Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem
PRIROČNIK

Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem


Cena:
298,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev


Edinstvena zbirka: ažurirani in strokovno pripravljeni vzorci ter razlage zakonodajnih zahtev na portalu in v priročniku


Že več kot 10 let temelj strokovnega (zakonodajno skladnega) kadrovskega dela v praksi

Doslej je strokovne podlage uporabilo že več kot 550 kadrovikov!

KADROVSKO DELO V JAVNEM SEKTORJU PO NOVEM

Vemo, da odgovorni za zaposlene poleg vsakodnevnih obveznosti dobivate vedno nove naloge in projekte, potem pa je tu še nenehno spreminjajoča se zakonodaja, ki lahko pomeni vrh ledene gore, ko preprosto ne zmorete več.

Toda ni treba, da je tako.


Za pravilno in pravočasno uporabo številnih novosti v praksi uporabite edinstveno rešitev, ki vam zagotavlja:

 • celovite informacije s kadrovskega področja,
 • pravilno in učinkovito vodenje kadrovskih postopkov,
 • uporabna navodila in pripomočke za delo,
 • seznanitev z novostmi ter dobro prakso.

Kot aktivni naročnik priročnika neomejeno dostopajte do portala in s tem do:

 • aktualnih novic,
 • strokovnih napotkov,
 • uporabnih vzorcev, obrazcev,
 • pregleda aktualnih razpisov,
 • primerov iz prakse,
 • odgovorov na konkretna vprašanja,
 • zbirk pravnih predpisov.

KAJ MENIJO NAROČNIKI O NAS

»Želela bi pohvaliti vaše tiskovine, saj se spreminjajo ažurno glede na spremembe zakonodaje. Pohvalila bi tudi nazorno napisan seznam glede menjave vsebin, katere strani se izločijo, koliko jih je in katere so prestavljene na portal.
Portal je pregleden, jasen, vsebinsko bogat in res zelo uporaben. Zelo dobro je, da imamo možnost postavljanja vprašanj kot tudi pregled odgovorov na vprašanja drugih. V tej točki bi želela pohvaliti vašo ekipo glede res hitrega odziva.«

Lea Toman, SLG Celje


Uporabite preverjene vzorce, ki jih pripravljajo priznani slovenski strokovnjaki.
Bodite obveščeni o spreminjajočih se zahtevah.
Zavedajte se svojih obveznosti.
Izognite se kaznim in s tem zaščitite svojo organizacijo.


Online izdaja vključuje:

 • - Dostop do portala E-KADROVIK
 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta


Poslovna izdaja vključuje:

 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Tiskano izdajo priročnika


Tiskana izdaja

Vnaprej pripravljeni praktični vzorci, primeri, pravilniki, pogodbe

Sklep o prenehanju POZ po ZUPPJS17

Ugotovitev obstoja delovnega razmerja

Priročnik Kadrovsko delo v javni upravi po novem

Prelistajte priročnik

Vsebina

Organizacija in sistemizacija delovnih mest

 • Organizacija in sistemizacija v javnem sektorju
 • Položaji in nazivi
 • Kadrovski načrti in kadrovske evidence

Obveznosti javnega uslužbenca in delodajalca ob zaposlitvi, prijava v obvezna socialna zavarovanja in postopek zaposlitve javnega uslužbenca

 • Obveznosti javnega uslužbenca ob zaposlitvi
 • Obveznosti delodajalca ob zaposlitvi
 • Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja – novosti ureditve
 • Urejanje, razporejanje in evidentiranje delovnega časa
 • Postopek zaposlitve javnega uslužbenca
 • Obveznosti delodajalca in delavca na področju varnosti in zdravja pri delu
 • Varovanje dostojanstva zaposlenih
 • Pravno varstvo pravic javnih uslužbencev in alternativno reševanje sporov v javnem sektorju
 • Ravnanje s podatki o javnih uslužbencih in varstvo osebnih podatkov
 • Informacije javnega značaja in obveznosti subjektov javnega sektorja

Pogodba o zaposlitvi

 • Obvezna vsebina pogodbe o zaposlitvi
 • Obveznosti pogodbenih strank: javnega uslužbenca in delodajalca
 • Posebnosti pogodbe o zaposlitvi:
 • Poskusno delo
 • Opravljanje pripravništva in posebnosti volonterskega pripravništva
 • Premestitev javnega uslužbenca
 • Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Novosti, interventni ukrepi na področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

 • Ureditev prenehanja pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1 in ZJU
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 • Redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1
 • Varstvo nekaterih kategorij delavcev
 • Najnovejša odločba Ustavnega sodišča RS glede pravilnega vročanja odpovedi delovnega razmerja delavcu po pošti

Inšpekcijsko nadzorstvo

 • Splošno
 • Inšpekcijsko nadzorstvo v javnem sektorju
 • Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev in inšpekcija za plače v javnem sektorju
 • Pristojnosti inšpektorjev Inšpektorata za delo
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A)

Plačni sistem javnega sektorja

 • Opredelitev temeljnih pojmov plačnega sistema
 • Plača
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti javnih uslužbencev
 • Napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred
 • Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v javnem sektorju
 • Urejanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v nevladnih organizacijah
 • Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence
 • Odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest v javnem sektorju
 • Dodatki kot del plače zaposlenih v javnem sektorju

Napotitev javnega uslužbenca na delo v tujino in plačilo za delo v tujini

 • Napotitev na delo v tujino
 • Razmejitev med napotitvijo na delo v tujino in napotitvijo zaposlenega na službeno potovanje v tujino
 • Plača in drugi prejemki javnih uslužbencev, napotenih na delo v tujini

Učinkovito upravljanje s kadri v javnem sektorju

 • Letni pogovor s sodelavcem

VZORCI NA PORTALU

 • Postopki zaposlovanja
 • Pogodba o zaposlitvi
 • Sklepanje pogodbe o zaposlitvi
 • Med delovnim razmerjem
 • Letni pogovor s sodelavcem
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Pravice, obveznosti ter odgovornosti javnih uslužbencev
 • Splošni akti
 • Uporabno
 • Uporabne preglednice
 • Zakonodaja
 • Sodna praksa
 • Odgovori na vaša vprašanja

Iz priročnika

Pomembne zakonske spremembe

V zadnjem obdobju je bilo sprejetih kar nekaj zakonskih in drugih sprememb, med njimi najpomembnejše:
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D), Uradni list RS, št. 55/2017.
 • Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve, Uradni list RS, št. 53/207.
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela – ZID-1A, ki je pričel veljati 21. oktobra 2017. Zakon vsebuje spremembe in dopolnitve, ki bodo omogočile inšpekciji dela učinkovitejše delo, saj vsebuje nove možnosti ukrepanja inšpektorja. Bistvena novost namreč je, da lahko inšpektor za delo odredi delodajalcu, da mora z določeno osebo skleniti pogodbo o zaposlitvi.
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1A), Uradni list RS, št. 55/2017.
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVRT-F), Uradni list RS, št. 55/2017.
 • Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, Uradni list RS, št. 59/2017.

Odločitev za upokojitev ali nadaljnje delo javnih uslužbencev, ki izpolnijo pogoje za upokojitev

Uvodoma je treba poudariti, da ureditev, ki določa prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, velja samo v javnem sektorju. Sicer pa je treba upoštevati, da pogoje, ki jih mora javni uslužbenec izpolnjevati za upokojitev, določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2.

V javnem sektorju tako od 1. junija 2012, ko je bil uveljavljen ZUJF, velja, da javnemu uslužbencu po odločitvi delodajalca preneha veljati pogodba o zaposlitvi, ko izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi je zakon določal za javne uslužbence, ki so izpolnili vse pogoje za upokojitev, določene v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, torej tako delovno oziroma pokojninsko dobo kot starost. To pomeni, da je javnemu uslužbencu, ki bi mu prenehala pogodba o zaposlitvi na tej podlagi, bila ob upokojitvi odmerjena pokojnina brez odbitkov.

Po določbah 188. in 246. člena ZUJF pogodba o zaposlitvi javnemu uslužbencu ni prenehala, če sta se z delodajalcem dogovorila za nadaljevanje delovnega razmerja in sta sklenila dogovor, v katerem sta navedla, za koliko časa sklepata dogovor in zaradi katerih razlogov.

Ureditev glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi z možnostjo sklenitve dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja, določena v ZUJF, je veljala do 31. 12. 2016.

Za leto 2016 je veljal ZUPPJS16, ki je vseboval enako ureditev glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi, dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja pa je bilo možno skleniti le za eno leto, kar pomeni, da bodo dogovori, sklenjeni v letu 2016, potekli v letu 2017.

V letu 2017 pa velja drugačna ureditev, zato morajo biti delodajalci posebej pozorni, da ne bodo posegali v pravice javnih uslužbencev oziroma da ne bodo po nepotrebnem sklepali dogovorov o nadaljevanju delovnega razmerja z javnimi uslužbenci, ki bodo v letu 2017 pridobili pravico do starostne pokojnine. ZUPPJS17 takih dogovorov namreč ne predvideva.

Varstvo osebnih podatkov v postopkih zaposlovanja v javnem sektorju

Pri vodenju postopkov zaposlovanja novih sodelavcev in izbiri najboljšega kandidata za zaposlitev na prosto delovno mesto se pogosto v praksi postavljajo vprašanja delodajalcem, katere podatke sme zahtevati od kandidatov za zaposlitev ali sme postaviti določeno vprašanje ali ne, da ne bi kršil pravil o varovanju dostojanstva kandidatov za zaposlitev, kot izhajajo iz delovne zakonodaje, ali predpisov o varovanju osebnih podatkov. Istočasno se tudi kandidatom za zaposlitev ob določenem vprašanju ali zahtevanem podatku v postopku zaposlovanja postavi dvom, ali odgovoriti ali ne na konkretno vprašanje, ki od njega zahteva razkritje ali posredovanje osebnega podatka ali podatka o njegovi družini.
Zakonodaja v zvezi s tem vprašanjem ne loči med delodajalci v zasebnem in javnem sektorju, torej za javni in zasebni sektor veljajo načeloma enaka pravila zbiranja in drugih oblik obdelave osebnih podatkov kandidatov za zaposlitev in zaposlenih, ki so določena predvsem v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) ter Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

Osnovna pravila, katere osebne podatke sme delodajalec zahtevati oziroma zbirati od kandidatov za zaposlitev, določa Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1), in sicer določa naslednja pravila:

-         delodajalec sme od kandidata zahtevati le predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela,

-         delodajalec pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ne sme od kandidata zahtevati podatkov o družinskem oziroma zakonskem stanu, o nosečnosti, o načrtovanju družine oziroma drugih podatkov, če niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem,

-         delodajalec ne sme pogojevati sklenitve pogodbe o zaposlitvi s pridobitvijo podatkov iz prejšnjega odstavka ali z dodatnimi pogoji v zvezi s prepovedjo nosečnosti ali odlogom materinstva ali z vnaprejšnjim podpisom odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca,

-         pri zaposlovanju lahko sicer delodajalec preizkusi znanja oziroma sposobnosti kandidatov za opravljanje dela, za katero se sklepa pogodbo o zaposlitvi, zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela, vendar pa se preizkus znanja oziroma sposobnosti kandidata ali ugotovitev zdravstvene zmožnosti kandidata ne sme nanašati na okoliščine, ki niso v neposredni zvezi z delom, za katerega se sklepa pogodbo o zaposlitvi.

V skladu z izrecno določbo drugega odstavka 29. člena ZDR-1, kandidat ni dolžan odgovarjati na vprašanja, ki niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem.

 

Splošni pogoji

Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo. Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Ob naročilu online izdaje priročnika pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Poglejte si še naslednje produkte: