Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Sporazumna odpoved delovnega razmerja vzorci

77. člen

(načini prenehanja)

Pogodba o zaposlitvi preneha veljati: – s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, – s smrtjo delavca ali delodajalca – fizične osebe, – s sporazumom, – z redno ali izredno odpovedjo, – s sodbo sodišča, – po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ta zakon, – v drugih primerih, ki jih določa zakon.

  • Pogodbo o zaposlitvi je mogoče razveljaviti kadarkoli s pisnim sporazumom o prenehanju. Pri tem je treba opozoriti, da mora v takem primeru delodajalec delavca posebej opozoriti, da mu ne bodo pripadle pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti (denarno nadomestilo, zavarovanje itd.),

78. člen

(vrnitev dokumentov in izdaja potrdila)

  • Ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi je delodajalec na zahtevo delavca dolžan vrniti delavcu vse njegove dokumente ter mu izdati tudi potrdilo o vrsti dela, ki ga je opravljal.
  • Delodajalec ne sme v potrdilu navesti ničesar, kar bi delavcu otežilo sklepanje nove pogodbe o zaposlitvi.

Ta Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: »Dogovor«) sta na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju : ZDR-1) in pogodbe o zaposlitvi z dne _______________, dogovorila in sklenila:

_____________, _______________, _______________, ki ga zastopa ___________________, direktor

(v nadaljevanju: »delodajalec«)

in

______________, rojen ______________, s stalnim prebivališčem na naslovu _______________, ______________

(v nadaljevanju: »delavec«)

z vsebino kot sledi v nadaljevanju:

1. Uvodne določbe

1.1. Podpisnika uvodoma ugotavljata, da:

1.1.1. sta delavec in delodajalec dne ____________ sklenila pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, za delo s polnim delovnim časom na delovnem mestu »__________________« (v nadaljevanju: »Pogodba«);

1.1.2. je predmet tega Dogovora ureditev medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi s prenehanjem Pogodbe in delovnega razmerja delavca pri delodajalcu, glede katerega obstaja obojestranski interes pogodbenikov, da se sporazumno uredijo vse medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z prenehanjem delovnega razmerja delavca pri delodajalcu.

2. Prenehanje delovnega razmerja

2.1. Podpisnika se strinjata, da se Pogodba sporazumno razveže, in sicer tako, da z dnem ______________ preneha veljati in sta podpisnika prosta vseh medsebojnih obveznosti po Pogodbi ali v zvezi z njo.

2.2. Delodajalec se zavezuje delavca z dnem _____________ odjaviti iz obveznih zavarovanj in mu v roku 3 dni od odjave posredovati kopijo dokumentov o odjavi na naslov njegovega stalnega bivanja.

2.3. Podpisnika se dogovorita, da bo delavec od dne podpisa tega Sporazuma do dne prenehanja delovnega razmerja pri delodajalcu doma in bo prost delovnih obveznosti v skladu s Pogodbo.

2.4. Delodajalec bo delavcu najkasneje dne ___________ izplačal plačo po Pogodbi za mesec _____________ 2014, najkasneje do dne ____________ pa še sorazmerni del regresa za leto 2014.

2.5. Podpisnika se strinjata, da bo delodajalec delavcu izplačal odpravnino v višini _______________ EUR bruto, in sicer najkasneje do dne ______________, na račun delavca št. __________________, odprtega pri __________________.

3. Odpoved vsem zahtevkom

3.1. Delavec izjavlja, da je delodajalec poravnal vse obveznosti, ki jih ima do njega v zvezi s Pogodbo.

3.2. Delavec tudi izrecno izjavlja, da se s sklenitvijo in izvršitvijo tega Sporazuma dokončno in nepreklicno odpoveduje vsem denarnim ali drugim zahtevkom zoper delodajalca v sodnem, upravnem ali drugem postopku, zlasti pa v zvezi s Pogodbo, razen zahtevkom na podlagi tega Sporazuma.

4. Varovanje poslovnih skrivnosti

4.1. Delavec je tudi po prenehanju delovnega razmerja dolžan varovati kot poslovno skrivnost vse podatke, do katerih je imel dostop v času trajanja delovnega razmerja in ki so bili kot poslovna skrivnost delodajalca opredeljeni z internim aktom delodajalca ali sklepom direktorja, pa tudi vse druge podatke v zvezi z delom in družbo delodajalca, ki niso splošno znani in za katere je očitno, da bi delodajalcu nastala škoda, če bi prišli v javnost ali če bi zanje izvedele nepooblaščene osebe.

5. Nadaljnje medsebojne obveznosti

5.1 Podpisnika soglašata, da na dan podpisa tega Sporazuma nimata nobenih drugih neporavnanih medsebojnih obveznosti ali zahtevkov, razen tistih, ki so določeni v tem Dogovoru.

6. Izjava delavca

6.1. Delavec izrecno izjavlja, da podpisuje ta Dogovor prostovoljno in brez prisile ali grožnje ter da se zaveda vseh pravnih in finančnih posledic podpisa tega Dogovora

7. Končne določbe

7.1. Podpisnika izrecno ugotavljata, da je obstoj tega Dogovora in njegova vsebina poslovna skrivnost.

7.2. Ta Dogovor je podpisan v dveh izvodih, od katerih ima vsak naravo izvirnika, vsi pa predstavljajo isti dokument. En izvod prejme delavec, enega pa delodajalec.

7.3. Ta Dogovor stopi v veljavo z dnem podpisa obeh podpisnikov.

Podpisano v Ljubljani, dne ____________

Delodajalec: Delavec:

____________________ ________________________

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja