Kadrovski svetovalec

Odprava dvojne obdavčitve delavcev, napotenih na delo v tujino

Davek, ki ga mora delavec, napoten na delo v tujino – rezident Slovenije, plačati od dohodkov iz delovnega razmerja, pridobljenih z delom v tujini, se v Sloveniji zmanjša za davek, ki je bil od teh dohodkov že plačan v tujini. Dvojna obdavčitev teh dohodkov se odpravi že na podlagi določb ZDoh-2. Če so takšni dohodki v tujini obdavčeni po nižji stopnji kot v Sloveniji, mora...

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v javnem sektorju

Povračilo stroškov prevoza na delo v javnem sektorju vam pripada, če razdalja od kraja bivališča do delovnega mesta znaša več kot dva kilometra.   Povračilo stroškov prevoza v skladu z zakonodajo Stroške prevoza na delo in z dela se povrne: v višini stroškov javnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, če javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrino v višini osem odstotkov cene neosvinčenega...

Odpravnina ob upokojitvi

Delavec  ima 38 let delovne dobe in  namerava prenehati z delom oziroma se upokojiti. Ali mu ob upokojitvi pripada odpravnina?   Glede na to, da je vprašanje zelo splošno in iz njega ni možno ugotoviti, ali je oseba bila  v delovnem razmerju ves čas pri določenem delodajalcu oziroma koliko časa je v delovnem razmerju pri zadnjem delodajalcu v nadaljevanju pojasnjujemo ureditev glede odpravnine ob upokojitvi, kot...

Dodatek na delovno dobo

Dodatek na delovno dobo je jasno določen v zakonodaji - Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 Dodatek na delovno dobo je v Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 urejen posebej in samostojno, v 129. členu ZDR-1 je namreč določen kot pravica, ki pripada delavcu. Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, v nadaljevanju: ZDR-1) v 31. členu določa obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi, med katerimi sta tudi (ločeni!)...

Sporazumna odpoved delovnega razmerja vzorci

77. člen (načini prenehanja) Pogodba o zaposlitvi preneha veljati: - s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, - s smrtjo delavca ali delodajalca – fizične osebe, - s sporazumom, - z redno ali izredno odpovedjo, - s sodbo sodišča, - po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ta zakon, - v drugih primerih, ki jih določa zakon. Pogodbo o zaposlitvi je mogoče razveljaviti kadarkoli s...

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

11. člen (pogodba o zaposlitvi) (1) S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje. (2) Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja, se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu s posebnimi...

Akt o sistemizaciji delovnih mest

Akt o sistemizaciji delovnih mest Delovna mesta kot bistveni element o katerem govori akt o sistemizaciji delovnih mest, so opredeljena tako v ZJU kot tudi v ZSPJS, in sicer: ZJU v 7. točki 6. člena opredeljuje delovno mesto kot najmanjšo enoto organizacije državnega organa, uprave lokalne skupnosti oziroma osebe javnega prava, ZSPJS v 7. točki 2. člena določa, da je delovno mesto v organizacijski strukturi najnižja organizacijska...

Medgeneracijsko sodelovanje

Medgeneracijsko sodelovanje online seminar v živo Na trgu delovne sile se trenutno srečujejo zaposleni štirih generacij, ki ima vsaka različne vedenjske vzorce, stališča, pričakovanja, navade in motivacijske mehanizme, vse štiri pa delajo skupaj. Te generacijske razlike pri delu so pomembne, saj lahko vplivajo na poslovni proces, vključno z managementom človeških virov, kar vpliva na produktivnost, učinkovitost in uspešnost. Če organizacija zanemarja razlike med generacijami, lahko...

Obrazec za letni dopust

Obrazec za letni dopust - BREZPLAČNI prenos datoteke WORD ali PDF. Obrazec za letni dopust, ki si ga lahko prenesete v WORD ali PDF obliki: Obrazec za letni dopust WORD Obrazec za letni dopust PDF Obrazec lahko uporabite v vašem podjetju, ko želite dobiti podpisano dovolilnic s strani vaših nadrejenih za vaš želen letni dopust. Družba ………………………………… DOVOLILNICA ZA IZRABO LETNEGA DOPUSTA Podpisani …………………….. želim izrabiti …….. dni letnega dopusta v času...

Letni dopust

Letni dopust v skladu z ZDR-1 Letni dopust je pravica vsakega zaposlenega in je določena v Zakonu o delovnih razmerjih, in sicer od 159. člena do 164. člena. Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od...