Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Priprava na davčni inšpekcijski nadzor
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Priprava na davčni inšpekcijski nadzorCena:
980,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Že samo dejstvo, da ste podvrženi davčnemu inšpekcijskemu nadzoru, v vas vzbudi negativne občutke, saj ga dojemate kot stresno obveznost, katere pogosta spremljevalca sta odmera dodatnega davka in naložitev visoke globe.

Davčna zakonodaja je obsežna, zapletena, dodatno pa k nepravilnemu razumevanju pripomore tudi njeno nenehno spreminjanje.

Morebitne nepravilnosti, ugotovljene v davčnem inšpekcijskem nadzoru, pa niso vedno posledica namernega izogibanja zavezancev plačevanju davkov. Ker se zavedate pomena poznavanja in pravilnega obračunavanja davkov, smo v sodelovanju z odličnima strokovnjakinjama posebej za vas pripravili izobraževalni program, ki se ga morate udeležiti. 

Program priprava na davčni inšpekcijski nadzor obsega pet modulov:

 • tri celodnevne delavnice,
 • poslovno izdajo priročnika Računovodski praktikum s portalom,
 • študijsko gradivo.

Izobraževalni program vam prinaša pomembne koristi! Z osvežitvijo in nadgradnjo vašega znanja boste:

 • odpravili morebitne nepravilnosti in varni pred prekrški in globami,
 • zakonodajne novosti pravilno prenesli v vašo prakso,
 • poznali pravila davčnega inšpekcijskega nadzora,
 • dobili odgovore na vaša vprašanja, spoznali kolege iz stroke in izmenjali izkušnje iz prakse.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. modul – poslovna izdaja priročnika s portalom

Računovodski praktikum

Dostop do digitalne izdaje in portala prejmete po elektronski pošti, priročnik v tiskani obliki pa na prvi delavnici.

 • Ustanovitev gospodarske družbe
 • Dolgoročna sredstva
 • Kratkoročna sredstva
 • Dolgoročne poslovne in finančne obveznosti
 • Stroški poslovanja
 • Prihodki in odhodki
 • Rezultat poslovanja
 • Portal Računovodski praktikum: sprotne razlage zakonodajnih novosti, koristne informacije,
 • knjižbe poslovnih dogodkov, primeri iz prakse, odgovori na aktualna vprašanja in uporabne povezave

2. modul – delavnica

Računovodski vidik priprav na davčni inšpekcijski nadzor

 • Zakonske podlage in interni predpisi vodenja računovodskih evidenc (potrebna vsebina pravilnika o računovodenju, sklepi podjetnika)
 • Vodenje in uporaba različnih metod vrednotenja dolgoročnih sredstev po SRS 2016 (neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine)
 • Vodenje in uporaba različnih metod vrednotenja finančnih naložb (dolgoročnih, kratkoročnih)
 • Vodenje in uporaba različnih metod vrednotenja zalog v proizvodnji glede na vrsto dejavnosti in prodaje (FIFO, drseče cene, tehtane cene, planske cene, proizvajalni stroški, zožena lastna cena, spremenljivi stroški)
 • Vodenje in uporaba različnih metod vrednotenja zalog v trgovinski dejavnosti (nabavna vrednost, prodajna vrednost, prodajna vrednost z DDV)
 • Evidentiranje časovnih razmejitev (kratkoročnih, dolgoročnih)
 • Kaj se lahko evidentira med dolgoročne rezervacije
 • Vodenje poslovnega in finančnega najema dolgoročnih sredstev
 • Vodenje poslovanja med povezanimi osebami (prodaja, posojanje denarnih sredstev)
 • Vodenje in spremljanje terjatev poslovanja
 • Obračunavanje obresti med poslovnimi partnerji

3. modul – delavnica

Davčni vidik priprav na davčni inšpekcijski nadzor

 • Davčni in računovodski vidik obračuna amortizacije dolgoročnih sredstev
 • Davčni vidik vrednotenja dolgoročnih sredstev
 • Davčni vidik vlaganj v dolgoročna sredstva
 • Davčni vidik vrednotenja zalog v proizvodnji in trgovinski dejavnosti
 • Davčni vidik primanjkljajev premoženja (opredmetena osnovna sredstva, zaloge)
 • Vpliv davka na dodano vrednost na primanjkljaje premoženja
 • Vpliv davka na dodano vrednost in davka od dohodka pravnih oseb na oslabitve in odpise terjatev in obveznosti
 • Obdavčitev izplačila dobička ter deležev (delnic) v gospodarskih družbah pravnim in fizičnim osebam
 • Davčni vidik realiziranih kapitalskih dobičkov (nepremičnine, vrednostni papirji) z strani pravnih in fizičnih oseb
 • Davčni vidik tanke kapitalizacije
 • Davčno priznani ali nepriznani prihodki in odhodki (delno ali v celoti)

4. modul – študijsko gradivo

Davčni inšpekcijski nadzor

Prejmete ga na drugi delavnici.

 • Kaj je davčni inšpekcijski nadzor
 • Obseg in obdobje davčnega inšpekcijskega nadzora
 • Kraj in čas davčnega inšpekcijskega nazora
 • Začetek davčnega inšpekcijskega nadzora
 • Potek davčnega inšpekcijskega nadzora
 • Zapisnik o davčnem inšpekcijskem nadzoru
 • Konec postopka o davčnem inšpekcijskem nadzoru
 • Pravica do pritožbe

5. modul – delavnica

Davčni inšpekcijski nadzor

 • Zakonske podlage za izvajanje davčnega inšpekcijskega nadzora in načela davčnega inšpekcijskega nadzora
 • Izbor davčnih zavezancev za davčni inšpekcijski nadzor in začetek nadzora
 • Možen obseg in čas trajanja davčnega inšpekcijskega nadzora (področja, ki so najpogosteje predmet davčnega inšpekcijskega nadzora, kje in kdaj se izvaja, koliko časa traja)
 • Naloge in pooblastila davčnega inšpektorja pri vodenju postopka ter pravice in obveznosti davčnega zavezanca v postopku (sodelovanje davčnega zavezanca, kdaj je smiselno pooblastiti davčnega svetovalca za sodelovanje v postopku, kako lahko sodelovanje davčnega zavezanca oziroma pooblaščenca vpliva na rezultat nadzora)
 • Potek davčnega inšpekcijskega nadzora (razgovori, predlaganje dokumentacije, dokazovanje, kdaj vpogled v spis davčnega zavezanca …)
 • Zaključek davčnega inšpekcijskega nadzora in posledice ugotovljenih nepravilnosti (zapisnik, odločba)
 • Pripombe na zapisnik (rok za pripombe, kaj je smiselno navesti v pripombe, novi dokazi …)
 • Pravna sredstva, ki jih lahko uporabi davčni zavezanec zoper odločbo davčnega inšpektorja
 • Globe za davčne prekrške in ukrepanje davčnega organa v primeru ugotovitve davčnega prekrška
ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA: Preizkus znanje in prejem certifikata
 • Preverjanje znanja (test rešite na zadnji delavnici)
 • Prejem certifikata Strokovnjak za pripravo na davčni inšpekcijski nadzor

Potek izobraževanja

Potek in način izvedbe izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik Računovodski praktikum, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na delavnici. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Ob koncu programa boste na zadnji delavnici prejeli pisni test znanja, ki ga bosta pregledali in ocenili predavateljici. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za pripravo na davčni inšpekcijski nadzor v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Program je namenjen

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki morate pri svojem delu paziti, da so davčni in računovodski poslovni dogodki pravilni in zakonodajno skladni.

Predavatelji

Predavateljici

Dr. Lidija Robnik je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru.

Zaposlena je bila v gospodarstvu (Mariborska livarna, Cestno podjetje Maribor) in v bančništvu (Probanka), kjer je bila vodja in kasneje direktorica področja za računovodstvo, ekonomiko in finance. Od leta 2003 je samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem, strokovnim svetovanjem pravnim osebam, piše strokovne in znanstvene članke, z referati sodeluje na domačih in mednarodnih strokovnih ter znanstvenih konferencah, izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za podjetja. Z GZS v projektu Infopika sodeluje kot strokovnjakinja za finančno, računovodsko in davčno področje, ki je namenjeno kot pomoč malih in srednje velikim podjetjem. Piše strokovne članke in praktične odgovore za različne revije, ki so izdane v Sloveniji. Njena glavna značilnost je, da na svojih predavanjih in v strokovnih člankih povezuje teorijo s prakso. Vpisana je v katalog podjetniških svetovalcev, ki ga je izdala Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije.

V letu 2005 je s strani Ministrstva za šolstvo in šport pridobila Odločbo za status zasebne višje predavateljice. Imenovana je za višjo predavateljico in nosilko predmetov v višjih strokovnih šolah v programih Poslovni sekretar, Komercialist, Računovodja, in sicer za predmete: Računovodstvo in finančno poslovanje, Osnove računovodstva, Osnove poslovnih financ, Stroškovno računovodstvo, Finančno računovodstvo, Računovodstvo za samostojne podjetnike in Insolvenčni postopki. Je članica komisije, ki je pripravila katalog znanj za višjo strokovno šolo za program Računovodja in sodeluje v komisiji, ki pripravlja prenovo višje šolskih strokovnih ekonomskih programov za računovodje. Je nosilka premetov Računovodstvo in Managament na fakultetah.

Sodeluje in predstavlja znanstvene in strokovne referate s področja računovodstva, davkov in poslovnih financ na različnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izdala je že nekaj samostojnih knjig, priročnikov ter znanstvenih ter strokovnih člankov.

Mag. Brigita Osojnik, direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in z večletnimi praktičnimi izkušnjami na področju vseh vrst davkov. Je avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.