Varnost, zdravje, okolje

Zakon o varnosti in zdravju pri delu in nezgode pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) v svojem 41. členu določa obvezne prijave inšpekciji dela in zavezuje vse delodajalce, da takoj prijavijo vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen.

Program usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požarom

Teme, ki morajo biti zajete v teoretičnem delu usposabljanja, so: predpisi, strokovne in druge podlage, osnove gorenja in gašenja, nevarnosti za nastanek požara, oprema, naprave in sredstva za varstvo pred požarom in gašenje začetnih požarov, vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, izvajanje preventivnih in aktivnih ukrepov varstva pred požarom.

Nevarni odpadki

Nevarni odpadki imajo eno ali več nevarnih lastnosti, ki so zdravju in/ali okolju škodljive (npr. vnetljivost, dražljivost, strupenost, mutagenost, oksidativnost, infektivnost idr.). Nevarni odpadki so podmnožica odpadkov, ki zaradi možnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali na okolje zahtevajo še posebej pazljivo ravnanje in poostren nadzor. V seznamu odpadkov je za nevarne odpadke k šestmestni številčni oznaki dodana zvezdica (npr. 08 03 12* – Odpadne...

7. strokovna konferenca OKOLJE IN ODPADKI

V četrtek, 21. aprila 2016, se je v hotelu Astoria na Bledu odvila  7. strokovna konferenca OKOLJE IN ODPADKI, ki jo vsako leto spomladi organiziramo v okviru Založbe Forum Media, Forum Akademije,  iz Maribora.  Udeležilo se je je  približno 90 strokovnjakov, odgovornih za ravnanje z odpadki v podjetjih in družbah za ravnanje z odpadki, predstavniki komunalnih podjetij, univerz ter predstavniki inšpektorata za okolje in...

Ocena tveganja na delovnem mestu

Delodajalec mora popraviti in dopolniti oceno tveganja vsakokrat: ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni; ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo; ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja. Delodajalec mora po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu izdelati ter sprejeti Izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki (torej splošni akt v smislu 10....

Nova ATEX direktiva

Direktiva 94/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. marca 1994 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, je bistveno spremenjena. Glede na potrebo po nadaljnjih spremembah je bilo treba zaradi jasnosti navedeno direktivo prenoviti. Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo...

Obvezna priprava in oddaja poročila o odpadkih

31. marec je rok, ko morate kot ovzročitelj, zbiralec in predelovalec odpadkov oddati poročilo o nastajanju odpadkov, zbiranju oz. predelavi v letu 2015 s pomočjo informacijskega sistema IS-Odpadki (od 6.  11.  2015  imamo novo verzijo tega sistema). Izvirni povzročitelj odpadkov lahko poročilo predloži pisno ali elektronsko, zbiralec in obdelovalec pa samo elektronsko.  Pravilnost podatkov pri poročanju temelji na pravilno izpolnjenih evidenčnih listih v aplikaciji...

Nova Uredba o vrsti dejavnosti in naprav

Nova Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega Direktiva o emisijah iz industrije - IED (Direktiva 2010/75/EU) posebno pozornost namenja varstvu tal in podzemne vode, delovanje obrata namreč ne sme povzročiti poslabšanja kakovosti tal in podtalnice. Zaradi direktive IED v naš pravni red je sprejeta Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur....