Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Obračuni cen ravnanja s komunalnimi odpadki, obračuni vodarin ter stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Obračuni cen ravnanja s komunalnimi odpadki, obračuni vodarin ter stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vodeCena:
770,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

POZOR: Razkrivamo cene ravnanja s komunalnimi odpadki in čiščenja odpadnih vod!

Cena izvajanja storitev posamezne javne gospodarske službe (JGS) je sestavljena iz treh delov:

 • dela, ki predstavlja stroške javne infrastrukture,
 • dela, ki predstavlja stroške izvajanja storitev posamezne gospodarske javne službe, in
 • dela, ki predstavlja okoljske dajatve, če so te predpisane.

Cena je določena na osnovi metodologije za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter na osnovi elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo na koncu potrdi občinski organ.

Izvajalec pri uporabnikih vsaj enkrat letno ugotavlja dejansko količino opravljenih storitev in izvede poračun preteklega obračunskega obdobja v skladu s predpisom občine.

Stroški ravnanja s komunalnimi odpadki predstavljajo: stroške zbiranja, stroške obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in stroške odlaganja.

Cene komunalnih storitev med občinami so dokaj različne in tako obračunavanje cen komunalnih storitev vedno znova sproža vprašanja. Zato vam bosta ključna strokovnjaka na dvodnevnem izobraževanju podala izčrpna pojasnila!


Program obsega tri module:

 • dve praktični delavnici, na katerih boste pridobili pojasnila za izračunavanje posameznih postavk, kot so: zbiranje, obdelava in odstranjevanje odpadkov, vodarina, omrežnina, odvajanje in čiščenje odpadne vode;
 • online izdajo priročnika Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji;
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Na edinem tovrstnem izobraževanju pridobite KORISTI:

 • pojasnila za izračunavanje posameznih postavk, kot so:
  • zbiranje, obdelava in odstranjevanje odpadkov,
  • vodarina, omrežnina, odvajanje in čiščenje odpadne vode (komunalne in industrijske);
 • razumevanje strukture cene komunalnih storitev ter problematike obračunavanja na številnih primerih iz prakse;
 • priporočila, kako naj ravnate, da kljub morebitnim višjim cenam postavk svoje stroške racionalizirate;
 • takojšnje odgovore na vprašanja. Pošljite vprašanja na: okolje@zfm.si

Udeleženci preteklega izobraževanja so bili še posebej zadovoljni:

 • s primeri iz prakse in možnostjo razprave (mnenje udeleženke iz občine Komenda);
 • s kompetentnostjo predavateljev, ki problematiko in potencialne rešitve poznajo povsem iz prakse (mnenje udeleženca iz JP Komunala Črnomelj);
 • z odlično predstavitvijo vsebine in predavateljema iz prakse (mnenje udeleženke iz Komunale Kranj).

Program je namenjen

 • Direktorjem in vodjem oddelkov v komunalnih podjetjih ter zbirnih centrih
 • Odgovornim osebam za ravnanje z odpadki v podjetjih in ustanovah
 • Vsem, ki pripravljate obračune oziroma ste vključeni v izračune stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki, vodarin in stroškov čiščenja odpadne vode

Zagotovljena kvaliteta programa – odlična strokovnjaka in rešitve za vas so zagotovilo, da se vam investicija v ta program izplača!

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da ta seminar ali katerokoli drugo izobraževanje izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev, pošljite povpraševanje.

Vsebina

1. modul – delavnica Obračun cen ravnanja s komunalnimi odpadki
Delavnico vodi Branko Kosi, Snaga d.o.o.
Datum: 8. maj 2019, 9.00 do 13.30

 • Osnove: Razumevanje vloge različnih akterjev (občani, upravni delavci občine, država, IJS, revizijski organi), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO) kot posledica zgodovine, struktura MEDO
 • Stroški: vhodni podatki, elementi stroškov, uporaba vhodnih podatkov pri delitvi stroškov, splošni stroški, nepriznani stroški,…
 • Izračun cene: tri javne službe, en obračunovalec, transparentnost, veljavnost in spremenljivost
 • Cenik: izračun cen po posodi, prikaz na računu, spreminjanje cen po posodi
 • Vpliv razvoja ravnanja z odpadki na oblikovanje cene v bodoče

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

2. modul – priročnik s portalom Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji
Avtorji: mag. Vilma Fece, Boštjan Šimenc, mag. Radovan Tavzes, Vesna Rožič, dr. Nives Kugonič, mag. Marjan Sajko, Hermina Ivanuša Šket, Tatjana Jurša, mag. Alen Kitek, dr. Filip Kokalj, dr. Mojca Kos Durjava, Domen Neffat, Mirko Šprinzer, Andreja Kranjc, Jože Kobe, Srečko Bukovec, prof. dr. Niko Samec
Dostop do online izdaje priročnika in spletne učilnice prejmete po elektronski pošti.

 • Zakonodaja ravnanja z odpadki – pojasnila uredb
 • Izhodiščno poročilo
 • Seznam odpadkov, razvrstitev in določitev nevarnih lastnosti odpadkov
 • Hierarhija ravnanja z odpadki
 • Snovna in energijska izraba odpadkov
 • Obvezno ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov
 • Čezmejno pošiljanje odpadkov
 • Odlaganje odpadkov, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in ocena odpadkov za odlaganje odpadkov
 • Pridobitev okoljevarstvenega soglasja
 • Obratovalni monitoring podzemnih in površinskih voda
 • Obratovalni monitoring odpadnih vod (komunalnih in industrijskih)
 • Prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
 • Nove zahteve glede vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla
 • Okoljske dajatve (zavezanci, obračun, plačilo in vračilo)

3. modul – delavnica
Obračun vodarin ter stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode
Delavnico vodita mag. Danilo Burnač in mag. Zdenka Radek
Datum: 15. maj 2019, od 9.00 do 13.30

 • Predstavitev veljavne Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju Uredba)
 • Priprava in izdelava Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo
 • Posebnosti Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe za dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
 • Posebnosti pri pripravi in izdelavi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
 • Problemi in odprta vprašanja pri uvajanju cen v skladu z Uredbo:
  • omrežnina, zaračunana po stanovanjih
  • nepoštena razmerja delitve stroškov med uporabniki
 • Predlogi za dopolnitev in spremembo Uredbe s strani komunalnih podjetij

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA: 15. maj 2019

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan tako, da boste na delavnicah prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do novih rešitev. Delavnice trajajo 5 do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Dostop do priročnika se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.

Program je namenjen

 • Direktorjem in vodjem oddelkov v komunalnih podjetjih ter zbirnih centrih
 • Odgovornim osebam za ravnanje z odpadki v podjetjih in ustanovah
 • Vsem, ki pripravljate obračune oziroma ste vključeni v izračune stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki, vodarin in stroškov čiščenja odpadne vode

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.
Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Število mest je zaradi zagotavljanja interaktivnosti in praktičnega pristopa programa omejeno na 20 udeležencev.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.