Kadrovski svetovalec za javni sektor

E-book Stres

Stres na delovnem mestu V eknjigi boste spoznali: kaj stres na delovnem mestu je, kakšne so posledice stresa na delovnem mestu, kako vemo, da smo pod stresom na delovnem mestu, kateri so dejavniki stresa na delovnem mestu, katere stresne tipe na delovnem mestu poznamo, kako lahko stres upravljamo (tri ravni) in kako lahko ukrepamo, da ga zmanjšamo, katere so veščine, s katerimi lahko povečamo svojo odpornost na stres, kompetence vodij za upravljanje stresa...

Napredovanje ob prehodu

Naročnik pošilja vprašanje glede pravilnosti določitve plače javni uslužbenki, ki je prešla iz javnega sektorja (javni zavod) v državno upravo (upravna enota). V javnem zavodu je bila zaposlena 5 let in pridobila 5 letnih ocen (2011 – 3, 2012 – 4, 2013 – 5, 2014 – 5, 2015 – 5). Delala je na področju izdaje delovnih dovoljenj.  

Ukinitev delovnega mesta

Delavec je zaposlen na delovnem mestu glavni računovodja VII/1 (J017020) z začetnim plačnim razredom 29 (na srednji šoli). S 1. 9. 2017 je to delovno mesto ukinjeno. Naročnika zanima, katero delovno mesto lahko izberejo iz kataloga, kajti sistemizirano delovno mesto računovodja VII/1 ima začetni razred 28, torej nižje kot do sedaj. Za delovno mesto vodja finančno računovodske službe pa je zahtevana izobrazba VII/2, kar...

Napredovanje v primeru dopolnilnega delovnega razmerja

Naročnika zanima, kako je z ocenjevanjem dopolnilno zaposlenih delavcev. Na GIS so dopolnilno zaposleni raziskovalci, ki so sicer nekje drugje, večinoma v JS, polno zaposleni. Največ primerov imamo, ko je delavec polno zaposlen na fakulteti in nato za 20 % še na GIS. Ti delavci nimajo enakega delovnega mesta pri obeh delodajalcih, niti ni nujno, da je povsod v isti tarifni skupini.

Poračun dodatka za delovno dobo – delo skrajšim delovnim časom

Kako se pravilno obračuna dodatek za delovno dobo zaposlenih, ki delajo s krajšim delovnim časom? Primer: Uredili smo nepravilnost obračunavanja dodatka na delovno dobo in bomo naredili poračun obračuna za nazaj. Ne vemo pa, za katero obdobje naj naredimo poračun. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, se uporablja od januarja 2016, vendar pri...

Informacije javnega značaja in obveznosti subjektov javnega sektorja

Osnovni predpis, ki ureja postopke in obveznosti v zvezi z informacijami javnega značaja, je Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06- UPB, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 - odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ). Navedeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi subjektom javnega sektorja in pri njih zaposlenim javnim uslužbencem nalagajo vrsto obveznosti v...

Odgovor na vprašanje

Vprašanje: Delavec med koledarskim letom neprekinjeno sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem. Kako je z določitvijo in izrabo letnega dopusta pri posameznem delodajalcu? Koliko letnega dopusta ima delavec pravico izrabiti pri posameznem delodajalcu, če delavec tekom meseca menja zaposlitev in torej pri nobenem od delodajalcev v mesecu, ko menja zaposlitev, ni zaposlen polni mesec? 

Ukrepi na področju stroškov dela in drugi ukrepi v javnem sektorju za leto 2017

Enako kot v preteklih letih so reprezentativni sindikati javnega sektorja in vlada konec leta 2016 sklenili dogovor glede stroškov dela in drugih ukrepov, kar je vključeno v naslednjih dokumentih: Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016), Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/2016) in  Zakon o ukrepih na...

Zakonodajne novosti januar 2017

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16) Enako kot v preteklih letih tudi Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) med drugim vsebuje 7. poglavje, ki ureja razpolaganje s sredstvi za plače in pripravo finančnih načrtov. Že pred tem poglavjem pa ZIPRS1718 v 6. členu določa, da mora neposredni uporabnik...