Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Zakon o javnem naročanju ZJN-3
PRIROČNIK

Zakon o javnem naročanju ZJN-3


Cena:
298,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Kako zadnje odločitve Državne revizijske komisije razlagajo pomembna vprašanja javnega naročanja:
 • Kdo je lahko podizvajalec po ZJN-3?
 • Kaj je poslovna skrivnost?
 • Kateri so razlogi za izključitev ponudnikov iz postopkov javnega naročanja?
V sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki s področja javnega naročanja pojasnjujemo ta in druga aktualna vprašanja:
 • nedopustnost dvakratnega pozivanja k dopolnitvi ESPD obrazca,
 • nepopoln obrazec ESPD glede podatkov o nekaznovanosti ponudnika in oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika oziroma ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku,
 • nepravilna dopolnitev oziroma zamenjava referenčnega obrazca – prepoved dvakratnega pozivanja k dopolnitvi ponudbe,
 • prepoved dvakratnega pozivanja k dopolnitvi,
 • pozivanje k dopolnjevanju ponudbe načeloma ni naročnikova dolžnost,
 • nedopustnost dopolnjevanja ponudbe v delu, ki se nanaša na merila,
 • nedopustnost dopolnjevanja pomanjkljivega ponudbenega predračuna…

Za strokovno oporo na področju javnega naročanja si zagotovite priročnik:

Priročnik vam omogoča:

 • natančen in celovit pregled nad določbami ZJN–3A;
 • strokovna pojasnila vrhunskih strokovnjakov – za zakonodajno skladno delo,
 • razlaga aktualnih odločitev Državne revizijske komisije,
 • za naročnike in ponudnike.

Online izdaja vključuje:

 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24 urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta


Poslovna izdaja vključuje:

 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24 urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Tiskano izdajo priročnika


Tiskana izdaja

Vsebina

Splošne določbe

 • Predmet zakona
 • Definicije pojmov
 • Načela javnega naročanja
 • Zavezanci
 • Dejavnosti na infrastrukturnem področju
 • Posebne situacije
 • Področje uporabe
 • Izjeme, za katere se zakon ne uporablja
 • Posebni primeri
 • Kaj prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-3A)

Pravila, ki se uporabljajo za oddajo javnih naročil

 • Postopki
 • Tehnike in instrumenti za elektronsko in skupno javno naročanje
 • Objavljanje in transparentnost
 • Izvedba postopka
 • Uredba o zelenem javnem naročanju

Izvedba javnega naročila

 • Posebni pogoji za izvedbo javnega naročila in zavarovanje tveganj pri javnem naročanju
 • Podizvajalci
 • Spremembe pogodbe v času njene veljavnosti
 • Odstop od pogodbe
 • Zavrnitev vseh ponudb
 • Evidenčna javna naročila

Dodatne vsebine zakona

 • Oddajanje javnih naročil za socialne in druge posebne storitve
 • Projektni natečaji
 • Poročila in statistika
 • Prekrškovni organ

Praksa Državne revizijske komisije

 • Dopolnjevanje, popravljanje, spreminjanje in pojasnjevanje ponudb
 • Javno naročilo storitev ali koncesija storitev - razmejevanje
 • Določanje tehničnih specifikacij, dopolnjevanje ponudb
 • Merila, ki se nanašajo na reference in kadrovske vidike poslovanja ponudnika
 • Dopolnjevanje in spreminjanje ponudb, ugotavljanje tehnične sposobnosti ponudnikov in sklicevanje na zmogljivosti
 • drugega subjekta
 • Razlogi za izključitev ponudnikov iz postopkov javnega naročanja
 • Obrazložitev odločitve o oddaji naročila
 • Objava podatka o zagotovljenih sredstvih v odločitvi o oddaji naročila
 • Dopustne dopolnitve ponudbe
 • Določitev meril za oddajo javnega naročila
 • Preprečevanje nasprotja interesov in predhodno sodelovanje ponudnikov v postpkih javnega naročanja

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

 • Uvod
 • Spremenjena postopkovna pravila pravnega varstva v postopkih javnega naročanja
 • Sodno varstvo
 • Prekrški
 • Prehodne in končne določbe

Vpliv nove gradbene zakonodaje na javna naročila

 • Prenos direktov
 • Javni interes
 • Izjeme od uporabe Gradbenega zakona
 • Pogoji za sodelovanje v postopkih javnih naročil

UPORABNI DOKUMENTI

Dokumentacija

 • Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročil: odprti postopek po 40. členu ZJN (blago, storitve, gradnje)
 • Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila za konkurenčni postopek s pogajanji po 44. členu ZJN-3
 • Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila male vrednosti
 • Sklep o začetku postopka
 • Obvestilo udeleženim v postopku
 • Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika
 • Izjava o nepovezanosti z izbranim ponudnikom
 • Izjava o družbenikih

Zakonodaja

 • Zakon o javnem naročanju ZJN-3
 • Z akon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju ZJN3-3A
 • Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV)
 • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
 • Uredba o določitvi standardnega obrazca za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila
 • Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
 • Uredba o zelenem javnem naročanju

Uporabne povezave

 • Državna revizijska komisija
 • Uradni list: Portal javnih naročil
 • Portal EU
 • Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje
 • Javna naročila - EU
 • Sodišče Evropske unije
 • Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije (ESPD)
 • Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
 • SIMAP - Šifre in nomenklature - CPV

Praksa Državne revizijske komisije

 • 018-082/2016-6 (Podizvajalec je v pogodbenem razmerju le s ponudnikom)
 • 018-219/2015-9 (Zagotavljanje konkurence med ponudniki)
 • 018-119/2017-6 (Označevanje poslovne skrivnosti)

Praktičen prikaz uporabe portala e-JN - elektronsko javno naročanje in oddaja ponudb

 • spletni seminar

Iz vsebine

Uvod urednice

S 1. 4. 2015 smo začeli uporabljati Zakon o javnem naročanju (ZJN-3A), ki v našo pravno ureditev na področju javnega naročanja in projektnih natečajev prinaša vrsto sprememb. Te so na eni strani posledica združitve klasičnega in infrastrukturnega področja, kar samo po sebi niti ne predstavlja takšnega problema, kot ga predstavlja dejstvo, da je zakonodajalec nekritično prenesel direktive, in sicer Direktivo 2014/24/EU z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES, Direktivo 2014/25/EU z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES ter Direktivo 2014/23/EU z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb.

Čeprav je zakonodajalec želel poenostaviti postopke, doseči učinkovito in gospodarno javno naročanje[1] ter omejiti korupcijska tveganja, so zaradi nekritičnega prenosa direktiv ostala odprta pomembna pravna vprašanja, za katere že sedaj lahko rečemo, da bodo predmet sporov. Zakon sicer prinaša vrsto novosti, na začetku naj omenimo zahtevo po spoštovanju okoljske, socialne in delovnopravne zakonodaje v postopkih javnega naročanja. Podana je nova definicija dopustne ponudbe kot tiste, ki jo naročnik lahko sprejme, mejne vrednosti za uporabo zakona ter objav so dvignjene, opuščene so tudi storitve iz tako imenovanega seznama B. Zakon določa posebna pravila za socialne in druge posebne storitve, pravila glede tako imenovanih in-house javnih naročil so v zakonu bolj jasno opredeljena. Prav tako so roki za oddajo ponudb krajši, bistveno so spremenjena pravila glede vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, kar bo postopke oddaje javnih naročil v določenih primerih podaljšalo, čeprav za to po našem mnenju za takšno ureditev ni nekega razumnega razloga. Komunikacija med naročnikom in ponudniki po novem praviloma poteka z elektronskimi komunikacijskimi sredstvi, s tem pa so povezana tudi pravila glede vročitve obvestila o oddaji javnega naročila, pri čemer je upoštevano tako imenovano prehodno obdobje. Zakon po novem ohranja tudi možnost, da naročniki pri naročanju blaga in storitev 20% skupne vrednosti vseh sklopov oz. do vrednosti 80.000 EUR oddajo brez uporabe določb ZJN-3A, kar med drugim omogoča, da lahko javni zavodi (šole, vrtci …) brez uporabe pravil o javnem naročanju kupujejo lokalno pridelano hrano. Zakon na novo določa tako obligatorne kot tudi fakultativne razloge za izključitev in pogoje za sodelovanje. Pristop zakonodajalca v tem delu je bistveno drugačen kot doslej, neposredna plačila podizvajalcem namreč niso več obvezna, uvaja se tudi nov enotni evropski dokument – ESPD. Merilo po novem je ekonomsko najugodnejša ponudba, kar pa ne pomeni, da ceno kot merilo ni več dopustna. V ZJN-3A je tudi ukinjen institut dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, zakon prav tako želi na različne načine preprečiti nasprotje interesov in določa pogoje, pod katerimi je v fazi izvedbe mogoče spremeniti pogodbo, pri tem pa določa, da zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe ali okvirnega sporazuma kljub temu, da je v 72. členu Direktive 2014/24 ta vrednost 50 odstotkov.

Sama struktura priročnika je nastala na podlagi zakonskega teksta, kar omogoča preglednost vsebin. V osnovnem priročniku smo predstavili vsebino zakona, seveda pa bomo to vsake tri mesece nadgrajevali z aktualno prakso tako Državne revizijske komisije kot tudi s sodbami sodišča EU, ki so pomembne za prakso naročnikov in ponudnikov. Že v tem delu moram omeniti, da bo prav praksa Sodišča EU postavila pravila o tem, kako bomo razlagali pravico naročnika, da med drugim dopusti »spremembo« ponudbe, o čemer so v strokovni javnosti stališča različna. Glede na dejstvo, da zoper odločitve Državne revizijske komisije ni učinkovitega pravnega sredstva v smislu možnosti razveljavitve te odločitve, je še toliko bolj pomembna praksa te komisije, ki bo vsem udeležencem vodilo za delo. Zato bomo, kot rečeno, prakso spremljali in s tem nadgrajevali vsebino priročnika.

mag. Marija Bukovec Marovt

[1] Predlog zakona o javnem naročanju »ocena stanja in razlogi za sprejem«

 

Splošni pogoji

Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo. Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Ob naročilu online izdaje priročnika pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Poglejte si še naslednje produkte: