Računovodski svetovalec

Obveznost kompenzacije preko transakcijskega računa

Mnogi računovodski delavci se sprašujemo, ali smo obvezani in dolžni izpeljati plačilo v obliki kompenzacije (poravnavanje terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev) preko transakcijskega računa ali lahko naredimo kompenzacijo s pomočjo internega dokumenta (temeljnice) v dobro terjatev do kupcev in breme obveznosti do dobaviteljev.  Zakon o plačilnih storitvah in sistemih ne vsebuje določb, da bi bila obveznost za imetnike transakcijskih računov, da morajo pobote...

Povečanje kapitala med povezanimi in nepovezanimi osebami

Povečanje kapitala med povezanimi osebami – primer  Družba Zajček d. d. je povečala vrednost kapitala v družbi Vihar d. o. o. (povezana oseba) tako, da je prenesla vrednost zemljišča na družbo Vihar d. o. o. Knjigovodska vrednost na družbi Zajček je bila 400.000 evrov, pooblaščen cenilec vrednosti nepremičnin je ocenil vrednost zemljišča glede na spremembo namembnosti na 700.000 evrov.

Poslovni najem

Poslovni najem je posebna vrsta najema in je namenjen tistim, ki jih ne zanima nakup predmeta najema po poteku pogodbe, ampak jih zanima predvsem uporaba predmeta najema. Sredstvo, ki ga podjetnik vzame v najem, se vodi izvenbilančno in na takšen način podjetnik izkazuje manjšo kreditno izpostavljenost. Ob izteku pogodbe za poslovni najem najemnik sredstvo vrne ali pa pogodbo podaljša. Pri poslovnem najemu najemnik plačuje...

Od 20.10.2011 velja novi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost.

Dne 5. 10. 2011 je bila v Uradnem listu RS št. 78/2011 objavljena novela ZDDV-1E.  Tokrat spremembe niso zaradi »EU-pravil«. Za te spremembe lahko rečemo, da so poenostavitev in da se jih boste zagotovo, vsaj delno, razveselili. Spremembe se nanašajo na popravek izstopnega DDV pri dobropisih, stečajih in prisilnih poravnavah. Popravke bomo lahko naredili prej kot do sedaj, manj pa bo tudi administrativnih ovir....

Malo delo – primer knjižbe

Delodajalec prijavi osebo, ki opravlja malo delo, v socialno zavarovanje in na njeno plačilo obračuna in plača prispevke za socialno varnost po zakonu. Pri ugotavljanju in odmeri pravic iz socialne varnosti, se zavarovanje upošteva kot delovno razmerje s krajšim od polnega delovnega časa (obračun je enak kot obračun bruto plače).

NOVI M-obrazci s 1.7.2011

S 1. julijem 2011 so se za prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja pričeli uporabljati novi spremenjeni M obrazci, ki so objavljeni v Pravilniku o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 37/11). Obrazci so na voljo tudi v elektronski obliki. Po novem se za vlaganje prijav vlagajo obrazci...