Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Knjižbe za javni sektor
PRIROČNIK

Knjižbe za javni sektor


Cena:
298,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

  Odgovorno delovanje javnega sektorja je tesno povezano z oblikovanjem verodostojnih računovodskih informacij, poročil in knjižb.

  Delo računovodje javnega sektorja je zelo zahtevno in tesno povezano z oblikovanjem verodostojnih računovodskih informacij, poročil in knjižb. Funkcija računovodstva javnega sektorja zato ne more biti samo natančno knjiženje poslovnih dogodkov, ampak gre predvsem za odgovorno poročanje javnosti.

  Kot odgovorni računovodja pripravljate poročila namenjena internim uporabnikom, pa tudi poročila namenjena obveznemu zunanjemu poročanju. Na rezultate poslovanja pa posredno vpliva zakonodaja, ki se na področju računovodstva in financ nenehno spreminja. Zato morate spremembe pravilno in pravočasno uvesti v svoje delo. Prav tako morate upoštevati notranja pravila, ki ste jih postavili v organizaciji.

  Da bodo vaše knjižbe in poročila pravilni in skladni s predpisi, vam izkušeni računovodje javnega sektorja priporočajo univerzalen paket – strokovne zakonodajne in pravne podlage ter svetovanje.


  Knjižbe za javni sektor vam zagotavljajo:

  • stalno obveščanje in pojasnila nove zakonodaje;
  • praktične primere knjižb vseh vrst poslovnih dogodkov, s poudarkom na posebnostih v javnem sektorju,
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – vzorci pravilnikov, primeri pogodb, povezave do uredb, navodil, pravilnikov, …

  Ponudba zajema:

  • stalno strokovno oporo – brezplačni odgovori najboljših strokovnjakov,
  • brezplačni videoseminar Potni stroški – obravnava potnih nalogov z računovodskega in davčnega vidika,
  • dostop do: vzorcev različnih pogodb, dopisov, uredb, pravilnikov, obvestil, navodil, zakonodajnih novosti, odgovorov na vprašanja.
  • priročnik v tiskani obliki in še več.

Online izdaja vključuje:

  • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
  • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

  Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta


  Poslovna izdaja vključuje:

  • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
  • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

  Tiskano izdajo priročnika


  Tiskana izdaja

  predogled prirocnika Racunovodski praktikum v javnem sektorju

  Prelistajte priročnik

  Vsebina

  Zakonodaja

  • Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
  • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
  • "Navodila o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava in Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna"
  • Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
  • Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
  • Zakon o javnih financah (ZJF), Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Zakon o davku na dodano vrednost in Zakon o dohodnini, Zakon o davku od dohodka pravnih oseb
  • Kodeks notranjih revizijskih načel, Hierarhija pravil revidiranja informacijskih sistemov, Stališče 1 - Zunanje opravljanje notranje revizijske dejavnosti
  • Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
  • Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
  • Zakon za uravnoteženje javnih financ in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
  • Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih
  • Potni stroški
  • DDV v javnih zavodih in izdaja računov v skladu s pravilnikom o izvajanju zakona davka na dodano vrednost
  • Problematika izplačil iz šolskih skladov in organizacija šolskih ekskurzij
  • Prenehanje nekaterih varčevalnih ukrepov po ZUJF-u
  • Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
  • Računovodsko nadziranje in notranja kontrola

  Osnovna sredstva

  • Splošno - opredelitev opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev
  • Posredni proračunski uporabniki
  • Neposredni proračunski uporabniki
  • Pravne osebe zasebnega prava
  • Primanjkljaji pri opredmetenih osnovnih sredstvih

  Evintiranje stroškov in prihodkov

  • Posredni proračunski uporabniki
  • Neposredni proračunski uporabniki
  • Pravne osebe zasebnega prava
  • Ugodnosti pri spodbujanju zaposlovanja z računovodskega vidika
  • Reprezentanca

  Terjatve

  • Posredeni proračunski uporabniki
  • Neposredeni proračunski uporabniki

  Rezervacije

  • Posredni proračunski uporabniki
  • Pravne osebe zasebnega prava

  Posojila in finančne naložbe

  • Posredni proračunski uporabniki
  • Neposredni proračunski uporabniki
  • Pravne osebe zasebnega prava

  Zaključna knjiženja

  • Posredni proračunski uporabniki
  • Pravne osebe zasebnega prava

  Plačni sistem

  • Opredelitev temeljnih pojmov plačnega sistema
  • Napredovanja javnih uslužbencev
  • Kolektivna pogodba za javni sektor
  • Urejanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v nevladnih organizacijah

  Denarna sredstva

  • Opredelitev denarnih sredstev
  • Razvrščanje in pripoznavanje
  • Prevrednotovanje denarnih sredstev
  • Knjiženje po denarnem toku
  • Primeri knjiženj

  Časovne razmejitve


  VZORCI

  Vsebina

  • Kontni načrt za javni sektor
  • Pravilnik o računovodstvu
  • Obrazci za letno poročilo
  • Šola v naravi
  • Polletno poročilo

  Zakonodaja

  • Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
  • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
  • Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
  • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
  • Zakon o javnih financah (ZJF)
  • Zakon o davčnem postopku
  • Zakon o davku na dodano vrednost
  • Zakon o davku na dodano vrednost
  • Zakon o dohodnini
  • Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1)
  • Zakon o računovodstvu (ZR)
  • Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
  • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
  • Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)
  • Uredba  o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018
  • Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
  • Skupni Sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji
  • Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
  • Šola v naravi
  • Polletno poročilo
  • Kolektivne pogodbe - aneksi
  • Opredmetena osnovna sredstva 12_12_17
  • Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
  • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819)
  • Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), stran 10473
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2S)
  • Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju v letu 2018 – furs
  • Aneks št. 11 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), sprememba se nanaša na gasilce
  • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
  • Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
  • Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor
  • Usmeritve za notranje kontrole
  • Usmeritve za državno notranje revidiranje
  • Pravilnik: krogotok knjigovodskih listin z opredelitvijo odgovornih oseb in notranjih kontrol v javnem zavodu

  Obrazci, pogodbe

  • Avtorska pogodba - predavanja
  • Podjemna pogodba
  • Pogodba o poslovnem sodelovanju

  Spremembe zakonodaje

  • Zakonske spremembe v 2017

  Razna obvestila

  • Dopis finančne uprave št. 4250-1349/2017-1 z dne 24.1.2017
  • Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2018

  Vprašanja in odgovori

  • Izplačilo jubilejne nagrade v javnem sektorju
  • Knjiženje poslovnega dogodka s konti EKN za posredne uporabnike
  • Potni stroški
  • Službena pot in nadure
  • Dolgoročne rezervacije
  • Knjiženje varščine in kupnine
  • Občina in obračun DDV
  • Refundacije boleznin
  • Sporazum o reproduciranju avtorskih del
  • Sporne in dvomljive terjatve
  • Rezervni sklad – upravljanje – popravek napačnega knjiženja
  • Stroškovno računovodstvo – več lokacij
  • Oblikovanje sodil pri razmejevanju stroškov med javno in tržno dejavnostjo
  • Oblikovanje sodil za delitev stroškov med tržno in javno službo
  • Evidentiranje stroškov članarine pri občini
  • Prenehanje identifikacije za ddv
  • Knjiženje stroškov šole poletne šole
  • Štipendija - izplačilo
  • Vračunani stroški po projektu
  • Izvršba
  • Poraba donacij
  • Problem evidentiranja evidenčnih knjiženj
  • Proračunski uporabniki: obvezno izdajanje in prejemanje e računov
  • Šola v naravi
  • Popravek investicije v teku pri občini
  • Knjiženje prihodkov za subvencioniranje obrestne mere ter nakazila zamudnih obresti
  • Odbitev DDV od stroškov prehrane uporaba 66 čl ZDDV-1 (3)
  • Finančni oziroma poslovni najem

  Iz priročnika

  Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718)

  Z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 se določa:

  • sestavo proračuna za leti 2017 in 2018,
  • posebnosti njunega izvrševanja,
  • porabo sredstev kohezijske politike,
  • namenske prihodke in prejemke države,
  • obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja na ravni države,
  • višino povprečnine v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin,
  • prevzemanje obveznosti,
  • najnujnejše ukrepe za zniževanje izdatkov proračuna države in proračunov občin,
  • izračunavanje presežkov ter urejajo druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna za leti 2017 in 2018.

  Določbe tega zakona se uporablja v letih 2017 in 2018, razen če je za posamezen proračun ali posamezen člen tega zakona določeno drugače.

  Sestava, priprava in sprejem finančnih načrtov proračunskih uporabnikov

  • 61. čl. ZIPRS1718 določa, da mora predstojnik neposrednega uporabnika proračuna države (pristojen minister) ali občine (župan občine) posrednim uporabnikom proračuna iz svoje pristojnosti posredovati izhodišča za pripravo finančnih načrtov PU v 15-ih dneh po objavi v uradnem listu;
  • v primeru spremembe obsega sredstev tekočih transferov v finančnem načrtu neposrednega uporabnika proračuna (npr. po sprejetju proračuna občine) mora minister oz. župan občine, v 15 dneh od spremembe obsega sredstev tekočih transferov v finančnem načrtu neposrednega uporabnika proračuna, posrednemu uporabniku proračuna posredovati nova izhodišča;
  • pristojni minister mora (ne velja za občine) pri določitvi obsega sredstev za stroške dela posrednih uporabnikov proračuna iz njegove pristojnosti zagotoviti, da se stroške dela pri posrednih uporabnikih proračuna iz njegove pristojnosti zniža na način, da se ne preseže skupnega obsega sredstev tekočih transferov, določenega v finančnem načrtu pristojnega ministrstva;
  • ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov morajo:
   • posredni uporabniki državnega proračuna posredovati sprejete finančne načrte in programe dela v soglasje pristojnemu ministrstvu, najkasneje v 45 dneh po prejemu zgoraj omenjenih izhodišč,
   • posredni uporabniki, ki se financirajo iz ZZZS, posredovati sprejete finančne načrte in programe dela v soglasje pristojnemu ministrstvu, če je ustanovitelj posrednega uporabnika država, oziroma občinski upravi, če je ustanovitelj občina, najkasneje v 45 dneh po prejemu zgoraj omenjenih izhodišč,

  Splošni pogoji

  Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo. Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Ob naročilu online izdaje priročnika pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

  NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

  *Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.