Interna izobraževanja

 

IN-HOUSE IZOBRAŽEVANJA

SPECIALISTI ZA IZVEDBO STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJ PRI VAS
V PODJETJIH IN USTANOVAH

O INTERNIH IZOBRAŽEVANJIH

Za vas smo razvili TOP interna izobraževanja – izobrazite več zaposlenih, izkoristite številne ugodnosti in prihranite.

Vabimo vas, da med našimi TOP internimi izobraževanji poiščete najbolj zanimive za vas in izkoristite pomladno energijo za pridobivanje novih znanj za vaše sodelavce.


VODENJE, KOMUNIKACIJA

 

PRODAJA, NABAVA

 

PROIZVODNJA, GRADBENIŠTVO, LOGISTIKA

 

ŠOLSTVO, ZDRAVSTVO, PREHRANA

 

ASI PROGRAMI IN DELAVNICE

 • Upravljanje s stresom, izgorelostjo in zdravjem pri delu
 • Kako uspešno upravljati s časom
 • Oblikovanje ugodne organizacijske kulture in klime
 • Organizacija časa, sebe in dela
 • Ravnanje s starejšimi zaposlenimi pri njihovem delu
 • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Motivacija zaposlenih
 • Kako zagotoviti lastno motiviranost in motiviranost sodelavcev
 • Psihično dobro počutje – wellbeing
 • Šola zdravja, dobrega počutja in sreče
 • Upravljanje med službo in domom – ravnovesje, čustvena in duhovna inteligenca
 • Metode sproščanja, koncentracije in pozitivnega mišljenja
 • Trening dviga produktivnosti s povečanjem samozavesti
 • Trening samozavestnega javnega nastopa
 • TOP3 v sočutni komunikaciji: empatija, poslušanje in spraševanje
 • Trening za preprečevanje izgorelosti in tesnobe
 • Timsko delo in razvoj tima – »vrtičkanje je out«
 • Promocija zdravja pri delu
 • Tehnike obvladovanja stresa z Dejanom Dinevskim
 • Akademija top komuniciranja – med seboj, do sodelavcev, do strank
 • Teambuilding – vodenje, reševanje konfliktov
 • Teambuilding – komunikacija, motivacija
 • Teambuilding – inovativnost, dvig učinkovitosti
 • Programi nasledstev

 

ADMINISTRACIJA

 

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE

 

JAVNO NAROČANJE

NAŠA KONKURENČNA PREDNOST

Pomembna konkurenčna prednost Forum Akademije je, da lahko vsako izobraževanje, delavnico ali strokovni seminar prilagodimo vam – naročniku, saj večino naših izobraževanj izvajamo za zaključene skupine znotraj podjetij in organizacij. Vaše zaposlene lahko vsestransko izobrazimo.

Po predhodni analizi skupaj z vami razvijemo vam prilagojene rešitve. Vsa izobraževanja, ki jih izvajamo v rednem programu, lahko izvedemo tudi na sedežu vašega podjetja oz. lokaciji po vaši izbiri kot interno izobraževanje. Vsako interno izobraževanje popolnoma prilagodimo vašim potrebam. Če nobeno izmed obstoječih izobraževanj Forum Akademije ne ustreza vašim potrebam, vam z veseljem pripravimo tudi individualni koncept internega izobraževanja na podlagi vaših konkretnih potreb.

V skladu s cilji vašega podjetja spremljamo nadaljnji razvoj znanja in usposobljenosti vaših zaposlenih. S strokovno oceno vaših potreb po izobraževanju, skupaj z vami in našimi strokovnjaki, razvijamo individualni koncept usposabljanja za vas. Na ta način boste trajnostno razvijali veščine svojih zaposlenih in zagotovili prihodnost vašega podjetja.

Organiziramo vam lahko izobraževanje kot enodnevni seminar, kot razvojni program z več moduli, kot intenzivno usposabljanje, ki mu sledi coaching ali nadaljnje individualno svetovanje, ali kot teambuilding izobraževalni program.

Kontaktirajte nas in se prepričajte o kakovosti naše storitve.


Naša izobraževanja temeljijo predvsem na:

 • več kot 30-letnih mednarodnih izkušnjah,
 • aktualni praksi, ki jo zaposleni hitro prenesejo v prakso,
 • inovativnih pristopih in postopkih
 • ter vsebinah, ki neposredno vplivajo na učinkovitost in uspeh podjetja ali ustanove.

NAŠ PRISTOP

Dokazano je, da je nenehno usposabljanje zaposlenih odločilen dejavnik za zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih v podjetju. Bolj kot je načrtovanje izobraževanja dolgoročno in bolj specifične, kot so zahteve po izobraževanju v podjetju, bolj je smiselno tesno sodelovanje v obliki partnerstva. Skupaj z vami določimo potrebe in zahteve po usposabljanju vaših zaposlenih in z izbranimi trenerji/ predavatelji v obdobju po vaši izbiri razvijemo program usposabljanja, prilagojen specifičnim potrebam in ciljem podjetja. Skupaj z vami bomo spremljali vaše podjetje od načrtovanja, zasnove, izvedbe, do nadaljevanja usposabljanj ter dolgoročnega sodelovanja.

Tesno sodelovanje v okviru partnerstva omogoča dolgoročno, prilagojeno in podjetniško usmerjeno nadaljnje izobraževanje ter varčuje z viri notranjega kadrovskega razvoja.

S strokovno oceno vaših potreb in identifikacijo vaših ciljev bomo za vas razvili in zasnovali individualni koncept izobraževanja.


PREDNOSTI ZA VAS

V okviru Forum Akademije bomo za vas:

 • naredili strokovno analizo vaših potreb (telefonski pogovor ali obisk pri vas),
 • definirali cilje izobraževanja,
 • oblikovali individualni koncept treninga,
 • pripravili vašim potrebam prilagojen strokoven, praktično naravnan program,
 • izbrali najprimernejše in najboljše strokovnjake,
 • koordinirali termine usposabljanja,
 • po zaključku usposabljanja naredili analizo doseganja želenih ciljev,
 • omogočili učenje v spletni učilnici in sprotno preizkušanje znanja.

Ste zainteresirani, imate pa še vedno odprta vprašanja? Z veseljem vam pojasnimo vse podrobnosti in vam pripravimo neobvezujočo ponudbo.


Referenčni projekti:

KAM – Key Account Manager:

 • Odgovorne osebe za ključne kupce so spoznale bistvo KAM-a,
 • v spletni učilnici so opravili naloge, ki so jih vodile do spoznanja, kako zelo poznajo/ne poznajo svojih ključnih kupcev ter zastavili cilje, kako se bolje približati stranki, pristopati do nje, odkrivali svoje lastne razvade, ki ovirajo pot do uspeha …
 • odkrili so, kako zastaviti individualne strategije za ključne (strateško pomembne) kupce in kako povečati njihovo lojalnost ter dolgoročno stabilizirali odnose,
 • izdelali lasten načrt za Key Account Management (KAM),
 • z novim oz. osveženim pristopom do ključnih kupcev so pridobili pomembno konkurenčno prednost.

Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev:

 • Odgovorne osebe za dokumentacijo strojev so spoznale praktična pojasnila tehničnih zahtev strojev,
 • izdelali so oceno tveganja z uporabo Excelovega modela na primeru stroja,
 • pregled konkretnih primerov v podjetjih glede ocene tveganja in izjave o skladnosti,
 • prejem online priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe, ki je namenjen nadaljnji uporabi,
 • prejem Excelovega modela za izdelavo ocene tveganja.

V 15-tih letih razvoja in rasti smo postali specialisti in eno vodilnih podjetji na področju izvedbe izobraževanj v podjetjih in ustanovah v Sloveniji. Naša izobraževanja temeljijo predvsem na aktualni praksi, inovativnih pristopih in postopkih, ki jih zaposleni hitro prenesejo v prakso in tako neposredno vplivajo na učinkovitost in uspeh podjetja ali ustanove.

INDIVIDUALNO SVETOVANJE IN COACHING

 

Individualno svetovanje

Ne veste, kako bi se lotili spremenjenega plačnega sistema, kako bi oblikovali optimalni sistem nagrajevanja ali uredili opise delovnih mest? Kako bi v podjetju uredili in vpeljali sistem promocije zdravja? Ne veste, kako bi izdelali oceno tveganja za vaš stroj ter uredili vso dokumentacijo, ki jo naša zakonodaja predpisuje? Bi želeli optimizirati stroške in potrebujete finančno svetovanje?

V sedanjem gospodarskem okolju je pomembno, da podjetja najdete načine za izstopanje, zaostritev poslovanja in povečanje prihodkov ob ohranjanju nizkih stroškov. S svetovanjem naši strokovnjaki delijo svoje strokovno znanje in izkušnje ter pomagajo podjetjem pri doseganju ciljev in reševanju problemov. Obstaja možnost svetovanja za praktično vsako področje.

Čeprav lahko svetovalec nastopa kot predavatelj oziroma pobudnik globljih spremembe, vir ali posrednik, vodstvo procesa vedno ostaja v vaši organizaciji.

 

Referenčni projekti:

Analiza za pripravo gradiv in izvedba delavnice prenove plačnega sistema:

 • Analiza obstoječega plačnega sistema in sistema nagrajevanja,
 • priprava gradiv in izvedba delavnice z vodstvom na temo prenove plačnega modela,
 • pregled pravno-organizacijskih dokumentov (na osnovi vaših predloženih dokumentov),
 • seznanitev vodstva s poročili analize in predstavitev možnih in potrebnih ukrepov ter korakov uvedbe prenove:
  • predstavitev analize trenutnega plačnega sistema,
  • predlogi za spremembo plačnega modela,
  • diskusija z vodstvom.

Promocija zdravja na delovnem mestu:

 • Analiza stanja v podjetju (zdravstveni absentizem, aktivnosti na področju zdravja in počutja ter promocije zdravja),
 • pomoč pri oblikovanju aktivnosti promocije zdravja glede na dejanske potrebe zaposlenih,
 • pomoč pri vzpostavitvi programa promocije zdravja,
 • pomoč pri merjenju aktivnosti,
 • izvajanje predavanj na temo obvladovanja stresa,
 • izvajanje delavnic za vodje in zaposlene, strokovne službe in sindikate, z namenom ozaveščanja o pomenu njihove vloge pri zdravju in počutju zaposlenih.

Ocena tveganja za stroj:

 • Sestava in začetek dela tima za izdelavo tehnične dokumentacije,
 • določitev vsebine tehnične dokumentacije,
 • določitev tveganj na proizvodu in zahteve, ki jih je treba upoštevati,
 • pregled že pridobljene dokumentacije dobaviteljev, ki bo sestavni del tehnične dokumentacije,
 • navodila za izdelavo ocene tveganja,
 • določitev oznak in tablice proizvoda,
 • sestava EU – Izjave o skladnosti.

Management časa v proizvodnji in določanje norm:

 • Analiza in sinteza, vrste procesov in vrste časov,
 • analiza delovnega procesa iz vidika tehnike gibov,
 • metode za določanje časovnih normativov,
 • določanje stopnje učinkovitosti,
 • analiza šibkih točk v proizvodnji – multimoment,
 • revidiranje časovnih normativov na izbranih delovnih sistemih:
 • priprava časovnih normativov,
 • izvedba kontrolnih snemanj normativov na izbranih delovnih sistemih:
  • klasično snemanje po REFA (z merilnim sistemom NORMAR 3.0),
  • snemanje po metodi SDD (Slika Delovnega Dne),
 • vrednotenje časovnih normativov.

Coaching je v mnogih primerih pomemben in dopolnilni ukrep za dolgoročno izvajanje tega, kar se naučimo na seminarju ali kar že izvajamo v praksi. V osebnem in zaupnem okolju imate skupaj z našim trenerjem priložnost, da se intenzivno posvetite različnimi strokovnimi temam, vprašanjem in izzivom. Nepredvidene ovire namreč pogosto blokirajo izvajanje tega, kar se naučimo v vsakdanjem življenju.

S profesionalnim trenerjem boste pridobili potrebno znanje za hitrejši strokovni uspeh.

 

Vaše prednosti:

 • Individualni pristop, delo v zaupanja vrednem okolju,
 • skupaj s trenerjem razvijate akcijske načrte in načrte za vaše specifične razmere, ciljno vas usmerja k razmišljanju, postavljanju relevantnih ciljev in efektivne strategije, ki vodi do vaše uresničitve,
 • učinkovito soočanje s spremembami,
 • v vsakdanje življenje varno in učinkovito vključujete nove vzorce in prejmete konstruktivne povratne informacije ter dodatne usmeritve.

Vas zanima individualni coaching? Z veseljem vam svetujemo.

 

Referenčni projekti:

Strokovnjak za varno ravnanje z živili – izobraževanje odgovorne osebe pri nosilcu živilske dejavnosti za namene usposabljanj lastnih zaposlenih po določbah Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil – COACHING

 • predhodna analiza potreb in individualna priprava vsebine izobraževanja,
 • izvedba izobraževanja,
 • opravljanje pisnega preizkusa znanja, da je udeleženec usposobljen v skladu z določbami Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil,
 • potrdilo o udeležbi, da je izobraževanje v skladu z določbami Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil,
 • ogled prostorov in priporočila za izboljšanje postopkov,
 • pregled dokumentacije s področja varnosti živil (sistem HACCP) nosilca živilske dejavnosti in priporočila za izboljšanje,
 • gradivo za izvajanje notranjih usposabljanj zaposlenih pri nosilcu živilske dejavnosti.

EDINSTVENA IZKUŠNJA
Naj vas vrhunsko doživetje očara, motivira in poveže ekipo v močno celoto.

Oglejte si teambuilding programe tukaj.

POSTANITE ČLAN FORUM AKADEMIJE!
Včlanite se, izobrazite več zaposlenih, izkoristite številne ugodnosti in prihranite.

Včlanite se tukaj.

PODROČJA

 
 
 
Elektronska oddaja ponudb in aktualna praksa Državne revizijske komisije
  Usposabljanje delavcev po ZVZD-1
  Prodajna strategija za uspešno 2019
  KAM – Key Account manager
  Kalkulacije za komercialiste
  Krizno pisno komuniciranje – od pritožbe do lojalne stranke
  Uspešna telefonska komunikacija
  Učinkovita telefonska izterjava s pravočasno in pravilno komunikacijo
  Strokovnjak za nabavo
  Triki učinkovitih nabavnih pogajanj
  Organizacija časa v nabavi in premagovanje stresa na delovnem mestu

NE NAJDETE PRAVE TEME?

Z veseljem ustvarimo nov program internega izobraževanja samo za vas po vaših željah.

Obrazec za povpraševanje

Vas zanima naša ponudba?

Prenesite si katalog vseh izobraževanj tukaj.


Z veseljem vam pripravimo tudi individualni koncept internega izobraževanja na podlagi vaših potreb.

Kontaktirajte nas tukaj in se prepričajte o kakovosti naše storitve.

Alenka Senčar, vodja projektov internih izobraževanj in vsebinskega marketinga

02 230 28 55
alenka.sencar@zfm.si

Urška Iršič, organizatorka izobraževanj v podjetjih in ustanovah

02 230 28 40
urska.irsic@zfm.si

Priporočila