Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Izdelava ocene tveganja za nevarno kemično snov na primeru
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Izdelava ocene tveganja za nevarno kemično snov na primeru

Predavatelj: dr. Sandra Senčič


Cena:
690,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

12 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/2011)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVD-1; Uradni list RS, št. 43/2011) določa, da mora vsak delodajalec izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki vključuje vse nevarnosti na delovnem mestu, med katere spada tudi uporaba nevarnih kemičnih snovi.

Strokovni delavci za varnost pri delu ugotavljajo, da jim izdelava ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi predstavlja enega največjih strokovnih izzivov, saj vključuje interdisciplinarno znanje z različnih področij.

Zakonodaja in inšpekcijski nadzor na tem področju sta poostrena! 2.000 do 60.000 € znaša, na primer, globa za pravno osebo, če ne določi biološkega monitoringa oziroma ga ne izvaja (mag. Lidija Korat, Inšpektorat RS za delo).

Inšpektorji so v letu 2017 največ kršitev ugotovili:

 • pri varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu,
 • zaradi neustrezne dokumentacije v zvezi z nevarnimi snovmi in
 • zaradi neustreznih varnostnih listov

(Vir: Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2017)

Urejeno področje varnosti in zdravja pri delu je pomembno tudi, ker se delodajalci soočajo z odškodninskimi zahtevki svojih delavcev, ki so med delom s kemikalijami utrpeli poškodbe in poklicne bolezni.


Vaše koristi - strokovno izpopolnjevanje vam zagotavlja predvsem:

 • samostojno izdelano oceno tveganja za nevarno kemično snov;
 • pregled ustreznosti ukrepov za zmanjšanje tveganja zaradi izpostavljenosti delavcev nevarnim kemičnim snovem;
 • pripravo programa izvedbe preiskav kemijskih škodljivosti na delovnih mestih;
 • izdelavo programa biološkega monitoringa v sodelovanju z izvajalcem medicine dela;
 • razumevanje zakonodajnih zahtev in novosti na področju postopkov priznavanja poklicnih bolezni;
 • varno skladiščenje in ravnanje s kemikalijami;
 • prepoznavanje tveganj za poškodbe in bolezni, ki nastanejo zaradi dela z nevarnimi kemikalijami;
 • odgovore na vprašanja. Vprašanja že sedaj pošljite na: vzd@zfm.si.


Program obsega tri module:

 • dve celodnevni delavnici, na katerih boste s pomočjo praktičnih primerov in diskusije s strokovnjakinjo in ostalimi udeleženci prišli do hitrih rešitev ter izdelali oceno tveganja za nevarno kemično snov;
 • kontrolno mapo Svetovalca za kemikalije v tiskani in digitalni obliki, ki jo prejmete na prvi delavnici;
 • in dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Komu je izobraževanje namenjeno?

 • Pooblaščencem za varnost in zdravje pri delu
 • Strokovnim delavcem za VZD
 • Odgovornim osebam delodajalca na področju zagotavljanja varnosti pri ravnanju z nevarnimi kemičnimi snovmi
 • Odgovornim osebam, ki vodijo upravne postopke priznavanja invalidnosti, priprave odškodninskih zahtevkov in regresnih zahtevkov
 • Delavcem, ki so izpostavljeni nevarnim kemičnim snovem.

Točke se lahko podelijo le tistim udeležencem, ki se udeležijo obeh delavnic.


»Zelo sem bila zadovoljna s samo predavateljico in njenim podajanjem snovi povsem na praksi«.

Katja Čemažar, Domel IP

»Dobila sem informacije, ki jih je treba vpeljati v podjetje.«

Katarina Cestnik, Emo Frite

»Predavateljica je bila zelo kompetentna, prav tako zelo dobro pripravljeno gradivo. Vsekakor priporočam!«

Viljem Črtalič, Tomplast

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da ta seminar ali katerokoli drugo izobraževanje izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev, pošljite povpraševanje.

Vsebina

1. modul – delavnica
Izdelava ocene tveganja na primeru z uporabo različnih metod (praktične smernice, AUVA ...)
22. januar 2019


 • Kako prepoznamo nevarno kemikalijo (poznavanje in razumevanje označb na etiketi, dokumentacija, REACH, kemijsko
  varnostno poročilo ipd.)
 • Prepoznavanje nevarne kemične snovi – zakonodaja in predpisi
 • Uporaba varnostnega lista in prepoznavanje njegove ustreznosti v posameznih točkah
 • Izdelava ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi
 • Opomnik na ključne napake pri izdelavi ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi
 • Dolžnost uporabnika nevarne kemične snovi
 • Upoštevanje varnostnega lista in kemijskega varnostnega poročila s scenariji izpostavljenosti
 • Ocena tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi – postopek izdelave po korakih, vključno z vhodnimi podatki in sodelovanjem odgovornih oseb
 • Prikaz različnih metod ocenjevanja tveganja pri izpostavljenosti delavcev nevarnim kemičnim snovem
 • Izdelava ocene tveganja in izjave o varnosti na praktičnem primeru
 • Preiskave delovnega okolja – strategija in načrtovanje meritev kemijskih škodljivosti na delovnih mestih
 • Izvedba akreditiranih meritev za različne kemične snovi in periodika izvedbe meritev
 • Ukrepi v primeru preseženih mejnih vrednosti in kontrolne meritve
 • Ključni kriteriji, ki vplivajo na kakovost rezultatov preiskav kemijskih škodljivosti na delovnih mestih
 • Povezava rezultatov meritev z zdravstvenimi posledicami za izpostavljene delavce

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

2. modul – študijsko gradivo
Kontrolna mapa svetovalca za kemikalije
Kontrolno mapo prejmete na prvi delavnici 22. januarja 2019, dostop do mape imate v spletni učilnici


POSTOPKOVNIKI
 • Za proizvajalca, uvoznika, uporabnika kemikalije
 • Za prijavo nove kemikalije, za registracijo nove kemikalije, za pozno predregistracijo
 • Za evalvacijo, avtorizacijo snovi, za sporočanje podatkov o kemikalijah
TABELE in PREGLEDNICE
 • Razredi skladiščenja nevarnih kemikalij, Pravila za skladiščenje nevarnih kemikalij
 • Opisi razredov skladiščenja in merila za uvrstitev v razrede
 • Razvrščanje in označevanje kemikalij: nevarnosti, razredi, kategorije kemikalij, H-stavki in piktogrami
 • Preglednica: H in P stavki
 • Preglednica: označevanje na osnovi zakonodaje o kemikalijah - GHS
PRIMERI
 • Primer varnostnega lista
 • Primer navodila za varno ravnanje s kemikalijami
3. modul – delavnica
Ukrepi delodajalca za varno delo s kemičnimi snovmi in zagotavljanja zdravja delavcev, ki so izpostavljeni nevarnim kemičnim snovem
29. januar 2019


 • Ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu s kemičnimi snovmi glede na različne nevarnosti
 • Osebna varovalna oprema za varno delo z nevarnimi kemičnimi snovmi
 • Zdravstveni nadzor delavcev in biološki monitoring v primeru izpostavljenosti delavcev nevarnim kemičnim snovem – vrsta in obseg, program in načrt za izvedbo biološkega monitoringa, poročila in evidence
 • Preventivni ukrepi za zagotavljanje varnega in zdravega dela
 • Posebej ogrožena delovna mesta
 • Ukrepi, ki jih izvedemo v primeru izrednega dogodka (npr. nenamerno sproščanje hlapov, razlitje nevarne tekočine, brizgi v oči in na kožo, požar in eksplozije, izpusti strupenih snovi ipd.)
 • Ravnanje in postopki v primeru nezgod pri delu z nevarnimi kemičnimi snovmi
 • Obravnava nezgod pri delu z izpostavljenostjo delavcev nevarnim kemičnim snovem iz prakse
 • Inšpekcijski nadzor na področju kemičnih snovi
 • Opomnik za delodajalce in delavce za zagotavljanje notranjega nadzora
 • Varno delo z nevarnimi kemičnimi snovmi – navodila za neposrednega uporabnika nevarne kemikalije
 • Usposabljanje delavcev za varno delo z nevarnimi kemičnimi snovmi
 • Poklicne bolezni pri izpostavljenosti delavcev nevarnim kemičnim snovem - ključne novosti novega pravilnika in postopka priznavanja

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA
Preverjanje znanja in prejem certifikata
7. februar 2019

 • Preverjanje znanja v spletni učilnici
 • Prejem certifikata Strokovnjak za izdelavo ocene tveganja za nevarno kemično snov na primeru v slovenskem in angleškem jeziku (po uspešno opravljenem testu ga prejmete po pošti)

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan tako, da boste na delavnicah prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do novih rešitev. Delavnice trajajo od 5 do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • V obdobju med delavnicama boste za potrebe vašega podjetja samostojno izdelali oceno tveganja za delo z nevarno kemično snovjo in na le-to prejeli strokovni komentar. Izdelali jo boste s pomočjo primera in razlag na prvi delavnici.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Kontrolna mapa svetovalca za kemikalije vam omogoča vpogled v dodatne pomembne tematike v času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Do njega dostopate kadarkoli želite in povsod, kjer je urejena spletna povezava.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste prejeli certifikat Strokovnjak za varno delo z nevarnimi kemičnimi snovmi kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.