Zbirna mapa za računovodje

Zbirna mapa za računovodje

248,00  (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)

 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Praktičen strokovni pripomoček za računovodje: Vzorci dokumentov, ki jih potrebujete pri svojem delu!

Zaradi manjkajoče ali neustrezno pripravljene dokumentacije(pogodb, pravilnikov, sklepov in evidenc), ki je nujno potrebna za pravilne izračune in obračune, računovodje pri svojem delu nemalokrat naletite na ovire.

Vaše delo teče gladko in brez nepotrebnih zapletov, če imate vedno pri roki urejeno in zakonodajno skladno dokumentacijo – na računovodskem, davčnem in kadrovskem področju.

Pripravili smo:

 • zakonodajno skladne pogodbe (pogodba o zaposlitvi, najemna pogodba, sponzorska pogodba, pogodba za plačilo šolnine, redna in izredna odpoved iz delovnega razmerja);
 • interne pravilnike in sklepe (pravilnik o računovodstvu, sklepi samostojnega podjetnika, pravilnik o varovanju osebnih podatkov, poslovne skrivnosti, uporabi službenega avtomobila, o ocenjevanju in nagrajevanju, o dolžini letnega dopusta);
 • evidence(o delavcih na delovnem mestu z večjo nevarnostjo, o izrabi delovnega časa);
 • vzorce drugih dokumentov, povezanih z zaposlitvijo delavcev doma in v tujini, ter računovodsko dokumentacijo.

Ker je vaš čas dragocen, smo skupaj s strokovnjaki posebej za vas pripravili praktično podporo.

Uporaba vzorcev, zbranih v mapi in na portalu, vam prinaša pomembne koristi, tako da bo vaše delo:

 • zakonodajno skladno– uporabite vzorce, pripravljene skladno z zakonodajo in prakso;
 • kvalitetno– sistematično uredite vso potrebno dokumentacijo;
 • učinkovito– vzorce hitro in enostavno prilagodite svojim zahtevam in potrebam.

Vsi vzorci, ki jih vsebuje mapa v tiskani obliki, so vam na voljo tudi v digitalni obliki.

Zakonodajno skladne pogodbe:

 • Pogodba o zaposlitvi (nedoločen in določen čas)
 • Sponzorska in donatorska pogodba
 • Pogodba za plačilo izobraževanja, šolnine zaposlenemu delavcu
 • Pogodba za plačilo šolnine družinskemu članu zaposlenega
 • Pogodba o štipendiranju
 • Pogodba o kratkotrajnem delu
 • Kolektivne pogodbe po gospodarskih panogah
 • Najemna pogodba
 • Redna in izredna odpoved pogodbe iz delovnega razmerja
 • Pogodba o sodelovanju med računovodskim servisom in samostojnim podjetnikom
 • Avtorska pogodba – predavanja
 • Podjemna pogodba
 • Pogodba o avtorski pogodbi in odstopu avtorskih in sorodnih pravic
 • Pogodba o cesiji – sodelujejo vsi trije udeleženci
 • Pogodba o cesiji – sodelujeta odstopnik in prevzemnik
 • Pogodba o poslovnem sodelovanju
 • Zastavna pogodba – nepremičnina
 • Zastavna pogodba – premičnina
 • Zastavna pogodba – vrednostni papirji in dragocenosti

Interni pravilniki in sklepi:

 • Pravilnik o računovodenju, ocenjevanju in nagrajevanju
 • Pravilnik o varovanju in zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti
 • Pravilnik o delovnem času
 • Pravilnik o uporabi računalnikov, službenih telefonov, vozil
 • Pravilnik o letnem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev
 • Interni sklepi podjetnika
 • Sklep o dolžini letnega dopusta za zaposlene
 • Kriteriji za določanje letnega dopusta za zaposlene
 • Letni sklep o razporeditvi delovnega časa

Evidence:

 • Evidenca o delavcih na DM z večjo nevarnostjo
 • Evidenca o zdravstvenih pregledih
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o preizkusih znanja glede usposobljenosti za varno delo
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o oblikah razreševanja delovnih sporov

Računovodska dokumentacija:

 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala
 • Tabele za pripravo izkazov in finančnih projekcij
 • Davčni obračun za d.o.o., druge pravne oblike in normirance
 • Izjava o odbitku vstopnega DDV pri dajanju v najem
 • Inventurni zapisnik in sklep o izvedbi in poteku inventure
 • Dogovor o asignaciji
 • Predlog o pobotu terjatev
 • Predlog o medsebojni kompenzaciji
 • Predlog za verižno kompenzacijo

Dokumenti, povezani z zaposlitvijo tujcev:

 • Delovno dovoljenje za zaposlitev tujca
 • Dovoljenje za zaposlitev večinskega lastnika podjetja v Sloveniji
 • Dovoljenje za delo zastopnika podjetja

Vzorci drugih dokumentov:

 • Vzorci potnih nalogov in za obračun kilometrine
 • Vzorec poročila službenega potovanja
 • Izjava o statusu prejemnika po avtorski ali podjemni pogodbi
 • Vloga za odlog plačila – obročno odplačevanje davkov in prispevkov
 • Vzorec opomina
 • Potrdilo o višini plače – za zavod za zaposlovanje
 • Seznam s kontaktnimi podatki pristojnih služb in inšpektoratov za določeno področje
 • Obvestilo za zavod
 • Pooblastilo Ajpes za dostop do portala Ajpes
 • Pooblastilo za dostop do eDavki
 • Tabela za vodenje ur
 • Obvestilo o nameravani odpovedi
 • Obvestilo zaposlenim o prostem delovnem mestu
 • Odpoved iz poslovnega razloga
 • Odpoved iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi
 • Vabilo na zagovor v postopku nameravane izredne odpovedi
 • Pogodba o zaposlitvi – prerazporeditev v skladu z invalidsko odločbo – drugo delovno mesto
 • Pogodba o zaposlitvi – prerazporeditev v skladu z invalidsko odločbo – krajši delovni čas
 • Pravilnik o preprečevanju mobinga in drugih oblik trpinčenja ter nadlegovanja na delovnem mestu
 • Sklep o določitvi komisije za spremljanje poskusnega dela
 • Odredba o čakanju na delo doma

In še mnogo več vzorcev na portalu.

Avtorji

Lidija Robnik, doc. dr. univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.