Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Uspešen okoljski menedžer
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Uspešen okoljski menedžerCena:
1.240,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Izziv odgovornih za ekologijo:

Okoljska zakonodaja – okoljski menedžment kot konkurenčna prednost – optimizacija poslovanja!

Odgovorni za ekologijo v podjetjih in ustanovah se zavedate, da je okoljski menedžment v podjetju podvržen vse strožjemu notranjemu in zunanjemu nadzoru. Po eni strani vas zavezuje zahtevna in spreminjajoča se okoljska zakonodaja, po drugi strani pa vaše ravnanje z okoljem določa vašo konkurenčnost prednost in poslovno uspešnost!

Z zahtevno okoljsko zakonodajo in védenjem, da vaš sistem ravnanja z okoljem vpliva na ekonomiko poslovanja in konkurenčnost vašega podjetja, je vaša vloga okoljskega menedžerja izjemno pomembna! Poskrbeti morate za pravilno implementacijo okoljskih predpisov v vašem podjetju, kar zahteva močno strokovno znanje, po drugi strani pa se zaradi dela z ljudmi od vas pričakujejo mehke veščine vodenja.

Zato smo kot prvi na našem trgu združili znanja in prenos potrebnih izkušenj ter vse, ki ste v podjetjih in ustanovah odgovorni za ekologijo, vabimo na specialno izobraževanje.

Program sestavljajo:

 • tri celodnevne praktične delavnice,
 • priročnik Ravnanje z odpadki po zakonodaji v tiskani in digitalni obliki,
 • študijsko gradivo in
 • strokovna izvedena analiza osebnostnega profila.

Izobraževanje poveča vašo strokovno in vodstveno kompetentnost. Z njim boste zagotovo:

 • z učinkovitimi rešitvami dosegli, da bo varstvo okolja pomembna strateška usmeritev v vašem podjetju;
 • s pomočjo primerov dobre prakse okoljske spremembe uspešneje vpeljali;
 • pridobili preverjene zglede za motivacijo sodelavcev, da z odpadki delujejo v skladu z dogovorom in so sploh odgovorni do okolja;
 • pomembno izboljšali svoje veščine za suvereno vodenje;
 • prejeli odgovor na vaše specifično vprašanje – pošljite ga na okolje@zfm.si. Za vas se povežemo z ustreznim strokovnjakom in vam strokovni odgovor zagotovimo v nekaj dneh.

Program je namenjen

Program je namenjen pooblaščencem za varstvo okolja, direktorjem ekologije, predstavnikom vodstva za kakovost in okolje, svetovalcem za ekologijo in članom uprave za okolje ter vsem, ki jih tematika zanima.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje.

Vsebina

Vsebina izobraževanja

1. modul – priročnik v tiskani in digitalni obliki

Ravnanje z odpadki po zakonodaji 2015

 • Nova uredba o odpadkih in razlike s prejšnjo Uredbo
 • Novi seznam odpadkov, razvrstitev in določitev nevarnih lastnosti odpadkov
 • Hierarhija ravnanja z odpadki
 • Snovna in energijska izraba odpadkov
 • Obvezno ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov
 • Čezmejno pošiljanje odpadkov
 • Odlaganje odpadkov, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in ocena odpadkov za odlaganje odpadkov
 • Obratovalni monitoring podzemnih in površinskih voda
 • Obratovalni monitoring odpadnih vod (komunalnih in industrijskih)
 • Prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
 • Nove zahteve glede vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla
 • Okoljske dajatve (zavezanci, obračun, plačilo in vračilo)

2. modul – delavnica (mag. Vilma Fece)

Učinkovit okoljski menedžment in implementacija okoljske zakonodaje

 • Glavni cilji in naloge odgovorne osebe za okolje v podjetju
 • Politika varstva okolja in vzpostavitev trajnostne usmeritve podjetja
 • Vpliv okoljskega menedžerja na udejanjanje politike varstva okolja v podjetju
 • Ukrepi varstva okolja
 • Ukrepi za zmanjševanje ali preprečevanje obremenjevanja okolja
 • Biti na varni strani: poudarek glavnim zadevam iz zadnje zakonodaje: nevarne snovi v proizvodih, zmanjševanje količine odpadkov, racionalna raba energentov
 • Obveznosti in odgovornosti povzročitelja odpadkov v luči zakonodajnih novosti: začasno skladiščenje odpadkov ločeno glede na lastnosti odpadkov; obveznost zagotavljanja obdelave odpadkov, zagotavljanje sledljivosti industrijskih odpadkov, prepuščanje in predaja odpadkov, določitev odgovorne osebe v podjetju, odgovornost pri prevozu nevarnih odpadkov
 • Podaljšana odgovornost proizvajalcev
 • Poudarek na primernem ravnanju s posameznimi vrstami odpadkov (ločevanje, začasno in predhodno skladiščenje, predaja in prepuščanje, recikliranje, ponovna uporaba, predelava):
  • komunalni odpadki (razlika med komunalnimi in nekomunalnimi odpadki)
  • ločene frakcije kot sekundarne surovine – kaj moramo in kaj smemo z njimi
  • odpadna embalaža (komunalna in nekomunalna)
  • gradbeni odpadki in
  • biološki odpadki
 • Načini zmanjšanja stroškov ravnanja z odpadki – optimizacija stroškov ravnanja z odpadki
 • Motivacija in ozaveščanje zaposlenih – primeri dobre prakse
 • Pogodbena razmerja z zunanjimi izvajalci – kdaj ravnanje z odpadki in v kolikšni meri prepustiti zunanjemu izvajalcu
 • Preprečevanje nastajanja odpadkov, določiti mesto nastajanja odpadkov, interna logistika v podjetju, pogodbeno razmerje s prevzemnikom odpadkov in določitev frekvence odvozov in tonaže odpadkov, izbira kontejnerjev za odvoz, odločitev o nabavi lastnih kontejnerjev za odvoz
 • Do kod se ločevanje odpadkov še izplača in kaj z majhnimi količinami odpadkov
 • Postavitev ciljev in zasledovanje / spremljanje ciljev
 • DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

3. modul – študijsko e-gradivo (Polona Zupančič)

Osebni stil vodenja in komunikacije

 • Kako izbrati ustrezen stil vodenja, krogotok vodenja
 • Testi vodenja in komunikacije
 • Vprašalniki: stil vodenja, obvladovanje procesa vodenja, delegiranje nalog
 • Postopek pogovora o sodelavčevih šibkih točkah
 • Postopek delegiranja nalog

4. modul

Analiza lastnega osebnostnega profila

 • S pomočjo spletnega vprašalnika boste določili svoj osebnostni SDI® profil, s pomočjo katerega boste odkrili svoje vrline. Vprašalnik prejmete po elektronski pošti, ga izpolnete in na delavnici prejmete oceno vašega osebnostnega profila.

5. modul – delavnica (mag. Suzana Ester Car)

Vodenje, komunikacija in reševanje konfliktov

 • Stili vodenja: kateri stil vodenja uporabljam in katere stile uporabiti v določeni situaciji
 • 4 jeziki vodenja: ljudje smo različni – kako voditi sodelavce glede na njihov osebnostni profil
 • Moj SDI(R) profil in kaj to pomeni za moj pristop v vodenju
 • Uporaba v praksi: profili mojih sodelavcev in kako jih voditi
 • Pomen povratne informacije: kako pogosto, kdaj in kako
 • 4 jeziki motiviranja: kako motivirati sodelavce
 • Kaj so moje vrline in kako jih lahko uspešno uporabim pri vodenju
 • Reševanje konfliktov
 • DISKUSIJA IN IZMENJAVA MNENJ

6. modul – delavnica (Andreja Kranjc in Janez Zupančič)

Praksa učinkovitega ravnanja z odpadki in strateška usmeritev v skladu z okoljskimi standardi

Andreja Kranjc

 • Standard ISO 14001:2015 , vključitev v shemo EMAS in navezava na standard ISO 9001:2015
 • Kaj pomeni procesni način vodenja za organizacije
 • Nov pristop ISO 14001:2015 pri dokazovanju okoljske zavesti in vzpostavitvi sistema varovanja okolja
 • Praktični primeri – izkušnje iz certifikacijskih presoj
 • Kaj pomeni za organizacije certifikacija sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001:2015 - koncept družbene odgovornosti
 • Kako priti do certifikata

Janez Zupančič

 • Celovito ravnanje z odpadki in izkušnje s partnersko pogodbo v podjetju, ki je v tuji lasti
 • Primer iz prakse: določanje okoljskih ciljev, spremljanje realizacije in ukrepi v primeru odstopanj na sistemski ravni

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Potek izobraževanja

Potek izobraževanja

 • Delavnice trajajo po 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Razen treh praktičnih delavnic boste v okviru izobraževanja prejeli tudi:
  • praktičen priročnik Ravnanje z odpadki po zakonodajiv tiskani in digitalni obliki,
  • spletni vprašalnik, s katerim boste določili svoj osebnostni SDI profil,
  • študijsko gradivo z vprašalniki na temo Osebni stil vodenja in komunikacije.
 • Strokovno podporo vam nudimo tudi tudi po izobraževanju. Pošljite vprašanje na okolje@zfm.si in odgovor vam priskrbimo v nekaj dneh.
 • Priročnik v tiskani obliki prejmete na prvi delavnici, študijsko gradivo in spletni vprašalnik pa po elektronski pošti. Priročnik, gradivo in vprašalnik prejmete na vaš elektronski naslov ter jih lahko takoj in brez odsotnosti z delovnega mesta uporabite kjerkoli in kadarkoli.

Predavatelji

Predavatelji

mag. Vilma Fece je diplomirala na Tehniški fakulteti Maribor – smer kemijska tehnologija, ter Fakulteti za organi-zacijske vede, kjer je s področja varstva okolja opravila tudi magisterij. Leta 1981 se je zaposlila v Gorenju kot tehnolog in raziskovalec na področju površinskih obdelav, od leta 1985 pa vodi področje varstva okolja, trenutno kot direktorica področja Varstvo okolja ter varno in zdravo delo. Je aktivna članica različnih komisij, združenj, društev s področja varstva okolja ter varnega in zdravega dela, ter habilitirana predavateljica varstva okolja na Univerzi Maribor.

Janez Zupančič, univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije, je zaposlen v podjetju Revoz d.d. kot vodja oddelka varovanja okolja. V podjetju IMV Novo mesto (predhodniku podjetja Revoz) se je zaposlil takoj po diplomi na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani leta 1981. Poklicna pot ga je vodila od pripravništva preko vodje obratne tehnologije lakirnice, vodenja lakirnice karoserij in vodenja tehnološke skupine za površinsko zaščito do funkcije vodje službe napredka Revoz in vodje skupine za transverzalna področja v službi tehnologije (DIVD). Med leti 2002 in 2004 je bil začasno zaposlen v Technocentru Renault v Franciji kot odgovorni za področje lakiranja in površinske zaščite pri pripravi projekta Twingo II.

Leta 2004 je prevzel funkcijo odgovornega za področje varovanja okolja v tovarni Revoz, ki jo opravlja še danes.

Poleg bogatih delovnih izkušenj pri pripravi tehnoloških postopkov lakiranja in površinske zaščite za vozila Renault ter na področju managementa (vodenje proizvodnje, tehnološke skupine, transverzalna koordinacija), realizacije projektov novih naprav (lakirnica karoserij, mešalnica lakov…) in projektov novih vozil (R5, Clio, Twingo II), ima obsežne izkušnje na področju ravnanja z okoljem: obvladovanje sistema ravnanja z okoljem Revoz (ISO 14001, okoljski management, standardizacija okolja, pridobitev IPPC dovoljenja, celovito ravnanje z odpadki…) in sodelovanje pri pripravi projekta Edison (Twingo III in Smart) na področju varovanja okolja (obvladovanje okoljskih vplivov in postavitev ciljev, sprememba OVD…).

Andreja Kranjc je vodja oddelka za certificiranje pri podjetju TÜV SÜD Sava. Vodilna presojevalka sistemov vodenja kakovosti po ISO 9001 in sistemov ravnanja z okoljem po ISO 14001 pri certifikacijskem organu TÜV SÜD Management service ter presojevalka sistemov za družbeno odgovornost pri certifikacijskem organu TÜV SÜD India. Kot presojevalka ima več kot 15 letne izkušnje, pri tem je bila na več kot 500 presojah v različnih državah sveta.

mag. Suzana Ester Car, samostojna svetovalka na poslovnem in kadrovskem področju, se je s kadrovskim mana-gementom pričela ukvarjati pred 9 leti v večnacionalnem podjetju Procter&Gamble. 5 let je bila pomočnica direktorja s področja razvoja ljudi v Bolnišnici Golnik-KOPA, kjer je s projektom krožkov kakovosti prejela prvo nagrado za najboljši HRM projekt in srebrno priznanje za inovacijo Združenja za kakovost Gorenjske. Med prvimi v Sloveniji je vpeljala edini mednarodni standard s kadrovskega področja Vlagatelji v ljudi (Investors in people). Na O.K. Consultingu se je prvenstveno ukvarjala s sistemi ocenjevanja in nagrajevanja, vpeljavo razvojnih pogovorov in kompetenčnih profilov. Bila je vodja projekta prve slovenske raziskave s področja organizacijske kulture. Kot samostojna svetovalka s podjetji in organizacijami sodeluje predvsem pri vpeljavi orodij kadrovskega managementa ter na področju usposabljanja vodij za samostojno in učinkovito uporabo vpeljanih orodij. Pri implementaciji izhaja iz potreb in organizacijske kulture podjetij ter vključuje zaposlene v vse faze implementacije. Pri delu izhaja iz najnovejših spoznanj na področju organizacijske kulture in uporablja prvine nevrolingvističnega programiranja. Je predavateljica in članica akademskega zbora Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, članica Board OF Advisers študentskega združenja AIESEC in vključena v katalog svetovalcev v okviru vavčerskega svetovanja pri JAPTI.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačni parkirni prostori.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.