Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Ne pozabite – ODDAJA PODATKOV O ŠTEVILU ZAPOSLENIH DO 18. AVGUSTA!

Že sama priprava kadrovskih načrtov je z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 urejena tako, da je v nadaljevanju omogočeno spremljanje njegovega izvajanja. Kadrovski načrt je namreč sestavljen iz tabelarnega dela in obrazložitve ter se pripravi tako, da v tabelarnem delu izkazuje podatke po viru financiranja, številu zaposlenih na dan 1. januar tekočega leta in dovoljeno število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta (priloga 1 uredbe).

Ločevanje odpadkov

V javnih ustanovah je pomembno predvsem dosledno ločeno zbiranje odpadkov. Če te ločujemo že tam, kjer nastanejo, lahko koristne surovine vrnemo v ponovno uporabo in tako varčujemo z energijo, ki je potrebna za nadaljnje ravnanje z odpadki. Kot vzgojno-izobraževalni zavodi ste odgovorni tako za zakonsko skladno delovanje na področju varstva okolja, s zglednim delovanjem pa to vrednoto privzgajamo tudi prihodnjim rodovom. 

10 najpogostejših napak pri uporabi e-pošte

  1. Neprijaznost do naslovnikov: stranke ponavadi ogovarjamo s »Spoštovani gospod Sok«, sodelavcu pa pošljemo sporočilo: »Mesečno poročilo o prodaji mi pošlji do 10. ure.« V drugem sporočilu manjkajo vsaj nagovor: »Pozdravljena, Tanja«, beseda »prosim« in pozdrav z navedbo imena pošiljatelja.
  2. Prekratka ali predolga sporočila. Prekratka sporočila so lahko nejasna, predvsem pa pogosto poslabšujejo odnose in s tem vzdušje na delovnem mestu. Predolga sporočila so dolgovezna, preveč natančno opisujejo situacijo, so nepregledna in težko berljiva. Bralec težko prepozna fokus. Če je informacija kompleksna, bo bolj učinkovit pogovor ali pregledno strukturiranje besedila po točkah.
  3. Ne uporabljate intenzivnih barv črk ali ozadja in težko berljivih pisav. Tudi zelo barviti HTML-dopisi lahko delujejo neokusno ali ceneno.

Novosti na področju informacij javnega značaja

Centralizirano zbiranje podatkov in njihovo posredovanje v svetovni splet preko Uprave RS za javna plačila

Ena izmed bistvenih novosti, ki jih uvaja novela ZDIJZ v 10. a členu, je centralizirano zbiranje informacij o plačilnih transakcijah zavezancev in njihovo posredovanje v svetovni splet. Organ, pristojen za javna plačila (Uprava RS za javna plačila), bo zbiral podatke o prometu in transakcijah že obstoječih zavezancev iz 1. člena ZDIJZ ter tistih poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, v katerih je delež oseb javnega prava v osnovnem kapitalu, posamično ali skupaj, 100 odstotkov, in v svetovni splet posredoval naslednje podatke:

  • datum transakcije,
  • znesek in valuta transakcije,
  • račun, naziv ali firma in sedež prejemnika v dobro (razen če je prejemnik fizična oseba),
  • namen plačila (npr. storitev, nakup blaga, avtorska pogodba,..).

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na javne uslužbence

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na javne uslužbence (Alenka Žaucer, Urad informacijskega pooblaščenca)

Vprašanje: Posameznik se je prijavil na razpisano delovno mesto javnega uslužbenca. Prejme sklep o neizbiri. Vloži zahtevo po ZDIJZ, da želi vpogledati v prijavo izbranega kandidata. Kako ravna organ?

Kultura odnosov med sodelavci

Vsak zaposleni si mora prizadevati za prijazne, odkrite in sproščene medsebojne odnose. V takem delovnem okolju so vsi bolj motivirani, raje prihajajo v službo, imajo več energije in vsak problem je lažje rešljiv.

Kakšen je postopek dostopa do informacij javnega značaja po ZDIJZ?

Postopek dostopa do informacij javnega značaja je poseben upravni postopek. Tako izhaja iz 2. odstavka 15. člena ZDIJZ, ki določa, da se za vprašanja postopka s pisno zahtevo, ki niso urejena s tem zakonom, subsidiarno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek (ZUP).

Prosilec je v zahtevi dolžan opredeliti, katero informacijo zahteva in kako se želi seznaniti z njo (prepis, vpogled, fotokopija, elektronski zapis). Informacijo lahko zahteva s pisno, t.j., s formalno zahtevo ali z neformalno zahtevo (recimo ustno, osebno, po telefonu).Pravno varstvo (pravico do pritožbe) ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja.

Kako izvajati poplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev?

Kdo so upravičenci za izplačilo?

Upravičenec za izplačilo je javni uslužbenec, ki je bil od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 zaposlen ali je bil zaposlen kadarkoli v navedenem obdobju ne glede na to, v kakšnem statusu je ob uveljavitvi zakona. To so torej javni uslužbenci, ki so bili s 1. 10. 2010 upravičeni do izplačila tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, ne glede na to, ali so pravico uveljavljali v sodnih postopkih ali ne.