska embalaža
 • sestavljena (kompozitna) embalaža 
 • embalaža nevarnega blaga

 

Glede na funkcijo embalaže delimo:

Prodajna ali primarna embalaža

Je embalaža, ki obdaja eno osnovno enoto, namenjeno prodaji, zaščiti enega izdelka in namenjeno končnemu uporabniku na prodajnem mestu, ter varuje blago pred poškodbami in onesnaženjem.

Primer:

Kartonske škatle izdelka, ki se ga bo prodajalo na polici trgovca.

Prodajna embalaža je tudi vsa embalaža, ki je namenjena za polnjenje na prodajnem mestu (servisna embalaža).

Primer:

Papir za zavijanje hitre prehrane, papirnate nosilne vrečke in podobno.

 

Skupinska ali sekundarna embalaža

Je embalaža, ki obdaja ali drži skupaj več osnovnih prodajnih enot istovrstnega ali raznovrstnega blaga, ne glede na to, ali je skupaj z blagom prodana končnemu uporabniku ali je odstranjena na prodajnem mestu. Namenjena je razpošiljanju, skladiščenju, prevozu in odpremi blaga ali prodaji končnemu uporabniku in se lahko odstrani z blaga, ki ga obdaja, ne da bi to spremenilo njegove lastnosti.

Primer:

Plastična skrčljiva folija, ki se uporablja za zavijanje večjega števila izdelkov v večjo skupino izdelka, ki nastopa kot samostojni izdelek. Skrčljiva folija je folija, ki jo damo na posamezne izdelke in jo s toplotno metodo skrčimo do oblike izdelka ali embalaže.

 

Transportna ali terciarna embalaža

Je embalaža, ki obdaja ali drži skupaj več osnovnih prodajnih enot blaga v prodajni ali skupinski embalaži, olajša ravnanje z blagom in njegov prevoz ter ga varuje pred poškodbami na poti od embalerja oziroma pridobitelja embaliranega blaga do distributerja ali trgovca ali od distributerja ali trgovca do končnega uporabnika. Zabojnikov, ki se jih za prevoz blaga uporablja v cestnem, železniškem, ladijskem ali zračnem prometu, se ne šteje za transportno embalažo.

Primer:

Ovijalna folija, ki ovija večje število enot in je namenjena zaščiti pred transportom. Prav tako so lahko velike kartonske škatle, ki so namenjene transportu izdelkov do prodaje ali končne uporabe.

 

Prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

mag. Marjan Sajko

Obratovalni monitoring

Monitoring onesnaževanja okolja določa Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS št. 41/2004, s spremembami in dopolnitvami1) (v nadaljevanju ZVO), ki v 96. členu definira, da se v državi izvaja monitoring naravnih pojavov, stanja okolja in onesnaževanja okolja in da monitoring onesnaževanja okolja obsega spremljanje in nadzorovanje emisij v tla, vode in zrak. ZVO v 101. členu nadalje določa, da mora povzročitelj obremenitve pri opravljanju svoje dejavnosti zagotavljati monitoring vplivov svojega delovanja na okolje (v nadaljnjem besedilu: obratovalni monitoring). Nadalje je v tem členu opisano, da:

»obratovalni monitoring obsega:

 1. monitoring onesnaževanja okolja,
 2. monitoring stanja okolja, če oseba iz prejšnjega odstavka s svojimi emisijami neposredno povzroča spremembo stanja okolja,
 3. monitoring zaradi zmanjševanja tveganja za okolje in
 4. monitoring naravnih pojavov, če oseba iz prejšnjega odstavka s svojo dejavnostjo neposredno vpliva nanje.«

Oseba iz prvega odstavka tega člena mora podatke obratovalnega monitoringa sporočati ministrstvu, javnosti in občini, na območju katere oseba obratuje.

Povzročitelj obremenitve mora zaradi izvajanja monitoringa dopustiti vstop v poslovne ali druge prostore osebi, ki je vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa.

Minister predpiše vrste emisij, standardov kakovosti okolja in naravnih pojavov, ki so predmet obratovalnega monitoringa, metodologijo njegovega izvajanja ter način, vrsto in obliko sporočanja podatkov ministrstvu, javnosti in občini, pri čemer upošteva tudi zaključke o BAT, ki se nanašajo na monitoring ter obliko sporočanja podatkov ministrstvu in občini.

V 101. a členu je še določeno, da lahko obratovalni monitoring izvaja le oseba, ki je vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa.

Vrste emisij, standardov okolja in predmet obratovalnega monitoringa je ministrstvo, pristojno za okolje, predpisalo z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/2007, s spremembami) (v nadaljevanju „splošna emisijska uredba“) in Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/2008) (v nadaljevanju „pravilnik o monitoringu“). Poleg splošne emisijske uredbe so posebni pogoji za nekatere vrste in skupine naprav ali dejavnosti določeni tudi s posebnimi predpisi oz. uredbami o emisiji snovi v zrak.

V 37. členu splošne emisijske uredbe je določeno:

»Upravljavec naprave mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi in v njegovem okviru zagotoviti izvajanje:

 1. prvih meritev,
 2. občasnih ali trajnih meritev emisije snovi in
 3. ocenjevanje dodatne in celotne obremenitve na območju vrednotenja, če je ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka za napravo določeno v okoljevarstvenem dovoljenju.

Za izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi mora upravljavec naprave zagotoviti merilna mesta emisije snovi, ki so dovolj prostorna in dostopna za namestitev merilne opreme ter načrtovana in izbrana tako, da so rezultati meritev reprezentativni za emisijo snovi iz naprave in v skladu s standardi, ki urejajo preskusne metode na področju merjenja snovi v odpadnih plinih in njihovih pretokov.

Upravljavec naprave mora zagotoviti, da se izvaja obratovalni monitoring emisije snovi v skladu s programom obratovalnega monitoringa emisije snovi, ki ga je ministrstvo določilo v okoljevarstvenem dovoljenju.

Za naprave, za katere ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, mora upravljavec naprave zagotoviti, da se izvaja obratovalni monitoring emisije snovi v skladu s s programom obratovalnega monitoringa emisije snovi iz predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Upravljavec naprave mora posredovati poročilo o izvedbi obratovalnega monitoringa emisije snovi ministrstvu v rokih in na način, ki sta določena v predpisu, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.«

 

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.  V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Ob naročilu online izdaje priročnika pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.