Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za upravni postopek in upravno poslovanje
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za upravni postopek in upravno poslovanjeCena:
890,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) natančno opredeljuje vse faze upravnega postopka, a zaradi kompleksnosti in zapletenosti določb terja pazljivost, saj lahko v postopku vodenja pride do nepravilnosti in napak. Posledica teh so kršene pravice in druge pravne koristi strank ter drugih udeležencev v postopku. Tudi po določbah Uredbe o upravnem poslovanju imajo organi, ki vodijo upravne postopke, številne obveznosti. Hkrati je treba upravni postopek v skladu z zakonom ustrezno evidentirati in dokumentirati, ves čas postopka in še mnogo let po tem pa primerno ravnati z vsemi dokumenti vsakega postopka posebej in tudi celotno zbirko.

Bistveno torej je, da pravilno vodite upravne postopke ter ustrezno upravljate z dokumentarnim gradivom in ste seznanjeni z aktualno prakso Upravne inšpekcije ter Upravnega sodišča RS. Zato smo pripravili nov program, ki vam v samo štirih tednih omogoča sistematičen pregled nad vsemi dolžnostmi, zakonskimi zahtevami in postopki.

Kot strokovnjak za upravni postopek in upravno poslovanje boste:

 • imeli celoten pregled nad vsemi zakonskimi zahtevami in dolžnostmi, ki jih nalagajo ZUP, ZDIJZ in pripadajoče uredbe,
 • s pravnimi predpisi usklajeno vodili upravne postopke, pri tem pa izdajali vsebinsko ustrezne upravne odločbe in sklepe;
 • brez napak pripravljali, vodili in hranili dokumentacijo, ki nastaja v postopkih;
 • seznanjeni s prakso pristojnih institucij, vse to z namenom, da zmanjšate tveganje za nastanek napak in s tem povezanih upravnih sporov.

Program je namenjen: uradnim osebam, zaposlenim pri državnih organih, organih lokalnih skupnosti in nosilcih javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank, ter v primerih, ko izvajalci javnih služb odločajo o pravicah ali obveznostih uporabnikov njihovih storitev in vsem, ki jih omenjeno področje zanima.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. delavnica
Zakonodajni okvir in udeleženci v upravnih postopkih (mag. Marijan Štriker)

1. Splošna zakonodaja in obveznosti - Pojem upravne zadeve in temeljna načela

 • Kdaj gre za upravno zadevo in je potrebna podrejena raba ZUP?
 • Ne/raba ZUP v neupravnih javnopravnih zadevah (šolstvo, prekrški …)
 • Nadrejena raba področnih predpisov nad ZUP (posebni postopki)
 • Načelo zakonitosti in diskrecijsko odločanje ter varstvo javne koristi, načeli varstva pravic strank in zaslišanja stranke, načeli materialne resnice in proste presoje dokazov, načelo samostojnosti pri odločanju

2. Upravno poslovanje

 • Stvarna in krajevna pristojnost organov
 • Kompetenčni spori in pravna pomoč
 • Lastnost stranke in stranski udeleženci, zastopniki strank (po ZUP in skrbniki)
 • Pogoji za uradne osebe, njihova pooblastila in izločitev
 • Občevanje - komuniciranje v upravnih postopkih in roki
 • Vloge in jezik, vabila, zapisniki in uradni zaznamki
 • Vpogled v spis (pregled dokumentov) in informacije javnega značaja
 • Vročanje in takse
 • Roki
 • Diskusija, odgovori na vprašanja

2. delavnica
Upravni postopek po korakih (mag. Marijan Štriker)

  1. Začetek postopka

 • Procesne predpostavke za uvedbo postopka, zahtevki
 • Začetek postopka po uradni dolžnosti
 • Združitev postopkov, sprememba zahteve, umik zahteve
 • Poravnava

2. Ugotovitveni in dokazni postopek ter red v postopku

 • Ugotavljanje/dokazovanje dejstev, poseben in skrajšani ugotovitveni postopek
 • Ustna obravnava
 • Red v postopku (vloge, obravnava …)
 • Predhodno vprašanje in prekinitev postopka
 • Listine, potrdila, upravne overitve in izmenjava podatkov iz uradnih evidenc
 • Priče, izvedenci, ogled, izjava stranke in druga dokazila

3. Odločba/sklep in njuna izvršba ter stroški postopka

 • Izdaja dopisa/odločbe/sklepa in vrste odločb
 • Pisnost/ustnost odločbe/sklepa
 • Sestavine odločbe/sklepa po ZUP (uvod, naziv, izrek, obrazložitev, pouk, podpis/žig) in UUP
 • Stroški postopka
 • Popravek odločbe/sklepa
 • Dokončnost in pravnomočnost, izvršljivost in izvršba
 • Diskusija, odgovori na vprašanja

3. delavnica
Pravna sredstva in upravljanje dokumentarnega gradiva (mag. Robert Lainšček in ostali)

1. Pravna sredstva v upravnih postopkih in sodni nadzor

 • Pravica do pritožbe in odpoved tej pravici, pritožbeni razlogi
 • Obnova postopka
 • Odprava in razveljavitev odločbe, ničnost
 • Upravni spor in socialni spor ter druge oblike sodnega nadzora
 • Upravna inšpekcija, področne inšpekcije, informacijski pooblaščenec in druge oblike nadzora

2. Vodenje in hramba dokumentacije

 • Ravnanje z dokumentarnim gradivom
 • Varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva
 • E-poslovanje
 • Elektronska hramba
 • Informacijska varnost
 • Upravljanje z e-dokumenti
 • Dobra in slaba praksa
 • Primeri in priporočila iz prakse

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA: Preverjanje znanja in prejem potrdila o usposabljanju

 • Po končanih delavnicah boste po elektronski pošti prejeli test, ki ga boste lahko rešili doma in ga v dogovorjenem roku vrnili na naš naslov. Vsi, ki boste test uspešno rešili (najmanj 60 % pravilnih odgovorov), boste prejeli certifikat FORUM AKADEMIJE Strokovnjak za upravni postopek in upravno poslovanje v slovenščini in angleščini.

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic, ki trajajo po 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja (tip obkroževanja pravilnih odgovorov), ki ga boste rešili sami, izpolnjenega pa nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti v dogovorjenem roku.
 • V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Strokovnjak za upravni postopek in upravno poslovanje v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačni parkirni prostori.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.