Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanje tujcev
PRIROČNIK

Napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanje tujcev


Cena:
298,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev


Napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanje tujcev

Pomembno obvestilo

»V postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja in pisne odobritve, ki sta izdana za namen zaposlitve, zavod pri podjetjih, ki so v skladu z zakonom, ki ureja spodbujanje investicij, vpisana v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali v register inovativnih zagonskih podjetij, ne preverja pogojev iz 2., 3., 4., in 5. točke prvega odstavka 17. člena tega zakona, pod pogojem, da pogodba iz 8. točke prvega odstavka 17. člena tega zakona tujcu zagotavlja plačo najmanj v višini povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije.«

Vir: Zakon o dopolnitvi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 31/18), ki se je začel izvajati s 1. 7. 2018.


Zaradi posebno občutljivih pravic delavcev in delodajalcev, ki so predmet raznovrstne zakonodaje, je nujno, da so postopki izvedeni brez napak. Zato si zagotovite natančne razlage na podlagi praktičnih primerov – s pomočjo edinstvenega priročnika z dostopom do portala e-Kadrovik: Napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanje tujcev.


5 ključnih koristi uporabe priročnika:


 • Pravilno izpeljani postopki pred napotitvijo/zaposlovanjem (konkretna izpeljava postopkov, pridobivanja dovoljenj, potrjevanje obrazcev A1 z vključenimi novostmi, ki so se pričele uporabljati s 1. 1. 2018).
 • Urejena dokumentacija takoj ob napotitvi/zaposlovanju (dovoljenja, pogodbe, aneksi).
 • Obračunavanje davkov in prispevkov brez napak (davčni vidik napotitve, obračun prispevkov in davkov, na kakšen način v kateri državi, koliko časa, kdaj se vzpostavi razmerje obdavčitev dohodkov, izogibanje dvojnemu obdavčevanju).
 • Ustrezna koordinacija sistemov socialne varnosti v EU in izven nje (značilnosti in posebnosti posameznih držav, povezave, zavarovanje napotenih delavcev).
 • Pravilna izdelava celotne potrebne dokumentacije s pomočjo strokovno pripravljenih vzorcev.

Priročnik z dostopom do portala e-Kadrovik vam zagotavlja:

 • ažurne zakonodajne in strokovne novosti ter obveščanje o le-teh,
 • strokovne razlage, uporabna navodila, preverjene primere in dopustna ukrepanja za pravočasno in pravilno vpeljavo novosti v prakso,
 • uporabne vzorce, obrazce in primere dokumentacije,
 • pregled aktualnih razpisov za področje zaposlovanja in razvoja kadrov,
 • primere iz prakse in odgovore na konkretna vprašanja.

Ob naročilu prejmete bon za 20 % popust, ki ga lahko uveljavljate ob prijavi na kateri koli enodnevni seminar.

Online izdaja vključuje:

 • - Dostop do portala E-KADROVIK
 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta


Poslovna izdaja vključuje:

 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Tiskano izdajo priročnika


Tiskana izdaja

Oglejte si vzorec iz priročnika

Napotitev delavcev v tujino pogodba

Priročnik Napotitev delavcev na delo v tujino

Prelistajte priročnik

Vsebina

Delovnopravni vidik napotitev delavcev na delo v okviru čezmejnega izvajanja storitve

 • Splošno
 • Napotitev delevcev na delo v države, za katere velja evropski pravni red
 • Osnutek zakona o čezmejnem izvajanju storitev
 • Napotitev delavcev na delo v tretje države
 • Napotitev javnega uslužbenca na delo v tujino in plačilo za delo v tujini
 • Določitev zakonodaje, ki se uporablja za delavce, ki za slovenskega delodajalca opravljajo delo v drugih državah članicah Evropske unije

Napotitev delavcev na delo v tujino - pravni vidik

 • Postopki povezani z napotitvami delavcev
 • Postopki pred napotitvijo
 • Napotitev
 • Postopki po prenehanju napotitve
 • Podrobna pravna ureditev napotitev delavcev na delo v tujino

Koordinacija sistemov socialne varnosti

 • Svoboda gibanja (delavcev) in koordinacija sistemov socialne varnosti
 • Določbe pogodbe o delovanju EU
 • Koordinacijski uredbi
 • Koordinacija sistemov socialne varnosti na podlagi bilateralnih in multilateralnih sporazumov
 • Podrobnejša opredelitev pravil o napotitvah oseb v Evropski uniji
 • Sočasne zaposlitve

Zavarovanje napotenih delavcev

 • Sprememba zavarovalne podlage
 • Postopek pridobitve obrazca A1
 • Napotitve v tretje države, s katerimi je republika Slovenija sklenila sporazum
 • Napotitev v tretje države, s katerimi ni sklenjen sporazum o socialnem zavarovanju (ZDA, Kanada, Rusija, Ukrajina)
 • Osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost
 • Potrebne prijave in delovna dovoljenja v nekaterih državah članicah

Davčna obravnava napotenih delavcev

 • Razmejitev med službeno potjo in napotitvijo na delo v tujino
 • Nacionalna pravila pri obračunu plače
 • Mednarodne konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja (rezidenti RS)
 • Mednarodne konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja (nerezidenti RS)
 • Povračila stroškov napotenim delavcem
 • Primeri iz prakse

Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev v Republiki Sloveniji

 • Uvod
 • Pristojni organi in postopek
 • posebnosti in izjeme v postopku izdaje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo
 • Vrste soglasij, ki jih zavod poda glede na namen
 • Delo tujcev, ki v RS prebivajo na drugi podlagi kot je to zaposlitev ali delo
 • Omejitve in prepovedi zaposlovanja tujcev
 • Posebnosti pri zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
 • Pomembnejše vsebinske novosti, ki jih prinaša novela ZZSDT
 • Zaposlovanje tujcev in davki

DODATNE VSEBINE NA PORTALU

 • Institut uporabe napotitve ali službene poti
 • Primeri iz prakse
 • Novosti pri zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji
 • Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
 • Koordinacija sistemov socialne varnosti zunaj EU
 • Napotitve v tretje države, s katerimi je Republika Slovenija sklenila sporazum
 • Napotitve v tretje države, s katerimi Slovenija nima sklenjenega sporazuma o socialnem zavarovanju
 • Obračun prispevkov od minimalne zavarovalne osnove
 • Subvencije za zaposlitev delavcev po različnih programih zavoda za zaposlovanje
 • Razvoj kadrov
 • (Psihično) dobro počutje zaposlenih in njegovi učinki za zaposlene in organizacije
 • Strategije podjetja za obvladovanje tveganj, povezanih s starajočo se delovno silo

VZORCI NA PORTALU

 • Uradni obrazci
 • Primeri obračuna plač
 • Vzorci pogodb o zaposlitvi
 • Delovni čas
 • Pomembne povezave
 • Mnenja FURS
 • Zakonodaja
 • Uredbe, odredbe
 • Seznam veljavnih kolektivnih pogodb
 • Vprašanja in odgovori
 • Sodna praksa

Iz priročnika

Obveznosti delodajalca in napotenega delavca  (del poglavja iz priročnika)

Pred začetkom izvajanja čezmejnih storitev mora delodajalec:

-        pridobiti potrdilo A1;

-        upoštevati določbe ZDR-1, ki se nanašajo na opravljanje dela v tujini;

-        po pridobitvi potrdila A1 sta delodajalec in napoteni delavec dolžna obveščati Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) o spremembah, ki se pojavijo med obdobjem napotitve.

Ponovno je treba poudariti, da mora delodajalec delavcu v času napotitve zagotavljati pravice v skladu z določbami zakona ali drugega predpisa ter kolektivne pogodbe (ali drugih aktov s splošno veljavnostjo ali veljavnostjo na ravni dejavnosti), ki v državi napotitve urejajo delovni čas, odmore in počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, plačo, varnost in zdravje pri delu, posebno varstvo delavcev in zagotavljanje enakopravnosti, če je to seveda za delavca ugodneje.

Potrdilo A1

ZČmIS zaostruje pogoje za pridobitev potrdila A1. Pristojni organ za izdajo, razveljavljanje in odpravljanje potrdil A1 je ZZZS, ki nudi tudi administrativno pomoč pristojnim organom v drugih državah članicah EU ter izvaja dogovore, ki jih je sklenilo ministrstvo, pristojno za delo, s pristojnim organom v drugi državi članici.

ZZZS delodajalcu izda potrdilo A1 pod pogojem, da:

-        delavec, za katerega delodajalec pridobiva potrdilo, nima že veljavnega potrdila A1, izdanega za isto obdobje;

-        delodajalec izjavi, da v konkretnem primeru ne gre za okoliščine, v katerih v skladu z evropskimi predpisi napotitev ni dovoljena;

-        so izpolnjeni pogoji za čezmejno izvajanje storitev;

-        delodajalcu v zadnjih dvanajstih mesecih ni bilo razveljavljeno potrdilo A1 na podlagi ugotovitve Inšpektorata RS za delo, da delodajalec storitve običajno ne opravlja v Republiki Sloveniji.

Delodajalec mora vlogo za izdajo potrdila A1 vložiti prek portala e-VEM največ 30 dni pred predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitev.  Zakon določa obvezne podatke, izjave in priloge, ki jih mora vsebovati vloga za izdajo potrdila.  ZZZS izda potrdilo A1 v petih delovnih dneh od prejema popolne vloge, če pogoji za izdajo niso izpolnjeni, pa vlogo zavrne.  Zoper odločbe in sklepe ZZZS ni dovoljena pritožba, možen pa je upravni spor.  Potrdilo ZZZS izda za čas napotitve delavca, s prvim dnem napotitve pa napoteni delavec pridobi lastnost zavarovanca v skladu z ustrezno zavarovalno podlago za delavce, ki v okviru čezmejnega izvajanja storitve delo začasno opravljajo v drugi državi članici EU, pri čemer ZZZS spremembo zavarovalne vloge izvede po uradni dolžnosti.

Splošni pogoji

Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo. Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Ob naročilu online izdaje priročnika pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.