Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Finance za nefinančnike
PRIROČNIK

Finance za nefinančnike


Cena:
205,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Finance za nefinančnike je priročnik za vse, ki se ob svojem vsakdanjem delu srečujete s finančno-računovodskimi temami in so poznavanje, razumevanje in obvladovanje financ del njihovega vsakdanjika, a po svoji osnovni izobrazbi niste finančniki ali računovodje.

Seznanili se boste z osnovnimi finančnimi izrazi, vidiki in primeri iz prakse, kar vam bo v veliko pomoč pri razumevanju in uspešnem obvladovanju finančno-računovodskih aktivnosti.

Vpliv poslovanja na bilance

Temeljito preberite drugo poglavje z razloženimi osnovnimi pojmi, ki so ključni za razumevanje posameznih delov upravljanja financ.

S pomočjo priročnika boste sprejemali hitre in utemeljene poslovne odločitve, saj boste dobili jasne odgovore 

 • Kako analizirati računovodske izkaze in kakšni so možni ukrepi?
 • Katere so najpomembnejše ekonomske kategorije in kakšen je njihov vpliv na poslovne odločitve?
 • Katere vrste premoženja ima podjetje in kako jih vrednotiti?
 • Kakšna je optimalna struktura financiranja poslovanja?
 • Kateri so koeficienti in kazalniki bilance stanja?
 • Kako ravnati v primeru izterjav in plačilne nediscipline?
 • Katera so orodja za finančne izračune?
 • Kako nadzorovati poslovanje? …

Poglejte vsebino priročnika Finance za nefinančnike in ga naročite ŠE DANES!

FINANČNI VPOGLED + strokovno znanje + vodstvene veščine = USPEH!

Nagovor urednice

Finance za nefinančnike je priročnik za vse, ki se ob svojem vsakdanjem delu srečujejo s finančno-računovodskimi temami in so poznavanje, razumevanje in obvladovanje financ del njihovega vsakdanjika, a po svoji osnovni izobrazbi niso finančniki ali računovodje.

Bralec se bo v poglavjih seznanil z osnovnimi finančnimi izrazi, vidiki in primeri iz prakse, kar mu bo v veliko pomoč pri razumevanju in uspešnem obvladovanju finančno-računovodskih aktivnosti. Rdeča nit priročnika je orisovanje praktičnih vidikov dela. Pregledovanje vsebin bo bralcu odprlo marsikatero možnost, priložnost in rešitev za hitrejše in boljše obvladovanje financ.

Tistim, ki želite razumeti vpliv poslovanja na bilance, priporočam, da temeljito preberete drugo poglavje z razloženimi osnovnimi pojmi, ki so ključni za razumevanje posameznih delov upravljanja financ. Sicer pa je pred vami praktičen vodnik za upravljanje poslovnih financ, ki ga lahko berete ločeno po temah, ki vas podrobneje zanimajo.

V priročniku ne boste našli ne teoretičnih izhodišč, ki jih ponuja številna strokovna in znanstvena literatura v zvezi z ekonomskimi vedami, niti citatov zakonskih določil ali standardov. Lahko bi dejali, da je priročnik Finance za nefinančnike skupek podnapisov in opomb, ki jih preprosto morate razumeti ob praktičnem delu s številkami. Na več mestih je podan zgolj avtoričin praktični pogled na določeno problematiko, ki temelji na dolgoletnih izkušnjah pri delu s poslovnimi financami.

Mnogi podjetniki, menedžerji in strokovni sodelavci v podjetjih niso iz vrst finančnikov ali računovodij, a so vsak dan pri različnih poslovnih dogodkih vpeti v finance podjetja. Običajno odlično obvladajo vse ključne poslovne aktivnosti, vendar nemalokrat ne razumejo, kako se ti preprosti poslovni dogodki odražajo v poslovnih izkazih in kakšno sliko o podjetju lahko iz bilanc razberejo finančniki, ki ocenjujejo njihova podjetja. Drugo poglavje, »Bilance in drugi finančni izkazi – kako iz številk razberemo bistvo«, je namenjeno prav tovrstnemu razumevanju. Praktično, pregledno in preprosto je predstavljena povezava med poslovnimi dogodki in bilančnimi kategorijami, hkrati pa od bralca ne zahteva ne praktičnega in ne teoretičnega predznanja iz računovodstva.

Tretje poglavje, »Izterjava in obvladovanje plačilne nediscipline«, je v trenutnih gospodarskih razmerah izjemno aktualno in tako z vidika upnikov kot dolžnikov zahteva poglobljeno poznavanje osnovnih pojmov in zakonitosti.

Četrto poglavje obravnava davke in finančno zakonodajo, ki se jim ne morejo izogniti niti nefinančniki, saj je v gospodarski ureditvi, kakršno poznamo, poslovno udejstvovanje temeljna predpostavka obdavčenja. Davčna zakonodaja je obsežna, zapletena in sleherniku težko razumljiva, zato smo jo v priročniku obdelali v osnovnih orisih in na primerih iz prakse.

V petem poglavju se bralec sreča s temo »Zagotavljanje virov financiranja in zunanje podpore«. Predstavljeni so vsi ključni vidiki pridobivanja virov financiranja tako za podjetja, ki vire potrebuje, kot za banke, ki presojajo finančne podatke podjetij, ki so jih pripravljene financirati.

Šesto poglavje je namenjeno praktičnim finančnim izračunom in njihovi razlagi. Z nepogrešljivim orodjem finančnikov – računalniškim programom Excel, ki je dostopen v vsaki pisarni – si lahko pomagamo pri mnogih finančnih izračunih. Za bralce smo pripravili vzorce za nekaj najpomembnejših finančnih izračunov. Primeri so v obliki datotek na priloženi zgoščenki, razlage posameznih izračunov pa najdete v sedmem poglavju.

V sedmem poglavju, »Obvladovanje poslovanja z vidika financ«, najdete raznolike teme, povezane s  financami, katerih obvladovanje je pomembno za uspešno poslovanje. Najprej je predstavljeno načrtovanje likvidnosti z obvladovanjem denarnega toka podjetja in financiranja, pri čemer je izjemno pomembno najti optimalno strukturo financiranja in optimalno razmerje med sredstvi in viri. Potem je prikazano, kako lahko s poznavanjem značilnosti obratnega kapitala, zalog in stroškov obvladujemo lastno ceno in izračunamo prag rentabilnosti, kar je v poslovanju pomembno za načrtovanje poslovnega izida iz poslovanja. Tretji tematski sklop se dotika finančnih tveganj, s katerimi se v poslovanju srečujemo, nato spoznamo še  različne finančne instrumente, ki nam pomagajo, da finančna tveganja obvladujemo.

Priročnik je nastal z željo, da bi tudi nefinančniki razumeli zapletene finančne podatke s praktičnimi primeri, ki so jim dodobra poznani, in da bi s pridobljenim znanjem dobili potrebno samozavest za upravljanje financ v podjetju.

Bogdana Rafolt

Priročnik vam je na razpolago v poslovni ali tiskani izdaji.

Poslovna izdaja vključuje:

 • priročnik v tiskani obliki
 • digitalno izdajo celotnega priročnika
 • možnost dostopa z osebnega/prenosnega računalnika
 • dostop do priročnika z mobilnimi napravami

Tiskana izdaja vključuje:

 • Priročnik v tiskani obliki

NOVO v priročniku:

Za čim uspešnejše delo smo vaš priročnik nadgradili z novimi uporabnimi vsebinami, razlagami, primeri in vzorci:

Nadzor in kontrola nad poslovnimi terjatvami

Poslovne terjatve nastanejo takrat, ko prodamo proizvode, blago ali opravimo storitve na odložen rok plačila. Pri nastanku terjatev je treba paziti, da zaradi krajšanja plačilnih rokov ne zmanjšujemo prodaje in njenega donosa ali da celo ne izgubimo trga in kupcev.

ZAKONODAJA – Davčne spremembe v 2016

 • ZDDPO-2,
 • ZDavP-2,
 • ZGD-1,
 • ZDDV-1.

Vsebina

Vsebina priročnika

1. BILANCE IN DRUGI FINANČNI IZKAZI – KAKO IZ ŠTEVILK RAZBEREMO BISTVO

 • Vsebina in oblika bilance stanja, razumevanje aktive in pasive
 • Vsebina in oblika izkaza uspeha ter izkaz vseobsegajočega donosa;
 • Delitev prihodkov in odhodkov (izdatek, strošek, odhodek, prihodki, prejemki) ter vpliv na bilanco stanja
 • Kaj je izkaz gibanja kapitala?
 • Osnovno razčlenjevanje in branje izkaza denarnih tokov
 • Kako med sabo povezujemo podatke iz posameznih izkazov?
 • Izračun in analiza računovodskih kazalnikov v bilancah
 • Katere so ključne postavke za menedžerja, da si ustvari sliko podjetja?
 • Katere kazalnike je potrebno spremljati in kako pogosto?
 • Katere informacije zahtevati od računovodstva in kako pogosto?
 • Branje bonitetnih informacij poslovnih partnerjev

2. IZTERJAVA IN OBVLADOVANJE PLAČILNE NEDISCIPLINE

 • Ključni instrumenti za zavarovanje terjatev in poslov
 • Kako od dolžnikov izterjati dolgove?
 • Stroški terjatev; trgovanje s terjatvami
 • Sodna izterjava dolgov
 • Dolžnosti in pravice pri insolventnosti, prisilni poravnavi ali stečaju lastnega podjetja ali poslovnega partnerja
 • Insolvenčni postopki po korakih

3. OBVLADOVANJE POSLOVANJA Z VIDIKA FINANC

 • Kako načrtovati denarni tok in likvidnost?
 • Optimalno razmerje med sredstvi in viri sredstev (kapital in zadolženost)
 • Kako obvladovati obratni kapital, zaloge in stroške?
 • Kako izračunati lastno ceno produkta oz. storitve?
 • Izračun praga rentabilnosti, stopnje dobičkonosnosti produkta / storitve
 • Kako načrtovati dobiček, investicije in vire financiranja?
 • Kakšna je optimalna struktura financiranja poslovanja?
 • Kako uskladiti financiranje z denarnim tokom?
 • Obvladovanje finančnih tveganj (valutno, bilančno, ekonomsko, naložbeno, likvidnostno …)
 • Oblikovanje rezervacij in njihovo črpanje
 • Izvedeni finančni instrumenti (opcije, terminski posli, terminske pogodbe …)

4. DAVKI IN FINANČNA ZAKONODAJA ZA NEFINANČNIKE

 • Kakšne pravne obveznosti imate kot direktor podjetja?
 • Ključne novosti v finančni zakonodaji
 • Kaj morate vedeti o Davku od dohodka pravnih oseb (DDPO-2)?
 • Kaj morate vedeti o Davku na dodano vrednost (DDV-2)?
 • Kaj morate vedeti o obdavčitvi dohodka iz dejavnosti?
 • Finančne posebnosti pri poslovanju povezanih podjetij in transferne cene
 • Davčni inšpekcijski nadzor

 

5. ZAGOTAVLJANJE VIROV FINANCIRANJA IN ZUNANJE PODPORE

 • Kateri so ključni kazalniki, ki zanimajo lastnike podjetja?
 • Kateri so ključni kazalniki, ki zanimajo banke in druge financerje/upnike?
 • Kako banka oceni boniteto poslovanja?
 • Kako pridobivamo dodatne vire financiranja?
 • Ključni napotki za uspešno pogajanje za kredite
 • Stroški kredita, dolgoročni in kratkoročni krediti
 • Instrumenti zavarovanja kreditov

6. EXCEL – NEPOGREŠLJIVO ORODJE ZA FINANČNE IZRAČUNE
Pojasnila izračunov v Excelu (datoteke so priložene na zgoščenki):

 • Izračun prihodnje vrednosti naložbe
 • Izračun višine obroka na osnovi enakih plačil in obrestne mere
 • Izračun obrestne mere
 • Priprava amortizacijskega načrta odplačevanja posojila
 • Vrednotenje naložb

7. USPEŠNO VODENJE EKIPE

 • Učinkovita komunikacija in vzpostavitev pretoka informacij
 • Motivacija sodelavcev za doseganje ciljev

8. NADZOR POSLOVANJA

 • Kako izgubljamo denar?
 • Prevare na področju terjatev
 • Kako preprečimo zlorabe?

9. PRIDOBIVANJE FINANČNIH SREDSTEV IZ EU

 • Priprava prijave na razpis
 • Kam se lahko prijavljamo, kje so na voljo nepovratna sredstva
 • Kdo se lahko prijavlja

VSEBINA ZGOŠČENKE:

 • Primer bilance stanja
 • Primer izkaza poslovnega izida in vseobsegajočega donosa
 • Primer izkaza denarnih tokov
 • Primer izkaza gibanja kapitala
 • Obračun davka od dohodka pravnih oseb
 • Primer izračuna kapitalskega dobička (npr. prodaja delnic)
 • Dohodninska lestvica in primer izračuna osebnega dohodka
 • Izračun kazalnikov iz podatkov v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida
 • Primer izračuna lastne cene
 • Primer bonitetnega obrazca iz AJPESA
 • Primer obračuna obresti na prejeta ali dana posojila
 • Primer preverjanja podatkov pred naložbo v nepremičnino
 • Primer e-izvršbe
 • Primer terminske ali opcijske pogodbe
 • Primer oblikovanja rezervacij
 • Podatki, ki jih mora vsebovati račun
 • Številni vzorci Excelovih datotek z izračuni …

Splošni pogoji

Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.