Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Vodja investicij v javnem sektorju
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Vodja investicij v javnem sektorju


Cena:
1.090,00 €
981,00 €
(DDV ni vključen v ceno)
Posebna ponudba velja le za hitre prijave do 26.4.2018
Izberite datum in lokacijo izobraževanja:
- +

Prijave sprejemamo do 21. 5. 2018.

PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Novi edinstveni program za vodje oddelka za investicije!

funkcija vodje investicij je izjemno pomembna in odgovorna. Ste ključni pri pripravi razpisov za gradnjo, sodelujete pri izboru izvajalca gradbenih del, koordinirate deležnike v investicijskem projektu in skrbite za zaprtje finančne konstrukcije investicijskega projekta.

Ste pred pomembnim izzivom - razpoložljiva sredstva morate porabiti transparentno in v skladu z aktualno zakonodajo. Še več – treba je poiskati možnosti za dodatna sredstva, saj obseg financiranja investicij, v primeru občin, iz državnega proračuna znaša namreč v povprečju le med 60 in 70% (vir: Skupnost občin Slovenije).

Prav tako se pričakuje, da kot vodja obvladate vodstvene veščine in ste vešči komuniciranja s podrejenimi.

Povezali smo se s kompetentnimi strokovnjaki in posebej za vaše potrebe edini na našem trgu ponujamo povsem novi izobraževalni program.

Ob vsem pa – kvaliteta in energetski prihranki projektov morajo biti doseženi! Javni sektor ima sploh vodilno vlogo pri doseganju prihrankov energije. Od letos naprej lahko namreč organizacije iz javnega sektorja kupujete samo energetsko varčne stavbe, proizvode in storitve (Vir: portal Energetika).

Odgovornost je velika, še posebej, ker morate upoštevati kompleksno zakonodajo, kot so:

 • Zakon o javnem naročanju (ZJN; Uradni list RS, št. 91/15),
 •  novi Gradbeni zakon (GZ; Uradni list RS, št. 61/17,),
 • Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št./06, 54/10 in 27/16);
 • Energetski zakon (EZ; Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15);
 • Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št./11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14, 91/15 – ZJN-3 in 51/17);
 • in ostalo zakonodajo.
Program obsega pet modulov:
 • tri praktične delavnice, na katerih boste pridobili pojasnila zakonodaje ter priporočila za pravočasno ukrepanje pred morebitnimi zapleti;
 • dva sklopa študijskih gradiv za osvežitev in nadgradnjo znanja, ki ju prejmete na vaš elektronski naslov.


Na edinem tovrstnem izobraževanju pridobite KORISTI:

 • Zakonsko skladno izvedbo del, pripravo in spremljanje investicij - praktične razlage novosti s področja gradenj in javnih naročil ter s področja energetske učinkovitosti.
 • Priporočila in usmeritve vrhunskih strokovnjakov, ki obravnavajo področja, ki sodijo točno v domeno vašega obsega del.
 • Pridobite dodatna, nepovratna sredstva – naučite se pripraviti projekt na način, da prepričate razpisodajalca sredstev.
 • Pravilno pripravite in oddate javno naročilo.
 • Suverena komunikacija in odlični medsebojni odnosi s sodelavci.

+ Takojšnja strokovna opora – takoj pridobite strokovni odgovor na vaše specifično vprašanje!

Program je namenjen vodjem oddelka za investicije v občinah, upravnih enotah, agencijah in javnih zavodih, vodjem projektov in direktorjem občinskih uprav.

Vsebina

1. MODUL: delavnica

Nepovratna sredstva za javni sektor (Beno Stern, MBA)

30. maj 2018

Politični okvir:

 • Strategija Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast, Strategija razvoja Slovenije 2030
 • Glavne politike razvoja in raziskav, inovacij, sociale in zaposlovanja, trajnostnega razvoja, vseživljenskega učenja, ...
 • Kohezijska politika, kmetijska politika, ribiška in pomorska politika v Sloveniji kot okvir dodeljevanja sredstev za skladen regionalni razvoj,
 • Evropsko teritorialno sodelovanje skozi čezmejno, transnacionalno in medregionalno sodelovanje

Finančni okvir:

 • Centralizirani viri v Bruslju
 • Obzorje 2020, Cosme, Erasmus+, Life, EaSI,...
 • Decentralizirani viri in razpisi v Sloveniji
 • Razpisi Evropskega teritorialnega sodelovanja

Projektni okvir:

 • Pomen razvojne strategije za občine in podjetja, osredotočenost na ekonomsko, socialno in okoljsko trajnost
 • Problemska analiza in analiza rešitev
 • 8 tipov projektov, ki jih financira EU
 • Osnovni pojmi projektnega manedžementa evropskih projektov
 • Živjenjski cikel projekta skozi 6 faz
 • Iniciacija projekta in razvoj projektne ideje
 • Načrtovanje projekta in priprava projektne ideje na zalogo

2. MODUL – študijsko gradivo: interaktivni e-seminar: Time management

Dostop do seminarja prejmete 30. maja 2018

 • Upravljajte čas – ne on vas
 • Doseganje ciljev – začnite takoj
 • Priprava prožnega urnika
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem

3. MODUL: delavnica

Investicijski projekti v javnem sektorju (Matej Dolinar, Andrej Stres in Aleksandra Velkovrh)
6. junij 2018

Načrtovanje, vodenje, nadzor nad izvedbo in spremljanje investicijskih projektov v javnem sektorju (Matej Dolinar in Andrej tres)

 • Priprava investicijske dokumentacije po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
 • Katere vsebinske in metodološke specifike je potrebno upoštevati za uspešno prijavo na razpise (UTM, CTN…)
 • Projekcije poslovanja (investicije) na praktičnem primeru
 • Glavne napake priprave projektov v praksi
 • Kako spremembe pri izvedbi investicije vplivajo na prijavo in na investicijsko dokumentacijo

Gradbeni zakon za investitorje v javnem sektorju, s poudarkom na novostih (Aleksandra Velkovrh)

 • Obveznosti investitorja kot naročnika pri graditvi objektov
 • Obveznosti udeležencev pri graditvi: projektanta, nadzornika in izvajalca, ki so pomembne z vidika naročnika
 • Bistvene zahteve objekta in tehnične smernice
 • Sklenitev projektantske pogodbe, s poudarkom na novih obveznostih projektantov in vodje projekta
 • Vzdrževalna dela in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenja
 • Možnost predodločbe
 • Pridobitev gradbenega dovoljenja, novosti pri pridobivanju mnenj
 • Sklenitev pogodbe za nadzor, s poudarkom na novih obveznostih nadzornika, vodje nadzora
 • Zakoličba objekta
 • Prijava začetka gradnje - novo
 • Sklenitev pogodbe z izvajalcem, preveritev pogojev, usposobljenosti
 • Obveznosti izvajalca in vodje del, vodje gradnje
 • Spremembe pri gradnji in dopustna odstopanja od gradbenega dovoljenja - novo
 • Obveznost pridobitve uporabnega dovoljenja s tehničnim pregledom ali brez – novo

4. MODUL – študijsko gradivo: Osebni stil vodenja in komunikacije

(gradivo prejmete na vaš elektronski naslov 6. junija 2018)

 • Kako izbrati ustrezen stil vodenja
 • Krogotok vodenja
 • Testi vodenja in komunikacije:
  • Vprašalniki: stil vodenja, obvladovanje procesa vodenja, delegiranje nalog
  • Postopek pogovora o sodelavčevih šibkih točkah
  • Postopek delegiranja nalog

5. MODUL – delavnica

Energetska sanacija stavb v javnem sektorju in oddaja javnih naročil investicijskega značaja

13. junij 2018

Energetska sanacija stavb v javnem sektorju (dr. Marjana Šijanec-Zavrl)

 • Potenciali in cilji na področju energijske prenove javnih stavb
 • Minimalne zahteve za stavbe: novogradnja in prenova
 • Skoraj nič energijske stavbe in pomen vključevanja stavbe v skoraj nič energijsko okrožje
 • Stroškovno učinkovita in stroškovno optimalna prenova stavb
 • Pomen izrazov: obsežna, celovita, skoraj nič-energijska prenova stavb
 • Analiza vseživljenjskih stroškov (LCC) energijske zasnove / prenove stavbe
 • Energijski kazalniki kot merila pri financiranju prenove javnih stavb (merila iz aktualnih razpisov)
 • Razumevanje energijskih kazalnikov, kako jih določamo (potreba po toploti, dovedena, končna, primarna energija, delež OVE v primarni ali končni energiji)
 • Pasti pri načrtovanju energijske prenove (energijsko modeliranje, novi standardi)
 • Energetski pregled, energetska izkaznica, energijski razred, merjeni in računski energijski kazalniki
 • Sistem zagotavljanja kakovosti pri energijski prenovi stavbe (ključni tehnični elementi energijsko učinkovite stavbe)
 • Kako zasledovati cilje trajnostne gradnje in trajnostne prenove stavb (vidiki okolju prijazne izbire gradiv, stavbna dediščina, konstrukcijska utrditev, …)

Oddaja javnih naročil investicijskega značaja (Milan Železnik)

 • Vsebina razpisne dokumentacije za gradnje
 • Elektronsko javno naročanje
 • Izvedba razpisov za izbor izvajalca investicijske in projektne dokumentacije ter usklajevanje pri njeni vsebini
 • Merila za naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev
 • Izvedba razpisa za izbor izvajalca gradbeno-obnovitvenih-investicijskih del in usklajevanje vsebine gradbene pogodbe
 • Izvedba razpisa za tehnično svetovanje in gradbeni nadzor, projektantski nadzor, izbor koordinatorja za varstvo pri delu
 • Sodelovanje pri izvedbi javnega naročila v smislu tehnične izvedbe razpisa, udeležba na javnem odpiranju in preverba prispelih ponudb
 • Upoštevanje uredbe o zelenem javnem naročanju pri investicijah in projektiranju

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:

Preverjanje znanja in prejem certifikata Vodja investicij v javnem sektorju (test rešite doma in nam ga vrnete po pošti do 2. julija 2018).

Potek

 • Delavnice trajajo po 5-6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli pripadajoče seminarsko gradivo. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Študijski e-gradivi prejmete na vaš elektronski naslov. Uporabite ju lahko takoj in kjerkoli – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test znanja. Izpolnjenega nam boste poslali po elektronski pošti do 2. julija 2018.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije Vodja investicij v javnem sektorju kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Lokacija

 

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke lahko kadarkoli na vašo zahtevo spremenimo ali izbrišemo.

Posebne ugodnosti

 • Kotizacija vključuje udeležbo na treh praktičnih delavnicah, brezalkoholne napitke in prigrizke med odmori, seminarsko gradivo in študijsko gradivo v tiskani in digitalni obliki.
 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačni parkirni prostori.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.