Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
9. konferenca Okolje in odpadki
STROKOVNA KONFERENCA

9. konferenca Okolje in odpadkiPošljite povpraševanje

Predstavitev

okolje in odpadki

POMEMBEN TRADICIONALNI DOGODEK ZA VSE, KI DELATE Z ODPADKI

Nova okoljska zakonodaja poudarja ravnanje z odpadki na način, da se visok delež odpadkov uporabi kot surovina in da imajo industrijski procesi minimalen negativni vpliv na okolje. Gre za nujo k zmanjšani odvisnosti od fosilnih goriv, nujen premik k trajnostnemu razvoju in t.i. biogospodarstvu, ki v EU zaposluje okrog 22 milijonov ljudi!

Na letni ravni namreč Evropejec povprečno porabi 15 ton surovin, od katerih je 5 ton odpadkov; od teh odpadkov 3 tone končajo na odlagališčih. V Sloveniji je stanje podobno - štiri petine teh odpadkov še vedno odlagamo in s tem izgubljamo dragocene vire!

Aktualna zakonodaja in odlični primeri praks samo za vas na ponovnem tradicionalnem dogodku:

9. strokovna konferenca Okolje in odpadki

Rešitve za naše / vaše odpadke

 

Priznani strokovnjaki bodo predstavili zakonodaje in prakso:


9.00 – 9.15 Dobrodošlica udeležencem

9.15 – 10.00 Zakonodaja na področju okolja, pregled sprememb na področju ravnanja z okoljem (mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor)

10.00 – 10.45 Tehnološke rešitve na področju odpadne plastike (dr. Darko Drev, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)

 • Razvrstitev odpadne plastike glede na kemijsko sestavo (PE, PP, PET, PVC, ABS, PU, itd.), obliko (termoplasti, duroplasti, elastomeri, homogeni, kompoziti, itd.) in uporabo (embalaža, avtomobili, elektronika, kmetijstvo, itd.).
 • Mehanski procesi predelave odpadne plastike (mletje, čiščenje, itd.) in enostavni termični procesi (ekstruzija, sintranje, itd.).
 • Primeri reciklaže določenih vrst odpadnih plastik (reciklaža odpadnih PE folij, reciklaža PET plastenk, reciklaža izrabljenih gum, reciklaža odpadnega usnja, itd.)

10.45 – 11.15 Kako vzpostaviti učinkovit sistem ravnanja z odpadki v podjetju (Polonca Poljanec Perič, Environ d.o.o.)

 • Kaj je sistem ravnanja z odpadki.
 • Kako vzpostaviti sistem ravnanja z odpadki.
 • Premišljeno sklepanje pogodb z zbiralci, predelovalci in nosilci shem.
 • Zmanjševanje stroškov ravnanja z odpadki.
 • Izpolnjevanje obveznosti povzročiteljev odpadkov.

11.15 – 11.45 ODMOR


11.45 – 12.15 Projekt Wcycle – Model urbanega krožnega gospodarstva upravljanja z viri mesta Maribor (Mirko Šprinzer, Inštitut Wcycle Maribor)

 • Celovit sistem učinkovitega gospodarjenja z odpadki, odpadno energijo in odpadno vodo v regiji kot novimi viri na podlagi politike krožnega gospodarstva kot novega poslovnega in ekonomskega modela mesta.
 • Primeri projektov učinkovitega gospodarjenja z odpadki urbanega območja kot novimi viri.

12.15 – 12.45 Nova sortirnica v Mariboru – projekt ravnanja s komunalnimi odpadki za prehod v krožno gospodarstvo(Branko Kosi, Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.)

V zadnjih treh letih smo se v Sloveniji precej pogovarjali o krožnem gospodarjenju. Posamezni uspešnejši gospodarski subjekti so že zaznali priložnost in konkretno stopili na pot prehoda v krožno gospodarjenje. V komunali Maribora smo ponosni na projekt avtomatizirane sortirnice in na projekt US4F, ki bosta pomembno vplivala na nižje stroške ravnanja z odpadki.

12.45 – 13.15 Krožna kultura v naših rokah: case study praktičnega vzpostavljanja krožnega gospodarstva - komunalni snovni krog KEMSO (Niko Kumar, Valtex & Co. d.o.o.)

 • Odličen primer vzpostavitve krožnega gospodarstva v Novem mestu in okolici
 • Poslovne priložnosti, ki jih krožno gospodarstvo prinaša podjetjem
 • Vpliv na vzpostavljanje krožne kulture med prebivalstvom
 • Največje ovire na poti k zmagi za tiste, ki se projektov krožnega gospodarstva lotevajo

13.15 – 13.45 ODMOR


13.45 – 14.15 Izzivi spletne trgovine na okoljskem področju (Srečko Bukovec, Slopak, d.o.o.)

Hitra rast spletne prodaje v zadnjih letih pomeni tudi hitro rast vnosa proizvodov in embalaže na trg držav članic EU, ki niso predmet obremenitve z okoljskimi dajatvami in stroški za ravnanje s temi proizvodi po izteku njihove življenjske dobe. Navedeno povzroča rastoče večplastne negativne posledice za gospodarstvo, sisteme razširjene proizvajalčeve odgovornosti in proračun. Kako pristopiti k reševanju tega izziva?

14.15 – 14.45 Primer dobre prakse: je mogoče iz odpadkov izdelovati vlakna prvovrstne kakovosti? (Tina Mavrič, AquafilSLO)

ECONYL® Regeneration System je najučinkovitejši industrijski sistem na svetu za proizvodnjo poliamida 6 iz 100 % regeneriranih odpadnih materialov. Skupina Aquafil, vodilni evropski izdelovalec poliamidnih vlaken, je v celoti zasnovala in razvila sistem, ki je začel delovati leta 2011 in omogoča izdelavo poliamida 6 iz popotrošniških odpadkov iz poliamida 6 (tj. izdelkov ob koncu uporabne dobe, med katerimi so ribiške mreže in vrhnji deli tekstilnih talnih oblog) ter predpotrošniških odpadkov, kot so oligomeri in drugi odpadki iz industrije poliamida 6. Obrat ECONYL® se nahaja v tovarni AquafilSLO v Ljubljani.

 

Predavatelji

mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor

Mag. Tanja Bolte je po končani srednji šoli nadaljevala študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru, ki ga je leta 1997 tudi uspešno končala. Leta 2005 je uspešno zaključila magistrski študij Tehniškega varstva okolja v Mariboru. Leta 1998 se je zaposlila na Hidrometeorološkem zavodu RS (sedaj Agencija RS za okolje). Na Agenciji za okolje je vodila Sektor za kakovost zraka. Delo je obsegalo predvsem vodenje merilne mreže kakovosti zraka, uvajanje novih meritev, sodelovanje pri strokovnih stališčih glede zakonodaje, ki pokriva področje kakovosti zraka, sodelovanje v mednarodnih javnih simpozijih, ter delo na področju EU v Bruslju. Poleg domačih projektov je bila vodja dveh mednarodnih projektov, ki jih je Agencija prijavila in kateri so bili uspešno zaključeni. 01.06.2013 se je zaposlila na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kjer je zasedla delovno mesto namestnice Direktorata za okolje. S 01.08.2013 je prevzela vodenje Sektorja za vode na istem ministrstvu. S 01.01.2014 je prevzela mesto generalne direktorice Direktorata za okolje. Kot strokovne kompetence lahko našteje sledeče: dobro poznavanje procesa kontrole (pridobljene izkušnje z notranjim in zunanjim presojevalcem sistema ISO 9001 in ISO 17025 – pridobljen naziv presojevalca), izkušnje z nastopanjem v javnosti (predavanja, intervjuji, pisanje člankov). Ima objavljenih kar nekaj strokovnih člankov in sodelovanj v različnih publikacijah s področja okolja. Glavno vodilo ji je timsko delo in organiziranost v samem delovnem okolju. Pomembno ji je učinkovito posredovanje informacij in komunikacija, ki je ključnega pomena za učinkovito delo v samem delovnem okolju. Dodatna izobraževanja: nastopanje v javni upravi, osnove učinkovitega javnega govorjenja in nastopanja, tečaji tujih jezikov, organizacija in delo podrejenih, … Prosti čas izkoristi za družino in prijatelje. Rada kolesari, teče in prebere dobro knjigo.

Polonca Poljanec Perič

Polonca Poljanec Perič, univ. dipl. ing. kemije, je po končani Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, smer kemija, poklicno pot začela kot učiteljica kemije na Srednji kemijski šoli v Ljubljani in se leta 2000 kot inšpektorica za okolje zaposlila na Inšpektoratu za okolje in prostor v Ljubljani. Inšpektorat opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima sedemnajstletne izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, z urejanjem voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje. Pristojna je bila tudi za nadzor nad hrupom, nadzor nad kakovostjo zraka, elektromagnetnim sevanjem, svetlobnim onesnaževanjem in nad napravami, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IED napravami).

Mirko Šprinzer, inž. gradb.

Mirko Šprinzer, inž. gradb., svetovalec za ravnanje z odpadki in krožno gospodarjenje z viri, PKG Šprinzer Mirko s.p., Projekti krožnega gospodarstva.

Doc. dr. Darko Drev

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir kemijskega inženirstva, leta 2004 je opravil doktorat znanosti s področja gradbeništva. Začel je kot tehnolog v podjetju Keramična industrija Liboje in nato v podjetju Juteks Žalec, kjer je tudi napredoval v vodjo proizvodnje. Nato je bil vodja razvoja v podjetjih Konus Sl. Konjice in Konus Koterm, d.o.o., Sl. Konjice. V Keramiki Liboje, d.o.o., je opravljal delo tehničnega direktorja in bil ekspertni vodja za področje ekologije na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Od leta 2004 deluje v raziskovalnih vodah (kot raziskovalec na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo in kot vodilni strokovni sodelavec na Inštitutu za vode Republike Slovenije). Pridobljena ima pooblastila: pooblaščeni inženir projektant – kemijska tehnologija, pooblaščeni inženir projektant – sanitarno inženirstvo, pooblaščeni inženir revident – sanitarno inženirstvo, raziskovalec s šifro 11495, sodni izvedenec za področje kemije in sodni izvedenec za področje ekologije.

Branko Kosi, univ. dipl. inž. str.

Zaposlen v podjetju Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.

 

Po dokončanem študiju je bil prvih osem let zaposlen v Mariborski livarni Maribor, kjer se je srečeval z velikimi masnimi tokovi različnih materialov skozi proizvodne procese in skrbjo podjetja za okolje in to že v času, ko je bilo v Sloveniji okoljevarstvo še precej sramežljivo.

 

Oktobra 1996 se je zaposlil v javnem podjetju Snaga v Mariboru kot tehnični vodja. Prvi projekt je bil Uvajanje ločenega zbiranja odpadkov v Mestni občini Maribor. Zelo hitro je to novo področje ravnanja z odpadki prevzel tudi kot hobi. Prva leta je ob rednih delovnih obveznostih iskal znanja o postopkih ravnanja z odpadki v smislu tako snovne kot energijske izrabe. Sodeloval je v pripravi razvojnih načrtov izgradnje objektov obdelave, pri čemer se je naslonil na tehnologije aerobne biološke obdelave v kombinaciji z mehanskim pred- in po-sortiranjem, znane kot mehansko-biološke obdelave. Razvoj tega projekta je podal osnove drugim slovenskim projektom.

 

Od leta 2006 je tudi predavatelj za višješolski program Varstvo okolja in komunala za predmeta Gospodarjenje z odpadki ter izbrana poglavja iz ravnanja z odpadki.

 

Vsa leta je sodeloval tudi pri oblikovanju slovenske odpadkovne zakonodaje (kolikor je bilo dopuščeno s strani države). Že leta sodeluje v komisiji za ravnanje z odpadki, najprej pri komunalni zbornici, po njeni razpustitvi pa v zbornici komunalnega gospodarstva pri gospodarski zbornici.

 

V letu 2013 je postal zagovornik krožnega gospodarjenja v praksi, kar pomeni promocijo in implementacijo ideologije krožnega gospodarstva v vsakdanje življenje. Slednje ne zajema le področja odpadkov, temveč širše, tako na naravoslovnem kot družboslovnem področju.

Srečko Bukovec

Srečko Bukovec je direktor podjetja Slopak d.o.o. . Pred tem je bil svetovalec Uprave za maloprodajo, veleprodajo, logistiko in proizvodnjo v Mercator d.d. . Bil je tudi predsednik komisije za okolje pri Trgovinski zbornici Slovenije, član Komisije za okolje in logistiko evropskega združenja Eurocommerce ter član Komisije za embalažo na ministrstvu za okolje in prostor. Srečko Bukovec je diplomiral iz mednarodnih ekonomskih odnosov in ekonomije narodnega gospodarstva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlil kot raziskovalec na Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj v Ljubljani. Po zaposlitvi v Poslovnem sistemu Mercator je deloval na vodstvenih delovnih mestih na področju zunanje trgovine, podjetij v tujini, trgovine na debelo, franšizinga, nabave netrgovskega blaga in storitev ter vodil številne razvojne projekte. Je član Upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije in predsednik strokovnega sveta Združenja nabavnikov Slovenije.

Tina Mavrič

Tina Mavrič v podjetju AquafilSLO skrbi za komuniciranje. Diplomirala je iz italijanščine in slovenščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V podjetju AquafilSLO se je zaposlila leta 2004 kot prevajalka tehničnih besedil. Od leta 2015 pa koordinira obiske, vodi oglede tovarne za organizirane skupine (kupce, dijake, študente) in predstavlja trajnostna prizadevanja Skupine Aquafil in inovativni Sistem regeneracije ECONYL® na različnih dogodkih in konferencah (Field visit EU-projekta Retrace, Ajdovščina; Dan poslovne logistike 2017, Ekonomska Fakulteta v Ljubljani, konferenca Mare Nordest 2017, Trst).

Niko Kumar, Valtex & Co. d.o.o.

Niko Kumar (direktor VALTEX & Co. d.o.o.) že od leta 1993 vodi distributersko podjetje, ki pomaga organizacijam na področju profesionalne objektne higiene. Leta 2010, ko je Valtex sprejel načela trajnostnega poslovanja oz. trajnostnega razvoja v lastno poslovanje, je pomoč pri vzpostavitvi trajnostnega poslovanja ponudil tudi svojim kupcem. Istega leta je zato nastala EKO INICIATIVA - skupnost 180 slovenskih podjetij in ustanov, ki v praksi izvajajo trajnostno objektno higieno. S projektom EKO INICIATIVA se je Valtex konec leta 2017 na tekmovanju »European cleaning & hygiene awards« uvrstil med finaliste v kategoriji najboljših distributerskih podjetij v Evropi. Iz trajnostne naravnanosti podjetja, se je leta 2015 razvil projekt krožnega gospodarstva, ki je bil poimenovan “Komunalni snovni krog Novega mesta”. Projekt je leta 2017 v Davosu, na mednarodnem tekmovanju projektov krožnega gospodarstva “The circulars”, ki ga vsako leto organizira The World economic forum, prejel posebno priznanje “Highly commended”. Slednje bomo obravnavali na letošnji konferenci

 

Kotizacije in prijava

Za naše zveste stranke
244,80 € Cena ne vključuje DDV.<br/ >

Velja za aktivne naročnike priročnika Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji in udeležence 8. konference Okolje in odpadki 2017.

Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta
Redna kotizacija
288,00 € DDV ni vključen v ceno.
Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta

Ali ste morda naša zvesta stranka?

Če ste aktivni naročnik priročnika Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji ali udeleženec 8. konference Okolje in odpadki 2017, se lahko posveta udeležite precej ceneje.

Utrinki s prejšnjega srečanja

Oglejte si utrinke s prejšnjega srečanja

 

Več informacij o konferenci najdete na uradni spletni strani konference Okolje in odpadki 

SPOROČILO IN NAMEN KONFERENCE

Ravnanje z odpadki postaja vedno večji izziv. Odpadki so na eni strani pomemben snovni in energetski potencial, ki je lahko odlična poslovna priložnost, po drugi strani pa predstavljajo podjetju breme.

Tako podjetja, ki jim ravnanje z odpadki predstavlja osnovno dejavnost (zbiralci, predelovalci), in tista, ki jim odpadki predstavljajo zgolj breme (povzročitelji), so to leto doletele precejšnje zakonodajne novosti in spremembe. Med najpomembnejšimi so bile seveda: 

1.   Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 47/2016); 

2.  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 50/2016); 

3.  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 36/2016);

4.  Pravilnik o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov (Uradni list RS, št. 58/2016);

5.  Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov, sprejet 30. 6. 2016;

6.  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 30/2016,

7.  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list 98/15), ki velja od začetka tega leta.

8.  Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 22/2016), ki velja od 1. 4. 2016.

9.   Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/2016)

Na že osmi konferenci OKOLJE IN ODPADKI, ki vsako leto združuje odgovorne za ravnanje z odpadki v podjetjih in ustanovah iz vrst povzročiteljev, zbiralcev in izvajalcev obdelave, bomo obravnavali primere dobre prakse in učinke zakonodajnih sprememb.

banner okolje 2017 1

 

Sodelujoča podjetja bodo predstavila svoje izkušnje, tudi primere dobre prakse. Udeleženci pa bodo lahko v razpravi in soočenju za predstavljene težave našli rešitve teh težav.  

 

tatjana orazem 150x150

 

»Okoljska konferenca je priložnost za spoznavanje dobrih praks slovenskih podjetij.« Tatjana Oražem, Merkur d.d.

Lokacija

Lokacija

Radisson Blu Plaza Hotel, Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo konference. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset delovnih dni pred izvedbo konference. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se konference ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na konferenco pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi konference – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na konferenco sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.