Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za ravnanje z odpadki
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za ravnanje z odpadkiCena:
1.090,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

poslovanje s tujino

Štejete med podjetja, omenjena v zgornjih stavkih? Izkoriščate v vašem podjetju potencial tujih trgov?

Za učinkovit vstop na trge tujih poslovnih partnerjev in pravno varno izvozno-uvozno poslovanje morate narediti dobre predhodne raziskave, navezati prave kontakte, obvladati zapletene in spreminjajoče se carinske predpise, poznati delovno-pravno in davčno zakonodajo ter ustrezne postopke, obvladati morate finančna tveganja

Vsa ta znanja lahko osvojite oz. osvežite v samo 4 tednih! S strokovnjaki smo za vas pripravili intenzivni izobraževalni program za pridobitev certifikata.

Bistvene koristi celovitega programa:
 • Suvereno boste naredili prve korake pri širitvi na tuji trg: raziskava trga, potencial za širitev in njeno načrtovanje, pravi kontakti, lokalni partnerji, domači ali tuji delavci …
 • Poslovanje boste izvajali kadrovsko, finančno in davčno pravilno ter se izognili tveganjem: napotitev delavcev v tujino in njihovo zavarovanje, postopki, posebnosti, davčna obravnava napotenih delavcev, DDV, DDPO, tveganja v medn. finančnem okolju, oblike zavarovanja, financiranje medn. poslovanja, izterjava dolgov…
 • Obvladali boste izvozne/uvozne carinske postopke in predpise ter zakonodajne novosti: pridobitev raznih statusov, dovoljenj, poenostavitev, novosti ob uvedbi novega carinskega zakonika Unije (UCC), novosti in spremembe kombinirane nomenklature v letu 2015, carinski postopki, deklaracije, INCOTERMS 2010 …
 • Osvežili boste svoje znanje angleščine: pisanje e-mailov, pisem, nasveti in triki za uspešen telefonski pogovor, frazni glagoli, idiomi, slang, teme za kramljanje, pretekliki, sedanjiki in prihodnjiki, pogojniki …
 • Izmenjali boste izkušnje: družili se boste s kolegicami in kolegi iz stroke ter razširili krog poznanstev.
 • CERTIFIKAT Strokovnjak za poslovanje s tujino: ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in kot potrdilo o strokovni usposobljenosti prejeli certifikat v slovenščini in angleščini.

 

CERTIFIKAT Strokovnjak za ravnanje s tujino: ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in kot potrdilo o strokovni usposobljenosti prejeli certifikat v slovenščini in angleščini.

Dodatne ugodnosti

 • Kotizacija vključuje udeležbo na štirih delavnicah, brezalkoholne napitke in prigrizke med odmori, seminarsko gradivo ter dostop do e-mail seminarja.
 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10-% popust, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20-% popust na kotizacijo.
 • Število mest je zaradi zagotavljanja interaktivnosti in praktičnega pristopa programa omejeno.

Vsebina

1. MODUL – priročnik Ravnanje z odpadki po zakonodaji 2015 v tiskani in digitalni obliki
(Boštjan Šimenc, mag. Radovan Tavzes, Vesna Rožič, mag. Nives Kugonič, Franci Lenart, mag. Marjan Sajko, Hermina Ivanuša Šket, Tatjana Jurša, mag. Alen Kitek, dr. Filip Kokalj, mag. Vilma Fece)

 • Nova uredba o odpadkih in razlike s prejšnjo Uredbo
 • Novi seznam odpadkov, razvrstitev in določitev nevarnih lastnosti odpadkov
 • Hierarhija ravnanja z odpadki
 • Snovna in energijska izraba odpadkov
 • Obvezno ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov
 • Čezmejno pošiljanje odpadkov
 • Odlaganje odpadkov, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in ocena odpadkov za odlaganje odpadkov
 • Obratovalni monitoring podzemnih in površinskih voda
 • Obratovalni monitoring odpadnih vod (komunalnih in industrijskih)
 • Prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
 • Nove zahteve glede vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla
 • Okoljske dajatve (zavezanci, obračun, plačilo in vračilo)
2. MODUL delavnica: Zakonodajne novosti in odgovornost povzročiteljev odpadkov (mag. Vilma Fece)

 • Nova Uredba o odpadkih, nova Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega ter spremembe obstoječih uredb na odpadkovnem področju – poudarek na novostih v praksi
 • Obveznosti in odgovornosti povzročitelja odpadkov v luči zakonodajnih novosti: začasno skladiščenje odpadkov ločeno glede na lastnosti odpadkov; obveznost zagotavljanja obdelave odpadkov, zagotavljanje sledljivosti industrijskih odpadkov, prepuščanje in predaja odpadkov, določitev odgovorne osebe v podjetju, odgovornost pri prevozu nevarnih odpadkov
 • Podaljšana odgovornost proizvajalcev
 • Poudarek na primernem ravnanju s posameznimi vrstami odpadkov (ločevanje, začasno in predhodno skladiščenje, predaja in prepuščanje, recikliranje, ponovna uporaba, predelava, …;)
  • Komunalni odpadki (razlika med komunalnimi in nekomunalnimi odpadki)
  • ločene frakcije kot sekundarne surovine – kaj moramo in kaj smemo z njimi
  • odpadna embalaža (komunalna in nekomunalna)
  • gradbeni odpadki in
  • biološki odpadki
 • Načini zmanjšanja stroškov ravnanja z odpadki pri povzročitelju – začne se pri zaposlenih (motivacija in ozaveščanje zaposlenih, preprečevanje nastajanja odpadkov, določiti mesto nastajanja odpadkov, interna logistika v podjetju, pogodbeno razmerje s prevzemnikom odpadkov in določitev frekvence odvozov in tonaže odpadkov, izbira kontejnerjev za odvoz, odločitev o nabavi lastnih kontejnerjev za odvoz)
 • Do kod se ločevanje odpadkov še izplača in kaj z majhnimi količinami odpadkov
 • Optimizacija stroškov ravnanja z odpadki
 • Postavitev ciljev in zasledovanje/spremljanje ciljev
DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA
3. MODUL  delavnica: Določitev številke in nevarnih lastnosti odpadkov ter ocene odpadkov (Vesna Rožič, Boštjan Šimenc in mag. Vladimir Kaiser)

 • Razvrstitev odpadkov v skupine in podskupine iz seznama odpadkov po novem
 • Nove številke odpadkov in spremenjeni nazivi odpadkov
 • Določanje nevarnih lastnosti odpadkov
 • Obveznost povzročitelja odpadka glede ocen o odpadkih
 • Kdaj je ocena odpadka obvezna in postopek za povzročitelja/imetnika odpadka
 • Kdaj odpadek preneha biti odpadek in kdaj odpadek klasificiramo kot stranski proizvod
 • Razlika med stranskim proizvodom in odpadkom po novem
 • Novosti ravnanja z nevarnimi odpadki
 • Spremembe pri označevanju odpadkov, s poudarkom na nevarnih odpadkih
 • Prekomejno premeščanje odpadkov
 • Načrt gospodarjenja z odpadki in novosti
 • Izkušnje inšpektorata za okolje
DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

4. MODUL - delavnica:  Evidenčni listi in zahteve nove Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Irena Vadjunec in mag. Radovan Tavzes)

 • Spremembe evidenčnih listov s 1.1.2016
 • Priprava evidenčnih listov za posamezno vrsto odpadka – razlaga na primeru
 • Posebnosti priprave in oddaje evidenčnega lista v primeru različnih lokacij
 • Pošiljke odpadkov
 • Zahteve za IPPC zavezance
 • Poseben poudarek na ukrepih za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje
 • BAT tehnologije
 • Vpliv nove Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (IE Uredbe) na pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja
 • Veljavnost obstoječih okoljevarstvenih dovoljenj
 • Novosti v zvezi s postopki za pridobitev okoljevarstvenega soglasja in integralnega okoljevarstvenega dovoljenja
 • Pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj za ravnanje z odpadki
 • Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obdelavo odpadkov
 • Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave (komunalne, skupne čistilne naprave in ostale industrijske naprave)
 • Postopek presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja
DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA
ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:
Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za ravnanje z odpadki po zakonodaji 2015
 • Preverjanje znanja (test rešite doma in nam ga vrnete po pošti).
POSEBEN BONUS ZA UDELEŽENCE*:
 • Svetovanje pri izdelavi načrta gospodarjenja z odpadki (NGO). Udeleženec prejme strokovni komentar na izdelani načrt za svojo organizacijo.
 • Svetovanje pri uvedbi določene rešitve. Udeleženec prejme strokovni komentar na predlagano rešitev za določen problem v svoji organizaciji.

* Udeleženec je deležen komentarja na eno predlagano rešitev ali izdelani NGO. Izdelava NGO in druge rešitve za organizacijo ni pogoj za prejem certifikata.

 

Potek izobraževanja

 • Delavnice trajajo po 6-7 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Priročnik v tiskani obliki prejmete na prvi delavnici, v digitalni obliki pa na vaš elektronski naslov. Lahko ga  takoj in kjerkoli uporabite – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Udeleženci ste v okviru tega programa deležni osnovnega osebnega svetovanja, kjer vam bo strokovnjak glede na vašo situacijo predlagal ustrezno rešitev.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test znanja. Izpolnjenega nam boste poslali po elektronski pošti.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za ravnanje z odpadki po zakonodaji 2015 kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Program je namenjen

Program je namenjen odgovornim osebam za ravnanje z odpadkih v organizacijah, kjer odpadki nastajajo (povzročiteljem odpadkov): pooblaščencem za varstvo okolja, skrbnikom sistema kakovosti, vodjem vzdrževanja, tehnologom in direktorjem. 

Predavatelji

mag. Vilma Fece je diplomirala na Tehniški fakulteti Maribor – smer kemijska tehnologija, ter Fakulteti za organizacijske vede, kjer je s področja varstva okolja opravila tudi magisterij. Leta 1981 se je zaposlila v Gorenju kot tehnolog in raziskovalec na področju površinskih obdelav, od leta 1985 pa vodi področje varstva okolja, trenutno kot direktorica področja Varstvo okolja ter varno in zdravo delo. Je aktivna članica različnih komisij, združenj, društev s področja varstva okolja ter varnega in zdravega dela, ter habilitirana predavateljica varstva okolja na Univerzi Maribor.

mag Vladimir Kaiser je diplomiral na Tehniški fakulteti Maribor – smer kemijska tehnologija, na kateri je tudi opra-vil magisterij. Svojo profesionalno pot je začel kot tehnolog v Tovarni dušika Ruše in jo nadaljeval v Gumarni Mari-bor d.o.o., kjer je opravljal vodenje tehničnega sektorja. Nadaljnji dve leti in pol je kot raziskovalec delal na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru. Zadnjih 15 let deluje kot inšpektor za okolje in naravo na Inšpektoratu za okolje in prostor. Trenutno opravlja funkcijo direktorja inšpekcije za okolje in naravo.

Boštjan Šimenc, univ.dipl.inž.kem.inž., je zaključil študij na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer Kemijska tehnologija. Po opravljeni diplomi se je zaposlil v podjetju Helios, d.d. Kmalu je zaradi ponujene priložnosti odšel iz podjetja in se zaposlil v podjetju Izoterm Plama, d.d., kot tehnični direktor. Že tam je spoznal predelavo odpadkov, predvsem reciklažo odpadnega polietilena iz proizvodnega procesa. Leta 2007 se je zaposlil v podjetju Kemis, d.o.o., na delovnem mestu vodja razvoja. V letih 2008 in 2009 je kot odgovorni tehnolog uspešno zaključil izgradnjo najsodobnejšega centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji. V KEMIS, d.o.o., je odgovoren za pridobivanje vseh okoljevarstvenih dovoljenj, ki jih podjetje potrebuje za delovanje. Poleg tega je v podjetju tudi odgovoren za razvoj novih oblik oz. načinov predelave in odstranjevanja odpadkov. Je tudi pooblaščeni svetovalec za kemikalije po zakonu o kemikalijah in pooblaščenec za varstvo okolja.

Vesna Rožič, univ.dipl.inž.kem.tehnol., je na inštitutu ERICo odgovorna za izdelavo ocen vrednotenja nevarnih lastnosti odpadkov, izdelavo ocen odpadkov za odlaganje in izdelavo poročil o lastnostih trdnega goriva za namen razvrstitve v klasifikacijske sezname.

Irena Vadjunec, univ.dipl.ekon., je namestnica vodje trženja v podjetju Kemis. V podjetju zadolžena za delovanje in izvajanje informacijskega sistema (IS-Odpadki). Na področju uvedbe elektronskih evidenčnih listov je aktivno sodelovala že v fazi uvajanja in predpriprave z ARSOM in ga uspešno vpeljala v podjetje.

mag. Radovan Tavzes, univ. dipl. ing. fizike. Svetuje na področju varstva okolja in ima 35 let delovnih izkušenj. Uspešno je vodil veliko število projektov okoljske in energetske politike in imel visok vodstveni položaj v slovenski vladni strukturi, ko je služboval kot državni sekretar za okolje v obdobju 1993–2004 in bil odgovoren za celotno izvrševanje okoljske zakonodaje EU v Sloveniji. Eden od najbolj pomembnih izzivov v tem obdobju je bil proces izvajanja pravnega reda za doseganje skladnosti slovenskih organizacijskih, tehničnih in okoljskih standardov upravnih in administrativnih storitev na področju varstva okolja s politikami in zakonodajo, ki se nanaša na varstvo okolja v EU, predvsem storitev, povezanih z ravnanjem z odpadki, čiščenjem odpadnih vod in upravljanjem oskrbe s pitno vodo. Med 2004–2008 je bil odgovoren, kot generalni direktor direktorata za okolje, za sprejem podzakonskih aktov in slovenskih operativnih programov za doseganje nacionalnih ciljev varstva okolja v obdobju, ko se je od Slovenije, kot polnopravne članice EU, pričakovalo polno izpolnjevanje zakonodajnih zavez na tem področju.

Pred službovanjem v državni administraciji je bil na Inštitutu Jožef Stefan tudi vodja odseka za nadzor procesov, energetsko svetovanje in promocijo energetske učinkovitosti.

Trenutno Radovan Tavzes deluje kot svetovalec na različnih projektih, ki jih je naročila državna uprava na področju varstva okolja, in na področju presoje vplivov na okolje nacionalnih programov drugih sektorjev. Za posamezne segmente zasebnega sektorja (gospodarjenje z odpadki, upravljanje z energijo) pripravlja tudi dokumentacijo k vlogam za pridobitev okoljevarstvenega soglasja oziroma dovoljenja.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.