Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Upravljanje s financami v javnem sektorju
PRIROČNIK

Upravljanje s financami v javnem sektorju


Cena:
205,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

NOVO ZA JAVNI SEKTOR!

Strokovni napotki in praktični vzorci za pravilno upravljanje s financami v javnem sektorju!

 • Veste, kako upravljati s prostimi denarnimi sredstvi?
 • Ali znate postaviti sodila za razmejevanje javne službe in tržne dejavnosti?
 • Kako ravnati s stvarnim premoženjem v javnem sektorju?
 • Kakšni so ukrepi pri ugotovljenem presežku odhodkov nad prihodki?
 • Katera pravila za DDV veljajo v javnem sektorju?
 • Na kaj morate biti pozorni pri revizijah in nadzorih proračunske inšpekcije?

Za pravilno upravljanje s financami v javnem sektorju potrebujete ustrezno podatkovno podlago, poznati morate stalno spreminjajoče se zakonodajne zahteve, pravočasno in pravilno poročati svojim ustanoviteljem ter vedeti kako ustrezne podatke analizirati in z njimi planirati nadaljnje poslovanje.

Uporabite praktičen pripomoček, ki smo ga za vas pripravili z odličnima strokovnjakinjama za javni sektor.

Praktični primeri, izračuni in strokovni napotki za učinkovito upravljanje s financami v javnem sektorju

Priročnik vam zagotavlja podporo za pravilno upravljanje s financami in pomoč pri:

 • pripravi proračuna, finančnega in kadrovskega načrta,
 • izvrševanju finančnih načrtov,
 • računovodskem poročanju,
 • računovodskih rešitvah za javni sektor, javne sklade, ožje lokalne skupnosti, režijske obrate,
 • računovodskem nadziranju in notranjem nadzoru javnih financ,
 • ravnanju s stvarnim premoženjem,
 • obračunavanju z DDV v javnem sektorju.

Dodatno priročnik zagotavlja še dostop do portala Finance v javnem sektorju in s tem:

 • ažurne zakonodajne in strokovne novosti ter obveščanje o le-teh,
 • primere finančnih izračunov, komentarje, poročila in vzorce,
 • odgovore na konkretna vprašanja.

Zagotovite si:

 • dostop do portala kjerkoli in kadarkoli,
 • izdajo priročnika v tiskani in poslovni izdaji ter
 • brezplačno svetovanje najboljših strokovnjakov.

Priročnik s portalom vam na enem mestu omogoča strokovno podporo, enostavno uporabo in obveščanje o zakonodajnih spremembah.Postanite aktivni naročnik priročnika Upravljanje s financami v javnem sektorju ter neomejeno dostopajte do spletnega stičišča in s tem do:

 • ažurnih razlag zakonskih zahtev,
 • strokovnih napotkov priznanih slovenskih strokovnjakov,
 • uporabnih vzorcev, obrazcev in primerov dokumentacije,
 • pregleda aktualnih razpisov za področje zaposlovanja in razvoja kadrov,
 • primerov iz prakse, odgovorov na konkretna vprašanja ter
 • zbirk pravnih predpisov

Priročnik vam je na razpolago v poslovni ali tiskani izdaji.

Poslovna izdaja vključuje:

 • Dostop do spletnega stičišča
 • priročnik v tiskani obliki
 • digitalno izdajo celotnega priročnika
 • možnost dostopa z osebnega/prenosnega računalnika
 • dostop do priročnika z mobilnimi napravami

Tiskana izdaja vključuje:

 • Priročnik v tiskani obliki

Kazalo

UPRAVLJANJE S FINANCAMI V JAVNEM SEKTORJU

 • 1 Priprava proračuna ter finančni in kadrovski načrti
 • 1.1 Izhodišča za pripravo finančnega načrta
 • 1.1.1 Navodilo za pripravo proračunov
 • 1.1.2 Izhodišča predstojnikov neposrednih proračunskih uporabnikov
 • 1.2 Finančni načrti posrednih proračunskih uporabnikov po načelu denarnega toka
 • 1.2.1 Priprava finančnih načrtov
 • 1.2.2 Sprejem in potrditev finančnih načrtov
 • 1.2.3 Finančni načrti posrednih proračunskih uporabnikov po načelu nastanka poslovnega dogodka
 • 1.3 Finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov po načelu denarnega toka
 • 1.3.1 Priprava proračuna (k ciljem in rezultatom usmerjen proračun)
 • 1.3.2 Sprejem proračuna
 • 1.3.3 Finančni načrti posrednih proračunskih uporabnikov po načelu nastanka poslovnega dogodka
 • 1.4 Kadrovski načrti posrednih proračunskih uporabnikov po načelu denarnega toka
 • 1.4.1 Viri financiranja
 • 1.4.2 Priprava kadrovskih načrtov
 • 1.4.3 Spremljanje in poročanje o realizaciji kadrovskih načrtov
 • 1.5 Kadrovski načrti neposrednih proračunskih uporabnikov po načelu denarnega toka
 • 1.5.1 Viri financiranja
 • 1.5.2 Priprava kadrovskih načrtov
 • 1.6 Polletno poročilo
 • 1.6.1 Namen polletnega poročanja
 • 1.6.2 Sanacijski načrt
 • 2 Izvrševanje (realizacija) finančnih načrtov
 • 2.1 Izvrševanje proračuna neposrednih proračunskih uporabnikov
 • 2.1.1 Določitev kvot po 36. čl. ZJF
 • 2.1.2 Priprava mesečnih načrtov za izvrševanje proračuna po 37. čl. ZJF
 • 2.1.3 Prerazporejanje pravic porabe
 • 2.1.4 Odpiranje novih proračunskih postavk in podkontov
 • 2.1.5 Vključevanje namenskih prejemkov in izdatkov
 • 2.1.6 Prevzemanje obveznosti v breme proračuna
 • 2.1.7 Sklepanje pogodb in izdaja naročilnic
 • 2.1.8 Izplačilo iz proračuna
 • 2.1.9 Upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi
 • 2.1.10 Zadolževanje
 • 2.1.11 Poročanje o izvrševanju proračuna
 • 2.1.12 Načrt razvojnih programov
 • 2.2 Izvrševanje (realizacij) finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov
 • 2.2.1 Spremljanje realizacije veljavnega finančnega načrta
 • 2.2.2 Sprememba veljavnega finančnega načrta
 • 3 Računovodsko poročanje neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov
 • 3.1 Računovodski izkazi za zunanje poslovno poročanje
 • 3.1.1 Bilanca stanja
 • 3.1.2 Izkazi poslovnega izida za zunanje poročanje
 • 3.2 Premoženjska bilanca
 • 3.3 Letno poročilo
 • 3.3.1 Računovodsko poročilo
 • 3.3.2 Poslovno poročilo
 • 3.3.3 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
 • 3.3.4 Zaključni račun proračuna
 • 4 Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti
 • 4.1 Vrste dejavnosti (javna služba, tržna dejavnost)
 • 4.1.1 Sodila za razmejevanje javne službe in tržne dejavnosti
 • 5 Vrste poslovnega izida
 • 5.1 Poslovni izid pri drugih proračunskih uporabnikih
 • 5.2 Poslovni izid pri določenih proračunskih uporabnikih
 • 5.3 Presežek prihodkov nad odhodki pri določenih proračunskih uporabnikih
 • 5.4 Presežek prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu
 • 5.5 Poraba presežka prihodkov na odhodkov pri posrednih proračunskih uporabnikih
 • 5.6 Ukrepi pri ugotovljenem presežku odhodkov nad prihodki
 • 6 Računovodske rešitve pri javnih skladih
 • 7 Računovodske rešitve pri ožjih delih lokalnih skupnosti (krajevne skupnosti, mestne četrti ter vaške skupnosti)
 • 8 Računovodske rešitve pri režijskih obratih
 • 9 Računovodsko nadziranje in notranji nadzor javnih financ (NNJF)
 • 9.1 Računovodsko kontroliranje podatkov
 • 9.1.1 Računovodske kontrole
 • 9.1.2 Redni letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev
 • 9.1.3 Usklajevanje terjatev in obveznosti po 37. čl. Zakona o računovodstvu (31.12.)
 • 9.2 Notranje revidiranje in sistem notranjih kontrol
 • 9.2.1 Sistem notranjih kontrol
 • 9.2.2 Notranje revidiranje proračunskih uporabnikov
 • 9.3 Izjava o oceni NNJF
 • 9.3.1 Priprava izjave (samoocenitveni vprašalniki)
 • 9.3.2 Redni letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev
 • 9.3.3 Usklajevanje terjatev in obveznosti po 37. čl. Zakona o računovodstvu (31.12.)
 • 10 Ravnanje s stvarnim premoženjem
 • 10.1 Pridobivanje stvarnega premoženja
 • 10.2 Razpolaganje s stvarnim premoženjem
 • 10.2.1 Centralna evidenca premoženja
 • 10.3 Upravljanje in najemanje stvarnega premoženja
 • 10.4 Oddaja premoženja v najem
 • 11 DDV v javnem sektorju
 • 11.1 Splošno o DDV
 • 11.1.1 Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV
 • 11.1.2 Obdavčljive in neobdavčljive transakcije
 • 11.1.3 Oprostitve obračunavanja DDV
 • 11.2 Mali davčni zavezanci
 • 11.2.1 Obveznosti malih davčnih zavezancev
 • 11.2.2 Promet blaga in storitev s tujino
 • 11.3 Pravne osebe nezavezanke
 • 11.3.1 Promet blaga in storitev s tujino
 • 11.4 Oproščene dejavnosti
 • 11.4.1 Oprostitve plačila DDV po 42. členu ZDDV-1
 • 11.4.2 Subvencije
 • 11.4.3 Članarine
 • 11.5 Nepremičnine
 • 11.5.1 Nakup in prodaja nepremičnin
 • 11.5.2 Gradbene storitve
 • 11.5.3 Najem nepremičnin
 • 11.5.4 Uporaba nepremičnin
 • 11.6 Davčne evidence
 • 11.7 Odbitek DDV
 • 11.7.1 Pravica in obseg odbitka DDV
 • 11.7.2 Odbitek po dejanskih podatkih
 • 11.7.3 Odbitni delež

Splošni pogoji

Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.