Svet novic

Letno poročilo

Letno poročilo in kako ga napisati Kaj je letno poročilo? Letno poročilo je lahko različno, tako kot so različna podjetja, ki jih izdajajo. Po navadi je to najbolj prestižna in najdražja publikacija, ki vpliva na dolgoročni ugled v javnosti. V njih podjetja predstavijo svoje poslovanje preteklega leta z vseh zornih kotov, tako v besedi, sliki, fotografiji, ilustraciji ipd. Letno poročilo morajo sestavljati velike in srednje velike...

Odpravnina ob upokojitvi javni sektor

Odpravnina ob upokojitvi javni sektor Odpravnina ob upokojitvi za javnega uslužbenca Odpravnina za javni sektor je nekoliko drugačna, kot za običajne uslužbence. Ti bodo bodo v letu 2018 izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine in se bodo tudi upokojili, bo pripadala odpravnina ob upokojitvi na podlagi aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost ali poklic, ki velja za delodajalca. V zvezi s tem je treba opozoriti, da...

Odpravnina ob upokojitvi

Delavec  ima 38 let delovne dobe in  namerava prenehati z delom oziroma se upokojiti. Ali mu ob upokojitvi pripada odpravnina?   Glede na to, da je vprašanje zelo splošno in iz njega ni možno ugotoviti, ali je oseba bila  v delovnem razmerju ves čas pri določenem delodajalcu oziroma koliko časa je v delovnem razmerju pri zadnjem delodajalcu v nadaljevanju pojasnjujemo ureditev glede odpravnine ob upokojitvi, kot...

Bilanca stanja

Bilanca stanja v letošnjem letu Bilanca stanja nam pokaže na eni strani sredstva podjetja (aktivo) in na drugi strani obveznosti do virov teh sredstev (pasivo). Poenostavljeno bi lahko rekli, da bilanca stanja pove, kaj podjetje ima na eni strani in kako so ta sredstva pridobljena na drugi strani. Bilanca stanja: Sredstva – aktiva: Neopredmetena dolgoročna sredstva. V bistvu gre pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih za postavke, ki niso opredmetena osnovna...

Uredba o odpadkih

Nova uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29.5.2015)   Glavni razlog za spremembe in dopolnitve veljavne Uredbe o odpadkih je EU Pilot 4944/13/ENVI, s katerim je Evropska komisija opozorila na nekatere pomanjkljivosti prenosa Direktive 2008/98/ES v pravni red Republike Slovenije. Največ sprememb predpisa je potrebnih zaradi pravilnega in popolnega prenosa a točke 13. člena Direktive 2008/98/ES glede varstva zdravja ljudi in okolja.

Dodatek na delovno dobo

Dodatek na delovno dobo je jasno določen v zakonodaji - Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 Dodatek na delovno dobo je v Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 urejen posebej in samostojno, v 129. členu ZDR-1 je namreč določen kot pravica, ki pripada delavcu. Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, v nadaljevanju: ZDR-1) v 31. členu določa obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi, med katerimi sta tudi (ločeni!)...

5 korakov celovitega pristopa v izobraževanju

Upravljanje izobraževanj je ciklični proces, v katerem praviloma fazi identifikacije izobraževalne potrebe na ravni podjetja, oddelka in posameznika sledi opredelitev izobraževalnih ciljev, opredelitev načina, kako jih bomo dosegli (oblikovanje programov), organiziranje izvedbe ter merjenje in vrednotenje izobraževanja. Ločimo več oblik izobraževanj v podjetju. V pomoč, za premislek, ali se odločiti za interno izobraževanje ali zunanje izobraževanje, vam je lahko spodnja tabela. Interna izobraževanja po naročilu Izobraževalne metode Poznamo...

Sporazumna odpoved delovnega razmerja vzorci

77. člen (načini prenehanja) Pogodba o zaposlitvi preneha veljati: - s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, - s smrtjo delavca ali delodajalca – fizične osebe, - s sporazumom, - z redno ali izredno odpovedjo, - s sodbo sodišča, - po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ta zakon, - v drugih primerih, ki jih določa zakon. Pogodbo o zaposlitvi je mogoče razveljaviti kadarkoli s...

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

11. člen (pogodba o zaposlitvi) (1) S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje. (2) Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja, se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu s posebnimi...

Obračun plače – na kaj morate biti pozorni

Obračun plače za letošnje leto Obračun plače je zahtevno in stalno spreminjajoče se strokovno področje. Ker so predpisi, ki urejajo to področje podvrženi nenehnim spremembam, je potrebno stalno izobraževanje, spremljanje delovne zakonodaje, kolektivnih pogodb, davčne zakonodaje in zakonodaje s področja socialne varnosti. Sistem obračunavanja plač je relativno zapleten in nepoznavanje pravil lahko vodi do napak in s tem do napetosti ali konfliktov med delavcem in delodajalcem....