E-ravnatelj

Praksa šolske inšpekcije

Praksa šolske inšpekcije - neodzivanje staršev na vabilo za vpis v šolo Starši so bili vabljeni k vpisu otroka v prvi razred v mesecu februarju. Otroka niso vpisali v šolo kljub večkratnemu vabilu in pozivom. Kakšni bi bili pravilni postopki v primeru, da starši ne pridejo vpisat otroka (pozivi, pošiljanje ponovnih vabil)? Kakšni bi bili pravilni postopki, če se starši kljub ponovnim vabilom ne bi...

Postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja/direktorja

Postopek imenovanja in razrešitve urejata Zakon o zavodih v določbah 32. do 39. člena in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v določbah 53. do 59. člena. V postopku imenovanja ravnatelja se ne uporablja določb Zakona o splošnem upravnem postopku, temveč gre za uporabo pravil, ki se nanašajo na uresničevanje pravic iz delovnega razmerja, če z navedenima zakonoma niso določena posebna pravila. 

Zaščita informacijske zasebnosti

Zaščita informacijske zasebnosti učencev/dijakov ter strokovnih delavcev V šolskem okolju lahko hitro pride do vrste zelo neprijetnih situacij zaradi neprimerne in nepremišljene rabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V nadaljevanju podajamo priporočila, kako ravnati v določenih situacijah.

Obvezna oddaja M obrazcev preko točke e-VEM

Ne pozabite – s 1. 1. 2016 obvezna oddaja M obrazcev preko točke e-VEM Prijave in odjave iz zavarovanj ter sporočanje sprememb podatkov se opravlja na enotnih obrazcih M, ki so predpisani s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 37/11 in 57/11). Prijavo podatkov v obvezna socialna...