Zaloge in materialno poslovanje v proizvodnih družbah

Zaloge in materialno poslovanje v proizvodnih družbah

Izobraževalni program

Prijava

Pravilno vodenje materialnega poslovanja in obračun proizvodnje imata velik vpliv na računovodski rezultat poslovanja proizvodne organizacije.

 • Vodenje evidenc na področju nabave materiala in surovin običajno ne povzroča večjih težav, prvič pa se pogosto zatakne že pri evidentiranju njihove porabe z ustreznimi metodami vrednotenja.
 • Upoštevati je treba zakonska določila ter strokovna navodila na podlagi slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016).
 • Pomemben je krogotok zunanje in notranje dokumentacije (knjigovodske listine, poslovna dokumentacija).
 • Potrebna je pravilna kalkulacija nabavne vrednosti materiala in surovin (nakupna cena, odvisni stroški), ki jih damo na zalogo ali jih direktno porabimo.
 • Pomembna je evidenca in pravilna kalkulacija zalog, ki so v kooperaciji ter konsignaciji.
 • Pomemben obračun proizvodnje nedokončanih in dokončanih gotovih proizvodov.
 • Ne smemo pozabiti na inventurne popise zalog ter njihovo uskladitev tudi iz naslova kala, loma, razsipa, loma ipd.
 • Velik vpliv ima tudi davčna zakonodaja (davek od dohodka pravnih oseb, davek na dodano vrednost, dohodnina) ...

Da bi se lahko še uspešneje in bolj suvereno soočali z izzivi pri svojem delu, se udeležite izobraževalnega programa za pridobitev certifikata.

Koristi

Udeleženci bodo preko konkretnih primerov utrjevali naslednja področja:

 • Zaloge drobnega inventarja (material ali opredmetena osnovna sredstva)
 • Knjigovodske listine in krogotok dokumentacije (skladišče – proizvodnja – knjigovodstvo)
 • Računovodska opredelitev spremljanja zalog materiala in surovin
 • Nabava materiala in surovin na zalogo ali direktno v porabo
 • Kalkulacija nabavne cene zalog materiala in surovin
 • Odvisni stroški nabave materiala in surovin ter njihova vključitev v nabavno vrednost zalog materiala in surovin
 • Knjiženje nabave materiala in surovin (prejeti računi)
 • Nabava v Sloveniji, pridobitve iz EU in uvoz
 • Prejeti dobropisi s strani dobaviteljev (reklamacije, popusti)
 • Metode vrednotenja porabe materiala in surovin ter drobnega inventarja
 • Material pri kooperantih, prejeta ali dana konsignacija materiala in surovin
 • Primeri knjiženj poslovnih dogodkov

Ob zaključku prejmete certifikat o uspešno opravljenem izobraževanju v slovenskem in angleškem jeziku.

Vsebina

Delavnica: Vrste zalog materiala in surovin ter metode vrednotenja porabe materiala
 • Vrste zalog materiala in surovin ter drobnega inventarja
 • Pomen internih pravilnikov glede izvedbe, načinov in postopkov popisa premoženja
 • Metode porabe zaloge materiala (FIFO, drseče cene, tehtane cene, stalne cene)
 • Inventurni popis zalog materiala, surovin in drobnega inventarja
 • Vzroki primanjkljajev in presežkov materiala in surovin ter obremenitve (organizacija, odgovorna oseba, zavarovalnica)
 • Pomen kala, loma, razsutja, razlijta zalog materiala in surovin ter njihov računovodski in davčni vidik
 • Odpisi in oslabitve zalog materiala in surovin – računovodski in davčni vidik
 • Naravne vrste stroškov in njihov vpliv na kalkulacijo lastne in prodajne cene
 • Primeri knjiženj materialnega poslovanja
Delavnica: Stroški in kalkulacija lastne cene, stopnja dokončanosti in metode vrednotenja proizvodnje
 • Stalni in spremenljivi stroški
 • Stroškovna mesta in stroškovni nosilci
 • Zožena in polna lastna cena ter prodajna cena – kalkulacije
 • Knjigovodske listine (notranje, zunanje) ter poslovna dokumentacija pri spremljanju in evidentiranju zalog materiala in proizvodnje
 • Pomen in vrsta zalog nedokončane proizvodnje, nedokončanih storitev in gotovih proizvodov
 • Vpliv metod vrednotenja proizvodnje in izračun stopnje dokončanosti proizvodnje (proizvajalni stroški, zožena lastna cena, spremenljivi stroški)
 • Knjiženje prodaje gotovih proizvodov (izdani računi)
 • Prodaja gotovih proizvodov v Sloveniji, dobave v EU in izvoz
 • Dani dobropisi kupcem (reklamacije, popusti) – vpliv na zaloge, prihodke
 • Primeri knjiženj poslovnih dogodkov nedokončane proizvodnje, gotovih proizvodov
Delavnica: Notranji in zunanji nadzor nad zalogami nedokončane proizvodnje in storitev, gotovih proizvodov ter obračun proizvodnje
 • Inventurni popis zalog nedokončane proizvodnje in storitev in zalog gotovih proizvodov
 • Vzroki primanjkljajev in presežkov nedokončane proizvodnje in storitev ter gotovih proizvodov ter obremenitve (organizacija, odgovorna oseba, zavarovalnica)
 • Pomen kala, loma, razsutja, razlijta zalog nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov
 • Odpisi in oslabitve zalog nedokončane proizvodnje in storitev ter gotovih proizvodov
 • Obračun proizvodnje glede na različne metode vodenja proizvodnje – računovodski vidik in vpliv na bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov
 • Davčni vidik obračuna materialnega poslovanja in obračun proizvodnje
 • Zavarovanje dolgov z zalogami
 • Primeri ugotovitev davčnih inšpektorjev glede nepravilnosti vodenja zalog
 • Primeri knjiženj poslovnih dogodkov
Online izdaja priročnika Finančni kontroling v praksi

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočamo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo po 5 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli pripadajoče seminarsko gradivo. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Spletna učilnica je vir vseh vaših informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki, e-seminarji in gradiva izobraževalnega programa. Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Dostop pa boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Program je namenjen:
računovodjem, finančnikom in vsem, ki vas tematika zanima.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.