Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za monitoring po novi IED direktivi
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za monitoring po novi IED direktiviCena:
822,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Nova direktiva IED

oz. Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015) razširja krog zavezancev za pridobitev celovitega okoljevarstvenega dovoljenja, saj določa nove dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Obstoječim zavezancem (upravljavcem naprav) pa prinaša novosti:

 • preverjanje prisotnosti nevarnih in zadevnih nevarnih snovi ter možnosti onesnaženja tal in/ali podzemnih voda na lokaciji naprave;
 • redni obratovalni monitoring stanja podzemnih vod (enkrat na pet let za IPPC zavezance) in monitoring stanja tal (enkrat na deset let za IPPC zavezance);
 • priprava in izdelava ocene možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode oziroma izhodiščnega poročila, če dejavnost vključuje proizvodnjo, uporabo ali izpust zadevnih nevarnih snovi;
 • podrobneje določena vsebina vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja.

Sprejeta sta bila tudi novi Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 53/2015) in novi Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal (Uradni list RS, št. 53/2015). Nova pravilnika in nova uredba uvajajo poostren nadzor nad onesnaženjem tal in voda, zato za vas organiziramo certificirani izobraževalni program za upravljavce naprav, zbiralce in predelovalce odpadkov ter komunale.

Program sestavljajo:

 • dve celodnevni praktični delavnici,
 • priročnik Ravnanje z odpadki po novi zakonodaji 2015,
 • prejem certifikata Strokovnjak za monitoring po novi IED direktivi.

ZAKAJ JE IZOBRAŽEVANJE Strokovnjak za monitoring po novi IED direktivi ZA VAS KOT UPRAVLJAVCA NAPRAV POMEMBNO:

 • Osvojite zahteve nove zakonodaje;
 • Prihranite čas, saj boste hitreje razumeli, kaj nova zakonodaja od vas zahteva in kako se lotiti priprave oz. dopolnitve vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in izhodiščnega poročila;
 • prejmete odgovor na vaše specifično vprašanje – pošljite ga na okolje@zfm.si.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje.

Vsebina

1. MODUL – delavnica:
Obratovalni monitoring komunalnih in industrijskih odpadnih voda ter monitoring onesnaženosti podzemne in površinske vode
(mag. Vilma Fece, Polona Druks Gajšek)

 • Nova Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, ki povzema zahteve IED direktive (zavezanci po novem, spremembe za obstoječe zavezance, ocena možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode, izhodiščno poročilo, vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja)
 • Izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda za industrijske naprave ter za komunalne in skupne čistilne naprave:
  • obveze upravljavca vira (zavezanca),
  • obveze pooblaščenega izvajalca,
  • državni nadzor
 • Prve meritve odpadnih voda
 • Načini in oblike poročanja:
  • pooblaščeni izvajalec monitoringa,
  • upravljavec vira onesnaževanja,
  • MOP-ARSO
 • Ponazoritev parametrov in praktični primeri poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda
 • Vrednotenje emisijskih vrednosti in ugotavljanje čezmerne obremenitve
 • Preverjeni ukrepi za zmanjšanje emisij v vode
 • Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja
 • Ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje
 • Obratovalni monitoring onesnaženja podzemne vode
 • Monitoring stanja podzemnih vod (po novem enkrat na 5 let za IPPC naprave, katerih upravljavci so zavezani k izdelavi izhodiščnega poročila)
 • Obratovalni monitoring stanja površinske vode
 • DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

2. MODUL – priročnik: Ravnanje z odpadki po zakonodaji 2015 v tiskani in digitalni obliki
(Boštjan Šimenc, mag. Radovan Tavzes, Vesna Rožič, mag. Nives Kugonič, Franci Lenart, mag. Marjan Sajko, Hermina Ivanuša Šket, Tatjana Jurša, mag. Alen Kitek, dr. Filip Kokalj)
Priročnik v tiskani obliki prejmete na prvi delavnici, po elektronski pošti prejmete dostop do digitalnega priročnika.

 • Nova uredba o odpadkih in razlike s prejšnjo Uredbo
 • Novi seznam odpadkov, razvrstitev in določitev nevarnih lastnosti odpadkov
 • Hierarhija ravnanja z odpadki
 • Snovna in energijska izraba odpadkov
 • Obvezno ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov
 • Čezmejno pošiljanje odpadkov
 • Odlaganje odpadkov, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in ocena odpadkov za odlaganje odpadkov
 • Obratovalni monitoring podzemnih in površinskih voda
 • Obratovalni monitoring odpadnih vod (komunalnih in industrijskih)
 • Prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
 • Nove zahteve glede vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla
 • Okoljske dajatve (zavezanci, obračun, plačilo in vračilo)

3. MODUL – delavnica: Monitoring stanja tal
(mag. Nives Vrbič Kugonič, Polona Druks Gajšek)

 • Obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov
 • Vnos zemeljskega izkopa
 • Vnos umetno pripravljene zemljine
 • Vnos polnila pri gradbenih objektih
 • Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja
 • Ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje
 • Monitoring stanja tal (po novem enkrat na 10 let)
  • obveze upravljavca vira (zavezanca),
  • obveze pooblaščenega izvajalca,
  • državni nadzor
 • Načini in oblike poročanja:
  • pooblaščeni izvajalec monitoringa,
  • upravljavec vira onesnaževanja,
  • MOP-ARSO
 • Nabor parametrov in praktični primeri poročil o obratovalnem monitoringu stanja tal
 • Rešitve za čezmerne obremenitve iz prakse
 • DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:
Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za monitoring po novi IED direktivi

 • Preverjanje znanja (test rešite doma in nam ga vrnete po pošti).

Potek izobraževanja

Potek izobraževanja

 • Delavnici trajata po 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Priročnik v tiskani obliki prejmete na prvi delavnici, v digitalni obliki pa po elektronski pošti. Lahko ga takoj in kjerkoli uporabite – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test znanja. Izpolnjenega nam boste poslali po elektronski pošti.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za monitoring po novi IED direktivi kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Program je namenjen

Program je namenjen upravljavcem industrijskih naprav (vir industrijske odpadne vode), upravljavcem naprav za zbiranje in predelavo odpadkov, upravljavcem komunalne in skupne čistilne naprave, upravljavcem naprav za predelavo ali odstranjevanje nevarnih odpadkov, upravljavcem naprav za sežig komunalnih odpadkov, naprav za odstranjevanje nenevarnih odpadkov, odlagališčem odpadkov in komunalnim podjetjem.

 

Predavatelji

Mag. Vilma Fece je diplomirala na Tehniški fakulteti Maribor – smer kemijska tehnologija, ter Fakulteti za organizacijske vede, kjer je s področja varstva okolja opravila tudi magisterij. Leta 1981 se je zaposlila v Gorenju kot tehnolog in raziskovalec na področju površinskih obdelav, od leta 1985 pa vodi področje varstva okolja, trenutno kot direktorica področja Varstvo okolja ter varno in zdravo delo. Je aktivna članica različnih komisij, združenj, društev s področja varstva okolja ter varnega in zdravega dela, ter habilitirana predavateljica varstva okolja na Univerzi Maribor.

Polona Druks Gajšek je diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani - smer kemijska tehnologija. Leta 2000 se je zaposlila na ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave kot vodja projektov na področju odpadnih voda, okoljskih monitoringov in svetovanj, od leta 2013 vodi področje odpadnih voda in zraka. Odgovorna je za izdelavo programov in izvajanje prvih meritev in obratovalnih monitoringov odpadnih voda za industrijske naprave, čistilne naprave in odlagališča. Od leta 2010 sodeluje s Šolo za rudarstvo in varstvo okolja iz Velenja kot zunanja predavateljica za strokovne predmete.

Dr. Nives V. Kugonič je diplomirala na Biotehniški Fakulteti v Ljubljani – smer biologija, kjer je tudi doktorirala. Leta 1987 se je zaposlila na ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave kot raziskovalka in vodja projektov na področju ugotavljanja stopnje onesnaženosti tal ter izvajanja okoljskih monitoringov. Trenutno vodi področje Opadki in tla, hkrati je odgovorna za izdelavo ocen kakovosti zemeljskih izkopov in zemljin z vidika možnosti vnosa v tla po postopku predelave odpadkov R10 ter izdelavo posnetkov stanja tal.

 

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačni parkirni prostori.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Poglejte si še naslednje produkte: