Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

11. člen

(pogodba o zaposlitvi)

(1) S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje.

(2) Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja, se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu s posebnimi predpisi in mu izročiti fotokopijo prijave v 15 dneh od nastopa dela.

(3) Če datum nastopa dela ni določen, se kot datum nastopa dela šteje datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

(4) Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja se začnejo uresničevati z datumom nastopa dela tudi v primeru, če delavec tega dne iz opravičenih razlogov ne začne delati.

(5) Opravičeni razlogi po tem zakonu, zaradi katerih delavec ne začne delati, so primeri, ko je delavec opravičeno odsoten z dela po zakonu ali kolektivni pogodbi, lahko pa jih s pogodbo o zaposlitvi določita tudi stranki sami.

17. člen

(pisnost pogodbe o zaposlitvi)

(1) Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki.

(2) Delodajalec mora delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi.

(3) Če delavcu ni izročena pisna pogodba o zaposlitvi, lahko kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja zahteva njeno izročitev od delodajalca in sodno varstvo.

(4) Če stranki nista sklenili pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki ali če niso v pisni obliki izražene vse sestavine pogodbe o zaposlitvi iz prvega odstavka 31. člena tega zakona, to ne vpliva na obstoj in veljavnost pogodbe o zaposlitvi.

31. člen

(sestavine pogodbe o zaposlitvi)

(1) Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati:

– podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,

– datum nastopa dela,

– naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 22. členom tega zakona,

– kraj opravljanja dela; če ni naveden točni kraj, velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,

– čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,

– določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,

– določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,

– določilo o znesku osnovne plače delavca v eurih, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih,

– določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,

– določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,

– dolžino odpovednih rokov,

– navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in

– druge pravice in obveznosti v primerih, določenih s tem zakonom.

(2) V pogodbi o zaposlitvi se glede vprašanj, navedenih v sedmi, deveti, deseti in enajsti alineji prejšnjega odstavka, stranki lahko sklicujeta na veljavne zakone, kolektivne pogodbe oziroma splošne akte delodajalca.

54. člen

(pogodba o zaposlitvi za določen čas)

(1) Pogodba o zaposlitvi se lahko izjemoma sklene za določen čas, če gre za:

– izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,

– nadomeščanje začasno odsotnega delavca,

– začasno povečan obseg dela,

– zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja,

– poslovodno osebo ali prokurista,

– vodilnega delavca iz prvega odstavka 74. člena tega zakona,

– opravljanje sezonskega dela,

– delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja,

– zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,

– opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom,

– pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano,

– delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev,

– predajo dela,

– voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,

– druge primere, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.

(2) S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da manjši delodajalec lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen čas ne glede na omejitve iz prejšnjega odstavka.

79. člen

(splošno)

(1) Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena.

(2) Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, lahko preneha, če se pred potekom časa po prejšnjem odstavku o tem sporazumeta pogodbeni stranki ali če nastopijo drugi razlogi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi v skladu s tem zakonom.

(3) Delavec, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas po prvem odstavku tega člena, ima pravico do odpravnine. Pravice do odpravnine iz prejšnjega stavka nima delavec v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu, ter v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje javnih del oziroma prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom.

(4) Osnova za odmero odpravnine je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

(5) V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj, ima delavec pravico do odpravnine v višini 1/5 osnove iz prejšnjega odstavka. Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena za več kot eno leto, ima delavec ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pravico do odpravnine v višini iz prejšnjega stavka, povečane za sorazmerni del odpravnine iz prejšnjega stavka za vsak mesec dela.

(6) Če delavec po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu nepretrgoma nadaljuje z delom na podlagi sklenjene druge pogodbe o zaposlitvi za določen čas, se odpravnina izplača za ves čas zaposlitve za določen čas ob prenehanju zadnje pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri tem delodajalcu. V tem primeru ne velja omejitev iz petega odstavka 55. člena tega zakona.

(7) Delavec nima pravice do odpravnine po tretjem oziroma petem odstavku tega člena v primeru, ko delavec in delodajalec v času trajanja ali po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas skleneta pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas oziroma če delavec nadaljuje z delom na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas ali če delavec ne sklene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za ustrezno delo, ki mu ga je ponudil delodajalec po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

79. člen

(splošno)

(1) Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena.

(2) Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, lahko preneha, če se pred potekom časa po prejšnjem odstavku o tem sporazumeta pogodbeni stranki ali če nastopijo drugi razlogi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi v skladu s tem zakonom.

(3) Delavec, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas po prvem odstavku tega člena, ima pravico do odpravnine. Pravice do odpravnine iz prejšnjega stavka nima delavec v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu, ter v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje javnih del oziroma prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom.

(4) Osnova za odmero odpravnine je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

(5) V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj, ima delavec pravico do odpravnine v višini 1/5 osnove iz prejšnjega odstavka. Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena za več kot eno leto, ima delavec ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pravico do odpravnine v višini iz prejšnjega stavka, povečane za sorazmerni del odpravnine iz prejšnjega stavka za vsak mesec dela.

(6) Če delavec po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu nepretrgoma nadaljuje z delom na podlagi sklenjene druge pogodbe o zaposlitvi za določen čas, se odpravnina izplača za ves čas zaposlitve za določen čas ob prenehanju zadnje pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri tem delodajalcu. V tem primeru ne velja omejitev iz petega odstavka 55. člena tega zakona.

(7) Delavec nima pravice do odpravnine po tretjem oziroma petem odstavku tega člena v primeru, ko delavec in delodajalec v času trajanja ali po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas skleneta pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas oziroma če delavec nadaljuje z delom na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas ali če delavec ne sklene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za ustrezno delo, ki mu ga je ponudil delodajalec po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS

Na podlagi 11.,17., 31. in 54. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013) in Kolektivne pogodbe ……………………….. 1. Delodajalec ……………………………………………………….., davčna številka …………………, ki ga zastopa …………………………………………………………… (v nadaljevanju: delodajalec) in 2. Delavec/ka ……………………………………………….., stopnja strokovne izobrazbe ….………., poklic ……………………………………………….……., rojen(a) …………………………, stanujoč(a), naslov s katerega prihaja na delo ……………… ………………………………………, davčna številka …………………… (v nadaljevanju: delavec) sklepata:

POGODBO O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS

1. člen

S to pogodbo delodajalec in delavec …………………………………. sklepata pogodbo o zaposlitvi za določen čas od …………………….. do ………….…………….

(Varianta: ali navesti razlog za prekinitev, npr.: do vrnitve delavca z daljše bolniške odsotnosti/porodniške odsotnosti ali do dokončanja projekta (navesti konkreten projekt)) (Opomba: obvezna sestavina pogodbe določen čas)

Delovno razmerje se sklepa zaradi začasno povečanega obsega dela na področju ………………………

(Opomba: oziroma navesti drug zakonit razlog – obvezna sestavina pogodbe za določen čas).

Delavec je ob podpisu pogodbe seznanjena z delom, pogoji dela, pravicami in obveznostmi delavca in delodajalca, ki so povezane z opravljanjem dela na delovnem mestu oziroma vrsti dela, za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi. Delodajalec in delavka/delavec s to pogodbo sklepata pogodbo o zaposlitvi za poln delovni čas.

(Varianta: krajši delovni čas od polnega)

2. člen

Delavec delo nastopi dne ………………………… .

Delavcu se določi poskusno delo v trajanju ……………… (Opomba: največ 6 mesecev). Delo delavca v poskusni dobi spremlja ………………………………..

3. člen

Delavec bo opravljal svoje delo na delovnem mestu ………………………….. oziroma vrsto dela, za katerega se zahteva (raven in smer) …………………….. … izobrazbe. Delo na delovnem mestu oziroma vrsti dela, za katero se sklepa ta pogodba, zajema: ………………………………………………………………… (Opomba: navedite kratek opis dela) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… (Varianta: napotilo na sistemizacijo)

4. člen

Delavec bo delo iz 2. čl. te pogodbe opravljal ……………………………….……. (Variante: pri poslovnih partnerjih zunaj poslovnih prostorov, na terenu, pri strankah, kombinirano, doma in v tujini, ………………………. ).

Sprememba lokacije opravljanja dela v tem kraju se ne šteje za spremembo pogodbe. O spremembi lokacije bo delavca pismeno obvestil najmanj 8 dni pred spremembo.

5. člen

Delovni čas delavca je ………………………….. npr. 40 ur tedensko in je razporejen na npr. 5 delovnih dni od ponedeljka do petka.

Drugačno razporeditev delovnega časa določa delodajalec s sklepom o mesečnem in letnem delovnem času oziroma delovni obveznosti najmanj 8 dni pred začetkom koledarskega leta z letnim razporedom delovnega časa.

V primerih, ko to zahteva organizacija delovnega procesa in ………………………… (Opomba: vnesti razloge, ki omogočajo začasno prerazporeditev delovnega časa) ter v primerih, ki jih ureja zakon in kolektivna pogodba je mogoče delovni čas tudi začasno prerazporediti. O prerazporeditvi delovnega časa mora biti delavec obveščen najmanj en dan pred razporeditvijo delovnega časa.

Nadurno delo je delavec dolžan opravljati, v kolikor je odrejeno v skladu z zakonom oziroma kolektivno pogodbo.

6. člen

Delavec je upravičen do plačila osnovne plače, povečane za dodatke in delovno uspešnost. Osnovna plača za delo, na katerega je delavec razporejen, za delovni čas, dogovorjen s to pogodbo, predvidene delovne rezultate in normalne delovne pogoje, je določena s/z ………… tarifnim razredom, s/z ……… plačilnim razredom in osnovnim količnikom delovnega mesta v višini …………………………….

Osnovna plača delavca znaša na dan sklenitve pogodbe …………………. EUR bruto mesečno. Vrednost osnovne plače delavca se spremeni v skladu s spremembami višine izhodiščne plače. Delavcu pripadajo na osnovno plačo dodatki skladno s kolektivno pogodbo in ev. Pravilnikom ………………………………….

Delovna uspešnost delavca se ugotavlja …..(Opomba: vpisati časovno obdobje v katerem se ugotavlja delovna uspešnost) na podlagi npr. Pravilnika o …………………………………………

Delavcu v času opravičene odsotnosti z dela pripada nadomestilo plače v primerih določenih z zakonom in kolektivno pogodbo ter v višini določeni z zakonom in kolektivno pogodbo. Delavcu se plača izplača vsak mesec najkasneje do 18. v mesecu za pretekli mesec. Plača se delavcu izplača na njegov račun pri banki, ki ga delavec sporoči. Delovna uspešnost in dodatki se delavcu izplačujejo na osnovno plačo in se med seboj ne izključujejo, razen če zakon ne določa drugače.

7. člen

Delavcu pripadajo drugi prejemki iz dela in povračila stroškov v primerih in pod pogoji, ki jih v skladu z zakonom določa kolektivna pogodba in sicer:

– povračilo stroškov prehrane med delom,

– povračilo stroškov prevoza na delo in z dela,

– povračilo stroškov na službenem potovanju,

– regres za letni dopust,

– odpravnina ob upokojitvi.

Višina povračil stroškov, regres za letni dopust ter odpravnina ob upokojitvi se določi s kolektivno pogodbo oziroma z izvršilnim predpisom v skladu z zakonom. Delavcu pripadajo tudi drugi prejemki, v kolikor je to določeno z zakonom ali kolektivno pogodbo.

8. člen

Letni dopust delavca v minimalnem trajanju je štiri tedne. (Opomba: delavcu, ki sklene ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in je zaposlitev krajša od enega leta ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve).

Sorazmerni del letnega dopusta za leto 20.. znaša …. dni.

Letni dopust bo delavec izrabil ……………………………… (Opomba: navesti način in rok izrabe letnega dopusta: npr. pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi sklenjene za določen čas)

Minimalni letni dopust se poveča skladno z osnovami in merili iz ……….. (Opomba: npr. člena kolektivne pogodbe). Dolžina letnega dopusta se določi vsako leto z obvestilom , ki se ga delavcu izda najkasneje do 31. 3. tekočega leta. Delavec bo dopust koristil po dogovoru z delodajalcem.

9. člen

Delavec se s to pogodbo zavezuje, da bo vestno, pravočasno, kvalitetno, učinkovito, gospodarno, in v skladu z navodili delodajalca izpolnjeval in opravljal dela na delovnem mestu oziroma vrsti dela, za katerega je sklenil to pogodbo.

Delavec se je v času trajanja pogodbe o zaposlitvi dolžan permanentno izobraževati, izpopolnjevati in usposabljati skladno s potrebami delovnega procesa, izkazanim interesom delodajalca in v skladu s kolektivno pogodbo. Medsebojne pravice in dolžnosti v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem bosta delodajalec in delavec urejala s posebno pogodbo.

Delavec se je dolžan usposabljati za varno delo in v kolikor je to potrebno opraviti zahtevane preizkuse znanja.

Delavec ima pravico do preventivnega zdravstvenega pregleda v skladu z akti družbe, predvsem z oceno varnosti.

Delavec mora pri svojem delu spoštovati in izvajati predpise o varnosti in zdravju pri delu ter delo opravljati pazljivo, da zavaruje svoje zdravje in življenje in zdravje in življenje drugih oseb.

Delavec mora in je dolžan v primerih in pod pogoji določenimi z zakonom oziroma kolektivno pogodbo opravljati tudi druga dela, ki ne sodijo med dela delovnega mesta za katero sklepa to pogodbo, dolžan pa je delo opravljati tudi na drugi lokaciji, če je to nujno, delo pa ne traja več kot 1 mesec.

Delavec mora obveščati delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih obveznosti iz te pogodbe.

Delavec mora delodajalca obveščati o vsaki grozeči nevarnosti za življenje ali zdravje ali za nastanek materialne škode, ki jo zazna pri delu.

Delavec se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja, ter glede na naravo dejavnosti delodajalcu materialno ali moralno škoduje, ali bi lahko škodovalo poslovnim interesom delodajalca.

Delavec dovoljuje uporabo svojih osebnih podatkov, vodenih v kadrovski evidenci in v drugih evidencah s področja dela in osebnih prejemkov za namene, za katere so podatki zbrani.

Delavec je dolžan kot zaupne varovati vse podatke, dejstva in okoliščine, ki jih je izvedel v zvezi z opravljanjem dela, dolžan pa je kot zaupne varovati tudi vse podatke, dejstva in okoliščine, ki jih kot zaupne označi delodajalec.

Delavec se je dolžan seznaniti z internimi akti družbe. Poslovno skrivnost tvorijo poleg podatkov, ki so določeni z internimi akti, tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

10. člen

Delodajalec mora delavcu zagotavljati delo dogovorjeno s to pogodbo in vsa potrebna delovna sredstva, da lahko delavec nemoteno izpolnjuje svoje delovne obveznosti.

Delodajalec mora delavcu zagotavljati redno in v rokih v tej pogodbi dogovorjeno plačilo za opravljeno delo in povračila stroškov, ki jih ima delavec v zvezi z delom.

Delodajalec mora delavcu zagotavljati pogoje za varno in zdravo delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, izjavo o varnosti in oceno tveganj na delovnem mestu.

Delodajalec zagotavlja delavcu v skladu z akti družbe usposabljanje z delovnega področja, predvsem s področja splošnega varstva pri delu in s področja varstva pred požarom, ustrezna zaščitna sredstva, uniformo in drugo opremo.

Delodajalec je dolžan delavcu zagotavljati prijazno delovno okolje in ga varovati pred izpostavljenostjo neželenemu ravnanju, ki pomeni ogrožanje dostojanstva delavca.

Delodajalec je dolžan s predpisano vestnostjo in skrbnostjo varovati osebne podatke delavca.

11. člen

Delavec je disciplinsko in odškodninsko odgovoren po določilih zakona in kolektivne pogodbe (Opomba: po potrebi vstaviti splošni akt delodajalca, ki določa disciplinsko in odškodninsko odg.).

12. člen

Pogodba o zaposlitvi preneha veljati z dnem določenim v 1. členu te pogodbe oziroma z izpolnitvijo pogoja iz 1. člena te pogodbe.

Varianta 1: pogodba do enega leta Delavcu pripada odpravnina skladno z tretjo točko 79. člena ZDR-1 v višini 1/5 povprečne mesečne plače delavca za polni delavni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. (NE UPORABI: če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, sezonskega dela krajšega od treh mesecev v koledarskem letu, javnih del ali vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja)

Varianta 2: pogodba nad enim letom Delavcu pripada odpravnina skladno z tretjo točko 79. člena ZDR-1 v višini 1/5 povprečne mesečne plače delavca za polni delavni čas iz zadnjih treh mesecev pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za prvo leto zaposlitve. Za vsak nadaljnji mesec zaposlitve pa mu pripada 1/12 zgoraj navedene odpravnine. (NE UPORABI: če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, sezonskega dela krajšega od treh mesecev v koledarskem letu, javnih del ali vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja)

Če delodajalec delavcu odpove to pogodbo redno iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti delavca, ima delavec pravico do odpovednega roka določenega z zakonom in kolektivno pogodbo.

Če delodajalec delavcu redno odpove to pogodbo iz krivdnih razlogov na strani delavca, pripada delavcu odpovedni rok 15 dni.

Če delavcu redno odpove to pogodbo, mora ostati na delu še toliko časa, kolikor znaša odpovedni rok za redno odpoved te pogodbe delodajalca iz poslovnih razlogov (Opomba: ali vpisati določen rok, ki je drugačen).

Če delavec izredno odpove to pogodbo, mu namesto odpovednega roka pripada odškodnina v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka. Odpovedni rok se določi kot za redno odpoved delodajalca iz poslovnih razlogov.

13. člen

Delavcu v primeru redne odpovedi te pogodbe iz poslovnih razlogov in iz razloga nesposobnosti pripada odpravnina v višini, ki jo določa zakon in kolektivna pogodba, vendar največ v znesku 10 povprečnih mesečnih plač, ki jih prejme delavec v zadnjih treh mesecih dela pred odpovedjo.

Delavcu pripada odpravnina tudi tedaj, ko delavec izredno odpove delovno razmerje.

14. člen

Kršitev posameznih določb te pogodbe in kršitev drugih obveznosti, pomenijo pravno podlago za odpoved te pogodbe za obe stranki. Temu ustrezno bosta stranki storili vse, kar je potrebno, ali opustili vsa ravnanja, da bi bilo spoštovano dogovorjeno v tej pogodbi. Pogodbi nezvesta stranka se zavezuje, da bo v primeru pisnega opozorila o kršitvi te pogodbe ali kršitvi drugih obveznosti do nasprotne stranke, ki jih določa zakon kot podlago za odpoved te pogodbe, storila vse, da do ponovitve kršitev ne bo prišlo in bo opustila vsa ravnanja, na katera je bila opozorjena.

15. člen

Pravice in obveznosti delavca in delodajalca, ki niso urejene s to pogodbo, se urejajo skladno z določbami (Opomba: splošnih aktov delodajalca, če jih ima, navesti katerih), kolektivne pogodbe, ki zavezuje delodajalca in zakonom.

Ob sklenitvi te pogodbe za delodajalca veljajo naslednji splošni akti in kolektivne pogodbe: – Kolektivna pogodba …………………………………………………….. (Opomba: našteti še ev. druge splošne akte , ki veljajo pri delodajalcu, ki določajo obveznosti, ki jih morajo poznati delavci.)

16. člen

Ta pogodba je pisana v … izvodih, ki veljajo kot original, od katerih prejme delavka /delavec 1 izvod, … izvodov pa delodajalec.

Ta pogodba začne veljati ………………………. potem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja za določen čas do ……………………….

Datum:

Številka:

Delavka /delavec: Žig Delodajalec:

_____________________________ _____________________________

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja