Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!

Arhiv

Nezgode pri delu – nepotrebna posledica brezbrižnosti in neznanja

Nezgode spremljajo delo že od nekdaj. Sprva jih je človek jemal kot nujno zlo, kasneje pa je spoznal, da je mogoče vsako delo z določenimi ukrepi izvajati tako, da je uspešno opravljeno in hkrati ni nihče poškodovan. Znanje, izkušnje, priprava na delo, načrtovanje, izbira primernega orodja, opreme in materialov, ustrezno usposabljanje tistih, ki delajo, in nadzor nad njihovim delom so ključni dejavniki, ki pripomorejo, da se pri delu tisti, ki dela, ne poškoduje. Pozneje se je iz gornjih spoznanj razvilo obsežno in multidisciplinarno strokovno področje – varnost in zdravje pri delu, katerega namen in cilj je preprosto ta, da pri delu ne bi bilo nezgod, poškodb in poklicnih bolezni.

Učinkovito ravnanje z viri in preusmeritev iz današnjega linearnega modela gospodarstva, kjer izkopano in predelano uporabimo in na koncu zavržemo, na krožno gospodarstvo, kjer odpadek enega industrijskega sektorja postane surovina drugega, je nujno in neizogibno (J. Potočnik, 2013). Soočamo se namreč s prekomerno obremenjenostjo svetovnega okolja, kot posledica rasti prebivalcev do leta 2050 na 9 milijard in povečanje potreb po hrani, vlakninah za 70% ter povečanja števila potrošnikov na tri milijarde. Nujna je tako  usmeritev na produktivnost virov (namesto na sedanjo produktivnost dela), kar bo zadostilo v 30% povečanju povpraševanja po virih do leta 2030. Ostalo povečano povpraševanje se zadosti z izboljšanjem ponovne uporabe.

Proizvodnja in uporaba trdnih goriv iz odpadkov v skladu z novimi slovenskimi pravnimi normami

Goriva, pridobljena iz odpadkov, so lahko izdelana iz širokega nabora odpadnih materialov in so predelana tako, da ustrezajo industrijskim zahtevam uporabnika: predvsem postavljeni visoki kurilni vrednosti, ustrezni vsebnosti vlage, klora, žvepla in težkih kovin. Med zanimive odpadne materiale za izdelavo goriva prištevamo ostanke iz recikliranja komunalnih odpadkov, industrijske odpadke, gorljivo frakcijo mešanih komunalnih odpadkov, odpadna blata ipd.

V Evropski uniji je bilo leta 2000 izdelanih približno 1,4 milijone ton goriva, pridobljenega iz odpadkov. Pričakujemo lahko naraščanje tovrstne proizvodnje na preko 10 milijonov ton, saj se kažejo trendi celovite uporabe in izrabe odpadkov, zaradi vseh usmeritev evropskih direktiv, ne samo tistih s področja odpadkov. 

Kako izračunati stopnjo ponovne uporabe in predelave ter ponovne uporabe in recikliranja?

Za izračun letnega deleža recikliranja se za maso vozila upošteva masa praznega vozila iz prometnega dovoljenja po odbitku mase prevzete vsebine rezervoarja pri 90-odstotni polnosti (40 kg) in po odbitku mase voznika (75kg). 
Kot dokazilo o predaji sestavnih delov, materialov ali tekočin v ponovno uporabo ali recikliranje pa se uporablja evidenčne liste, izpolnjene v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, in tehtalne liste.

1. Izogibanje tveganju

Načelo 
Obstaja neposredna povezava med višinskimi razlikami na delovnem mestu in tveganjem padca (potencialna energija).
Med potekom začasnega dela na višini so delavci temu tveganju v splošnem izpostavljeni:

  • ko dostopajo do delovnega mesta ali delovne postaje (z opremo ali materialom ali brez);
  • med opravljanjem dela.

Kot delodajalec ste odgovorni za zdravje in varnost delavca, zato se vprašajte:

  • Ali je delo mogoče opraviti na tleh? (Primer: za popravilo lestenca v koncertni dvorani lestenec približajte tlom.)
  • Ali je v bližini delovnega območja mogoče postaviti delovno ploščad in s tem čim bolj zmanjšati višinsko razliko? (Primer: z dvigali dvignite delovno površino na višino, kjer se opravljata natovarjanje in raztovarjanje tovornjaka.)

V poglavjih 1(a) in (b) Priloge VII A je določena vsebina tehnične dokumentacije.
Poglavje 1(a) se nanaša na načrtovanje in izdelavo stroja, poglavje 1(b) pa na proizvodnjo stroja.

Prve tri alineje poglavja 1(a) se nanašajo na opis stroja. Ta mora biti dovolj natančen, da lahko organi za tržni nadzor razumejo delovanje stroja in preverijo njegovo skladnost z ustreznimi bistvenimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami. Te alineje je treba razumeti v povezavi s tretjim odstavkom poglavja 2 Priloge VII A, v katerem je omejena podrobnost podatkov o podsklopih, ki jih mora vsebovati tehnična dokumentacija.

Tehnična dokumentacija se zahteva za vsak model ali tip stroja. Izraza »model« ali »tip« označujeta stroj z določeno zasnovo, tehničnimi značilnostmi in uporabo. Tip stroja se lahko proizvaja v serijah ali kot samostojna enota. Posamezen tip stroja ima lahko več različic, vendar pa mora biti osnovna zasnova različic enaka, povzročati morajo podobne nevarnosti in zanje je treba uporabljati podobne varovalne ukrepe, da lahko veljajo za isti tip stroja. V opisu stroja v tehnični dokumentaciji je treba opredeliti vse različice zadevnega modela ali tipa.

Metoda LCA pomeni seštevek in ovrednotenje vseh vtokov (inputov), iztokov (outputov) in potencialnih vplivov na okolje določenega proizvodnega sistema v celotnem življenjskem ciklu [8,9] (Slika 1). S to kompleksno analitsko metodo poskušamo dobiti vpogled v celotni življenjski cikel izdelka ali procesa, ki zajema pridobivanje surovin, pridobivanje energijskih virov, proizvodnjo in distribucijo potrebne energije, proizvodnjo polizdelkov, izdelkov in stranskih izdelkov, transport in distribucijo, učinke med uporabo in alternativne možnosti ravnanja z izdelki po uporabi. Takšen pristop je zlasti pomemben, kadar obstajajo alternativne poti in možnosti izbire tistih različic, ki najmanj obremenjujejo okolje [5]. 

V Zakonu o varnosti in zdravju pri delu je Inšpektorat Republike Slovenije za delo določen kot tisti, ki vodi in upravlja evidenco prijav iz prejšnjega člena. Njegova naloga je, da obdeluje podatke iz evidence prijav brez osebnih podatkov, ki omogočajo identifikacijo delavca, zaradi spremljanja in analiziranja vzrokov nezgod s smrtnim izidom, nezgod, zaradi katerih je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dneve, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov in ugotovljenih poklicnih bolezni, zaradi načrtovanja politike preprečevanja nezgod in bolezni ter zaradi statističnih namenov.

varnost pri delu

Gospodarski subjekti morajo najkasneje od 1. januarja 2015 dalje zagotavljati, da:

  • ponovna uporaba in predelava za vse v razstavljanje prevzeta vozila dosežeta najmanj 95 odstotkov povprečne mase praznega vozila na leto,
  • ponovna uporaba in recikliranje za vsa v razstavljanje prevzeta vozila dosežeta najmanj 85 odstotkov povprečne mase praznega vozila na leto

Za gospodarske subjekte štejejo proizvajalci, distributerji, zbiralci, zavarovalnice in osebe, ki razstavljajo, drobijo, predelujejo, reciklirajo ali opravljajo druge dejavnosti obdelave izrabljenih vozil, vključno z njihovimi sestavnimi deli in materiali.

Kaj je kompostiranje?

Kompostiranje je aerobna razgradnja biološko razgradljivih odpadkov s pomočjo mikroorganizmov s kisikom.

Poenostavljena kemijska enačba za aerobno dihanje mikroorganizmov v postopku kompostiranja je:
H2O + C6H12O6 + mikroorganizmi + O2 CO ⇒2 + H2O + toplota + mikroorganizmi
kjer C6H12O6 izraža organsko snov v biološko razgradljivih odpadkih.