Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Pristojnosti inšpektorja za delo, ki izhajajo iz zakona o inšpekciji dela

 

Zavezanec oziroma delodajalec je po Zakonu o inšpekciji dela dolžan:

 

  • inšpektorju zagotoviti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva,
  • izvršiti odločbo inšpektorja in o tem obvestiti inšpektorja v osmih dneh po izteku posameznega roka za odpravo nepravilnosti,
  • ravnati v skladu z drugimi ukrepi inšpektorja, ki so določeni z zakonom.

 

Strokovna pomoč in preventivna vloga inšpektorjev

Inšpektorji delujejo tudi preventivno – v skladu s 4. členom Zakona o inšpekciji dela dajejo delavcem in delodajalcem strokovno pomoč v zvezi z izvajanjem zakonov in drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov iz svoje pristojnosti.

Inšpektorat pri svojem delu sodeluje z državnimi organi ter drugimi javnimi in zasebnimi subjekti, ki delujejo na področjih iz pristojnosti inšpektorata, kot tudi s sindikalnimi oziroma strokovnimi združenji delavcev in združenji delodajalcev. Sodelujejo tudi z raziskovalnimi organizacijami in strokovnjaki na področju dela ter pri pripravi zakonov in podzakonskih predpisov v zvezi z delom. Povratne informacije o izvajanju posameznih predpisov so ne samo koristne, temveč nujne za oblikovanje sprememb oziroma pripravo novih predpisov. 

Inšpektorat RS za delo zadnjih nekaj let organizira posebno konferenco za predstavnike strokovne javnosti, strokovnjake za varnost in zdravje pri delu, delovno pravo, inšpektorje, predstavnike medicine dela, predstavnike univerz, ki izobražujejo na tem področju, predstavnike zaposlenih in delodajalce, skratka vse, ki s svojim delom želijo prispevati k večji varnosti in zdravju pri delu. Tema konference je vsako leto druga, tako so bile pretekle konference posvečene zaposlovanju invalidov, poklicnim boleznim, alkoholu in drogam na delovnem mestu, staranju prebivalstva, nadlegovanju in trpinčenju na delovnem mestu, nezgodam pri delu in psihosocialnim dejavnikom tveganja, promociji zdravja na delovnem mestu, itd. Vsaka tema je obravnavana z različnih zornih kotov, tako s področja dela organa kot drugih strok. Za konferenco obstaja veliko zanimanje strokovne javnosti, saj ponuja ustvarjalno druženje ter izmenjavo mnenj in izkušenj. 

Kot preventivno oziroma svetovalno nalogo bi lahko označili tudi pripravo poročila o delu. To poročilo inšpektorat izdela do konca marca  tekočega koledarskega leta za preteklo leto. Poročilo poleg statističnih podatkov o vloženih prijavah, opravljenih inšpekcijskih pregledih, ugotovljenih kršitvah  in izrečenih ukrepih po dejavnostih, podatkov o nezgodah pri delu in o poklicnih obolenjih zajema tudi predloge in ukrepe za reševanje vprašanj v zvezi z delom. Poročilo je informacija javnega značaja in je dostopno na spletnih straneh organa. 

Med nalogami preventivnega ukrepanja in ozaveščanja javnosti Inšpektorat RS za delo odgovarja na pisna vprašanja posameznikov, podjetij in institucij, ki se nanašajo na delovanje inšpekcije, in v različnih medijih obvešča javnost o ugotovljenih nepravilnostih ter o posledicah kršitev zakonov in drugih predpisov iz svoje pristojnosti. . Inšpektorji na podlagi in v mejah pooblastila predstojnika lahko obveščajo javnost o svojih ugotovitvah in ukrepih, če je to potrebno, da se zavarujejo pravice pravnih ali fizičnih oseb, in kadar je to potrebno za zagotovitev spoštovanja pravnega reda oziroma njihovih odločb. V zvezi z izvajanjem svojih pooblastil pa pri izbiri ukrepov upoštevajo načelo sorazmernosti.

Novi Zakon o inšpekciji dela prinaša nov posvetovalni strokovni organ, ki se imenuje Svet inšpekcije dela, in bo sestavljen tripartitno, iz dveh predstavnikov Vlade, (predstavnik ministrstva, inšpektorata), dveh predstavnikov sindikatov ter dveh predstavnikov delodajalskih organizacij. Svet bo spremljal izvajanje zakonodaje na področju dela inšpektorata, sprejemal stališča in priporočila za učinkovitejše delo organa. Opredeljeval se bo tudi do letnih poročil.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja