Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Obračuni cen ravnanja s komunalnimi odpadki, obračuni vodarin ter stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Obračuni cen ravnanja s komunalnimi odpadki, obračuni vodarin ter stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vodeCena:
770,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

POZOR: Razkrivamo cene ravnanja s komunalnimi odpadki in čiščenja odpadnih vod!

Cena izvajanja storitev posamezne javne gospodarske službe (JGS) je sestavljena iz treh delov:

 • dela, ki predstavlja stroške javne infrastrukture,
 • dela, ki predstavlja stroške izvajanja storitev posamezne gospodarske javne službe, in
 • dela, ki predstavlja okoljske dajatve, če so te predpisane.

Cena je določena na osnovi metodologije za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter na osnovi elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo na koncu potrdi občinski organ.

Izvajalec pri uporabnikih vsaj enkrat letno ugotavlja dejansko količino opravljenih storitev in izvede poračun preteklega obračunskega obdobja v skladu s predpisom občine.

Stroški ravnanja s komunalnimi odpadki predstavljajo: stroške zbiranja, stroške obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in stroške odlaganja.

Cene komunalnih storitev med občinami so dokaj različne in tako obračunavanje cen komunalnih storitev vedno znova sproža vprašanja. Zato vam bosta ključna strokovnjaka na dvodnevnem izobraževanju podala izčrpna pojasnila!


Program obsega tri module:

 • dve praktični delavnici, na katerih boste pridobili pojasnila za izračunavanje posameznih postavk, kot so: zbiranje, obdelava in odstranjevanje odpadkov, vodarina, omrežnina, odvajanje in čiščenje odpadne vode;
 • poslovno izdajo priročnika Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji;
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Na edinem tovrstnem izobraževanju pridobite KORISTI:

 • pojasnila za izračunavanje posameznih postavk, kot so:
  • zbiranje, obdelava in odstranjevanje odpadkov,
  • vodarina, omrežnina, odvajanje in čiščenje odpadne vode (komunalne in industrijske);
 • razumevanje strukture cene komunalnih storitev ter problematike obračunavanja na številnih primerih iz prakse;
 • priporočila, kako naj ravnate, da kljub morebitnim višjim cenam postavk svoje stroške racionalizirate;
 • takojšnje odgovore na vprašanja. Pošljite vprašanja na: okolje@zfm.si

Udeleženci preteklega izobraževanja so bili še posebej zadovoljni:

 • s primeri iz prakse in možnostjo razprave (mnenje udeleženke iz občine Komenda);
 • s kompetentnostjo predavateljev, ki problematiko in potencialne rešitve poznajo povsem iz prakse (mnenje udeleženca iz JP Komunala Črnomelj);
 • z odlično predstavitvijo vsebine in predavateljema iz prakse (mnenje udeleženke iz Komunale Kranj).

Program je namenjen

 • Direktorjem in vodjem oddelkov v komunalnih podjetjih ter zbirnih centrih
 • Odgovornim osebam za ravnanje z odpadki v podjetjih in ustanovah
 • Vsem, ki pripravljate obračune oziroma ste vključeni v izračune stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki, vodarin in stroškov čiščenja odpadne vode

Zagotovljena kvaliteta programa – odlična strokovnjaka in rešitve za vas so zagotovilo, da se vam investicija v ta program izplača!

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje.

Vsebina

1. modul – delavnica Obračun cen ravnanja s komunalnimi odpadki
Delavnico vodi Branko Kosi, Snaga d.o.o.
Datum: 4. december 2018, 9.00 do 13.30

 • Osnove: Razumevanje vloge različnih akterjev (občani, upravni delavci občine, država, IJS, revizijski organi), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO) kot posledica zgodovine, struktura MEDO
 • Stroški: vhodni podatki, elementi stroškov, uporaba vhodnih podatkov pri delitvi stroškov, splošni stroški, nepriznani stroški,…
 • Izračun cene: tri javne službe, en obračunovalec, transparentnost, veljavnost in spremenljivost
 • Cenik: izračun cen po posodi, prikaz na računu, spreminjanje cen po posodi
 • Vpliv razvoja ravnanja z odpadki na oblikovanje cene v bodoče

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

2. modul – priročnik s portalom Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji
Avtorji: mag. Vilma Fece, Boštjan Šimenc, mag. Radovan Tavzes, Vesna Rožič, dr. Nives Kugonič, mag. Marjan Sajko, Hermina Ivanuša Šket, Tatjana Jurša, mag. Alen Kitek, dr. Filip Kokalj, dr. Mojca Kos Durjava, Domen Neffat, Mirko Šprinzer, Andreja Kranjc, Jože Kobe, Srečko Bukovec, prof. dr. Niko Samec
Priročnik prejmete na prvi delavnici. Do portala dostopate v spletni učilnici.

 • Zakonodaja ravnanja z odpadki – pojasnila uredb
 • Izhodiščno poročilo
 • Seznam odpadkov, razvrstitev in določitev nevarnih lastnosti odpadkov
 • Hierarhija ravnanja z odpadki
 • Snovna in energijska izraba odpadkov
 • Obvezno ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov
 • Čezmejno pošiljanje odpadkov
 • Odlaganje odpadkov, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in ocena odpadkov za odlaganje odpadkov
 • Pridobitev okoljevarstvenega soglasja
 • Obratovalni monitoring podzemnih in površinskih voda
 • Obratovalni monitoring odpadnih vod (komunalnih in industrijskih)
 • Prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
 • Nove zahteve glede vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla
 • Okoljske dajatve (zavezanci, obračun, plačilo in vračilo)

3. modul – delavnica
Obračun vodarin ter stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode
Delavnico vodi mag. Danilo Burnač
Datum: 11. december 2018, od 9.00 do 13.30

 • Predstavitev veljavne Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju Uredba)
 • Priprava in izdelava Elaborata o cenah
 • Problemi pri uvajanju cen v skladu z Uredbo:
  • omrežnina, zaračunana po stanovanjih
  • nepoštena razmerja delitve stroškov med uporabniki
 • Predlogi za dopolnitev in spremembo Uredbe s strani komunalnih podjetij

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA: 11. 12. 2018

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan tako, da boste na delavnicah prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do novih rešitev. Delavnice trajajo 5 do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Priročnik s portalom, s katerim boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici. Dostop do portala e-Okolje imate v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.

Program je namenjen

 • Direktorjem in vodjem oddelkov v komunalnih podjetjih ter zbirnih centrih
 • Odgovornim osebam za ravnanje z odpadki v podjetjih in ustanovah
 • Vsem, ki pripravljate obračune oziroma ste vključeni v izračune stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki, vodarin in stroškov čiščenja odpadne vode

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Število mest je zaradi zagotavljanja interaktivnosti in praktičnega pristopa programa omejeno na 20 udeležencev.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.