Varnost, zdravje, okolje

Uredba o odpadkih

Nova uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29.5.2015)   Glavni razlog za spremembe in dopolnitve veljavne Uredbe o odpadkih je EU Pilot 4944/13/ENVI, s katerim je Evropska komisija opozorila na nekatere pomanjkljivosti prenosa Direktive 2008/98/ES v pravni red Republike Slovenije. Največ sprememb predpisa je potrebnih zaradi pravilnega in popolnega prenosa a točke 13. člena Direktive 2008/98/ES glede varstva zdravja ljudi in okolja.

Kako je z veljavnostjo starih privolitev pred uporabo GDPR?

Kako je z veljavnostjo starih privolitev pred uporabo GDPR? Brezplačna strokovna e-knjiga V tej brezplačni strokovni e-knjigi boste dobili vse odgovore, kako je z veljavnostjo starih privolitev pred uporabo GDPR. Do zdaj pridobljena privolitev je še naprej veljavna, če je v skladu s pogoji iz Splošne uredbe, zato je pomembno, da upravljavci podrobno pregledajo delovne procese in evidence ter se prepričajo, da obstoječe privolitve izpolnjujejo standard Splošne...

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) v svojem 41. členu določa obvezne prijave inšpekciji dela in zavezuje vse delodajalce, da takoj prijavijo vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen. Zakon o varnosti in zdravju pri...

Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu je proces, ki omogoča ljudem, da povečajo nadzor nad svojim zdravjem in si ga po možnosti celo okrepijo. Promocija zdravja v delovnem okolju pa pomeni vlaganje skupnih naporov delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja delavcev. Prednostna področja promocije zdravja so: zdravju naklonjena oz. v zdravje usmerjena javna politika oz. politika zdravja, skrb za varno in zdravo življenjsko...

Varovanje okolja

Varovanje okolja je že dolga leta, celo desetletja ena bolj žgočih tem na svetu. Osnovni namen varovanja okolja je ohranjanje dolgoročnih pogojev za človekovo zdravje, počutje in kakovost življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Cilji, ki jih zasledujemo, ko govorimo o varovarnju okolja, so naslednji: preprečitev in zmanjševanje obremenjevanja okolja; ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja; trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih...

Nič delovnih nezgod

Vsi tako imenovani negativni pojavi v zvezi z delom, kamor sodijo tudi poklicne bolezni in nevarni pojavi, predvsem pa vse oblike poškodb pri delu, povzročajo številne posledice in stroške na različnih ravneh. Običajno govorimo o neposrednih in posrednih posledicah poškodb pri delu. Med neposredne posledice poškodb pri delu, zlasti hujših, v prvi vrsti štejemo stroške, ki so povezani s prvo pomočjo poškodovanemu delavcu, nadalje...

Nova zakonodaja na področju ravnanja z odpadki

Na odpadkarskem področju so v času zadnjih treh mesecev bili sprejeti: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 47/2016) Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 50/2016) Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 36/2016). Pravilnik o izdelavi ocene...

Novi tehnični pravilniki

Na področju varnosti in skladnosti strojev so junija letos pričeli veljati pravilniki: Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Ur.l. RS, št./2016 z dne 3.6.2016); Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Ur.l. RS, št./2016 z dne 3.6.2016); Pravilnik o enostavnih tlačnih posodah (Ur.l. RS, št./2016 z dne 3.6.2016); Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Ur.l. RS, št./2016 z dne 10.6.2016) Vsebine praktičnega priročnika...

Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka

Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in njenih sprememb (Uradni list RS, št. 22/16) je začela veljati 1. aprila 2016. Z uveljavitvijo te uredbe je prenehala veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in njenih sprememb (Uradni list RS, št. 47/13). Nadzor nad izvajanjem uredbe opravlja...