Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Kontrolna mapa za pripravo na obisk inšpektorja za delo
KONTROLNA MAPA

Kontrolna mapa za pripravo na obisk inšpektorja za delo


Cena:
248,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Kako smo lahko čim bolje pripravljeni na obisk inšpektorja za delo?


Inšpektorat za delo še vedno ugotavlja kršitve pri izrabi letnega dopusta in izplačilu regresa.

V letu 2017 so inšpektorji ugotovili 235 kršitev glede odmere in izrabe letnega dopusta, pri čemer se jih je 99 nanašalo na dolžnost delodajalca, da do 31. marca delavce pisno obvesti o odmeri letnega dopusta za tekoče leto. V tem obdobju so sledile tudi kršitve glede izrabe letnega dopusta (66 kršitev).

Vir: Letna poročila Inšpektorata za delo

Na področju nadzora delovnih razmerij je inšpektorat v letu 2017 prejel 5.573 novih prijav, že od leta 2009 pa ugotavljajo največji delež kršitev na področju plačila za delo. V letu 2017 so ugotovili kar 6064 kršitev na tem področju, kar je največ doslej, med njimi so najbolj izstopale kršitve v zvezi s plačilnim dnem ter (ne)izplačilom regresa za letni dopust. S spremembo Zakona o inšpekciji dela je bila v zvezi z neizplačilom plač dodana možnost ukrepanja inšpektorju za delo, in sicer da lahko v primeru, ko je bil pri zavezancu v obdobju preteklih 12 mesecev dvakrat ali večkrat pravnomočno ugotovljen prekršek, da ni izplačal plače v skladu z določbami o plačilnem dnevu, kot to določa zakon, ki ureja delovna razmerja, začasno prepove opravljanje delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti.

Kadrovsko administracijo in postopke morate zato imeti v celoti usklajeno s številnimi zakonodajnimi zahtevami, le tako boste v vsakem trenutku pripravljeni na obisk inšpektorja za delo.

Da bi se izognili takšnim skrbem za vaše podjetje in pri roki vedno imeli zanesljivo oporo za svoje delo, smo v sodelovanju s strokovnjaki pripravili edinstven pripomoček.


S strokovnimi navodili za pravilno ravnanje ter seznami in postopkovniki za preverjanje dokumentacije boste:

 • Dobili hiter in jasen pregled nad izpolnjevanjem zakonskih zahtev – s pomočjo pojasnil zakonodajnih in strokovnih zahtev ter postopkov, ki so vedno pri roki.
 • Učinkovito zmanjšali administracijo in s skrajšanjem postopkov prihranili veliko časa in denarja – preprosto uporabite vzorec iz zbirke obveznih in priporočljivih dokumentov.
 • Enostavno vpeljali ukrepe za preprečevanje kršitev – preko enostavnih, strokovnih in preglednih navodil na kaj morate biti posebej pozorni in katerih napak si ne smete privoščiti.
 • Vedno pripravljeni na obisk inšpektorja za delo – nasveti: katere dokumente bo inšpektor verjetno zahteval in kako se ob obisku odzvati.

Kontrolna mapa je zasnovana tako, da lahko vanjo shranjujete vso dokumentacijo in zapise (zapisnike, opombe, dokazila, sporočila, dopise …), kar vam omogoča celovit pregled in trajno shranjevanje na enem mestu.

KAJ DOBITE:

 • - A4 mapa s strokovnimi podlagami za arhiviranje dokumentacije
 • - Digitalne vzorce za takojšnjo uporabo
 • - Online izdajo celotne vsebine
 • Enostavna navigacija

  Hitro iskanje

  24-urni dostop z vsemi napravami

Vsebina

Zakon o inšpekcijskem nadzoru

 • splošno, načela in organiziranost
 • pravice, dolžnosti in pooblastila inšpektorjev
 • postopek pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora
 • ukrepi inšpektorjev
 • odškodninska odgovornost
 • kazenske določbe

Inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij

 • pristojnosti
 • pooblastila
 • postopek nadzora (inšpekcijski, prekrškovni)
 • ukrepi inšpektorja za delo
 • nadzor, najpogostejše kršitve in ukrepi

Posebnosti inšpekcijskega nadzora v zasebnem in javnem sektorju

 • plačilo za delo
 • delovni čas, odmori in počitki ter evidence na področju dela
 • najpogostejše kršitve

Kratka vsebina portala:

 • Splošno
 • Zakonodaja
 • Interni pravilniki (obvezni in priporočljivi)
 • Dokumentacija pri urejanju delovnih razmerij
 • Mobing oz. ukrepi za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu
 • Varstvo osebnih podatkov
 • Obveščanje sindikata
 • Študentsko delo in delo dijakov
 • Delavci napoteni na delo v tujino in zaposlovanje tujcev
 • Opravljanje dela na osnovi drugih pravnih oblik Področje varnosti in zdravja pri delu
 • Kontrolni listi

Vsi dokumenti so primerni za sprotno izpolnjevanje in prilagajanje potrebam. Dokumente lahko shranite v e-obliki ali natisnete.

Iz priročnika

Inšpektor za delo - simbolični izsek iz kontrolne mape.

Inšpektorat za delo

2 Zakon o inšpekciji dela in pristojnosti inšpekcije za delo (Roman Pečnik)

2.1 Veljavna ureditev in spremembe 2017 - primerjava

Prvega aprila 2014 je začel veljati novi Zakon o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 19/2014, v nadaljevanju ZID-1), s katerim je bil med drugim uveden nov institut »strokovnega pomočnika«, ki bo inšpektorje razbremenil administrativnih nalog. Zakon prav tako zaostruje kaznovalno politiko za prekrške, saj lahko inšpektorji zdaj izrekajo tudi globe v kateri koli višini predpisanega razpona, pri čemer upoštevajo težo in okoliščine prekrška.

Enaindvajsetega oktobra 2017 so začele veljati tudi spremembe in dopolnitve Zakona o inšpekciji dela, s katerimi so inšpektorji za delo dobili dodatni pooblastili, in sicer dolžnost, da ob ugotovitvi elementov delovnega razmerja, ob izdaji prepovedne odločbe, delodajalcem odredijo tudi vročitev pogodbe o zaposlitvi delavcu, ki delo neupravičeno opravlja na kakšni drugi pravni podlagi, ter možnost, da delodajalcem prepovejo opravljanje dela, kadar ti dvakrat ali večkrat ne izplačajo plač delavcem. Spremembe so bile sprejete kot odziv na dejansko problematiko, saj se v praksi najpogosteje pojavljajo kršitve v zvezi s plačilom za delo, z vidika pravic delavcev pa je pomembno tudi, da lahko inšpektorji za delo bolj učinkovito ukrepajo v primerih ugotovitve neupravičenega prekarnega dela (delo na podlagi avtorske ali podjemne pogodbe, študentsko delo ipd.).

V skladu z ZID-1 je Inšpektorat Republike Slovenije za delo (v nadaljevanju inšpektor za delo) pristojen za nadzorstvo nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov s področij varnosti in zdravja pri delu, delovnih razmerij, minimalne plače, trga dela in zaposlovanja, dela in zaposlovanja tujcev, sodelovanja delavcev pri upravljanju in stavk, razen če je z zakonom določeno drugače. Poleg tega inšpektor za delo opravlja tudi nadzorstvo nad izvajanjem tistih predpisov, ki to izrecno določajo.

Inšpektor za delo je upravni organ v sestavi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Delovno področje organa je določeno z ZID-1. Organizacija dela in pristojnosti Inšpektorata za delo pa so določene tudi z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007 – uradno prečiščeno besedilo). Oba zakona urejata splošna načela inšpekcijskega nadzora, organizacijo inšpekcij, položaj, pravice in dolžnosti inšpektorjev, pooblastila inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijske ukrepe in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom.

Vsak delodajalec je zavezan urediti vso potrebno delovnopravno dokumentacijo (pogodbe o zaposlitvi; akt o sistemizaciji, s katerim delodajalec določi pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu; oceno varnosti in tveganja in z njo povezano določitev pooblaščenega zdravnika ter druge splošne in individualne pravne akte). Vse to se marsikateremu delodajalcu lahko zdi nepomembno, vendar samo do trenutka, ko nastopi konfliktni položaj med delavcem in delodajalcem ali ko se zgodi poškodba pri delu ali ko delodajalca obišče inšpektor za delo. Veljavna zakonodaja je obveznosti delodajalcev oziroma pristojnosti inšpektorjev za delo še povečala.

Področje dela oziroma vsebinsko področje nadzora in vsebino tega določata v največji meri Zakon o delovnih razmerjih ter Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Ker gre za dve različni področji nadzora, ki se sicer navezujeta na delovna razmerja, se razlikuje tudi področje dela oziroma način opravljanja nadzora. Pri delovnih razmerjih inšpektor za delo največkrat nadzira urejenost internih individualnih in splošnih aktov delodajalca (pogodb o zaposlitvi, listin o izplačilih plač, nadomestilih, dodatkih itd.), na podlagi katerih se ugotavljajo kršitve pravic in obveznosti delodajalca in delavcev.

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih inšpektor za delo nadzira uporabo zakonov in predpisov, ki urejajo odnose med delodajalci in delavci. Iz prakse izhaja, da inšpektor za delo največkrat obravnava:

-          obveznosti delodajalcev, da z delavci sklenejo pogodbe o zaposlitvi ob nastopu delovnega razmerja,

-          obveznosti delodajalcev, da zaposlene prijavljajo v predpisanih rokih pristojnim organom pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja,

-          spoštovanje določb v zvezi z delovnim časom, plačami, zaposlovanjem delavcev ter zlasti mladoletnikov, žensk, nosečnic, invalidov, tujcev in drugih varovanih kategorij,

-          pogoje dela, zaščito vseh zaposlenih in predvsem varovanje zaščitenih kategorij.

Tudi področje nadzora varnosti in zdravja pri delu opravlja inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu v okviru Inšpektorata za delo. Inšpektor za delo nadzoruje izvajanje Zakona o varnosti in zdravju pri delu, predpisov, izdanih na njegovi podlagi, internih aktov delodajalca in drugih predpisov o varnosti in zdravju pri delu.

Inšpekcijsko nadzorstvo s področja varnosti in zdravja pri delu obsega predvsem:

-          neposreden nadzor objektov in delovnih prostorov in delovnih mest,

-          ugotavljanje pogojev za delo v prostorih in na deloviščih,

-          ustreznost sredstev za delo (strojev, orodij, opreme), osebne varovalne opreme,

-          izvajanje zdravstvenih pregledov itd.

Delodajalec je dolžen v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu obveščati inšpekcijo za delo zlasti o:

-          začetku delovnega procesa, kjer obstaja večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare,

-          poškodbah, ki terjajo najmanj 3 (tri) dni bolniške odsotnosti,

-          kolektivni nezgodi, poklicni bolezni oziroma drugem nevarnem pojavu,

-          smrtni poškodbi (v tem primeru mora delodajalec obvestiti tudi policijo).

Inšpektorji za delo s področja delovnih razmerij opravljajo nadzor tudi na nekaterih drugih področjih, kjer je to s predpisi izrecno določeno, kot na primer na področju nacionalnih poklicnih kvalifikacij, zaposlovanju invalidov, prepovedi zaposlovanja na črno itd.

Inšpektor za delo izvaja tudi inšpekcijski nadzor nad delom javnih socialnovarstvenih zavodov, koncesionarjev in drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki izvajajo socialnovarstvene storitve na podlagi dovoljenja za delo. Inšpektorat za delo izvaja prav tako nadzor nad delom drugih izvajalcev, ki izvajajo dopolnilne, razvojne in preventivne programe na področju socialnega varstva ter varstva otrok in družine po posebni pogodbi o sofinanciranju.

Inšpektor za delo pri svojem delu sodeluje z državnimi organi ter drugimi javnimi in zasebnimi subjekti, ki delujejo na področjih iz pristojnosti inšpektorata, kot tudi s sindikalnimi oziroma strokovnimi združenji delavcev in združenji delodajalcev ter raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter strokovnjaki na področju dela.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.