Računovodski svetovalec

Izplačilo dobička iz d.o.o.

Izplačilo dobička in razdelitev Izplačilo dobička pri doseganju končnega pozitivnega poslovnega rezultata in njegova razdelitev, predstavlja eno temeljnih pravic družbenikov. To pravico so si pridobili na podlagi začetnega vložka v podjetje. Poleg lastnikov podjetja so pri razdelitvi bilančnega dobička udeležene tudi tretje osebe. Gledano s pravnega vidika je osnova za ugotovitev dobička in njegovo nadaljnjo delitev pri nas Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). V Zakonu o gospodarskih družbah sta...

Boniteta podjetja in kako lahko boniteto preverimo

NAŠA DOBRA BONITETA Dobra boniteta je ob primernem zavarovanju in predvidenem poslovanju osnova za sprejem bančnega sklepa o odobritvi posojila podjetju ali sklepanja komercialnih poslov. Zato mora vsak direktor in podjetnik misliti na to, kakšno podobo o svojem podjetju si bo na osnovi podatkov ustvaril pri banki in poslovnih partnerjih. Banka ob slabi boniteti ne bo odobrila posojila oziroma le v izjemnih primerih, če bodo ponujena zadostna...

Izplačilo dobička iz d.o.o.

Izplačilo dobička pri doseganju končnega pozitivnega poslovnega rezultata in njegova razdelitev, predstavlja eno temeljnih pravic družbenikov. To pravico so si pridobili na podlagi začetnega vložka v podjetje. Izplačilo dobička in razdelitev Poleg lastnikov podjetja so pri razdelitvi bilančnega dobička udeležene tudi tretje osebe. Gledano s pravnega vidika je osnova za ugotovitev dobička in njegovo nadaljnjo delitev pri nas Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). V Zakonu o...

Bilanca stanja

Bilanca stanja nam pokaže na eni strani sredstva podjetja (aktivo) in na drugi strani obveznosti do virov teh sredstev (pasivo). Poenostavljeno bi lahko rekli, da bilanca stanja pove, kaj podjetje ima na eni strani in kako so ta sredstva pridobljena na drugi strani. Bilanca stanja: Sredstva - aktiva: Neopredmetena dolgoročna sredstva. V bistvu gre pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih za postavke, ki niso opredmetena osnovna sredstva in katerih...

Dohodnina 2018 – pomembno za za nerezidente in primerjava z rezidenti

[optin-monster-shortcode id="qf2p0nbahjwqfdi0bgow"] Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb, ki jo Sloveniji ureja Zakon o dohodnini.  Med letom se plačuje v obliki akontacije. Po zaključenem koledarskem letu pa se izdela obračun dohodnine. Dohodnina se v davčno blagajno nateka z različnih virov: dohodki iz zaposlitve dohodni iz dejavnosti dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti dohodki iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice dohodki iz kapitala drugi dohodki Je prihodek državnega proračuna in občin. V državno blagajno, pa se steka...

Denarni tok in kako ga pravilno analiziramo

Računovodski izkazi (denarni tok, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida) so slika poslovanja vsakega podjetja in podjetnika. Zato je zelo pomembno, da vemo, kakšno sliko kažemo našim poslovnim partnerjem in širši poslovni javnosti. V današnjem razvoju podjetništva je zelo pomembno, da sami vemo kdo smo, kam se uvrščamo na trgu, kaj lahko ponudimo poslovnim partnerjem in kaj lahko od poslovnih partnerjev tudi zahtevamo. Kaj bomo ponudili banki, ko...

Prenos podjetja na ožjega družinskega člana, ki ga ureja ZGD-1G

Prenos podjetja, ki ga ureja ZGD-1G, pomeni prenos podjetja samostojnega podjetnika na njegove družinske člane in z njim ožje povezane osebe. Zakon našteva, da so te osebe ožji družinski člani in z njim povezane osebe, kot so: zakonec ali oseba s katero podjetnik živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (istospolna skupnost, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, vnuki, bratje, sestre). Namen zakona je, da omogoči podjetniku,...

Prenos podjetja na ožjega družinskega člana, ki ga ureja ZGD-1G (2)

Prenos podjetja, ki ga ureja ZGD-1G, pomeni prenos podjetja samostojnega podjetnika na njegove družinske člane in z njim ožje povezane osebe. Zakon našteva, da so te osebe ožji družinski člani in z njim povezane osebe, kot so: zakonec ali oseba s katero podjetnik živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (istospolna skupnost, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, vnuki, bratje, sestre). Namen zakona je, da omogoči podjetniku,...

Statistika – januar 2018

Minimalna bruto plača za leto 2017 v RS je 804,96 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.604,38 evrov. Povprečna plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje  1.047,14 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8 odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen življenjskih potrebščin 1,2 odstotka. Delovno aktivno prebivalstvo – 853.164 zaposlenih. Stopnja registrirane brezposelnosti 6,3 %. Število prebivalcev v...

Statistika – januar 2018

Minimalna bruto plača za leto 2017 v RS je 804,96 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.604,38 evrov. Povprečna plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje  1.047,14 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8 odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen življenjskih potrebščin 1,2 odstotka. Delovno aktivno prebivalstvo – 853.164 zaposlenih. Stopnja registrirane brezposelnosti 6,3 %. Število prebivalcev v...