Zakon o javnem naročanju ZJN-3

Zakon o javnem naročanju ZJN-3

Pojasnila zakonodaje in postopkov javnega naročanja, napotki in aktualna pravna praksa.

Izberite svojo različico produkta:Clear
 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Aktualno
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Uporabite strokovne vsebine, opise in razlage zakonodaje, aktualno prakso Državne revizijske komisije in sodišča EU v priročniku Zakon o javnem naročanju ZJN-3, ki so jih pripravili priznani slovenski strokovnjaki:

 • splošne določbe, pravila ki se uporabljajo za oddajo javnih naročil,
 • izvedba javnega naročila,
 • dodatne vsebine zakona,
 • Praksa Državne revizijske komisije in sodiša EU,
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja,
 • vpliv nove gradbene zakonodaje na javna naročila,
 • praktičen prikaz uporabe portala e-JN: Elektronsko javno naročanje in oddaja ponudb

Priročnik vam omogoča:

 • natančen in celovit pregled nad določbami ZJN–3 in ZJN-3A;
 • strokovna pojasnila vrhunskih strokovnjakov – za zakonodajno skladno delo,
 • razlaga aktualnih odločitev Državne revizijske komisije in sodišča EU,
 • za naročnike in ponudnike.

Splošne določbe

 • Predmet zakona
 • Definicije pojmov
 • Načela javnega naročanja
 • Zavezanci
 • Dejavnosti na infrastrukturnem področju
 • Posebne situacije
 • Področje uporabe
 • Izjeme, za katere se zakon ne uporablja
 • Posebni primeri
 • Kaj prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-3A)

Pravila, ki se uporabljajo za oddajo javnih naročil

 • Postopki
 • Tehnike in instrumenti za elektronsko in skupno javno naročanje
 • Objavljanje in transparentnost
 • Izvedba postopka
 • Uredba o zelenem javnem naročanju

Izvedba javnega naročila

 • Posebni pogoji za izvedbo javnega naročila in zavarovanje tveganj pri javnem naročanju
 • Podizvajalci
 • Spremembe pogodbe v času njene veljavnosti
 • Odstop od pogodbe
 • Zavrnitev vseh ponudb
 • Evidenčna javna naročila

Dodatne vsebine zakona

 • Oddajanje javnih naročil za socialne in druge posebne storitve
 • Projektni natečaji
 • Poročila in statistika
 • Prekrškovni organ

Praksa Državne revizijske komisije

 • Dopolnjevanje, popravljanje, spreminjanje in pojasnjevanje ponudb
 • Javno naročilo storitev ali koncesija storitev – razmejevanje
 • Določanje tehničnih specifikacij, dopolnjevanje ponudb
 • Merila, ki se nanašajo na reference in kadrovske vidike poslovanja ponudnika
 • Dopolnjevanje in spreminjanje ponudb, ugotavljanje tehnične sposobnosti ponudnikov in sklicevanje na
  zmogljivosti
 • drugega subjekta
 • Razlogi za izključitev ponudnikov iz postopkov javnega naročanja
 • Obrazložitev odločitve o oddaji naročila
 • Objava podatka o zagotovljenih sredstvih v odločitvi o oddaji naročila
 • Dopustne dopolnitve ponudbe
 • Določitev meril za oddajo javnega naročila
 • Preprečevanje nasprotja interesov in predhodno sodelovanje ponudnikov v postpkih javnega naročanja

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

 • Uvod
 • Spremenjena postopkovna pravila pravnega varstva v postopkih javnega naročanja
 • Sodno varstvo
 • Prekrški
 • Prehodne in končne določbe

Vpliv nove gradbene zakonodaje na javna naročila

 • Prenos direktov
 • Javni interes
 • Izjeme od uporabe Gradbenega zakona
 • Pogoji za sodelovanje v postopkih javnih naročil

UPORABNI DOKUMENTI

Dokumentacija

 • Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročil: odprti postopek po 40. členu ZJN (blago, storitve, gradnje)
 • Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila za konkurenčni postopek s pogajanji po 44. členu ZJN-3
 • Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila male vrednosti
 • Sklep o začetku postopka
 • Obvestilo udeleženim v postopku
 • Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika
 • Izjava o nepovezanosti z izbranim ponudnikom
 • Izjava o družbenikih

Zakonodaja

 • Zakon o javnem naročanju ZJN-3
 • Z akon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju ZJN3-3A
 • Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV)
 • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
 • Uredba o določitvi standardnega obrazca za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila
 • Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
 • Uredba o zelenem javnem naročanju

Uporabne povezave

 • Državna revizijska komisija
 • Uradni list: Portal javnih naročil
 • Portal EU
 • Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje
 • Javna naročila – EU
 • Sodišče Evropske unije
 • Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije (ESPD)
 • Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
 • SIMAP – Šifre in nomenklature – CPV

Praksa Državne revizijske komisije

 • 018-082/2016-6 (Podizvajalec je v pogodbenem razmerju le s ponudnikom)
 • 018-219/2015-9 (Zagotavljanje konkurence med ponudniki)
 • 018-119/2017-6 (Označevanje poslovne skrivnosti)

Praktičen prikaz uporabe portala e-JN – elektronsko javno naročanje in oddaja ponudb

 • spletni seminar

Drobljenje javnih naročil

V praksi se večkrat znajdemo pred vprašanjem, ali je treba neko javno naročilo objaviti na Portalu JN ali pa ga razdeliti in ga oddati ločeno, brez objave po evidenčnem postopku. Pri tem ne gre vedno za namen izogniti se objavi in po manj formaliziranem postopku oddati neko naročilo (blago, storitev ali gradnjo), temveč za vprašenje, po katerih kriterijih sploh presoditi, kdaj so podani pogoji za objavo na portalu JN in kdaj ne, saj glede tega v zakonu niso jasno določeni kriteriji, čeprav prvi odstavek 111.člena ZJN-3 drobljenje opredeljuje kot hujšo kršitev pravil, za kar so predvidene globe. Vse prevečkrat se zgodi, da naročila razdelimo in jih oddamo po postopku, ki sicer velja za evidenčna naročila.

Da bi se v praksi izognili kršitvi zakona zaradi drobljenja, je treba pri pripravi javnih naročil upoštevati, da mora biti ocenjena vrednost razvidna iz dokumentacije o javnem naročilu pravilno določena in veljavna na dan, ko je naročnik objavil poslano obvestilo o javnem naročilu oz.na drug način začel izvajati postopek oddaje naročila.

V prispevku so podrobno opisane metode za izračun ocenjene vrednosti in pravila glede razdelitve javnega naročila na sklope.

Predstavljen je primer sodbe Sodišča EU v zvezi z vprašanjem, ali gre za drobljenje javnega naročila ali ne.

Prispevek je pripravila odvetnica, specialistka za gospodarsko pravo, mag.Marija Bukovec Marovt.

Okvirni sporazumi v sodbi Sodišča Evropske unije

Decembra 2018 je Sodišče Evropske unije izdalo sodbo v zadevi C-216/17, katere predmet je bil predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo italijansko vrhovno upravno sodišče in je zadevalo dve vprašanji, povezani z okvirnimi sporazumi:

 • možnost razširitve naročila na naročnika, ki ni podpisal okvirnega sporazuma,
 • obveznost navedbe obsega storitev, ki jih lahko naročijo naročniki, ki niso podpisali okvirnega sporazuma.

Sodba je aktualna za uporabo v praksi, saj obravnava prepoved razširitve sporazuma za naročnike,
ki v njem niso izrecno navedeni in dolžnost določitve obsega kasnejših naročil naročnikov, ki niso podpisniki okvirnega sporazuma.

Sodbo pojasnjuje Vida Kostanjevec, svetovalka predsednika Dkom.

Avtorji

Andraž Žvan

Andraž Žvan je kot pravnik zaposlen na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Pri svojem delu se ukvarja z vsebinskimi in procesnimi vprašanji prava javnih naročil ter pravnega varstva v revizijskih postopkih. Je avtor in soavtor strokovnih člankov in knjig s področja javnih naročil.

mag. Marija Bukovec Marovt

Diplomirala je na pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala s področja civilnega in gospodarskega prava. V preteklosti je delala kot svetovalka Državnega zbora, direktorica pravnega sektorja v KD GROUP d.d., družbi za upravljanje investicijskih skladov Ljubljana. Od 1999 do 2004 je bila predsednica Državne revizijske komisije. Po končanem petletnem mandatu predsednice, dela kot odvetnica, specializirana za gospodarsko pravo, predvsem pa dela na področju javnih naročil in reviziji postopkov. Je tudi sodno izvedenka za področje pravo – javna naročila. Je soavtorica komentarja Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, urednica in soavtorica knjige Novosti v zakonu o javnem naročanju, urednica in soavtorica knjige Zakon o javnem naročanju ZJN-3, ter soavtorica Zbirke odločitev Državne revizijske komisije. Sicer pa predavateljica in avtorica nekaterih člankov iz tega področja in izpraševalka pri pravniških državnih izpitih za področje gospodarsko pravo.

Vida Kostanjevec

Vida Kostanjevec je diplomantka Pravne fakultete v Ljubljani. Ima opravljen strokovni izpit za delo v organih državne uprave in pravosodni izpit. Od leta 1993 dela na področju javnih naročil. V Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je bila kot višja svetovalka zaposlena od leta 1998. V letih od 2006 do 2015 je opravljala funkcijo članice Državne revizijske komisije. Po prenehanju funkcije je ostala zaposlena na Državni revizijski komisiji.

Vojko Maksimčuk

Vojko Maksimčuk je septembra 2003 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in se istega leta zaposlil v občinski upravi, kjer se je ukvarjal zlasti z gospodarskimi javnimi službami in javnim naročanjem. Od februarja 2006 je zaposlen na Državni revizijski komisiji, sprva kot svetovalec, od decembra 2011 pa kot višji svetovalec. V letu 2011 je opravil pravniški državni izpit.

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu tiskane izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.