Kadrovski svetovalec za javni sektor

Informacije javnega značaja in obveznosti subjektov javnega sektorja

Osnovni predpis, ki ureja postopke in obveznosti v zvezi z informacijami javnega značaja, je Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06- UPB, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 - odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ). Navedeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi subjektom javnega sektorja in pri njih zaposlenim javnim uslužbencem nalagajo vrsto obveznosti v...

Odgovor na vprašanje

Vprašanje: Delavec med koledarskim letom neprekinjeno sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem. Kako je z določitvijo in izrabo letnega dopusta pri posameznem delodajalcu? Koliko letnega dopusta ima delavec pravico izrabiti pri posameznem delodajalcu, če delavec tekom meseca menja zaposlitev in torej pri nobenem od delodajalcev v mesecu, ko menja zaposlitev, ni zaposlen polni mesec? 

Ukrepi na področju stroškov dela in drugi ukrepi v javnem sektorju za leto 2017

Enako kot v preteklih letih so reprezentativni sindikati javnega sektorja in vlada konec leta 2016 sklenili dogovor glede stroškov dela in drugih ukrepov, kar je vključeno v naslednjih dokumentih: Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016), Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/2016) in  Zakon o ukrepih na...

Zakonodajne novosti januar 2017

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16) Enako kot v preteklih letih tudi Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) med drugim vsebuje 7. poglavje, ki ureja razpolaganje s sredstvi za plače in pripravo finančnih načrtov. Že pred tem poglavjem pa ZIPRS1718 v 6. členu določa, da mora neposredni uporabnik...

Regres javni sektor

Regres za letni dopust za leto 2015 v javnem sektorju je urejen v 8. členu Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 – ZUPPJS15 (Uradni list RS, št. 95/14), ki določa, da se regres za letni dopust ob pogojih iz tega zakona javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za maj 2015.