Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Forenzično računovodstvo
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Forenzično računovodstvoCena:
1.290,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Za dobro poslovanje in zagotavljanje preživetja podjetja je danes nujno potrebno pravočasno prepoznavanje znakov slabe poslovne kulture in nedovoljenih dejanj naših poslovnih partnerjev.

Pomembno vlogo pri odkrivanju teh dejanj ima računovodja, ki mora takšna dejanja znati:

 • odkrivati,
 • preiskovati,
 • preprečevati in
 • odpraviti.

Forenzični računovodja presoja zakonito in moralno obravnavanje gospodarskih kategorij, jih pravilno prikaže v poslovnih poročilih in o njih poroča za poslovne in tudi sodne potrebe.

Za vse odgovore in rešitve na vaša vprašanja povezana s forenzičnim računovodstvom se udeležite našega izobraževanega programa.


Program obsega:

 • štiri delavnice
 • priročnik Računovodski praktikum s portalom

Izobraževalni program vam omogoča, da boste:

 • znali uspešno prepoznavati prevare in napake v poslovnih poročilih,
 • sposobni preiskovati kazniva dejanja, ki so plod prevar in napak v poročilih,
 • prispevali k pravilnemu pojasnjevanju in razumevanju zahtevnih poslovno-finančnih dogodkov ter številčnih podatkov pri preiskovanju kaznivih dejanj,
 • dobili odgovore na vaša vprašanja, ter se povezali s kolegi iz stroke.

Program je namenjen

Računovodjem, finančnikom, direktorjem in vsem, ki se v praksi srečujete s poslovnimi poročili in na podlagi le teh sprejemate odločitve, ki vplivajo na poslovanje podjetja.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. modul - priročnik

RAČUNOVODSKI PRAKTIKUM S PORTALOM
28. 2. 2018

Priročnik v tiskani obliki prejmete na prvi delavnici, dostop do poslovne izdaje in portala pa po elektronski pošti.

 • Uvod – računovodstvo v praksi
 • Knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij
 • Posebnosti knjiženja za proračunske uporabnike
 • Poročanje po Slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja
 • Poslovno in letno poročilo
 • Potrebne računovodske informacije za direktorja
 • Rezultat poslovanja
 • Posebnosti vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih posameznikih
 • Vodenje računovodstva v društvih
 • Zakonske spremembe

2. modul - delavnica

RAČUNOVODSKE NAPAKE IN PREVARE
5. 3. 2018

 • Pojem računovodstvo, forenzično računovodstvo, kreativno računovodstvo.
 • Pomen verodostojnih knjigovodskih listin, njihovo raziskovanje in odkrivanje.
 • Pomen vodenja poslovnih knjig po pravilih SRS 2016, PSR 2016 in MSRP.
 • Računovodske napake, prevare.
 • Nepravilno prepoznavanje prihodkov, stroškov in odhodkov.
 • Pomen kontrole poslovanja z vidika letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev.
 • Nevarnosti pri poslovnem odločanju v primeru neustreznih vrednotenj in obračanj zalog in poslovnih terjatev ter finančnih naložb.
 • Nevarnosti pri izbiri napačnih metod vrednotenja zalog materiala in proizvodnje na poslovni rezultat.
 • Napačne odločitve glede vrednotenja finančnih naložb in veriženje ustanavljanja podjetij.
 • Napake in neznanje pri delitvi stroškov poslovanja, ki vplivajo na rezultat poslovanja in poslovne odločitve.
 • Kako se ugotovijo nepravilnosti kalkulacije lastne in prodajne cene?
 • Metodologija preiskovanja in drugih kaznivih dejanj.
 • Kakšno mora imeti znanje forenzični računovodja?
 • Diskusije in študije primerov.

3. modul - delavnica

DAVČNE NAPAKE IN PREVARE
14. 3. 2018

 • Uveljavljanje davčnih olajšav v povezavi z DDPO-2 za pravne osebe, ki so rezidenti in nerezidenti RS.
 • Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb (proda premoženja) in davčni odtegljaj.
 • Prikrito izplačilo dobička lastnikom gospodarskih družb.
 • Izstop iz gospodarske družbe in izplačilo deleža v denarju ali materialni obliki.
 • Tanka kapitalizacija v gospodarskih družbah.
 • Zlorabe z vidika donacij in sponzorstva.
 • Prevare pri obračunu in neizplačilu prejemkov iz delovnega razmerja zaposlenim.
 • Napake in prevare pri obračunu davčno priznanih ali nepriznanih stroškov in odhodkov.
 • Zlorabe pri prekrivanju stroškov, ki so iz naslova privatnega življenja ali niso v skladu z dejavnostjo.
 • Zlorabe in napake pri oblikovanju in črpanju rezervacij.
 • Diskusije in študije primerov.

4. modul - delavnica

FINANČNE NAPAKE IN PREVARE
21. 3. 2018

 • Napake in prevare poslovanja pri poslovnih odločitvah finančnega managementa in poslovodstva.
 • Napake in prevare pri pravilnem izračunu plačilne sposobnosti in denarnega toka za poslovno odločanje.
 • Nepravilnosti pri izbiri financiranja zalog in terjatev.
 • Pomen razumevanja ključnih kazalnikov likvidnosti ter kje so nevarnosti in napake pri izračunanih vrednosti ter predstavitvi izračunov uporabnikom.
 • Kje je kritična meja zadolženosti?
 • Napake in prevare pri izdelavi načrtovanih investicijskih elaboratov in izkazov ter načrtov denarnih tokov pri črpanju bančnih posojil.
 • Prevare pri poslovanju z gotovino.
 • Pranje denarja in poslovanje z državami, ki so na seznami davčnih oaz.
 • Napake in prevare pri poslovanju med povezanimi osebami (določanje transfernih cen in določanje obrestnih mer pri posojanju denarja).
 • Napake in prevare pri investicijskih vlaganjih.
 • Prevare pri prijavi in izvedbi insolvenčnih postopkov (finančna reorganizacija, prisilna poravnava, stečaj).
 • Diskusije in študije primerov.

5. modul - delavnica

PREVARE V POROČILIH POROČANJA
28. 3. 2018

 • Vpliv računovodskega nadzora na poslovni in rezultat poslovanja.
 • Prevare ter nepravilno razkrivanje poslovnih in finančnih obveznosti in sestavin kapitala.
 • Prevare pri izkazovanju in predstavitvi ekonomskih kategorij iz izkaza poslovnega izida in bilance stanja, ki so ključnega pomena po poslovno odločanje.
 • Nevarnosti in prevare pri razumevanju vsebin konsolidiranih računovodskih izkazov.
 • Odgovornost poslovodstva, računovodij in revizorjev pri razkrivanju računovodskih, poslovnih in letnih poročil.
 • Neustrezna razkritja in goljufiva poročanja notranjim in zunanjim uporabnikom.
 • Nepravilno razlaganje izračunov kazalnikov, ki vplivajo na bodoče poslovne odločitve poslovanja, kot so: EBIT, EBITDA, NOPAT, EVA, neto dolg, neto dolžnik (upnik), bruto in neto obratni kapital.
 • Diskusije in študije primerov.

Potek izobraževanja

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na delavnici, dostop pa po elektronski pošti. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

Kaj vključuje kotizacija?

 • V primeru udeležbe dveh iz istega podjetja/ustanove priznamo drugemu udeležencu 10 % popusta, vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja pa 20 % popusta na kotizacijo.
 • Število mest je zaradi zagotavljanja interaktivnosti in praktičnega pristopa programa omejeno na 25 udeležencev.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.