Kadrovski svetovalec

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga po novem

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga po novem Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga po novem si lahko prenesete na svoj računalnik v PDF ali WORD datoteki tukaj: Prenesi odpoved pogodbe iz poslovnega razloga v PDF datoteki >> Prenesi odpoved pogodbe iz poslovnega razloga  v WORD datoteki >> 89. člen (razlogi za redno odpoved) (1) Razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu s strani delodajalca so: – prenehanje...

Odpoved pogodbe o zaposlitvi in povezava z interventno zakonodajo

Odpoved pogodbe o zaposlitvi zakon o interventnih ukrepih Zaradi aktualnih kriznih razmer se mnogi delodajalci soočajo z velikimi poslovnimi težavami (zaprtje dejavnosti, upad naročil, upad prodaje …), ki jih ne morejo odpraviti niti s koriščenjem začasnih ukrepov interventne zakonodaje. Če je imel delodajalec že sicer poslovne težave, zaradi katerih je zaposlenim težko zagotavljati delo pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi in mu trenutna situacija, povezana s...

Pogodba o zaposlitvi vzorec za nedoločen čas

Pogodba o zaposlitvi vzorec - za nedoločen čas Pogodba o zaposlitvi je bila pripravljena s sodelovanjem s priznanimi strokovnjaki iz Slovenije, ki so aktivni v gospodarstvu.   Pogodbo o zaposlitvi vzorec, si lahko tudi prenesete v različnih datotekah tukaj: Pogodba o zaposlitvi pdf Pogodba o zaposlitvi word Pomembnejše določbe Zakona o delovnem razmerju ZDR-1, ki urejajo to pogodbo 11. člen (pogodba o zaposlitvi) (1) S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje. ...

Pogodba o zaposlitvi

Kaj vse mora vsebovati pogodba o zaposlitvi, da je skladna z zakonodajo? Pogodba o zaposlitvi je jasno določena v zakonu Zakon o delovnih razmerjih in določa, da se pogodba o zaposlitvi sklene v pisni obliki (obličnost). Ne glede na to, da zakon izrecno zahteva pisnost, pa to ni razlog, da bi bila pogodba o zaposlitvi, ki ne bi bila sklenjena pisno, neveljavna. Zakon o delovnih razmerjih namreč...

Odpoved iz krivdnih razlogov

Odpoved iz krivdnih razlogov v skladu z zakonom Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 Odpoved iz krivdnih razlogov je redna odpoved pogodbe s strani delodajalca z odpovednim rokom na podlagi katere delavcu delovno razmerje preneha s potekom odpovednega roka. Redna odpoved iz krivdnih razlogov je odpoved s strani delodajalca s podanim odpovednim rokom, ki je določen na zaposlitveni pogodbi. V skladu z določilom tretje alineje prvega odstavka 89....

Odpoved iz poslovnih razlogov

Odpoved iz poslovnih razlogov v skladu z zakonom Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 Prenesite si tudi vzorec odpovedi pogodbe iz poslovnih razlogov: Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga po novem >> Odpoved iz poslovnih razlogov se lahko podeli zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov pri delodajalcu V skladu z določilom prve alineje prvega odstavka 89. člena ZDR-1 lahko delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi delavcu, če prenehajo potrebe po oprav-...

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ureja zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki izhajajo iz tega zavarovanja, družinski prejemki, pogoji in postopek za uveljavljanje posameznih pravic in druga vprašanja, ki so povezana z izvajanjem tega zakona. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ima pravice, ki temeljijo na načelu plačila...

Odpoved zaradi nesposobnosti

Odpoved delovnega razmerja zaradi nesposobnosti v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih ZDR-1 V skladu z določilom druge alineje prvega odstavka 89. člena Zakon delovnih razmerjih lahko delodajalec delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi, če delavec ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov, ker dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kakovostno, ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, zaradi...

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi v postopkih zaradi insolventnosti, postopkih prisilnega prenehanja in v drugih primerih prenehanja delodajalca Postopki zaradi insolventnosti, postopki prisilnega prenehanja in drugi primeri prenehanja delodajalca so postopki, ki jih v splošnem ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Glavna značilnost teh postopkov je, da so usmerjeni v prenehanje delodajalca in/ali da je delodajalec insolventen, kar pa ne...

Regres za letni dopust

Regres za letni dopust - je obveza vsakega delodajalca in je določeno v zakonu - Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 Regres za letni dopust je mogoče šteti za denarno odmeno, ki je delavcu namenjena za oddih v času dopusta. Je zakonska pravica s temeljem v 131. členu ZDR-1, ki se ji delavec ne more odpovedati. Že iz samega zakona namreč izhaja, da je delodajalec dolžan delavcu, ki...