Najbolj prodajano

Novosti iz kadrovskega področja


Zakon o delovnih razmerjih v praksi

Zakon o delovnih razmerjih v praksi

Zakon o delovnih razmerjih v edinstveni zbirki. Ažurirani in strokovno pripravljeni vzorci ter razlage zakonodajnih zahtev na portalu in v priročniku.

Strokovnjak za kadrovsko delo

Strokovnjak za kadrovsko delo

Vloga kadrovika je ključna v vsaki organizaciji: obvladati morate vse kadrovske postopke, zapleteno delovnopravno zakonodajo, prav tako pa morate biti vešči drugih znanj, ki se nanašajo na komunikacijo in delo z ljudmi.

Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem

Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem

Obširna zbirka zakonodaje in predpisov za natančno in pravilno uporabo ter izvajanje zapletene delovnopravne zakonodaje (ZDR-1, ZSPJS, ZJU) ter številne kadrovske postopke v javnem sektorju.

Novosti iz javnih naročil


Zakon o javnem naročanju ZJN-3

Zakon o javnem naročanju ZJN-3

Zakon o javnem naročanju ZJN-3 je celovit strokovni vodnik po postopkih javnega naročanja za naročnike in ponudnike.

Strokovnjak za javna naročila

Strokovnjak za javna naročila

Intenziven program Strokovnjak za javna naročila po ZJN-3 je praktično naravnan program v štirih modulih za naročnike.

Novosti iz menedžmenta in administracije

Sodobna orodja vodenja

Sodobna orodja vodenja

Strokovni pripomoček za management vam s pripadajočim portalom omogoča dostop do številnih uporabnih orodij, usmeritev in pripomočkov, ki vas podpirajo v vaši zahtevni vlogi vodje.

Od sodelavca do vodje

Od sodelavca do vodje

Sprejeti pozicijo vodje “čez noč” ni enostavno – še posebej, ko nenadoma postanete vodja svojim nekdanjim sodelavcem in se morate v kratkem priučiti novih veščin vodenja, hkrati pa uravnavati tudi občutljivo mejo med bližino in distanco do nekdanjih sodelavcev. S programom čimprej in čimbolj uspešno obvladajte svojo novo vlogo.

Novosti iz IT in varstva podatkov

Nova arhivska zakonodaja in praksa

Nova arhivska zakonodaja in praksa

Praktični napotki za zakonodajno skladno upravljanje dokumentacije , ki smo jih smo v sodelovanju z Arhivom RS in drugimi strokovnjaki s področja arhivistike in informatike zbrali v izobraževalnem portalu s priročnikom

Nova pravila varstva osebnih podatkov

Nova pravila varstva osebnih podatkov

Nova pravila varstva osebnih podatkov skoraj vsem poslovnih im javnim subjektom nalagajo izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov.

Strokovno oporo za zakonodajno skladno delo na področju varovanja osebnih podatkov si lahko zagotovite s priročnikom Nova pravila varstva osebnih podatkov

Novosti iz okolja, odpadkov in nevarnih snovi

Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji

Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji

Portal s priročnikom Ravnanje z odpadki obravnava aktualno  okoljsko zakonodajo, pojasnila za njeno implementacijo, številne primere, vzorce in tabele za hitro, pravilno in enostavno izvedbo nalog odgovornega za ravnanje z odpadki.

Obračuni cen ravnanja s komunalnimi odpadki, obračuni vodarin ter stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode

Obračuni cen ravnanja s komunalnimi odpadki, obračuni vodarin ter stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode

Cena izvajanja storitev JGS je določena na osnovi metodologije za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter na osnovi elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo na koncu potrdi občinski organ.

Cene komunalnih storitev med občinami so dokaj različne in tako obračunavanje cen komunalnih storitev vedno znova sproža vprašanja. Na izobraževanju prejmete pojasnila, od kod razlike in kaj dejansko ta cena vsebuje.

Novosti iz varnosti in zdravja pri delu

Varnost in zdravje pri delu

Varnost in zdravje pri delu

Portal s priročnikom Varnost in zdravje pri delu – zakonodaja in praksa –  obravnava aktualno  zakonodajo, pojasnila za njeno implementacijo, številne primere, vzorce in tabele za hitro, pravilno in enostavno izvedbo nalog pooblaščene osebe za varnost in zdravje pri delu.

Izdelava ocene tveganja za nevarno kemično snov na primeru

Izdelava ocene tveganja za nevarno kemično snov na primeru

Vsak delodajalec mora po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja. Njena izdelava je zelo zahtevna, saj vključuje interdisciplinarno znanje z različnih področij.

V izobraževalnem programu udeleženci dodobra spoznajo način izdelave ocene tveganja in jo za svoje potrebe tudi samostojno izdelajo.

Novosti iz vzdrževanja objektov in naprav

Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi - od načrtovanja do uporabe

Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi - od načrtovanja do uporabe

Za dajanje strojev na trg v Evropi morajo biti izpolnjene zahteve evropske Direktive o strojih 2006/42/EU. Te zahteve vključujejo oceno tveganja, ki se izvaja hkrati z načrtovanjem stroja. Proizvajalec mora ugotoviti, katere bistvene zdravstvene in varnostne zahteve se uporabljajo za njegove stroje in v zvezi s katerimi mora sprejeti ukrepe. Stroj je treba nato načrtovati in izdelati ob upoštevanju rezultatov ocene tveganja. Priročnik zajema vso razlago tehnične zakonodaje za proizvajalce, zastopnike in uporabnike strojev.

Vodja vzdrževanja

Vodja vzdrževanja

Zanesljivo in učinkovito vzdrževanje zagotavlja, da so oprema in stroji zanesljivi in dobro izkoriščeni, delovno okolje pa varno.

Vzdrževanje je povezano z velikimi stroški in z velikim varnostnim tveganjem (kar od 10 do 15 % nezgod s smrtnim izidom v EU se zgodi med vzdrževanjem).

Zato boste kot vodja vzdrževanja v okviru programa osvojili načine za kakovosten in učinkovit proces vzdrževanja, razumeli tehnične zahteve proizvodnih naprav in varnostni vidik ter bolje obvladali delo z ljudmi.

Novosti iz računovodstva in financ

Plače v gospodarstvu

Plače v gospodarstvu

Priročnik Plače v gospodarstvu vam nudijo celovit računovodski, davčni in pravni vidik plač v gospodarstvu s poudarkom na praktičnih primerih.

Strokovnjak za davčno zakonodajo

Strokovnjak za davčno zakonodajo

Intenziven program za davčno zakonodajo je praktično naravnan program, ki vam nudi pregled treh najzahtevnejših davkov: DDPO, Doh in DDV.

Novosti iz gradbeništva in logistike

Nova gradbena zakonodaja 2018

Nova gradbena zakonodaja 2018

Priročnik s portalom vam zagotavlja strokovno razlago, jasna navodila in praktične nasvete za vse udeležence pri gradnji: investitorje, izvajalce gradenj, projektante in nadzornike

Predpisana dokumentacija z vzorci na gradbišču

Obvezen pripomoček udeležencev pri gradnji za pravilno vodenje, izpolnjevanje in ažuriranje vse potrebne dokumentacije, ki jo je treba imeti na gradbišču do zaključka gradnje