Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

IN-HOUSE izobraževanja

In-house programi  |  Reference  |  Razpis ASI  |  Kontakt in povpraševanje

IN-HOUSE izobraževanja

za dvig kompetenc zaposlenih na delovnem mestu

V organizacijah in timih ustvarjamo učinkovite spremembe, ki v spremenljivem poslovnem okolju prinašajo pomembno konkurenčno prednost.​

Razvijanje in pridobivanje novih kompetenc zaposlenih je ključ do napredka in doseganja dodane vrednosti vsake organizacije!

Vsaka organizacija mora na osnovi dolgoročne strategije in iz nje postavljenih ciljev pripraviti načrt razvoja kadrov ter določiti, kakšne kompetence bodo potrebovali za doseganje le teh.

Vsak načrt izobraževanja bi moral vključevati tako tehnične kot mehke kompetence.

Mehke kompetence

Mehke kompetence oziroma Power kompetence niso neposredno vezane na posamezno delovno mesto. V to skupino spadajo kompetence, ki jih bo potrebno nujno razviti, če želimo uspeti v času nenehnih sprememb.

Tehnične kompetence

Tehnične kompetence so tiste, ki jih zaposleni nujno potrebuje za opravljanje strokovnih nalog (poznavanje računovodskih standardov, poznavanje programov za oblikovanje, upravljanje s strojem, delo z računalnikom itd.).

POWER KOMPETENCE oziroma KOMPETENCE MOČI so pogoj za razvoj in napredek vsake organizacije.

Zaradi hitrega razvoja tehnologije na področju avtomatizacije in digitalizacije zaposleni potrebujejo nove lastnosti, vedenja, znanja in veščine, ki jih lahko razvijamo in nadgradimo le z izobraževanjem. V ospredju je nadgradnja in razvoj tako imenovanih kompetenc moči (power competencies), z uvedbo katerih bodo organizacije uspešno delovale v novi realnosti. Govorimo o novih načinih vodenja ljudi, hitrem reševanju kompleksnih problemov, kreativnem razmišljanju, uporabi strokovnega znanja, komuniciranja, o kompetencah, ki bodo zahtevale več socialnih in čustvenih veščin… Vse z namenom dviga kompetenc vseh zaposlenih za ustvarjanje dodane vrednosti.

Žal marsikatera organizacija nima dolgoročne vizije in tako tudi nima potrebe po nadgradnji znanja, to pa za organizacijo ne pomeni nič obetavnega. Neizogibno je, da bomo morali vzpostaviti vseučečo se kulturo, ki bo gradila zavedanje, da je le stalna nadgradnja znanja in razvijanje novega zagotovilo za obstoj in napredek.

Katere so ključne POWER KOMPETENCE, ki jih mora vsaka organizacija vključevati v svoj izobraževalni načrt?

Vodstvene kompetence postajajo vse bolj pomembne. Vodje se morajo nujno premakniti od upravljalskega stila vodenja k motiviranju in navdihovanju zaposlenih. Vzpostaviti morajo takšno kulturo podjetja, ki omogoča zaposlenim razviti lastne potenciale. Da to lahko dosežejo, morajo spoznati, katere lastne kompetence morajo razviti za dosego cilja.

Vodstvene kompetence so veščine, ki se jih da priučiti. Vodja mora te veščine nenehno utrjevati in nadgrajevati. Najbolj pomembne, ki jih vodja mora obvladati, so zagotovo samomotivacija, sposobnost osebne učinkovitosti oziroma samoorganizacije, kreativno mišljenje, učinkovita komunikacija z ljudmi, upravljanje konfliktov, timsko delo, motivacija za učenje, povečanje fleksibilnosti, ugotavljanje lastnih potencialov, upravljanje s stresom ter upravljanje s časom.

Zaposleni in vodje z učinkovito komunikacijo ustvarjajo okolje za doseganje uspešnosti. Pomembno je, da znajo aktivno poslušati in imajo znanje, kako pridobivanje in uporaba povratnih informacij izboljšuje razvoj zaposlenih.

Slabi rezultati pogosto niso posledica pomanjkanja sposobnosti in znanja, pač pa pomanjkanja ustrezne komunikacije in sodelovanja med sodelavci. Ko raziskujete, kaj je šlo narobe, nihče ni nič kriv, vsak varuje svoj vrtiček in kaže s prstom na drugega. Marketing ne govori s prodajo. Oddelek razvoja in proizvodnja za napake krivita drug drugega. Informatika ne govori z nikomer in nihče ne govori s finančnim oddelkom, so znaki, ki kažejo na slabe veščine komuniciranja.

Novi načini dela zahtevajo tudi nove načine razmišljanja. Spodbujanje radovednosti in dopuščanje napak v procesu raziskovanja in ustvarjanja krepi kulturo, ki omogoča inovativnost.

Inovativnost je pogoj za dosego dinamičnega, konkurenčnega in na znanju temelječega poslovanja organizacij. Nujno je potrebno spodbujati razvoj kompetenc inovativnosti, samoiniciativnosti in podjetnosti, ki se kaže v ustvarjalnosti in podjetnosti oseb, ki bodo znale iskati in prepoznati priložnost, ustvarjalno reševati probleme in konflikte, odgovorno sprejemati tvegane odločitve in delovati v negotovih okoliščinah, se odzivati in dajati pobude ter se prilagajati okoliščinam. Govorimo o kompetencah za iskanja priložnosti, izboljšave, načine ustvarjanja idej in osnove njihovega ocenjevanja.

Ni več dvoma, da morajo zaposleni sprejeti novo tehnologijo in da jim moramo omogočiti, da pridobijo kompetence uporabe in izkoriščanja tehnologije za doseganje večje učinkovitosti in inovativnosti. Sodobni trendi doseganja konkurenčne prednosti kažejo vedno večjo potrebo po dvigu digitalnih kompetenc zaposlenih, ki so osnova za DIGITALNO TRANSFORMACIJO PODJETJA. Le-ta že dolgo ni več le »nice to have«, ampak absolutna nujnost vsakega podjetja brez izjeme!

Strokovne kompetence, pravimo jim tudi trde oziroma tehnične kompetence, so tiste, ki jih nujno potrebujemo za opravljanje delovnih nalog v računovodstvu, v kadrovskem oddelku, financah, nabavi, proizvodnji, skladišču …

Govorimo o pridobivanju ali nadgradnji znanja o zakonodajnih spremembah, uvedbi dobrih praks, konkretnih rešitvah, praktičnih primerih in odgovorih na konkretna vprašanja za izboljšavo delovnih postopkov, pripravi ustrezne dokumentacije, sodobnih tehnoloških postopkih, vpeljavi novih konceptov v prakso …

Poglejte si tudi ...

Kako narediti dober poslovni načrt?

Kaj je poslovni načrt? Kako sestaviti poslovni načrt? Kako se izogniti najpogostejšim napakam?

Tim
in timsko delo

Kaj so značilnosti dobrega tim, pet pasti timskih veščin, kako vzpostaviti kulturo zaupanja ...

Medgeneracijsko sodelovanje

Kako se z različnimi generacijami spopasti na kadrovskem
področju?

Celovit pristop v izobraževanju

5 korakov celovitega pristopa v izobraževanju, upravljanje izobraževanj