Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Enoten klasifikacijski načrt za vzgojno-izobraževalne zavode

Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode

Evidenca dokumentarnega gradiva je temeljna evidenca o opravljanju del in nalog organa. Evidenca dokumentarnega gradiva se vodi o vseh zadevah, dosjejih in dokumentih, ki jih organ prejme ali nastanejo pri njegovem delu. Vodi se po vsebini zadev na podlagi načrta klasifikacijskih znakov.

Primer iz prakse -1

Učitelj, ki je prevzel eno uro nadomeščanja v razredu, kjer je učiteljica odsotna, trdi, da mora pripravo na delo napisati odsotna učiteljica, on samo prevzame izvajanje. Kako je v primeru, ko nadomeščanje traja več ur zaporedoma ali celo za daljše časovno obdobje? Kako je to urejeno z vidika odsotne učiteljice? Ona je namreč na bolniškem dopustu, kar pomeni, da ne sme opravljati delovnih obveznosti.

Varčevalni ukrepi 2015

Vlada in reprezentativni sindikati so 9. decembra 2015 podpisali Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, s katerim so se dogovorili za podaljšanje ukrepov, ki so bili uveljavljeni v letu 2014, in za nekatere spremembe, ki bodo v nadaljevanju ob povzetku vseh dosedanjih še posebej poudarjene. Ukrepi bodo uveljavljeni s sprejetjem Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 ter Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji … 

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva

 

Kaj morate vedeti o novostih novele Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih?

 

IZLOČANJE IN UNIČEVANJE IZVIRNEGA DOKUMENTARNEGA GRADIVA

V noveli ZVDAGA-A je dodano določilo, ki javnopravnim osebam predpisuje način izločanja in uničevanja izvirnega dokumentarnega gradiva, ki nima lastnosti arhivskega gradiva. Po preteku rokov hranjenja morajo namreč o nameravanem uničenju obvestiti pristojni arhiv, kadar bo ta zahteval to v pisnih strokovnih navodilih iz 34. člena zakona. V ta namen mora arhiv imenovati komisijo in ta mora gradivo, ki ga namerava uničiti, popisati, postopek uničenja pa dokumentirati z zapisnikom na podlagi tega popisa. Šele v 30 dneh po sestavi tega zapisnika o izločitvi in uničenju ter obvestilu pristojnemu arhivu, če ga ta zahteva v pisnih strokovnih navodilih iz 34. člena ZVDAGA, lahko javnopravna oseba gradivo uniči oziroma odda v industrijsko predelavo, če pristojni arhiv ne določi drugače. Vsebina zapisnika in popisa bo podrobneje določena z uredbo. 

Primer iz prakse -2

Ali lahko šola na šolski spletni strani objavi elektronske naslove zaposlenih, ali za to potrebuje soglasje delavcev, pri čemer gre v večini primerov za naslove z domeno guest.arnes.si, ki ga delavec ne more pridobiti drugače kot z zaposlitvijo v vzgoji in izobraževanju in je to na nek način službeni elektronski naslov?

Pravno podlago za objavo službenih elektronskih naslovov predstavlja II. odst. 106. čl. ZVOP-1, ki določa, da lahko upravljavci osebnih podatkov javnosti posredujejo in javno objavijo osebno ime, naziv ali funkcijo, službeno telefonsko številko in naslov službene elektronske pošte predstojnika in tistih zaposlenih, katerih delo je pomembno zaradi poslovanja s strankami, oziroma uporabniki storitev do uveljavitve posebnega zakona, ki bo uredil ta vprašanja. Omenjena določba pomeni samostojno pravno podlago, ki upravljavcu osebnih podatkov tako v javnem kot v zasebnem sektorju omogoča javno objavo določenih podatkov, četudi za to nimajo izrecne dodatne podlage v zakonu oziroma privolitve posameznika. Pri tem je upravljavec vezan zgolj v tem, da lahko objavi le tiste osebne podatke, ki so taksativno našteti v citirani določbi, ter da gre za podatke o predstojniku ali pa tistih zaposlenih, katerih delo je pomembno zaradi poslovanja s strankami oziroma uporabniki storitev.

E-dnevnik in e-redovalnica

E-dnevnik in e-redovalnica – obveznost sprejetja notranjih pravil
 
Ali mora šola, ki je pri zunanjem naročniku naročila storitvi e-redovalnica in e-dnevnik, pripraviti in dati v presojo notranja pravila? (Teh dokumentov nima več v papirni obliki.)
 
Ne le šole, temveč vse tako javne kot zasebne izobraževalne institucije, ki izvajajo pri državi potrjen program, imajo za to javno pooblastilo in so tako tudi ustvarjalci javnega arhivskega gradiva oziroma z dikcijo ZVDAGA javnopravne osebe. 

Ne pozabite – Obvezna uporaba e-računov od 1. 1. 2015!

Kaj je e-račun?
 
E-račun ni račun, ki je sestavljen v nekem računovodskem programu, natisnjen in nato skeniran v npr. pdf obliko in poslan po elektronski pošti. To je klasičen papirnati račun, le da je namesto preko Pošte Slovenija (ali DHL ali kake druge hitre pošte) poslan preko elektronske pošte (e-mail). 
 
E-račun je račun v standardu eSlog, ki je slovenski standard in ga tujci ne poznajo. Oblika zapisa je HTML. E-račun mora biti v tem primeru podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom enega od štirih izdajateljev (Hacom, Sigenca, ACNLB in Poštarca). E-račun bo moral imeti vizualizacijo v pdf. obliki, v standardu eSlog bo tudi za davčne namene ustrezen, obenem pa je skladen z zahtevami zakonodaje o DDV. 

Primer iz prakse – 3

a) Javni uslužbenec ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas pri enem delodajalcu in pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem za opravljanje dopolnilnega dela 8 ur na teden (147. člen ZDR1).

Javnega uslužbenca se šteje pri uporabniku proračuna, pri katerem ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom kot eno zaposlitev, pri drugem uporabniku proračuna, pri katerem opravlja dopolnilno delo 8 ur na teden, pa se šteje v deležu 0,2.

Kako ugotoviti, da vrtec/šola deluje zakonito?

Ravnateljeve naloge opredeljujejo predvsem šolski predpisi. Ker pa je ravnatelj še v vlogi direktorja zavoda, mu določajo naloge tudi drugi zakoni. Šole kot relativno majhni sistemi praviloma nimajo razvitih različnih služb (na primer: kadrovska, pravna ipd.), ki bi ravnateljem olajšale delo. Ni čudno, da zato pogosto občutijo z zakoni naložene naloge kot “okove”, nadete ravnatelju, in ne kot možen okvir delovanja šole. Zaradi tega skušam v prispevku na poljuden način predstaviti tudi povsem drugačen pogled na odnos ravnatelja do prava. Pozitiven pogled ravnatelja na šolske predpise pa je pogoj za kakovostno profesionalno delo in odnose na šoli. 

Kako lahko izboljšate komunikacijo s težavnimi sogovorniki?

Kako lahko izboljšate komunikacijo s težavnimi sogovorniki:

  • prilagajajte neverbalno komunikacijo (mimiko, gestiko, ton, dinamiko govora),
  • resnično poslušajte in poskušajte razumeti razmere,
  • ponovite ključne besede, 
  • postavljajte vprašanja,
  • prepoznajte pozitivne namene,
  • upoštevajte sogovornikove vrednote,
  • pojasnite svoje pozitivne namene,
  • spoštujte kritiko.