E-ravnatelj

Ne pozabite – ODDAJA PODATKOV O ŠTEVILU ZAPOSLENIH DO 18. AVGUSTA!

Že sama priprava kadrovskih načrtov je z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 urejena tako, da je v nadaljevanju omogočeno spremljanje njegovega izvajanja. Kadrovski načrt je namreč sestavljen iz tabelarnega dela in obrazložitve ter se pripravi tako, da v tabelarnem delu izkazuje podatke po viru financiranja, številu zaposlenih na dan 1....

Ločevanje odpadkov

V javnih ustanovah je pomembno predvsem dosledno ločeno zbiranje odpadkov. Če te ločujemo že tam, kjer nastanejo, lahko koristne surovine vrnemo v ponovno uporabo in tako varčujemo z energijo, ki je potrebna za nadaljnje ravnanje z odpadki. Kot vzgojno-izobraževalni zavodi ste odgovorni tako za zakonsko skladno delovanje na področju varstva okolja, s zglednim delovanjem pa to vrednoto privzgajamo tudi prihodnjim rodovom. 

10 najpogostejših napak pri uporabi e-pošte

Neprijaznost do naslovnikov: stranke ponavadi ogovarjamo s »Spoštovani gospod Sok«, sodelavcu pa pošljemo sporočilo: »Mesečno poročilo o prodaji mi pošlji do 10. ure.« V drugem sporočilu manjkajo vsaj nagovor: »Pozdravljena, Tanja«, beseda »prosim« in pozdrav z navedbo imena pošiljatelja. Prekratka ali predolga sporočila. Prekratka sporočila so lahko nejasna, predvsem pa pogosto poslabšujejo odnose in s tem vzdušje na delovnem mestu. Predolga sporočila so dolgovezna, preveč...

Novosti na področju informacij javnega značaja

Centralizirano zbiranje podatkov in njihovo posredovanje v svetovni splet preko Uprave RS za javna plačila Ena izmed bistvenih novosti, ki jih uvaja novela ZDIJZ v 10. a členu, je centralizirano zbiranje informacij o plačilnih transakcijah zavezancev in njihovo posredovanje v svetovni splet. Organ, pristojen za javna plačila (Uprava RS za javna plačila), bo zbiral podatke o prometu in transakcijah že obstoječih zavezancev iz 1. člena ZDIJZ...

Kakšen je postopek dostopa do informacij javnega značaja po ZDIJZ?

Postopek dostopa do informacij javnega značaja je poseben upravni postopek. Tako izhaja iz 2. odstavka 15. člena ZDIJZ, ki določa, da se za vprašanja postopka s pisno zahtevo, ki niso urejena s tem zakonom, subsidiarno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek (ZUP). Prosilec je v zahtevi dolžan opredeliti, katero informacijo zahteva in kako se želi seznaniti z njo (prepis, vpogled, fotokopija, elektronski zapis). Informacijo lahko...

Kako izvajati poplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev?

Kdo so upravičenci za izplačilo? Upravičenec za izplačilo je javni uslužbenec, ki je bil od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 zaposlen ali je bil zaposlen kadarkoli v navedenem obdobju ne glede na to, v kakšnem statusu je ob uveljavitvi zakona. To so torej javni uslužbenci, ki so bili s 1. 10. 2010 upravičeni do izplačila tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, ne...