Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Finančni kontroling v praksi
PRIROČNIK

Finančni kontroling v praksi


Cena:
298,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Priročnik Finančni kontroling v praksi vključuje sodobna orodja in kriterije učinkovitosti za zagotavljanje likvidnosti in sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev s praktičnimi primeri.

Cilj podjetja je ustvarjanje dobička za zaposlene, dobavitelje, financerje in lastnike. Če se ne zadovolji ene od omenjenih skupin, se bo podjetje soočilo s težavami. V poslu so zato vsi, vsak po svoje vpleteni v proces ustvarjanja denarja, osrednjo vlogo v tem procesu pa ima finančni kontroler, ki je odgovoren za načrtovanje, merjenje in upravljanje tega procesa.

Kot finančni kontroler morate zagotavljati likvidnost podjetja, zato morate poznati odgovore na ključna vprašanja:

 • Kako v pravem trenutku pridobiti prave informacije za vaše delo?
 • Ali dobro poznate in ustrezno nadzorujete sisteme v podjetju?
 • Pravilno sestavljate načrte – tako strateške kot kratkoročne?
 • Veste, kdaj, komu in na kakšen način poročati?
 • Veste, kako povezati vse oddelke v podjetju za ustvarjanje skupnih ciljev podjetja?

Le prave informacije, pripravljene v pravem trenutku, omogočajo pravilno načrtovanje in zastavljene poslovne odločitve!

Finančni kontroler se sooča z izzivom, kako vzpostaviti in upravljati sistem nadzora ter hkrati ohraniti podporno vlogo v podjetju.

Za razvoj veščin, potrebnih za izvajanje nalog finančnega kontrolinga, so potrebne dolgoletne izkušnje na različnih področjih poslovanja podjetja, s pomočjo tega priročnika pa lahko potrebne veščine osvojite hitreje.

V prvem poglavju se boste seznanili:

 • z managementom podjetja
 • organizacijo finančnega oddelka
 • z vlogo in odgovornostmi posameznih oddelkov v podjetju
 • z zunanjimi udeleženci podjetja

V drugem poglavju je na praktičnih primerih prikazano kako spremljati rezultate in poročati vodstvu

V tretjem poglavju so predstavljene tehnike in metode za optimizacijo dobička in denarnega toka ter načini, da podjetje uporabi številke v svojo korist.

V četrtem poglavju se temeljito seznanite s poslovnim sistemom podjetja (s prodajo in terjatvami, zalogami in stroški prodaje, nabavo materiala, storitev in obveznosti, stroški poslovanja, denarnimi sredstvi, letnimi popisi sredstev in obveznostmi do virov sredstev (inventura) in specifičnimi vrstami stroškov poslovanja).

Peto poglavje je namenjeno nadzoru nad poslovanjem podjetja (kako izgubljamo denar?, odkrivanje goljufij, kako preprečiti zlorabe, sodelovanje pri sklepanju pogodb, zavarovanja).

Kako uspešno načrtovati poslovanje in cilje podjetja – poglejte primer tukaj

DODATNA UGODNOST za naročnike:

Odgovori na vprašanja: s strokovnjaki na področju kontrolinga vam pomagamo rešiti probleme – pisni odgovor na vaša vprašanja boste prejeli v roku treh delovnih dni. Vabimo vas, da si ogledate vsebino priročnika na naslednji strani in ga naročite ŠE DANES!

Novo v priročniku

POMEMBNO – Vpliv poročil na poslovne odločitve

Pri analiziranju finančnih izkazov so pomembni naslednji izračuni:

 • koliko ima podjetje lastnih virov sredstev in koliko izposojenih,
 • kratkoročna posojila - pomembna je višina obveznosti do dobaviteljev - je najcenejši vir financiranja, saj se roki plačil podaljšujejo tudi brezobrestno,
 • vrednost naložb denarja – kako imamo kapital in posojila naložena v premoženje oz. likvidna sredstva.

Online izdaja vključuje:

 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta


Poslovna izdaja vključuje:

 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Tiskano izdajo priročnika


Tiskana izdaja

Priročnik Kontroling v praksi

Prelistajte priročnik

AKTUALNO – Finančni kontroling projektov

Osnovno pravilo financiranja projekta je, da je neodvisno od poslovanja podjetja. Za financiranje projekta lahko namenimo zgolj:

 • presežna denarna sredstva, ki jih ustvarimo pri poslovanju in
 • vire financiranja, ki jih pridobimo izključno za financiranje projekta.

Pri mešanju sredstev za financiranje različnih projektov in poslovanja tvegamo likvidnost projekta ali poslovanja. Ni redek pojav v poslovnem svetu, da je kakšno podjetje ali skupina podjetij propadla zaradi zgrešenega projekta.

KORISTNO – Analiza finančnih poročil

Analize se vedno lotimo postopno, s pomočjo več dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje:

 • najprej je treba proučiti gibanje svetovnega in regionalnega gospodarstva,
 • sledi pregled panoge, v kateri deluje podjetje (zgodovinska rast, dolgoročni potencial),
 • ko spoznamo razmere v panogi, se podrobneje lotimo pregleda podjetja, kjer ugotovimo smernice v poslovanju podjetja in kako se utegne razvijati poslovanje v prihodnje,
 • spremljanje korakov vodstva, večjih delničarjev ali družbenikov, njihovega načina razmišljanja, izjav in zamenjav lahko pomembno vpliva na nadaljnje poslovanje podjetja.

Vsebina

Odgovornosti in komunikacija kontrolerja z glavnimi upravljavci posla

 • Management podjetja
 • Vloga in odgovornost finančnega kontrolerja
 • Organizacija finančnega oddelka
 • Vloga in odgovornost posameznih oddelkov
 • Zunanji udeleženci podjetja

Spremljanje rezultatov in poročanje vodstvu podjetja

 • Obseg in dinamika poročanja
 • Vrednotenje podatkov
 • Vloga informacijskega / računovodskega sistema pri poročanju
 • Dnevno in tedensko poročanje
 • Mesečno poročanje
 • Spremljanje procesov in dokumentacije
 • Vrednost podjetja
 • Računovodsko spremljanje proizvodnje in poslovnih učinkov

Številke v korist podjetja in podpora pri upravljanju posla in zagotavljanju likvidnosti

 • Optimizacija dobička
 • Optimizacija učinkovitosti vodenja
 • Dolgoročno strateško načrtovanje
 • Kratkoročno načrtovanje: Proračun
 • Finančni kontroling projektov

Poslovni sistem podjetja

 • Prodaja in terjatve
 • Zaloge in stroški prodaje
 • Nabava materiala in storitev in obveznosti
 • Stroški poslovanja
 • Denarna sredstva
 • Letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev (inventura)
 • Specifične vrste stroškov poslovanja
 • Odločitve o novih investicijah s prihodkovnega in stroškovnega vidika
 • Nepravilno evidentirani poslovni dogodki
 • Stroškovno mesto
 • Stroškovni nosilci
 • Kalkulacija stroškov za proizvodnjo in proizvedene storitve
 • Vrste kalkulacij z vidka metod

Standardi kakovosti

 • ISO 9001 Sistemi vodenja kakovosti
 • Osem načel vodenja kakovosti po ISO 9001
 • ISO 14001: Sistem ravnanja z okoljem
 • Integracija sistemov vodenja

Nadzor nad poslovanjem podjetja

 • Kako izgubljamo denar?
 • Odkrivanje goljufij
 • Kako preprečimo zlorabe
 • Zlorabe menedžmenta
 • Sodelovanje pri sklepanju pogodb
 • Zavarovanje
 • Upravljanje tveganj
 • Rezervacije

Kako iz številk razberemo bistvo

 • Analiza finančnih poročil
 • Pomen poslovnega in finančnega vzvoda pri spremljanju poslovanja
 • Koliko se lahko dodatno zadolžimo
 • Vsebina in oblika bilance stanja, razumevanje aktive in pasive ter kazalniki bilance stanja
 • Vsebina in oblika izkaza uspeha ter izkaz vseobsegajočega donosa
 • Izkaz vseobsegajočega donosa
 • Delitev prihodkov in odhodkov (izdatek, strošek, odhodek, prihodki, prejemki) ter vpliv na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida
 • Kaj je izkaz gibanja kapitala?
 • Osnovno razčlenjevanje in branje izkaza denarnih tokov
 • Kako med sabo povezujemo podatke iz posameznih izkazov?
 • Izračun in analiza računovodskih kazalnikov v bilancah
 • Katere so ključne postavke za menedžerja, da si ustvari pravo sliko o podjetju?
 • Katere kazalnike je treba spremljati in kako pogosto?
 • Katere informacije zahtevati od računovodstva in kako pogosto?

Poslovna poročila

 • Slovenski računovodski standardi
 • Mednarodni računovodski standardi
 • Poslovno poročilo
 • Poslovno finančna načela

Proizvodni kontroling s finančnega vidika

 • Kaj je proizvodni kontroling
 • Časi
 • Izračun primerjave stroškov dveh strojev
 • Stroškovna analiza
 • Vrednostna analiza delovnega poteka
 • Vrednostna analiza izdelka
 • Skupna učinkovitost opreme (OEE)
 • Metode vrednotenja dela in delovnih mest
 • Hitre nastavitve

Business english

 • Differences Between English and Slovenian
 • Email and Letter Writing
 • Informal and Formal English
 • The Simple Tenses
 • Tips and Recommendations
 • Phrasal Verbs
 • Different Types of English
 • English for Accounting
 • English for Human resources
 • English for Logistics
 • Idioms
 • English on the telephone
 • The Perfect Tenses

Promocija in samopromocija

 • Samopredstavitev
 • Samopromocija

Učinkovito načrtovanje nabave in obvladovanje zalog

 • Pomeni in vloga menedžmenta zalog
 • Funkcije zalog
 • Vrste zalog
 • Analiza zalog

VZORCI

Spremljanje rezultatov in poročanje vodstvu podjetja

 • Poročilo o denarnih sredstvih
 • Poročilo o investicijah
 • Poročilo o obveznostih
 • Poročilo o pregledu poslovanja 1
 • Poročilo o pregledu poslovanja 2
 • Poročilo o procesih
 • Poročilo o prodaji
 • Poročilo o proizvodnji
 • Poročilo o varanci prodaje
 • Sodila investiranja
 • Vrednost podjetja - model

Številke v korist podjetja in podpora pri upravljanju posla in zagotavljanju likvidnosti

 • Načrt nabave
 • Načrt prodaje
 • Načrt proizvodnje
 • Načrt poslovanja po oddelkih
 • Načrtovan mesečni izkaz denarnih tokov in izračunani kazalniki
 • Mesečni načrt prejemkov in izdatkov v podjetju

Poslovni sistem podjetja

 • Primer analize portfelja terjatev
 • Primer desezioniranja

Nadzor nad poslovanjem podjetja

 • Kartica tveganje
 • Register tveganj

Poslovna poročila

 • Primeri računovodskih izkazov za podjetje_bs
 • Primeri poslovnih izkazov za podjetje
 • Izkaz gibanja kapitala (Excel)

Promocija in samopromocija

 • Prepoznajmo se
 • Vizija
 • Osebni predstavitveni portret
 • Poraktivnost je ključ
 • Kanali samopromocije

Business english

 • Differences Between English and Slovenian
 • Email and Letter Writing
 • Informal and Formal English
 • The Simple Tenses
 • Tips and Recommendations
 • Phrasal Verbs
 • Different Types of English
 • English for Accounting
 • English for Human resources
 • English for Logistics
 • Idioms
 • English on the telephone
 • Answering the Phone/Making a Call
 • Asking Who Is Calling/Saying Who Is Calling
 • Asking the Caller to Wait
 • Informing the Caller the Line is Busy (US)/Engaged (UK)
 • Saying the Person is Unavailable
 • Taking a Message
 • Making, Confirming or Cancelling an Appointment
 • Ending the Call
 • Spelling words
 • The Perfect Tenses
 • The Present Perfect Tense
 • The Future Perfect Tense
 • The Past Perfect Tense
 • Words that are frequently used with the Perfect Tenses

Učinkovito načrtovanje nabave in obvladovanje zalog

 • Primer izracuna minimalnih signalnih maksimalnih zalog in
 • Spremljanje zalog surovin vzdrzevanje trgovskega blaga konsignacije

Poslovni sistem podjetja

 • Prodaja in terjatve
 • Oblikovanje portfelja terjatev
 • Zaloge in stroški prodaje
 • Metode vrednotenja porabe materiala
 • Koeficient obračanja zalog in dnevi vezave
 • Metode vrednotenja zalog proizvodnje
 • Obračun trgovskega blaga
 • Nabava materiala in storitev in obveznosti
 • Stroški poslovanja
 • Stroški dela
 • Stroški službenih poti
 • Dolgoročna sredstva
 • Stroški dolgoročnih sredstev – amortizacija
 • Metoda enakomerne amortizacije
 • Metoda padajoče časovne amortizacije na osnovi ekvivalentnih števil
 • Metoda funkcionalne amortizacije
 • Naknadna vlaganja v OOS
 • Podaljšanje življenjske dobe
 • Povečanje izkoriščenosti OOS
 • Potrošek, strošek, odhodek, izdatek
 • Spremljanje in proučevanje stroškov
 • Namen proučevanja in obravnavanja stroškov
 • Denarna sredstva
 • Plačilna sposobnost
 • Mesečno načrtovanje denarnih tokov
 • Sodelovanje finančne funkcije in kontrolinga pri spremljanju poslovanja
 • Nadzor poslovanja s finančnimi kazalniki poslovanja
 • Nadzor poslovanja z nefinančnimi kazalniki poslovanja
 • Vloga in pomen denarnega toka pri poslovanju
 • Obvladovanje denarnega toka
 • Načrtovanje denarnega toka
 • Odločanje na podlagi denarnega roka
 • Analiziranje realiziranega denarnega toka
 • Letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev (inventura)
 • Specifične vrste stroškov poslovanja
 • Pomen neposrednih in posrednih (skupni, splošni) stroškov
 • Stalni in spremenljivi stroški
 • Predračunski (načrtovani) in obračunski (dejanski) stroški
 • Izvirni in izvedeni stroški
 • Stroški proizvajanja in drugih poslovnih funkcij
 • Stroški obdobja in poslovnih učinkov
 • Odločujoči in neodločujoči stroški
 • Dodatni in mejni stroški
 • Oportunitetni stroški
 • Primeri izračunov oportunitetnih stroškov
 • Obvladljivi in neobvladljivi stroški
 • Stroški glede na celovito obvladovanje kakovosti poslovanja
 • Dejanski, ocenjeni in standardni stroški
 • Ugotavljanje rezultata poslovanja in vloga lastnikov
 • Najem zunanjih izvajalcev storitev
 • Odločitve o novih investicijah s prihodkovnega in stroškovnega vidika
 • Nepravilno evidentirani poslovni dogodki
 • Stroškovno mesto
 • Stroškovni nosilci
 • Kalkulacija stroškov za proizvodnjo in proizvedene storitve
 • Obračunski list stroškov in različne oblike kalkulacij
 • Enostavna razdelilna kalkulacija
 • Enostavna pribitna kalkulacija
 • Diferencirana pribitna kalkulacija
 • Vrste kalkulacij z vidka metod
 • Kalkulacije stroškov z dodatki posrednih stroškov
 • Kalkulacije stroškov z razčlenjenimi dodatki posrednih stroškov po vrstah posrednih stroškov
 • Kalkulacije stroškov z razčlenjenimi dodatki posrednih stroškov po stroškovnih mestih
 • Delitvena kalkulacija
 • Čista delitvena kalkulacija
 • Delitvena kalkulacija stroškov z enakovrednimi števili
 • Delitvena kalkulacija stroškov vezanih poslovnih učinkov

Iz priročnika

Presojanje projektov

Presojanje projektov (in investicij) sodi med najpomembnejše funkcije finančnega kontrolinga. Namen presoje je identifikacija tistih projektov, ki povečujejo vrednost podjetja – to pomeni, da povečujejo denarni tok podjetja.

Za oceno o smiselnosti investicije se uporablja šest ključnih metod, in sicer:

 1. doba vračanja;
 2. diskontirana doba vračanja;
 3. neto sedanja vrednost (net present value - NPV);
 4. notranja stopnja donosa (internal rate of return - IRR);
 5. prilagojena notranja stopnja donosa (modified internal rate of return-(MIRR);
 6. indeks donosnosti.

Najpomembnejša je metoda neto sedanje vrednosti, saj nam pokaže, kakšna je dodana vrednost investicije oziroma kakšen je presežek donosnosti nad zahtevano, izražen v denarju.

 

Metoda dobe vračanja

Metoda dobe vračanja, definirana kot pričakovano število let za povrnitev izvorne investicije, je bila prva formalna metoda uporabljena pri odločitvah o dolgoročnih naložbah.

Dobo vračanja se izračuna kot:
Doba vračanja = Pneg + CVneg / CFneg-1

kjer je:
Pneg = zadnje obdobje z negativnim kumulativnim denarnim tokom
CVneg = vrednost kumulativnega denarnega toka v zadnjem negativnem obdobju
CFneg+1 = neto denarni tok v obdobju, ki sledi zadnjem obdobju z negativnim kumulativnim denarnim tokom

Za metodo dobe vračanja sta značilni dve glavni pomanjkljivosti:
- neupoštevanje denarnih tokov, ki so oddani ali prejeti po koncu obdobja vračila investicije;
- navadna metoda vračila investicije ne upošteva stroška kapitala – stroški dolga ali kapitala, ki so potrebni za izvedbo investicije, niso vključeni v denarni tok ali v izračunavanje.

Čeprav ima metoda dobe vračanja nekatere resne pomanjkljivosti kot kriterij za odločitev, vseeno podaja informacijo o časovni dimenziji sredstev vezanih v projektu. Zatorej, krajša je doba vračila investicije, v nespremenjenih drugih okoliščinah, višja je likvidnost investicije.

Spodaj je primer izračuna dobe vračanja.

Projekta imata enako začetno investicijo, prvi projekt se hitreje povrne, drugi projekt ustvari kumulativno višji denarni tok. Kateri projekt je boljši? V smislu dobe vračanja je boljši prvi projekt, ker je bolj likviden (hitreje se povrne). Prvi projekt je tudi manj tvegan, ker se hitreje povrne – dlje v prihodnost gremo, večja je negotovost denarnih tokov.

Prej smo omenili, da je največja pomanjkljivost dobe vračanja, da ne upošteva denarnih tokov po obdobju vračila investicije. Spodaj je prikazan primer tega učinka.

Projekt je v tretjem letu ustvaril negativen denarni tok, kumulativno nismo ustvarili denarnega toka, kar pomeni, da je učinek ničen, na izračun dobe vračanja pa to ne vpliva. Se vseeno splača investirati v projekt, ki nam ne prinese pozitivnega učinka?

 

Diskontirana doba vračanja

Metoda diskontirane dobe vračanja je podobno kot navadna metoda dobe vračanja investicije z razliko, da
se pri tej metodi denarne tokove diskontira z ocenjenim Diskontirana doba vračanja stroškom kapitala.

Diskontirano dobo vračanja izračunamo kot:

Doba vračanja = Pneg + DCVneg / DCFneg-1

kjer je:
Pneg = zadnje obdobje z negativnim kumulativnim denarnim tokom
DCVneg = diskontirana vrednost kumulativnega denarnega toka v zadnjem negativnem obdobju
DCFneg+1 = diskontirani neto denarni tok v obdobju, ki sledi zadnjem obdobju z negativnim kumulativnim denarnim tokom

Čeprav diskontirana doba vračanja še zmeraj zanemarja največjo pomanjkljivost in ne upošteva prejetih in plačanih denarnih tokov po obdobju vračila, vseeno upošteva časovno vrednost denarja.

V primerjavi s primerom izračuna dobe vračanja so v tem primeru denarni tokovi diskontirani s 15-odstotno diskontno mero. Diskontni faktor tako v prvem letu znaša 0,87 (=1/[1+15%]), v drugem letu 0,76 (=1/ [1+15%]2) in v tretjem letu 0,66 (=1/(1+15%)3).

Z diskontiranjem denarnih tokov se dodatno izrazi prednost hitrejše likvidnosti projekta. Doba vračanja prvega projekta se upoštevajoč 15-odstotno diskontno stopnjo podaljša za 11 odstotkov in doba vračanja drugega projekta za 21 odstotkov. Nižja je diskontna stopnja, manjša bo razlika.

 

Metoda neto sedanje vrednosti

Iz najbolj splošnega vidika je neto sedanja vrednost (NPV) razlika med tržno vrednostjo investicije in njenimi stroški. Metoda neto sedanje vrednosti (NPV) odpravlja poglavitno pomanjkljivost metode dobe vračila. Temelj metode neto sedanje vrednosti je tehnika diskontiranja denarnega toka (discounted cash flow – DCF), ki je postopek ocene investicije z diskontiranjem prihodnjih denarnih tokov na sedanjo vrednost.

NPV = NDT1 / (1+d) + NDT2 / (1+d)2 + … + NDTn / (1+d)n

kjer je:
NPV=neto sedanja vrednost
NDTn=pričakovani netodenarni tok v obdobju n
d=diskontna stopnja za investicijo
n=število obdobij

Neto sedanja vrednost v višini 0 ponazarja, da so denarni tokovi investicije komaj zadostni za pokritje investiranega kapitala ob upoštevanju stroška kapitala. V primeru pozitivne neto sedanje vrednosti je projekt ustvaril več denarja, kot ga potrebuje za pokritje dolga in zahtevano donosnost investitorjem. Ta presežek pripada izključno investitorjem.

Spodaj je primer izračuna neto sedanje vrednosti projektov, za katere smo že izračunali dobo vračanja in diskontirano dobo vračanja.

Neto sedanja vrednost je seštevek diskontiranih denarnih tokov. Oba projekta ustvarita pozitiven denarni tok, zato sta z vidika presoje primerna za izvedbo. Če bi morali izbirati med njima, je boljša izbira projekt, ki ustvari večjo neto sedanjo vrednost – v tem primeru projekt 1, ki je imel prednost že pri izračunu dobe vračanja.

Metoda neto sedanje vrednosti upošteva denarne tokove tudi po tem, ko se investicija povrne, zato je ta metoda primernejša za ocenjevanje investicij in projektov. Spodaj je projekt 1 ob predpostavki, da bo denarni tok v zadnjem obdobju negativen.

Pri izračunu dobe vračanja negativen denarni tok v tretjem obdobju ni imel vpliva. Kumulativno nismo ustvarili denarnega toka, ob upoštevanju časovne vrednosti denarja in upoštevajoč 15-odstotno diskontno stopnjo pa je projekt ustvaril negativni kumulativni diskontirani denarni tok in neto sedanja vrednost je negativna. Torej je odgovor na zastavljeno vprašanje, ki smo ga zastavili pri izračunu dobe vračanja, ali se v projekt splača investirati, negativen. Ne splača se, ker projekt pravzaprav ustvari negativno vrednost – zmanjšuje vrednost podjetja!

Pri primerjavi dveh projektov običajno naredimo še analizo, pri kateri diskontni stopnji bi se neto sedanja vrednost obeh projektov izenačila. Neto sedanjo vrednost izračunamo za vrsto diskontnih stopenj in primerjamo izračunano neto sedanjo vrednost. V našem primeru bi se neto sedanja vrednost obeh projektov izenačila pri okrog 9-odstotni diskontni stopnji oziroma neto sedanji vrednosti okrog 21,5, kar je prikazano v grafu.

slika3

 

Notranja stopnja donosa

Notranja stopnja donosa (internal rate of return - IRR) je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost enaka 0. Notranja stopnja donosa izenačuje sedanjo vrednost stroškov investiranja in sedanjo vrednost investicijskih prihodkov. Stopnja je notranja, ker je odvisna zgolj od denarnega toka investicije in ne zahteva uporabe zunanjih podatkov. Kot rezultat tega lahko notranjo stopnjo donosa apliciramo na vsako investicijo, ki jo lahko prikažemo v vrsti denarnih tokov. Pomembno je razumeti, da tudi če so naše projekcije denarnih tokov pravilne, realiziramo sestavljeno stopnjo donosa, ki je enaka notranji stopnji donosa v času investicije zgolj v primeru, da je stopnja reinvestiranja vseh vmesnih denarnih tokov natanko enaka notranji stopnji. Na primer, da notranja stopnja donosa za investicijo znaša 15 odstotkov, vendar konsistentno reinvestiramo denarne tokove po nižji stopnji od te. V tem primeru realiziramo donos, ki je nižji od 15 odstotkov.

Notranja stopnja donosa se izračuna kot:

slika2

 

kjer je:
Cft = denarni tok v obdobju t
IRR = notranja stopnja donosa
n = število obdobij
NPV = neto sedanja vrednost

Čeprav sta enačba in logika v ozadju notranje stopnje donosa relativno jasni, je način za izračunavanje notranje stopnje donosa možen zgolj z iteracijo ali metodo poskusov in napak. Zato je izračun notranje stopnje donosa težaven in dolgotrajen brez uporabe finančnega kalkulatorja, Excela, Calca in podobne programske opreme.

Spodaj je izračunana notranja stopnja donosa za oba projekta.

Notranja stopnja donosa ne more dati drugačnega rezultata kot neto sedanja vrednost, ker temelji na enakih denarnih tokovih. Projekt z višjo neto sedanjo vrednostjo bo imel tudi višjo notranjo stopnjo donosa.

 

Prilagojena notranja stopnja donosa

Prilagojena notranja stopnja donosa (modified internal rate of return – MIRR) je tista stopnja, ki enači sedanjo vrednost stroškov investicije s sedanjo vrednostjo njene končne vrednosti, kjer je končna vrednost enaka seštevku prihodnjih vrednosti denarnega toka, popravljenega za strošek kapitala.

Medtem ko notranja stopnja donosa (IRR) predvideva reinvestiranje denarnega toka po stopnji, ki je enaka notranji stopnji donosa, modificirana IRR predvideva, da so denarni tokovi reinvestirani po stopnji, ki je enaka strošku kapitala. Zato MIRR bolj natančno prikazuje donosnost investicije.

MIRR je izračunana kot:

slika1

 

kjer je:
CIFt= denarni tok za obdobje t
d= diskontna stopnja za projekt (stopnja reinvestiranja)
n= število obdobij
strošek= strošek začetne investicije

Ker je reinvestiranje po stopnji, ki je enaka strošku kapitala, na splošno bolj pravilno, je MIRR boljši pokazatelj resnične donosnosti projekta. MIRR reši tudi problem več notranjih stopenj odnosa, po drugi strani pa dodatno oteži izračun.

 

Splošni pogoji

Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo. Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Ob naročilu online izdaje priročnika pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Poglejte si še naslednje produkte: