Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem
PRIROČNIK

Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem


Cena:
298,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Imate v podjetju več kot 10 zaposlenih? Boste odprli nova delovna mesta ali spremenili delovne naloge obstoječim?


Naziv delovnega mesta s kratkim opisom del je obvezna sestavina vsake pogodbe o zaposlitvi.

Učinkovito uredite pogodbe o zaposlitvah, akt o sistemizaciji in opise delovnih mest s pomočjo priročnika in portala e-Kadrovik, kjer so vse informacije zbrane na enem mestu:

Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem

Najnovejši vzorci, modeli in pojasnila za delovna mesta v različnih dejavnostih

Avtorji: Štefka Korade Purg, mag. Klemen Žibret, mag. Alenka Erker Lozinšek, mag. Andrej Tomšič in drugi

Edinstveni priročnik, v katerem so vsebine razdeljene na dva temeljna dela, prvi del vsebuje pravno ureditev na področju delovnih razmerij, drugi del pa poglavja o sistemizaciji delovnih mest, vas bo z zbirko več kot 250 vzorcev opisov delovnih mest in pojasnil zagotovo navdušil. Oblikovali so ga izkušeni pravniki in kadrovski menedžerji.

V priročniku in na portalu e-Kadrovik boste našli:

 • vzorce za hitro in enostavno uporabo,
 • vse, kar morate vedeti o aktu o sistemizaciji in opisih delovnih mest, vključno z modelom kompetenc ter
 • odgovore na aktualna vprašanja iz prakse.

Priročnik z dostopom do portala e-Kadrovik vam bo omogočil, da boste odslej hitro, učinkovito in brez napak:

 • uskladili zahteve in opise delovnih mest s konkretnimi potrebami podjetja oziroma ustanove,
 • oblikovali sistemizacijo, ki bo hkrati upoštevala vse zakonske zahteve in podjetju/ustanovi omogočala nujno potrebno fleksibilnost,
 • upoštevali vse zakonodajne novosti in aktualno sodno prakso.

in zajema:

 • izdajo priročnika v tiskani obliki,
 • dostop do priročnika s portalom e-Kadrovik kjerkoli in kadarkoli,
 • brezplačno svetovanje najboljših strokovnjakov - v spletnem stičišču postavite vprašanje in odgovor boste dobili v najkrajšem možnem času.

Online izdaja vključuje:

 • - Dostop do portala E-KADROVIK
 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta


Poslovna izdaja vključuje:

 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Tiskano izdajo priročnika


Tiskana izdaja

Oglejte si vzorce opisov delovnih mest, ki jih lahko takoj uporabite.

Splošni vzorec za opis delovnega mesta

Vodja kadrovske službe

Pomočnik ravnatelja

opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji DM

Prelistajte priročnik.

Vsebina

Pravna ureditev

 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov – stanje med začetkom uporabe in sprejemom novega zakona
 • Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
 • Zakon o varstvu okolja
 • Zakon o inšpekciji dela in pristojnosti inšpekcije za delo
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela
 • Zakon o javni rabi slovenščine
 • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
 • Kolektivne pogodbe
 • Zakon o stavki
 • Pravna ureditev varovanja osebnih podatkov

Akt o sistemizaciji

 • Uvod
 • Pojem in sprejem akta o sistemizaciji delovnih mest
 • Oblika in vsebina akta o sistemizaciji delovnih mest
 • Posebnosti pri pripravi akta o sistemizaciji delovnih mest
 • Opredelitev generacij in upoštevanje razlik pri pripravi organizacije in sistemizacije

Opisi delovnih mest in vrste del

 • Sodoben pristop k podajajnju opisov delovnih mest
 • Določitev kompetenc zaposlenih v opisih delovnih mest
 • Opisi delovnih mest po dejavnostih
 • Priprava oz. spremembe akta o sistemizaciji – potrebne aktivnosti s konkretnimi primeri in sodna praksa
 • Arhiviranje in varstvo osebnih podatkov pri dokumentaciji v kadrovski službi
 • Organizacijsko vedenje in organizacijski razvoj
 • Karierna sidra
 • Psihološka pogodba
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti

Javni uslužbenci

 • Opredelitev pojmov in temeljnih pravnih podlag
 • Sistem javnih uslužbencev
 • Sistemizacija delovnih mest v javnem sektorju
 • Delovna mesta in akt o sistemizaciji delovnih mest
 • Pogodba o zaposlitvi - sklenitev delovnega razmerja v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti
 • Premestitev javnega uslužbenca
 • Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019

Sistem plač v javnem sektorju

 • Uvod
 • Temeljne pravne podlage sistema plač v javnem sektorju
 • Opredelitev osnovnih pojmov v sistemu plač v javnem sektorju
 • Uvrščanje funkcij, delovnih mest in nazivov v plačne razrede
 • Plača
 • Osnovna plača
 • Delovna uspešnost
 • Dodatki
 • Napredovanje javnih uslužbencev
 • Nadzor nad izvajanjem pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v javnem sektorju in ukrepi
 • Odprava plačnih anomalij

Odgovori na pogosta vprašanja iz prakse

 • Odgovori na vprašanja - zasebni sektor
 • Odgovori na vprašanja - javni uslužbenci

Zakonske novosti

 • Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin - ZUUJFO
 • Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU)
 • Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 56/2015)
 • Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano (Uradni list RS, št. 55/2015)
 • Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju – ZUPPJS16
 • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 – ZIPRS1617
 • Zakonske in ostale novosti, ki so pričele veljati s 1. 1. 2016
 • Minimalna plača od 1. januarja 2016 dalje je 790,73 evra.
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Uradni list RS, št. 4/2016.
 • Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017, Uradni list RS, št. 103/15.
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Zakonske novosti julij, avgust 2016
 • Zakonske in ostale novosti, januar 2017
 • Zakonske novosti oktober, november 2017

Upravljanje s kadri

 • Obvladovanje misli in čustev
 • Dobro počutje
 • Reševanje konfliktov na delovnem mestu

Vzorci na portalu

 • Opisi delovnih mest s področij: Splošno, Gospodarstvo (Uprava/vodstvo, Finance in računovodstvo, Kadrovski oddelek, Splošna delovna mesta, Nabava, Informatika, Marketing in prodaja, Logistika in skladiščenje, Proizvodnja in storitve, Bančništvo, Trgovina, Gostinstvo in turizem, Živilstvo, Gradbeništvo, Kemijska industrija, Kovinska industrija, Logistika, transport, skladiščenje, Elektrotehnična stroka, Nepremičninsko posredništvo, Drugo), Vzgoja in izobraževanje, Zdravstvo, Socialno skrbstvo, Javna uprava
 • Zakonodaja: Zakoni, Uredbe, Pravilniki
 • Vzorci in drugi uporabni pripomočki: Akt o sistemizaciji delovnih mest in posebnosti, Delovni čas, Evidence na področju dela in socialne varnosti, Kompetence, Letni dopust, Plačilo za delo, Pogodba o zaposlitvi, Razveljavitev pogodbe o zaposlitvi, Pomembni roki po ZDR-1, Poskusno delo, Presežni delavci, Splošni akti delodajalca, Trpičenje na delovnem mestu, Varnost in zdravje pri delu, Varovanje podatkov, Varovanje osebnih podatkov, Sodna praksa, Odgovori na vprašanja

Iz priročnika

Vrednotenje dela in metode

Vrednotenje dela pomeni ugotovitev dejanske vrednosti dela, z namenom določiti in oblikovati plačo. To je mogoče na podlagi opisov in specifikacije vseh aktivnosti, ki smo jo izvedli v analizi dela ali na osnovi ocene pristojnega.

Vrednotenje dela pomeni zajemanje in ugotavljanje merljivih razlik zahtevnosti pri delu. Osnova so različne delovne zahteve posameznega delovnega mesta oziroma nalog. To pomeni, da vrednotenje dela postavlja odnose med težavnostnimi stopnjami in relativno višino plačila (Bullinger 1996, str. 228).

»Zahtevnost« opravil ugotavljamo z uporabo primerne metode. Ker je vrednotenje zahtevnosti opravil usmerjeno na delo in ne na delavca in ker je proces vrednotenja dovolj sistematičen, je lahko ustrezno sredstvo za pojasnjevanje ter utemeljevanje sestave plače, saj je praviloma bolj objektivno in bolj »odprto« kot druge metode določanja (osnovne) plače. Poudarek je na delu in ne na izvajalcu dela, kar je osnovno načelo vrednotenja zahtevnosti opravil« (Uhan 2000, str. 223).

Najbolj znana je t. i. ženevska shema, ki je podlaga za marsikatero vrednotenje in so jo razvili leta 1950 v času konference v Ženevi. Ženevska shema obravnava dva vidika: telesne zahteve in psihične zahteve ter izhaja iz štirih vrst zahtev, ki so:

 • znanje,
 • obremenitve,
 • odgovornost in
 • delovni pogoji (povzeto po Bullingerju, 1995 str. 229).

Lipičnik (1999, str. 170) omenja še amsterdamsko konferenco, v okviru katere je bil leta 1969, zaradi velikega števila metodologij za vrednotenje dela, ustanovljen komite, ki naj bi te preučil in pripravil teze. Čeprav tez na naslednji amsterdamski konferenci niso sprejeli, so aktualne še danes.

Primerjava ženevske sheme in metodologije REFA je prikazana na sliki 1.

Tabela REFA

Slika 1: Metodologija vrednotenja dela po REFA

V praksi obstaja večje število procesov vrednotenja dela, ki se med seboj bolj ali manj razlikujejo. Metode vrednotenja pa lahko glede na višino zahtev razlikujemo po dveh merilih (povzeto po Bullingerju, 1995 str. 232–233):

 • po enem, skozi kvalitativne analize vrednotenega dela, jih poznamo kot globalne ali  zbirne in
 • po drugem, skozi kvantitativne analize (uporaba ordinalne ali intervalne lestvice), ki jih poznamo kot analitične metode.

Metodologiji se med seboj razlikujeta v tem, da pri zbirnih metodah del ne primerjamo po vnaprej določenih kriterijih, temveč na podlagi globalnih občutkov o razlikah med njimi. Pri analitičnih metodah pa prav nasprotno, primerjava poteka po vnaprej določenih kriterijih in lestvicah.

Splošni pogoji

Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo. Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Ob naročilu online izdaje priročnika pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.