Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za ravnanje s kemikalijami
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za ravnanje s kemikalijamiCena:
1.190,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

REACH, CLP in ADR zakonodaja, Zakon o kemikalijah in še vrsta drugih predpisov vas obvezujejo, da:

 • obvladate postopek prijave dejavnosti, registracije in avtorizacije kemikalije;
 • poznate in razumete svoje obveznosti glede na to, ali nevarno kemikalijo proizvajate, uvažate, uporabljate ali na drobno prodajate;
 • razumete informacije v varnostnem listu;
 • kemikalije varno skladiščite in z njimi varno ravnate;
 • nevarno kemikalijo prepoznate.

V praksi se tudi zaradi pojavnosti izjemno velikega števila novih kemikalij dogaja, da na vsa vprašanja odgovora ne veste.

Odgovore, razlage in vse, kar morate obvladati, boste v kratkem času izvedeli na praktičnem izobraževanju, posebej namenjenemu svetovalcem za kemikalije, strokovnim delavcem, tehnologom in odgovornim osebam za kemikalije ter kontrolo kakovosti.

Program obsega pet modulov:

 • tri celodnevne delavnice, na katerih boste s pomočjo praktičnih primerov in diskusije s strokovnjaki in ostalimi udeleženci prišli do hitrih rešitev;
 • priročnik v tiskani in digitalni obliki, ki ga prejmete na prvi delavnici;
 • študijsko e-gradivo, ki ga prejmete na vaš elektronski naslov.

Kot strokovnjak za ravnanje s kemikalijami boste:

 • poznali in razumeli zakonodajne zahteve in novosti, ki veljajo za vaše kemikalije (snovi in zmesi);
 • kemikalije pravilno registrirali, jih označili ter pravilno izpolnili varnostne liste;
 • razpolagali z ustreznimi listinami, znali preveriti njihovo vsebino ter kemikalije pravilno skladiščili.

MNENJA UDELEŽENCEV:

“Predavanja so bila dobro razložena na primerih.” Manca Tratnik, Veyance Technologies Europe

“Delavnica je bila zelo zanimiva in poučna, še bolj pa cenim možnost diskusije z ostalimi iz drugih podjetij. “ Igor Modrič, Iskra Mehanizmi, d.o.o.

“Program je teoretično in praktično prinesel znanja, ki so potrebna za obvladovanje teme o kemikalijah. Posebej sem bil zadovoljen s praktičnimi primeri.” Janez Vlaj, Splošna bolnišnica Murska Sobota

“Vsebina izobraževanja je bila odlična in primerno izbrani predavatelji.” Tatjana Padežnik Matovič, Swatycomet

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. modul: delavnica

REACH, razvrščanje kemikalij, varnostni list

 • Kaj so kemikalije?
  • Snovi, zmesi, izdelki
  • Splošen pregled predpisov
  • Prepoznavanje in kategorizacija kemikalij (kozmetični proizvodi, biocidi, fitofarmacevtski proizvodi, medicinski proizvodi, zdravila, detergenti)
  • Orodja strokovnjaka za ravnanje s kemikalijami
 • Razvrščanje in označevanje kemikalij
  • Opredelitev dajanja v promet
  • Razvrščanje kemikalij po “starem” in po “novem” sistemu
  • Ravnanje in postopki v primeru nezgod pri delu z nevarnimi kemikalijami
  • Elementi označevanja
  • Zahteve za etikete
  • Primerjava starega in novega Sistema
  • Spremembe CLP
 • REACH
  • Naloge REACH
  • Zakaj REACH
  • Zavezanci,
  • Registracija
  • Pozna pred-registracija
  • Kaj je potrebno registrirati?
  • Kategorizacija snovi po REACH
  • Izjeme
  • Povezava REACH z odpadki
  • Potek registracije
  • Obveščanje po dobavni verigi
  • Ocena kemijske varnosti
  • Scenariji izpostavljenosti
  • Dolžnosti posameznih akterjev po REACH
  • Prepovedi in omejitve
  • Primeri iz prakse
 • Varnostni list
  • Opredelitev varnostnega lista
  • Podatki v varnostnem listu
  • Odgovornost za varnostni list
  • Posodabljanje varnostnih listov
  • Vodenje evidence in hramba dokumentacije
  • Zagotovitev varnostnega lista (dostava, jezik ...)
 • DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

2. modul: priročnik v tiskani in digitalni obliki

Varnost in zdravje pri delu

Priročnik prejmete na prvi delavnici, dostop do digitalne oblike pa po elektronski pošti

 • Nevarne snovi
  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o kemikalijah, Zakon o varstvu okolja
  • REACH (Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij)
  • GHS (globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij)
  • CLP (Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi)
  • Razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih kemikalij, informacije na etiketah
  • Varno ravnanje z nevarnimi kemikalijami
  • Splošni varnostni ukrepi za posamezno vrsto nevarnih snovi
  • Zakon o kemikalijah in dolžnosti delodajalca
  • Skladiščenje nevarnih snovi
  • Varno delo v laboratoriju …
 • Nezgode pri delu
  • Navodila za ravnanje ob nezgodah pri delu
  • Prijava nezgode – poškodbe pri delu
  • Obravnava nezgod pri delu
  • Obvestila inšpekciji za delo
  • Regresni zahtevki, odškodninska odgovornost delodajalca zaradi nezgod pri delu, odškodninska odgovornost delodajalcev v sodni praksi
  • Nevarna stvar in nevarna dejavnost v sodni praksi
  • Kazenska odgovornost delodajalcev zaradi kršitve predpisov o varstvu pri delu …
 • Usposabljanje strokovnih delavcev
 • Požarna varnost (nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije, preventivni ukrepi, izvajanje ukrepov varstva pred požarom, oprema za varstvo pred požarom, obveščanje o požaru …)
 • Gradnja in večja vzdrževalna dela
 • Vzpostavitev sistema varnosti in zdravja pri delu (komentar Zakona o varnosti in zdravju pri delu,standard OHSAS 18001, promocija zdravja na delovnem mestu, ko nas obišče inšpektor za varnost in zdravje pri delu ...
 • Delovna mesta in delovno okolje (oblikovanje delovnih mest, ergonomija v praksi, standardi, pravni normativi, ekologija dela, varnostni znaki, obveznosti delodajalca, prilagoditev prostorov …)
 • Delovna oprema (obveznosti proizvajalca in delodajalca, varnost strojev, oznaka CE, ocena tveganja …)
 • Sredstva in oprema za osebno varnost
 • Medicina dela (naloge pooblaščenega zdravnika in delodajalca, prva pomoč, zastrupitev z nevarnimi snovmi, alkohol in prepovedane droge, zdravila in varnost …)

3. modul: študijsko e-gradivo

Kontrolniki za nadzor izvedenih nalog

e-gradivo prejmete po elektronski pošti

 • Kontrolnik obveznih ukrepov za proizvajalce kemikalij
 • Kontrolnik obveznih ukrepov za uvoznike kemikalij
 • Kontrolnik obveznih ukrepov za distributerje in nadaljnje uporabnike kemikalij
 • Kontrolnik za prevoznike kemikalij
 • Kontrolnik za izvoznike kemikalij

4. modul: delavnica

Promet s kemikalijami in skladiščenje

 • Dovoljenja in poročanje
  • Vrste dovoljenj in zavezanci
  • Izvzete dejavnosti
  • (S)poročanje podatkov o kemikalijah
  • Izjeme od (s)poročanja
  • Delo z Informacijskim sistemom za kemikalije (ISK)
 • Pogoji za promet
  • Dovoljenje za opravljanje dejavnosti
  • Pogoji
  • Naloge svetovalca za kemikalije
  • Stroški
  • Nadaljnje aktivnosti
  • Predstavitev konkretnega primera
 • Posebni pogoji
  • Omejitve za trgovine z živili
  • Vodenje evidence kupcev
  • Obveščanje uporabnikov
  • Pregled omejitev glede na nevarnost kemikalij
 • Skladiščenje
  • 11 ključnih zahtev pri skladiščenju kemikalij
  • Oprema skladišča
  • Ločeno skladiščenje kemikalij
  • Razredi skladiščenja
  • Postopek uvrščanja v razrede
  • Pravila za skupno skladiščenje kemikalij
 • DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

5. modul: delavnica

Izvoz in prevoz kemikalij

 • Izvoz kemikalij
  • PIC kemikalije/izdelki
  • Predhodne sestavine za prepovedane droge
 • Prevoz nevarnega blaga
  • Pregled predpisov o prevozu nevarnega blaga
  • Bistvene novosti, ki jih prinašata ADR 2015 in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga
  • Usposabljanje zaposlenih za delovni proces prevoza nevarnega blaga
  • Nevarno blago
  • Vrste nevarnega blaga
  • Pregled posameznih razredov
  • Embalažne skupine
  • Seznam nevarnega blaga
  • Udeleženci pri prevozu in njihove dolžnosti
  • Naloge varnostnega svetovalca
  • Varnostni načrt
  • Embalaža in tovorek
  • Označevanje blaga
  • Spremljajoča dokumentacija
  • Pisna navodila za ukrepanje ob nesreči
  • Vozila: oprema in označevanje
  • Izjeme in olajšave pri prevozu nevarnega blaga
  • Nadzor nad prevozom nevarnega blaga
  • Primeri iz prakse
 • DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:

Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za ravnanje s kemikalijami

 • Preverjanje znanja (test rešite doma in nam ga vrnete po pošti)
 • Prejem certifikata Strokovnjak za ravnanje s kemikalijami

Potek izobraževanja

Potek in način izvedbe izobraževanja

 • Program je zasnovan tako, da boste na delavnicah prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do novih rešitev.
 • Priročnik in kontrolnike, ki ju prejmete, lahko pri svojem delu takoj uporabite. Omogočata vam vpogled v dodatne pomembne tematike v času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Delavnice trajajo po 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja (tip obkroževanja pravilnih odgovorov). Izpolnjenega nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste prejeli certifikat Strokovnjak za ravnanje s kemikalijami kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Program je namenjen

Svetovalcem za kemikalije in ADR, tehnologom, pooblaščencem za okolje, komercialistom, strokovnim sodelavcem in vsem, ki ste v vaši organizaciji odgovorni za izpolnitev REACH, CLP in ADR zakonodaje.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačni parkirni prostori.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.