Kadrovski svetovalec

Pogodba o zaposlitvi in 10 največjih napak

Pogodba o zaposlitvi je zelo pomembna, da je pravilno sestavljena. Zato smo pripravili hitri pregled največjih napak, ki se pojavijo v pogodbah za zaposlitev. 10 NAJBOLJ POGOSTIH NAPAK 1) Delodajalci delavcem ne izročijo pisnega predloga pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisne pogodbe o zaposlitvi ob njeni sklenitvi, delavcem ne izročijo fotokopije prijave v zavarovanje v 15 dneh od nastopa dela. 2) Delodajalci uporabljajo...

KILOMETRINA NA SLUŽBENI POTI ZA JAVNI SEKTOR

Zaposlenemu v javnem sektorju pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu priznava kilometrino v višini 18 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina (95-oktanski). Uporaba lastnega avtomobila Uporaba lastnega avtomobila v službene namene je izjemoma, če drugače ni možno opraviti službene poti oziroma rednega dela, mogoča samo na...

NEUSPEŠNO OPRAVLJENO POSKUSNO DELO

Pojasnila Kdaj Delodajalec lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz razloga neuspešno opravljenega poskusnega dela, če oceni, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil in če zaradi tega z delavcem ne more nadaljevati delovnega razmerja pod pogoji iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Kaj pravi ZDR-1 ZDR-1 ne določa natančno, kako in po kakšnem postopku mora delodajalec delavca oceniti – urejanje teh vprašanj je torej prepuščeno kolektivnim pogodbam,splošnim...

Napotitev delavcev na delo v države, za katere velja evropski pravni red

Obveznosti delodajalcev pred, med in po napotitvijo Delodajalec s sedežem v Republiki Sloveniji lahko v drugi državi članici EU čezmejno izvaja storitev na enega izmed treh načinov: a) storitev se izvaja za račun in pod nadzorom delodajalca, na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve; b) storitev se izvaja na podlagi akta o napotitvi v ustanovo ali gospodarsko družbo s sedežem v drugi državi članici, s katero je...

Kolektivne pogodbe in njihova veljavnost

Veljavnost kolektivnih pogodb Delodajalci se pogosto srečujejo z vprašanjem, katera oziroma katere kolektivne pogodbe jih zavezujejo. Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, se je treba seznaniti z zakonskimi določili o veljavnosti kolektivnih pogodb. V skladu s ZKolP se kolektivna pogodba lahko sklene za določen ali nedoločen čas. Kolektivna pogodba praviloma velja le za stranki kolektivne pogodbe oziroma za njune člane. Kadar so med podpisniki kolektivne pogodbe združenja...

10 osnov poznavanja ZDR-1

1. Definicija delovnega razmerja Definicija delovnega razmerja je v 4. členu ZDR-1 nedvoumno in dokončno določena, saj opredeljuje delovno razmerje kot pogodbeno razmerje. Tako je delovno razmerje dvostransko razmerje med delavcem in delodajalcem. To razmerje je pravno razmerje, pravna podlaga je pogodba o zaposlitvi, ki se sklepa v okviru zakonskih določb. To izhaja tudi iz 1. člena zakona, ki določa, da zakon ureja delovna razmerja, ki se sklepajo...

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)

Zakon o starševskem varstvu ureja zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki izhajajo iz tega zavarovanja, družinski prejemki, pogoji in postopek za uveljavljanje posameznih pravic in druga vprašanja, ki so povezana z izvajanjem tega zakona. Zakon o starševskem varstvu ima pravice, ki temeljijo na načelu plačila prispevkov. Tako je v pretežni meri obseg pravic odvisen od višine vplačanih prispevkov z izjemami, ko se uveljavlja načelo...

Rezident in rezidentski status

Vse o rezidentu in njegovem rezidentskem statusu za napotitev delavca v tujino Ob vsaki napotitvi delavca na delo v tujino je treba obvezno preveriti, ali se bo spremenil njegov rezidentski status (od tega so odvisni način obračuna plače, uporaba mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, letna davčna obveznost napotenega delavca itd.). Rezidentski status (rezident RS) za davčne namene je zavezan za plačilo dohodnine...

Zaposlovanje tujcev

Zaposlovanje tujcev ter globalna mobilnost ljudi, vplivata tudi na zaposlitveno politiko slovenskih delodajalcev oziroma na politiko sklepanja različnih civilnih pogodb s fizičnimi osebami slovenskih podjetij. Zaposlovanje tujcev na splošno in davčna obravnava Vse pogosteje se slovenska podjetja odločajo za zaposlovanje tujcev oziroma z njimi vse pogosteje sklepajo različne civilne pogodbe, pri čemer se pogosto pojavijo nekatere dodatne obveznosti. Zaposlovanje tujcev oziroma opravljanje dela tujcev v Sloveniji,...

Napotitev delavca v tujino

Napotitev delavca v tujino je v Sloveniji vedno pogostejša odločitev v podjetjih. Vse več podjetij se namreč odloča, da bo svoje storitve opravljalo tudi zunaj območja države, v kateri imajo sedež podjetja in opravljajo večji del svojih storitev. Podjetja tako svoje delavce napotijo na začasno delo v tujino. Delavci, ki za omejen čas opravljajo delo na ozemlju druge države članice, so napoteni delavci. Država napotitve ni tista...