Svet novic

Faze projekta promocije zdravja v delovnem okolju

Najprej izvedemo oceno stanja in potreb – ugotavljamo in ocenjujemo potrebe posameznikov v zvezi z zdravjem in vire, ki so nam na voljo (financiranje, sponzorstvo, čas, ljudje, oprema, gradiva …). Oceno trenutnega stanja v podjetju lahko naredimo na podlagi spremljanja zdravstvenega stanja zaposlenih (poročila o preventivnih zdravstvenih pregledih, bolniškem dopustu, poškodbah pri delu, invalidnosti …) ali s priložnostnimi anketami, ki jih pripravimo prav v...

Preventivni ukrepi varstva pred požarom

Preventivni ukrepi varstva pred požarom se začnejo že pri načrtovanju objekta. V sklopu projektne dokumentacije mora biti za zahtevnejše objekte izdelana študija požarne varnosti, za manj zahtevne pa zasnova požarne varnosti. Pred predajo objekta mora biti izpolnjen izkaz požarne varnosti objekta. To je tabelarični obrazec z navedbo zahtev iz študije oziroma zasnove požarne varnosti in potrditvijo izdelovalca te študije, da so predvideni ukrepi iz...

Letni dopust in sprememba delodajalca

Delodajalca zanima, kako lahko delavci ob prenosu na drugega delodajalcu izkoristijo dopust in ali lahko na primer prenesejo celotni letni dopust na novega delodajalca. Dejansko stanje je bilo tako, da je naročnik storitev dosedanjemu izvajalcu storitev s 1. 6. odpovedal pogodbo o opravljanju storitev in prenesel opravljanje storitev skupaj z delavci na drugega izvajalca (delodajalca). Delavci pri prejšnjem delodajalcu niso izrabili letnega dopusta za...

Svetovalna rubrika oktober 2011

Vprašanje: Redno spremljam vašo rubriko, ker ste mi že večkrat z vašimi strokovnimi, predvsem pa realnimi in življenjskimi nasveti ponudili drugačen pogled na do sedaj globoko zakoreninjena prepričanja. To je tudi razlog, da vam pišem. Pred kratkim sem pričela s pogodbenim delom  v podjetju, ki se ukvarja s športnimi dejavnostmi za otroke. Ker me šport spremlja že celo življenje in ker sem si že od...

Poslovni najem

Poslovni najem je posebna vrsta najema in je namenjen tistim, ki jih ne zanima nakup predmeta najema po poteku pogodbe, ampak jih zanima predvsem uporaba predmeta najema. Sredstvo, ki ga podjetnik vzame v najem, se vodi izvenbilančno in na takšen način podjetnik izkazuje manjšo kreditno izpostavljenost. Ob izteku pogodbe za poslovni najem najemnik sredstvo vrne ali pa pogodbo podaljša. Pri poslovnem najemu najemnik plačuje...

Odlaganje odpadkov – pogosta vprašanja z odgovori

Kdaj ni potrebno izdelati oceno odloženih odpadkov? V skladu z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 61/11) ocene odpadkov ni treba izdelati za:  odpadke istega imetnika, če njihova celotna odložena količina v obdobju zaporednih štirih mesecev ne presega 200 kg in je na podlagi razpoložljivih podatkov o odpadkih in njihovega vizualnega pregleda mogoče izključiti njihovo onesnaženost z nevarnimi snovmi;  odpadke istega imetnika, če...

Osebna blagovna znamka menedžerja

Medijska prepoznavnost ima dve plati, pozitivno in negativno; slava poleg pozornosti in blišča namreč prinaša tudi bremena in nevarnosti. Načrtna gradnja in razvoj osebne blagovne znamke sta tesno povezana z medijsko izpostavljenostjo in stopnjo prepoznavnosti posameznika, zato lahko z vplivanjem na odnose z mediji menedžer vpliva tudi na razvoj in promocijo lastne blagovne znamke. Vendar pa osebna blagovna znamka obsega in zahteva veliko več...

Od 20.10.2011 velja novi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost.

Dne 5. 10. 2011 je bila v Uradnem listu RS št. 78/2011 objavljena novela ZDDV-1E.  Tokrat spremembe niso zaradi »EU-pravil«. Za te spremembe lahko rečemo, da so poenostavitev in da se jih boste zagotovo, vsaj delno, razveselili. Spremembe se nanašajo na popravek izstopnega DDV pri dobropisih, stečajih in prisilnih poravnavah. Popravke bomo lahko naredili prej kot do sedaj, manj pa bo tudi administrativnih ovir....