Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Načrt promocije zdravja

Delodajalec mora na podlagi 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. To je prizadevanje delodajalca in vseh zaposlenih za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Posebno skrb mora nameniti zagotovitvi varnosti in zdravja nosečih in doječih delavk, mladih in starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo ali zdravstvenimi omejitvami. Pri izbiri ukrepov je treba upoštevati posebna tveganja, ki so jim ti delavci izpostavljeni pri delu. 

Odgovornost trgovskih podjetij v zvezi s tehnično brezhibnimi izdelki

Trgovska podjetja, ki prodajajo stroje, naprave in ostalo tehnično opremo, morajo:

 

  • v skladu s 3. In 7. členom Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) kupcu prodajati proizvode, skladne s predpisanimi tehničnimi zahtevami;
  • v skladu z 21. členom  Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-E) zagotoviti brezplačno odpravo napak na blagu v času garancijskega roka;
  • V skladu z 37. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-E) kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarjati za stvarne napake na blagu.

Napotki za usposabljanje odgovornih oseb za začetno gašenje in izvajanje evakuacije

Vsak delodajalec mora imeti vsaj enega zaposlenega, ki je določen in usposobljen kot odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije (v nadaljevanju: osebe, odgovorne za gašenje in evakuacijo). Že sam naziv te osebe pove obseg njenega dela in s tem tudi znanja, ki jih potrebuje. Ta oziroma te osebe, če jih moramo imeti oziroma jih imamo več, naj bi glede gašenja in evakuacije vedele nekaj več kot drugi zaposleni. Zakonodajalec je določil, da morajo to osebo imenovati delodajalci, določil je, koliko teh oseb mora delodajalec imenovati. 

S spremembo pravilnika o usposabljanju (izdaja Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, Ur. l. RS, št. 32/2011 in 61/2011 – popravek) je zakonodajalec na novo uredil tudi usposabljanje teh oseb. Določil je, da mora delodajalec za usposabljanje teh oseb izdelati in sprejeti program usposabljanja. Oblika in vsebina programa sta določeni s pravilnikom. Določeno je, da morajo biti vsebine programa za te osebe prilagojene razmeram v delovnem okolju, nevarnostim za nastanek požara ter praktični uporabi opreme, naprav in sredstev za gašenje v delovnem okolju ter poznavanju načrta evakuacije. 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu

Pogoje, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec, določi minister, pristojen za delo. Odvisni so od vrste dejavnosti delodajalca, vrste in stopnje tveganj za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom delavcev, ter števila delavcev, zaposlenih pri delodajalcu.

Navedene pogoje ureja Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur. l. RS, št. 109/11).

Strokovni delavec mora biti ustrezno usposobljen in se mora v skladu z akti delodajalca stalno strokovno usposabljati in izpopolnjevati svoje znanje. To področje urejata Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 109/11) in Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 109/11).

Klasifikacijski seznam odpadkov

Vsak odpadek je treba uvrstiti v skupino in podskupino odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov (priloga priročnika). Klasifikacijski seznam je sestavni del Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/2011) in je v skladu z Odločbo Komisije št. 2000/532/ES z dne 3. maja 2000. Sam klasifikacijski seznam ostaja nespremenjen, dokler se ta seznam ne bo spremenil na ravni EU, predvidoma v začetku leta 2012.

Povzročitelj odpadka je odgovoren za pravilno uvrstitev odpadka, pri tem velja previdnostno načelo in prepoved mešanja z namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti. V uredbi pa ni več določila, da lahko pri dvomu povzročitelja odpadka Ministrstvo RS za okolje in prostor odloči o uvrstitvi.

Opravljanje strokovnih nalog VZD

Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja tako, da poveri opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu delavcu. Med svojimi delavci mora določiti enega ali več strokovnih delavcev.

Delodajalec določi vrsto strokovne izobrazbe in število strokovnih delavcev glede na:

 

  • organizacijo, naravo in obsežnost delovnega procesa;
  • število delavcev, ki sodelujejo v za varnost in zdravje tveganem delovnem procesu;
  • število delovnih izmen;
  • število krajevno ločenih delovnih enot.

Odpadna jedilna olja

Zbiralec odpadnih jedilnih olj mora z javnim naznanilom na krajevno običajen način objaviti način oddajanja odpadnih jedilnih olj iz gostinstva, obveščanje pa ponoviti vsakih dvanajst mesecev.

Primer 3: Podjetje C, restavracija, ki se ukvarja s postrežbo toplih obrokov in pijače

V podjetju C se ukvarjajo s prodajo svežih obrokov in postrežbo pijač. Imajo svojo jedilnico in svojo kuhinjo, kjer pripravljajo obroke hrane. Imajo tudi svoj točilni bar, kjer lahko stranka naroči pijačo in jo dobi postreženo k mizi. Priloge, kot so zelenjava in solate, so pripravljene v t.i. ruskem bifeju, kjer si vsak po svoji želji sestavi solatni krožnik.

Kratko sporočilo uspešno izvedene strokovne konference

15. marca 2012 smo v okviru Forum Akademije na Brdu pri Kranju izvedli strokovno konferenco »Okolje in Odpadki 2012« z naslovom »Izraba odpadkov v podjetjih in ustanovah«. Na konferenci je prisostvovalo skoraj 90 udeležencev. V dopoldanskem času so potekala predavanja in primeri iz prakse na temo izrabe odpadkov v podjetjih, v popoldanskem času pa so vidike glede koncepta EOW v Sloveniji soočili predstavniki MOP, družb za ravnanje z odpadki in podjetij.

Zaščita pred eksplozijami in požari

Zaščita pred eksplozijami in požari obsega tehnične, organizacijske in preventivne dejavnosti. Namen vseh teh dejavnosti je skušati preprečiti vsako, tudi najmanjše tveganje za nastanek neželenih dogodkov, kot sta eksplozija in/ali požar, ki bi ogrozili premoženje, delovna mesta in seveda najpomembnejšo vrednoto, to je človeško življenje.

V svoji dolgoletni praksi sem si vedno prizadeval za izpopolnjevanje protieksplozijske in protipožarne zaščite. Ti področji ne poznata »popravnega izpita« – ena sama napačna meritev prisotnosti eksplozijsko nevarnih hlapov v nekem ozračju je lahko usodna. Isto velja za neupoštevanje varnostnih navodil itd.

Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc – vzorec

PRAVILNIK O PREPOVEDI DELA POD VPLIVOM ALKOHOLA, 

DROG IN DRUGIH PREPOVEDANIH SUBSTANC – vzorec

(ki ga kot obvezen dokument predpisuje novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1).

1. Splošne določbe

1. člen

(Namen)

Za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu ter ohranjanje premoženja delodajalec sprejema ta pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc (nadalje: pravilnik).